Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1871

1871 VrUdag O JaDuari N 904 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrlfriilieblad vööp Gonda en ömslreken De tiitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTERS vcorden berekend naar plaatsruimte Afzouderlpe Nommers VIJF L EN TEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking BUEOEMEESTEE en VVETHOUDEKS ran Gouda dotn te weten dal het 2 aanvullingskohier voor de plastaelljke directe belasting deter Uemeeule oor het dienltjaar 1870 door heu oorloopig rattgesteld gedurende veertiru dagen tran des voorViddsgt Uw tieu tot dea namiddags ten een en VM dri tot vyf ure Ier Secretarie der gemeente foor era ieder ter ler iug it nedcrgelegd binnen weUm l d elk aangeslagene legen zyoru aanslag by lUp jüad betwareu kan iubrrngeo by verzoekWblIA op Oiigezegeld papier riobrerea ooVDA den 8 Janury 1871 Burgemeester en Wethooden Toomoemd De Secretaris De Burgemeester DÜOOSMlBVBIlfOnTtlïJI V b BLTTOBW UÏKNIKMJRN BUITENLAND Buitenlaiidsch Ovcnclcht De Londeniclie Timet verzekert dat haar uit goede bron bericht is l arijs znl eerstd lags capiluleeren Wij willen het hopen Want hnewel de moedige verdediging de Franachcn eii voorrl de Piirij enanri eenigszii in hun eer bcefi hersie d en hun alih iiis de sympathie van geheel Europa heeft doen verwerven de overgave zal moeien komen en hoe eer boe beter in het belang vuu de lijdende valken De vrede moge ook dan nog onzeker igii de oplossing komt toch nadcrbg Waarop de verzekering van de Time steunt is UBtnurlgk nog een raadsel Hetfl het bind particuliere berichten uit de Fraiische houfilstad VVy wetCD nog niet anders dun dat de inneiniiig aii de vericbaostc werken op Mont Avron wei telrursielliog maar volstreitt geen moedeloosheid vemeki beeft Parijs bleef standvastig ge ind om lot den iude toe zijn plicht te doen de provincie gelegenheid te geven om Frankrijks eer te redden Men zegt nu dat I arijs van de Ousl gde ral wordeu beschoten waar de batlergen nog moeien worden opgericht en dat tegcigk de vuurmonden aan den Zuidkant die reeds ledert zes weken dreigend naar de stad gekeerd stnnn hun projeciieleu op de rijke wijken zullen werpen Ondertusscheu beeft knniii g V Hhelro op den Nieu j iarsdng Ie Versailles een rede uitgesproken waarin de generaals en de Voorzienigheid weder op de gewone wijze worden dcorrriigehaspeld Bismarck is nog ongesteld Oorlossberichlen zgn schaarsch Mé iercs beeft lich overgegeven De Engelsche regeering heeft nog voor het einde des jaars opheldering gcvriiiijiil mm dr Ndunl Uiiiische wegens het gebeurde met de kulenirlicpen van Ihiclair Het antwoord van gr iaf Kiimnnk gisteren ontvangen schijnt vrij bevrcdignid ie gii Trouwens lie link schijnt ineidemen opgeleverd ie hebben die baar een vrg ernstig k irakter bg etlen en als zij door het oHiniel iniler ock beveiligd mochten worden vtrontschiildiglngcn vim de rgde der Dnitlehers Iriirgnul iiuinlig zuuilen miikeii Het lot vau ligt l ruiiisoke vcruriig met Beieren hangt nog in de lucht Dt afloop van de ttemining in den Bi iersehen landdag wordt nog altijd met spanning tegemoet geiten door de Duinehera Volgens de Augtb Jiltg Zmt moeien 31 patriolsohe afgevaardigden met de Vortaobrittspartg stemmen om de vercischte meerderbl van tweederden te verkrijgen 39 zouden rta hun woord gegeven hebben om voor het verdrag fl temmen De koiiiug heefk zich onmiiMel iJV na den gunstigen afloop van de stem Din§t4 i rgkiraad aan het schrgveo gezet om de h5l a rykariudsleden te bedanken De minderheid van de laDd tagscommissle de weinige leden van de Korlsebrittsparlij hebben een tegenverslag uiigebraehl jtaarbij de aanneming van de verdragen even sterk rgrdt aanbevolen als die iu het patriotube meerderleidsrapport wordt afgekeurd Blijkens een uittreksel uit ïf verslag der diteatile in den Baieracben rgksraul over het bondtverdrag heeft prins Lodewgk rioh iii die zitting beklaagd dat het nieuwe Duilsche rgk nog slechts hel grootste gedeelte en dus niet hel gofaeele Duitschl md zal zijn en wel op grond dat behalve een gedeelte van Oostenrijk ook een deel van Nederland eu van België Duitsch is Aaa het slot zgner rede gaf hij den weiisch Ie kennen dal Beieren bg den vrede eene aanmerkcigke uitbreiding van grondgebied moohl verkrijgen Spanje heeft een vorst Koning Toen de koning de kerk verliet bracht hg een be oek aan de weduwe van generaal l rim