Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1871

CT Sngnporp voor hel publiek openpeslolil en hcbbfti de diinblndeu rfed herhnaldelijk ickgrnmmeii uit Europa liuiiiifii meilcdeülen wier inhoud iiuders eerst over cemge dngpn bij nankomSt der mail 10 bekend geworden zijd Ken lelegradi fHn 8 Notember nit Jjotidtu werd ii Nov te lintavia ontvangen zoodat thans vour het cersl in niet merr dan veerlim dnfjen een telegr aHsch bericht nii Eiïropn berwtinrls is overgebrnoht Dnt tij tsverloop al ho aanuiprkelgk korter worden wauncer eenmaal Singapore met l enang en Primng met Madras verbonden zMiién if§n De kabel Singaport renatfg is ani botord van de Vliai Cory den 10 Nov via het Sue kanaal le Singapore aangekomen De kabel PenaugMadrns ligt inigóiyits daar gereed en reeds zijn e noiubüolen aangc ezen de Scancknu eu de Sdinèur om bem van het eene naar btft andere punt over le brengen Tevens wordt in de jongste berichten uit Australië gemeld Melbourne 11 October dal nan de lnndlij i naar Port Darwin waar de Brilsch Austrirlisch kabel viïi Java en Timor moet aansluiten in twee richlingen met kracht gearbeid wordt Zoo nadert dat groOte werk met sn4lKekt iijn voltooiing Bïfretfendï da antecedenten van Wankang hethoofd van den nieuwen BaiijerioHa Uisclien opbt ini indi n wefkel jk dat woord gebezigd moet wordenvan bel ver el heï elk in de afdeeling Doessouen Becoidpay van VXanigkni g s ijdk br ft plaats gehad deelt de Soeraimja Courant vnt Iti Nov eenigebijzonderheden mede welke wij hier overnemen ffWangkang alias Kjai Maa Dumang is de roon van zekeren Pembckel Kendit een vroegft kaïnpoiighoofd van Matnbhhiie die omsireelfs 1823 de Oproervaau in gemalde knmpong Irgt u het gouvernement verhief Het gevolg van de e dnail is dat Fembekel Kendit door den kapitein Vrghoef gevangen werd genomen eu voor ijiV gedrag aan de galg moest boelen De geschiedenis vah Peaibekel Kendit is over geheel Borneo s Z O kust bekend daar zijne il idea in een ir laudsch epos Sair verheerlijkt rijn door de fanatieke Bandjereezen wordt bg beschouwd als handelde hg volgens ingeving van Tocan Allah Niet te verwonderen is het dus d it de zoon Tku dien man die ouder zgne landgenooten als een profeet bewonderd wurdt de voetslappeu zgns vaders tracht te volgen ja wellicht reeds lang neder het zwaard tegen de Ëurupeancii zuu hebben aangegord zoo niet misschien de vrees voo de galg bem daarvau teruggehouden had jWangkang zoog als het w ire met de moedermelk den haat tegen de Hollanders in en nam dan ook braaf deel aan den opstand in ltl59 Door het geluk onzer wapenen wg weten het allen werd bet r k van B indjermasiii aan ons gezag onderworp 1i maar VVankang verkoos liever den guerillaoorlog in de Doesson voort te zetten dan zich le onderwerpen Ziedaar de man waar wij op dii ougeiiblik mrde te doen hebben Huewel niet rschlstreeks bewetcn kan worden dat bij de man ia ilie de draden van het drama apint waarvan Marabah in het echoniviooneel i zoo kan men daaraan tuch niet tw felen Een man zoo energiek zoo slim en vol beleid moet de hoofdrol in dnt drama spelen Moge de outknoopiug daarvan voor ons zouder ongelukken afloopeu Wat verder de uitgel reii heid van hel gronilgebied bctreft waarover de beroeringen zieh uitstrekken dt ze bepalen tich alleen lul de kumpong Marabahan de booTdpInata van de ufdeeliug Dü 3son en Becorjpay WEST INBl De 84 Not heeft de inlerimaire gonvern eur der kolonie Curapno de heer H F 3 Wiigiifer als zoodanig in eene plechtige buiicngewone zilliug van den kolonialen raad den eed nrgt c d in handen van dcll proeoreurigelieranl mr V Sassen en zijne hooge betrekking aanvaard bij eei e proclnmalie waarin men o a leest Be ield met warme belangstelling voor de kolonie zal hij zijne besic pogingen aanwenden um gedurende het hem opgedragen inieriiuaire bestutir zooveel mogelgk den bloei eu de welvaart