Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1871

é y 1 4 M f A V 0 1 M i r ii 01 i v If ftn il f f i H l rlllIli N ii W OOST INDIË In het mail overzicht van den Jaoa Boile leest men Sedert liet vertrek der vorige mail op 16 Nov I 18 de onderzeescüe telegrauflijn tussohcn Batavia en hdpcn bevorderen Men voorr iei dut de heer Delict liju Qulaliit lil nuiclon ni ini ii als lid der kiiincr wnivr liij voer Antwerpen zitliiig liccft ijiio positie is onliuudbmir geworden DÜITSCHLAND De Pruisische binden houden lich bezig met het berekeiiflfl van de sterkte der purlijeii in den landdag Volgens de iintiunH d liber de Berliner Aut Corr zijn rainaleiis 1S6 leden tot de liberale en LW lot de conservatieven ie rekenen Onder Je 90 overblijvende ledeu b iooren U tol de oud libcriile richting die niet iD t de vry conservatieven siimenvali B5 zijn toegetreden tol de constilnlioneele piirlij Ier rikale De et krizer Napoleon III zal zich nel nooit hebben te beklagen over de weinige opiuerkzLi imheid die aan hem ie betoond tgdeiis zijne gevangenschap te Wilhelnishóhe zooals eens zijn oom over ïijue behandeling toen hij jevangene der EngcKchen op St Helena was l ii 25 Dec zijn zelfs naar men de Tranif ZIg uit Kassei bchrijfi piaehti e gchaalsen met het benoodigde personeel Ie ilheliushöhe aangekomen en den cx kcizer ter beschikking gesteld Een correspondent van de Neue Freie Preise beklaigt zteh over de wijze waarop men in Leipzig spreekt over de arrestatie van de leiders der suciaat democratisch partij Bebel en Licbknecht lietis treurig zegt hij maar het is zoo Nuch in hotpl liek noch in de pers beeft zich een enkele stemlaten hooren ten gunste der gevangenen Ik sta volstrekt qiet op het standpunt van beide beeren maartocb VopA het niet bij mij op mij te verheugeno r huhiie arrestatie en ik betrenr het zeer bg hendiè den maatregel van hel openbuar ministerie goedk liren oog geen ander arguigent te hebben ontmoetdan de kerels verdienen niet anders Het is inderdaad onzen sliuilslieilen nauwelijks kwalijk Ie neineï als zij beweren dat wy voor de vrijheiil nog nret rijp zijn Ken btjel h mdelaar die de re levoeringeo van Bebel eu Liebknecht in de jungsie zin ing y ü den riksdag heeft uitgegeven oniziig zich elfsniet beide heeren in het openbai r als landverraderste brandmerken om daardoor zijn boekje opgang teverèchaffen De bondsverdmgeu met Hossen Baden en VVurtemberg z jn reeds geratificeerd doch in Beieren is het zeer onwaarschijnlijk dat zij zullen ivorden aangenomen Wel heeft de rijksraad dit gedaan maarin den landdag zijn de discussien nog niet begonnen Te Berlijn is men t zij voorgewend t zij oprecht over den loop der zaken in Beieren volstrekt niet ongerust Vooreerst is ile toeueding van Beieren slechts een queestie van tijd Beieren zou oordeelt men door zich na de lortredliig van Wurtemberg te isoleeren zichzelf den doodsteek reven Maar zoover zal hel niet komen n iii fi de naiionale partij kan von Bismarck rekenen op den Koning die haastig met zyii brieven lersioiul aan ileii minister von Lïtlz zijn hooge iiigeiioinenheid heeft te kennen gegeven over de door hein liigesproken redevoering in den Landdag ten gnnste van het verdrag De Ultramonlaneu zijn echler diim ial zeer oneerhieiiig tegenover de csleliie macluen in weerivil daarvan voortgegaan niet liet beweiken van huil ongunstig rapport In enkele iihramoulaansehe bladen wordt ook tegenover het verl ingde oorlogscrediet een hefiige toon aangeslagen en gesproken van broedirmootd Komt het lot een ontbinding van den Landdag dan zal de Ullraraontaansche parlij bij de nieuwe lerkiezingen onder de tesenwoordige omstandigheden hoogst waarschijnlijk de iiederlAag Ijjden Bevreemdend is vooral de houding van de ullramontanen in Beleren vergeleken mei die in Baden In B iden zijn zij voor de iiaiionale denkbeelden gewonnen en willen zij ir inhien in ilen Diiilichen Rij sdag een Kaïhotieke parlij Ie vormen om voor dei belangen ler kerk Ie waken In VVurteinberg eohier blijven de nltramontarien antiPruisisch zoo goed als in Beieren De vijanden van het verilrag sehnjfi een Zuid duilsch correspondeut aan een nalicinaal liheraal blad zijn in Wurtemberg de weinige leden der democrali che of I volk spart IJ daargelaien in de K ilhnheke districten van VVuriemberg gekoirn Wellicht heeft hiertoe bijgedragen dal de vurigste Protestanten in kerkdijken zin voor de n dionale zaak en voor l vnisen mat alle