Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1871

Bodegraven r jeluk mei het nieuwe luar In Ie door den Slaul llniDburg gucdgrkiunle CU gewanrborgile ijroule Geldverlotmg mug meu in Ncili rluiu drcl iieue i hae verlolMig btsual uu i i pr fii r ir viiti de grouisie ui hel gt lukki o ct vmI t 250 000 larkoril l7 000 De hoofdgewiuueii zyn Miirk 100 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 li a 12 000 11 000 o n 10 000 2 a 8 000 4 a G 000 7 a ü 000 1 ii 4 U00 16 a 3 000 106 a 2000 6 1500 5 a 1200 156 a 1000 206 a 500 219 a 200 10800 a 110 etc etc Die lieu 111 eenige maanden moeten uilkomen Ue prij en wordeu prompt uiibelnnid waarvoor de Sla It borg blijft De 2e ireLkiiig gescliiedl zoo ala oflic eel vast esleld is dea 18 ea 19 Jaauari a s en kost d urtoor Een geheel origiueellot fl 7 Een half 8 50 Een vierde T 75 Dc e door den Staat geunarborgde en met Siaatswapeii Toor eue originele lolen z jn legen franco inzending v in het bedrag ia bank o muntpapier coupons post egels too ook postwissels bij tnij te bekomen Bij elke beslelling oeg ilv gr i i8 een origineeltrekkingspliin en zend na de trekking aau ieder mijner geëerde afnemers de oSicieele Igst der geirukkeiie prij ea In de nfgeloopene trekkingen had ik het geluk door het uilbetiilen vau vele belanenjke pnj en mijne wa irde begunstigers ie mogen verblijden en hunne tevredenheid door opmerkr ime en goede bediening te erUngeo Mijn gverigstreven zal dan ook lu het vervolg sieeds we en om dat bekomen Venrouwen te behouden Dewijl lit maal de deelueming zeer groot en het ge al loten gering is zoo uordt men verrocht om onder opgave van duidelijk adres zijne besieliingen ten spoedigste en direct te willen enden uan lUSTAY ScHWARZSCHILD te Hamburg BlNKIF K m V S3F LHANDELAAK Uüllandschc Sociëteit van Lcveii$verzei eringen opgerigt ia den Jare 1807 te Amsterdam MFifMiL wm iiwojii mmm VOL GEFOURNEERD Directeur P I angerhuizen KANTOOR Reguliersdwarstraat bij het Koningsplein X SOl Contracten van DOOELOOPENDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgiite van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPKNDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer bij HH Correspondenten kosteloos verkrjjgbaar in ZuiDHoLLANn Oudewater de Hr R W Haentjïs Dekkgu Burgemeester Rotterdam de Heeren Jan van deii Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Loopüijt C Vlaardingeti de Hr Paui us Kikkbut Woerden de Hr G Ghoenevei d Gottda Druk van A Briokmiia mm mmmt wi De ondcrRoteekenden informerpn bij dwohunne gcnchte Cliëutello dut zij vai uf lieden 1 January 1871 al hunne brieven illen l rnnkeren en verzoeken dit wederkoerig te willendoen met alle brieven of postpaketten aan hengericht aEIjMANS DOLK fabiiekanten en leveranciers van Binnen en Buiten Jaloesiën Lombardstraat 8 97 Itoiterdain tahdheeikündeT De ondergeteekenae cm ile iul ¥c i g onnoodig daar hg reeds sedert 26 jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneeaheeien als van het geachte Publiek Hij blijft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANÜEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewijst dat zijn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Goitda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 CHmUttOIN DENTISTE Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kmingm over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr B llinq den Hofraad Dr Ekhaedt en Dr Diuui handelen Bjjzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der apijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prjjs per flacon 50 ets Depots to Gouda bij Apotheker J W BOEItö te Rotterdam in alle Apotheken K ON BEIER MINEK WATEtt VERZENDING Gedrukte tarieven ttn Kantore der Directie en Correspondenten Delft de Hr Mr C E Oveugaauw Pennis Dordrecht de Hr H Vuiesenuoup Gormchem de Hr C UE Gu ïET aar Gouda de Hr W J Foiiïihjn Duoogleever Notaris Gravenhaffe de llr P J LwDitij Leiden de Heeren Lezwijn Eiuwian WÊÊÊÊÊÊÊÊ D üudi igolfokcudu heeft do eer aan zjjno gfi i rdo lleguustigers to berichten dat z jn LOGEMENT on KOFFIJHUIS tti Jcroiii H goopi iid en tol de ontvangst van H 11 lleuigers zwr ilofhiiatig is iugoncht Hij t i veelt irh iliiiiroiii in icderi gunst aan I ll vurii k rt ot U iinuiipU i ii solii do bediening UEd Dw Dicimar G N HAAFTEN Ongnii Ic stn xts Loten mogen overal g e c 1 d w orden A L L E R X 1 F i W S 1 K R 0 0 T E door de lloogo lii ffi nii i n iljji ki iirili cttiiarborgde on doürbecedii df Niitan ii vnltrokken GELD LOTERIJ Trekking 18 on 10 Janimni 1K71 verdeeld in 7 Kliisaon HOOFDPRIJZEN cv k MILLIOEN 150 000 100 000 50 W 0 40 000 25 000 2 il 20 00 1 3 ii 15 000 3 iv 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 h HOOO 4 ii 6000 7 a 5000 4000 lü ii 3000 100 ii 2000 ü h 1500 156 tl 1000 206 it 500 4 a 300 219 il 200 Mark enz 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Centi 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen liet gemakkelijkste geschiedt door de gewone Posi kaarten of door Postsoorwhot woi dcn alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoodi en golioitu uitgevoerd en na afloop dor Trok king on oii iK lunghebbendeu de gewon non prijzen oii trelkiugslijstcn onmiddellijk toegezonden l lauueu ter luzage gratis iHT Onze Firma is als de aller gelukklgste wereldbekend vq Men wende zich met vertrouwen tot Gebr LiiiciiiVld Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken St iutslotea GOEIKOOPE MUZIEK voor PiAKo Solo Uitgave van F KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin BüEGMüiLER Der Opernfreund Potpourris N 4 Martha C ƒ 0 75 id No S IlTrovatore C 0 50 OsBORNB op 61 La pluie de paries Valse B 0 50 Ah chez la Morle et Ie célèbre Miserere de l Operan Trovatore B 0 50 Obbes Die Wacht am Rhein Transcription Brillante C 0 40 Volkslieder voor zang met pianoforte Die Wacht am Rhein Rheinlied Sie sollen ihn nicht habeu Complete Cf talogusaen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda wÊÊm S2Vi ii w Hf HM H jilMi l K l tN