der kolonie te bevorderen en roept daartoe de medewerking in vnn alle collegies nutorilfiten audiiennren en ingei ptcnen Onder de inaalrrgelen door den vorigen gouverneur mr A M de Uouville genomen liehoorile ilevestiging van een nieuw krankzinnigentiesiiclil opdil ciliind dit is dezer dagen geopend en de leiding daarvan toevertrouwd aan dr Tli de Veer Iii algomeeii belang vinden wy ons geroepen om de opinerk iaralu d le vesligen op de in de e cour mt voorkoinendo ailverlenlie van drji heer GustaV SchwarZSChild te Hailiburg l i d iarbij gc innoncreri e loien kunnen wi i in naumcrking der vele en beliingrgke pryren ten besta aanbevelen De realiteit en solidilcil van dit huis is bekend en bggevolg is het reer nïtuarlgk dat daaraan vele orders gezonden wórden die steeds met de meeste zorg ten spoedigste wdrden nilgevoercl Laatste Berichten London 2 Jan Volgens de Times is de heer vOB Bismarck ongesteld llelzelfde blad meldt dat er op nieuw een geschil is ontstaan tusschen de porie en den onderkoning van Eyypie De Porie beklaagt zich dat de laiUsto firman door den onderkoning miskend wordt vooral len opzichte der bepalingen omirunt s lanus Wiipesing Voortdurend worden versterkingen gezonden naar de ZuidVVesleiijke provinciën vali Hualand Le M nd 1 J tn Oficüel Generaal Chanzy heeft gcielegrafeerd dat de onzen gisteren eeue verkenning hebben gedaan waai bij de troepen zich heldhaftig gedragen hebben Bij die gelegenheid is de vijand aan den linkeroever der Loire leruggcsl igen en h bben de onzen zich van eene uitnruntende positie tegenover Vendóme meester gema ikt 200 Pruisen vielen nis krggsgcvaiigeuen in onze h nden RomO I Jan De koning is van hier verlrokken te lu lillen v iu utbundige bgvahbeiuigingen Z M heeft ÜOii OüO francs voor ile aruien gegeven eu de gemeenteraad verzocht de c u die hij voor de aan luaiule Ireslen had bestemd insgelgks uau de armen le geven Vei saillOS 3 Jan Offluieel liet beschieten van de vgandelgke positieu aan het uoord oostelgk front van Pargs is den 31u en den l i met goed gevolg voortgezet De vyand beeft zijue geavanceerde posiiien langs ilat front in allergl ontruimd De lonen Nogeut Kosiiy eu Noisy hebben deu In een teeken v m leven meer gegeven Onze iHiniigste divisig ia bij Vendóme door een s erkeren vi nd cuinicevalieii eu leruggeworpcn j te uiiililen v iii liei getcclit is de geuernlil von Luederii er iirttrmin lu g sl uigd ilab van vier stukken geschut meviter te ui ken Do o er ie von U iii eb heeft den iOn December tussclien Arras en Cri Be hme met eeue vliegende kölo ne 5 otbeereu en 12U man van dm vgaml geviugen geiioiuen Mózières hrefi gecap lnleerd De un eu oudeu er hei en middag ten 1 2 ure hun intocht houden JBrUSSOl 2 Jan De Jnêk peiidaiice bevat eene eorre pundrnlie uit hgsACl a ir n genie d nordt dat Kaiilberbe i jo kamp te Viiry hrefi opaebroken en dat bg zich weder op mii seh heef begoeii De Noo iler Spoorwegm mlsch ippg bereidt zich vour om hare bureaux in Bergen te vesligeu De archieven eu het oa eri ial vau groote waarde is reed verzonden Brussel 2 Janua y Uit de dagbladen van Kgssel die liedeu alhier ontvangen zgii wurdt het beticht bctrell ende de capltula ie van Abbev lle geloge isirafl De e plaats aldus wordt lu d c bladen ge egd zal zich verdedigen De gemeenschap iusschen lüjssel en Kamergk is fgebroken lUt spoorweg slation van Bes gi y een gewichtig punt is vernioedelgk door de Duitschers be ct Kr had althans aldaar een gevecht pl iats waarbg de mobieics zicb genoopt zagen terug te trokken Parijs 81 December Per Ballon De maires v tn Pargs waien gisteren tot eene vergadering onder voorzillerschap des beeren Jules l avre bgeeugeroepen De beraadslaging die eer lang duurde liep over de verdcdig iig van Parijs en over de hüiii iug van sommige leden van het joevernement De heer Delescluzeen zgne vrienden hebben ïioehu Favre