kracht zijn opgetreden De verkiezingsstrijd is tot op zekere hoogte een godsdiensUtrijd geweest niet nlle Kaïlinlieken volgden ecliur het uhruniontanisme op ste atkuiidig gebied eu wat de nntiöiiule zaak nog meer ten goe lc kwam i dat do raeenlerheid in Wnrlcmberg Proteslniit is Omgekeerd gaat deze conespondent voort is de verhouding in Beieren in weerwil van de jarenlange mishandeling van het protestantisme onder Walle isteln en Abel hebben de kerk gelooyige protestanten zich op politiek gebied daardoor niet laten inlluenceereii Eerst onlangs heeft het optreden van de nllramoutaniische meerderheid in den Landdag met de middelceuwsche re iclic plannen van Greil en de zijnen ook in dien kring leven gebracht eu de slapenden wakker geschud Een dubbele stroom gaat echter door da ultraiBonlaansche party in Beieren e n deel oi der aanvoering van Lucas en Buchner wil evenals de Badensche ullraraontnnen met de woorden Ilin iat I it una weiter zieha do kleine kampplaats Beieren verwisselen met de grooicre uen Fu schen Rijksdn Tot dit deel behooren de jongere eerznch ige bestanddetlen van de Katholieke geestelijkheid die hel bureaucratische juk van dé ibissehoppeu haten De groole menigte staat echter nogop het standpnnl van de Wurtemberger katholieken die vast gelooven dat de duivel een Pickelhaube op beeft OOSTENRIJK Het ministerie van onderwijs en eeredienst heeft voor de eerstvolgende zitting van den rgksdag eene reeks even belangrijke als behngwekkende wetsontwerpen in gereedheid Het zijn de wetten die bestemd zijn de betrekkingen tusschen kerk en staat in Oostenrijk te regelen Zij zij i r een wet betreffende den rechtstoestand der kiitlluliekc kerk een wet over de opheffing der patronaten een wet over de geestelijke genootschappen voornamelijk over de voorwaarden onder welke aan die genootschappen codperMieve rechten worden toegestaan een wet over de theologische foculteiten Een der capaciteiten van het buitenland op het gebied vnn het katholieke kerkrecht heeft de ontwerpen oiiderzoobt en goedgekeurd De heer Slromayr schijnt dus het eenige lid van het tegenwoordig kabinet te zullen zijn dat zich voor t vervolg zal kunnen beroemen iets duurzaams Ie hebben tot stand gebracht Te Weenen is een kleine maar in zijne gevolgen belangrijke stap op touw gezet Op voorstel der kamer van koophandel heeft het hoogit gerechtshof het ministerie van j jstilie voorgesteld dat daar volgens de grondwet niemand kan worden gedwongen tol eene godsdienstige d nid bij personen die God niet als het hoogste vezer erkennen en dus niet als getuige kunnen aanroepen de plechtige hand slag moge wonlen ingevoerd GODOA 3 Januaki De StaatiCourcmt geeft dt volgende berichten Keulen 1 J inuari VValersiand 9 voel 3 duim boceii nul Het drgfijs bedekt omstreeks drie vijfde deel van de oppervlakte iler rivier Lubith i Ueccmber De rivier over drie vyfde gedeelten der bieedto met zwaar drijfijs bedekt NijïhtgtH 1 Januari De Waal over drie vierde gcdeclieii der breedte bedekt met zwaar drijfijs De overtocht gaal zeer moeielijk en geschiedt met losso vaarlnigpn ïtarperatuur 11 F T W 31 Deoeniber De rivier over twee derde geiieelien der breedte met dnjlijo bedekt Arnhem 1 Januari Aanhoudend veel drijfijs tfehtereoort 1 Januaii De rivier bedekt met drglijs oveiiocht alleen mei de schuit yijk bij Uuuratede i December De rivier over de sieheele breedte met zwaar drgfijs overdekti FrcesiiitJIt 1 Janeati De Lek over drie vierde ge leeliqn der breedie bedekt met zwaar drijfijs overtocht met roeibualen Wuterstaud 3 SÜ meter AP of 2 70 meter onder noodpeil Val 0 11 meier MaaalruUi 2 Jaimari De twee bogen der Maasbrug naar de zijde vao Maastricht blgven steeds met ijs bezet De redergkersknmer de Rolt onder de zinspreuk Volharding zg ons d uel Ie Zevenhuizen gaflUouderdng avond jl eene uitvoering die mal den besten uilslag bekroond werd Ueeds de keus der beide stukken was zeer gelukkig Ilei eerste was eeu drama in twee bedrijven getiteld Wraak het tweede een blijspel in drie bedrijven J atelijn Zeven jonge lieden traden er iu op die allen zich lollelijk van huDoe ta ik kweten Een fatsoenlijk publiek bewees op nieuw zgne belangstelling in deze nuttige verceniging Oin nu ook den werkenden stand een genoegelijkon avond te verschalfin werd het per ouecl uilgenoodigd den volgenden avond weder dezo beide stukken op te voeren Ook deze uitvoering vond veel bijval De opbrengst was tot ecu lief