on begaf rich vervolgens naar het paleis waar hg alle voorname stnalslichamcn ontving iedureiide den torht door de stad en bg zgn vcrschgnen op bel balkon van het paleis uerd de koning door het volk mei groote geestdrift toegejuicht De mciiigie clemde enthoiisiastisch in met den kreet Leve Spanje aangeheven door den koning De regent heeft zijue betrekking in de zitting der Cortes nedcrgelegd De Cortes heeft zich onthouden verklaard nadat de koning den eed had afgelegd in baar midden F R A N K R IJ K In eene l nrijschc correspomlentie van 80 Dec verklaart de schrijver dat het hoe liingcr zoo moeieIgker wordl om zich bij dejeuner en diner voortdurend tevreden te stellen met den paiirden schotel Er zijn Uvee of drie koRijhui en Bigiion Voisiu en Vachetle wiiiir hel pi arden katten tn hondenvleeneh op een uilslekeiidc ug e bereid wordt mar men vraagt er onrustbarende priji en voor en iikele personen die te l iirijs geen zeer groot crediet hebben kimni ii hun honger niet stillen dan wanneer g lü friiiii 3 piT dag voor hun dejeuner en 25 30 francs voor hun diner beialiii De enkele Kransohe baukiern egt de correspondent verder dic te rurija gebleven zijn hebbcu de zelfde vergissing begaan als alle anderen bg het barekenen van den wnarsehijnlijken duur der belegering Tusschen den 2 en lil Sepiember den dag der insluiting hadden al de l nrijschc bankiers hun goud naar l omlen Brussel Rotterdam en s Gravenbage gezonden Zij die gebleven zgn hebben na nog weinig specie tot hunne beschikking en de iii estfl hebbeu zelfs niet meer dau zg voor zich zelf noodig hebben Aan Daily NfKt wordt uit Parijs van den20n geschreven De sierfle gevallen te Parij s iade den 17n Dec eindigende week bereikten hetontzettende cijfer van 2728 een toeneming van 273 met de vorige week vergeleken of veel meerdan het dubbele van hel gewone aantal dooden indit j iargelijile Wel is waar oefent het door denstaat van beleg ingevoerde harde stelsel voorahnog geen merkbaren invloed uit op de sterken en gezonden maar kinderen zwakke gestellen zieke en bejaarde liMlrn dit niet in alaat zgn zulke OHtberingen te verdrageu vinden een vroegigdigen dood Het aantal kleine doodkisten die men dagelijks doAronze straten ziet dragen geeft ou het overtuigemlbewijs dat een grheele generatie van ousobuldigeneen vroegen dood sterft In het Journal de Linieux lezen wij hartverscheurende tafrerlen over de vlleude die in Frankrgk geleden wordt Men kan zich onmogelijk een deukbeeld vormen van hel eigenaardig roereude schouw pel dal onze kerke op dit oogenblik aaiililedeu Te l oot Audeioer vullen 4ÜU0 uitgehongerde en nauwelgks gekleede Kraiische solil iten de beiden kerken Te lloufleur wordt iedereu a ond in de kerk 8t Leonard logis verstrekt aan 14UI mobilen die op de kille sieencn overnachten ile kerk St Catherine beschut 1500 mobielen die daar in pik een toestand van uitputting rijn aangekomen dat er drie of viertuier de poort van den vredeslempel bezweken De stad Ilonfleur is bewonderenswaardig in hare vaderlandsliefde en ulfervaardigheid iu de particuliere rgluigeu worden de zielCeneu gekwetsten vervoerd en de familiëu beijveren zich in hel opnemen en verzorgen van de doortrekkende mani chap Te Lizieux zijn sedert twee dagen 15 000 man aangekomen tllcii uitgeput door hongeren koitde Dia ontzaggelijke aauwae van ingezetenen maakt het brood zeer zeldzaam de aardappelen zgn niet ta vinden en alle overige levensmiddelen zijn duuri maar de bevolking is eendraohiig eu kloekmoedig en door den besten geest bezield Li ieux is plotseling in een kamp herschapen tien duizend man bivuuackeeren in de groote kerken vau Si Pierre St Jacques en St Denis Vooral da oude basiliek biedt een zonderling schouwspel aan de meest hulpbehoevenden liggen daar op de fauteuils der oflÜcianicii die uaarschgiilijk nooit zulke goeile diensten bewezen hebben en de welgevulde zetels van de hceren kerkmeesters dienen hun lot rustplaats in gindechen hoek verwarmt zich ren groepje aan een helder brandend vuur waarop zij hun maal gereed maken weer anderen herstellen hunne aan flarilen gescheurde kirederen weer verder liggcu honderden mannen op hel iroo uitgestrekt uitgeput ven vermoeienis en oulbenngen Faiitasiisoli steken al die tafreclije af bij het vour het allaar brandende kaarslicht dat een deel van de neergeknielde soldaten verlicht die gebeden ten llnuel uphefTen waarin zij om tucht en o de aueekeu die