en Picard hevig aHngevallen De gematigde denkbeelden behaalden ten slotle de overwinning Voorts werd de weusch te kennen gegeven cm de militaire operatien met alle mogeigke geestkracht voort t zetten D ontfüim ng vnn he pl aeau van Mout Avron heelt in de hoofdstad eene zekere emotie te weeg gebrachl m ar geen agnatie Er hadden 09k volstrek geen ongeregeldheden p aats Kr is in tien d gen geen postduif te P mjs aangekomen Men verzekert dut MaNai O i vernield is door het vuur van hel fort Mom Valorieii D beurs was zeer flautt de rentesloot op 61 80 Italic 5 p l l 25 Fr Oostenr spoorwegen 700 Lüttibar leii i iü De llauoc stemming wordi zoowel aau de I quidatie als ann den invloed der laaisle I jdiiigeii toegeschreven icineiiii de Ucrichteii Waar zouden toch nllc apthlcn blijvtnP Ziiüuui ctii vraag die uict gemakkelijk to bcaotwuurdüu is nüOK8twaftr iijiilljk vor lijloii zij niet mnnr woi tlt het tpootsto gnli clto vi ilnrt ii Ah itiii ii iiiit iiif dut rni fdhrit k in liirmiiighnin allccii 30 1 1 kilo kopcrtlr iml weik in wei k oit tot een aniiouMulijk cliil tpcMcii vy crkt cii stctdst tei drbouphó voor dit nrlikol wi ct te vinden dim komt men tut do overtuiging dal or noff al menig B eldje te loor moet gnan Tn een ingezonden stuk lu de Gron Ct worden giften vcivocht Vüor dr nrnie lieden opdnt ook zij aan het ijsvermank kunnen dcelmiinrn eii zirli Bclioenen eu scliantBen kuuucn aiinsehnirui en wordt hel medihjdi u opgewekt voor da nrrne stumper die het moeten Hnzien hoe hunne makkprt zwaaien en zwieren en jubelen eu juichen wien een genot wordt ontzegd oni het gems vfl i eenige stuiver eu voor wien het eenigc voIk verui ik nt wij hebben niet bestaat Bur erlïjke s t and Gfbokrn 3i3 Dec Cornells Johannes ouder N J Sprayt en E Nerbüd 31 Nieuliiii ouders J Hoere en A do Vos Jan ouders M Kiisleleiu eu W de üruiju 1 Jan Anthonius Stfphunns oudert W Ai nt8 en C J Holtos Ilendiuji Jüb iiiiui oiuhTfi A licimes co G Suffree Sara Jühaniitt ouders J 0 Moerman et S J di Jong 3 Dirk Jobtt ities ouders A Mibiu tn J Wnsaink Ovm i iin 31 ec J van üotene 4 m LH van Mnlleiii 3 j l m ADVERTENTIÈN De ondergeteekt tide betuigt zijtten hartelijken dfiiik iian allen die henl bij den aaiivaug van het jaar blijken van belangstelliAg hebben gegeven Van bergen IJZENDOORN Gouda 3 Januarij 1871 De ondergeteekende hééft de eer aan allen dife hem ter gelegenheid van heï nienW ingetreden jaar blijken van belangstelling hebben gegeven zijnen hnrtelijken dank te betuigen eu hun wederkeerig heil en zegen toe te wenschen T P VIRÜLY Oiidev wederkoel ige heilbede brengt de ondergetcckeiiili bij deze zijnen welgemeenden dank ann heu die hem bjj de intrede van dit jaar liljjken van belangstelling hebben gegeven Dk grave Gouda I Tanunri 1871 De ondergeteekende betuigt bij dezezijnen dank aan allen die hem bij den aanvang van het jaar bewijzen van belangstelling gaveu en wenscht hun wederkeerig zijne heilwenschen toe J REUTIN6ER Gouda 3 January 1871 V De heer A K KEMPER betuigt zijn dank aan diegenen welke op den nieuwejaarsdag een blijk van hunne belangstelling aau zjjn woonhuis afgaven en wenscht dat voor allen het ingetreden jaar gelukkig moge zijn V De HeëTeii Mev7o LAMBRECHT betuigen hunnen opregten dank voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden vaa hunnen Schoonzoon den WelEd Gestr Heer C EEG Luitenant ter zee 1 klasse Gouda 2 Jauuarij 1871 Bij den aanvang van het nieuw begonnen jaar wenscht do oudorgeteekeude zijnen geëerden Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten deze stad den besten zegen toe Dankbaar voor hot genoten vertrouwen beveelt hjj zich op niouw in UEd gunst W STIKKERS Magazijn van Tapijten Aor 7 tVjirfewcy D 3 eene geaccepteerde W is iel door denWelEdelen 1 leer S VERWEI I Az koopman in Verw stoffen wonende op de Haven te Gouda Informatiën aan t Bureau van deze Uouraut