dadig doel bestemd om iil de armen iu hunuo behoeften te helpen voorzien Ken onwolkomi gast kwam op Nieuwjaarsdag Capelle a d IJiel bezoekou Ben der handen van eeu vrouw van t Kralingsiibe veer die met een hondeakar gewoonlijk de zalmen Ier verzending naar Kottcrdam vervoert was dol geworden en liep op Nieuwjaarsmorgen vroeg in den ochtend in de kom van dit dorp beet eene vrouw die hij tegenkwam gelukkig nog maar in de rokken doch ontmoette daarna eeu man die eeo kind bij zich bad De dolle hond wilde op t kind aanspringen doch de man die dit bemerkte hief het kind van den grond op en ontving nu zelf den beet in zgn been Nad 1 i Tie soon zoo spoedif moirelijk cenceskundit e hulp was verleend werd hij volgens tjil veriahgun naar Woerden per llijnspoor vervoerd Spoedig trachtten de dorpt lingen den dollen hond te doöden eu nadüt twee honden vau een der ingezetenen en eene kal van een ander door dien hond gebeten waren gelukte b iemabd eindelgk door eet goweerschot het woedende dier zou te wouden dat het verdet door knuppelshigen afgemaakt kon wordeta De vestiging van den heer Motley de bekende schrijver van de opkomst en geschiedenis onzer republiek in de residentie is het gevolg eener uitnoodiging die onze koningin hem deed lookomen De heer Mo ley schrijft dat hij die eervolle en vleiende uituoodigiug met erkentelijkheid heeft aangenomen en er aan gevolg zal geven zoodra hg alle zaken der Amerikaantche legatie in Londen aan den eersten seoretaris heeft overgedngen De heer J A B Koclensmld vestigt in d Scioonh Ct de aandacht op hel praalgraf te IJselstein Hg Bchrgft daarover Hel is aan de meeste onzer landgenooleu onbekend dal in de Hervormde kerk te IJselstein een praalgraf aanwezig is dagteekenende van de H eenw circa 1309 en des te merkwaardiger door de zeldzaamheid in ons vaderland en Bel gië van steeuen beeldwerken uil dien t jd alsmcda van tomben waarop vier personen te gelijk zon voorgesteld Het costuum dier personen en de styl vau het werk komen zeer overeen met die van Jan van Avesnfs t 1257 en Aleid van Holl ind f 1283 in de kerk der domioikaneu te Valenciennes Dezer dagen werd de tombe bezichtigd door een voornaam Iialiaansch beeldhouwer die zijn bewondering over dat merkwaardige stuk ongeveinsd te kenueu gaf Dit praalgraf vertoont een langwerpig vierkante katafalk van zwart marmer of toetssteen lang i üi breed 2 68 en hoog 0 80 meters Op het deksel zgn lu hoog relief eu in liggende houding vier personen uitgebeiield twee ridders en twee vrouwen in de kleederdracht der 14de eeuw Hunne handen zgn gevouwen en omhoog geheven legen de borst rustende terwijl hniiiic voeten op een liggend hondje rusien hunne hoofden zijn beschermd door een deklijst dienende als gehemelte dais Het hartvormig schild der mannen t welk aan een schouderli ind tegen hunne linkerzijde i fhangt vertoont een veld door eeu horizontale balk in tweeën verdeeld en daarover ligt een geruit St Andrieskruis Deze wapens zijn niet die van den ongelukkigen en beruchten jgsbert van Amstel onder wient handen Graaf Ploris het leven liet eu die aan Vondel de stuf voor zgn treurspel beeft geleverd maar vau zijn broeder Anoud ofschoon er veel overeenkomst tusschen de e be iaat daar Gijsbert de IV op zyu schild niet ée n enkele lalk waar vier balken had De afbeeldsels zijn volgens de gverige nasporiogen van vau Mieris van Ugsbert van Amstel en IJielsiein f 1344 en Beerla van HeukeloiD die eeu ji ir laii eindelgk met slechts 16 man het slo IJ elslein wiu te verilediaen ilsi ede van hou oudsten zoon A iioud die met Al iria baslaarddoch er van Guij bisschop van Ul ccht getrouwd wa Het huwelijk vau Arnoud f 1363 met Maria de iieht van graaf Willem lil van Holland ai ongetwijfeld de voorwaarde waarop hij de bezitting der vaderlijke goedcen wegens de medewerking aaU den a tuslag op graaf Floris verbeurd terug ontving Keeds voor ettelgke jaren trok deze toui ie welks weerga in Nederland en België niet bestaat de aandacht van vele kunstenaars Als historisch godeuktcckcn bezit ilat praalgraf groole wa irde De gemtenje inag irotsch zij i op dergelijk monumeiil dit na oo vele eeuwen getrot ierd te hebben zoo verheven nog prijkt Ai ï tik UfS n ft iir itaiik t i s liutam kiaèl IJl ifflJfi y Illlllllt l ipi lllll lll il4 ll ill k in l II Etnfan M Mts i iBf iil i iiliiiil i il tain ïta fIfliikiiiMUiyiiU n ifcfiiitiijuldriiisJiB B a Ilijh Jit ifemmi Ö i u 1 ïï ti t te vNi i it J ir ril