Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1871

o i le teriohlfi oet 6V I l iocb twee vyfde iia oïerJe Viiif moeilgk 00 Teooferatnur Irfjjaliopen nacht IJeelmond af 1 het ij e e gettretnd geheel bedekt eren avond heeft a lgeïet Vóo r river t i ijsDooieD lusd an ket a CD Nieuwpoort ii ik üoor Bchietugen igu ttldaat I orden nde gtb rioMen i TsM S Jaiuinri ftlid heeft reedl i n aan de veeren liet loe ee daijr op Moerdijk teer i liehe poorweg I bimU met d tl de rivier aldaar mh geiet a be fcnii Januan gemeW leil v t De o er ti d communicatie Ho f e wk geirokfeijgs niet dan met au t verwacht dal de Ki I ri ier de lek xwu i silien morge ten 9 r t v n 4 Jati i li sbende W V B 8 hicneraad alhier werd itenmen beaoemd Flietbht dat ï groot l lioilhe oek ia deta gc1 nrljeid der kittdeien in Liia g het verblijdend Jlnt let een der hebren Il uo ia mogen geiukkfn ni it te riehlen dat i o lge wiel in bew ulpHan het kind due tM j foor eeniiteii tgd L giukt zijn hy heeft nu In sierten ouk gevonden peu lualiteit va het ordl Komt hem tof t e i ieaigetp iard heeft Ofa I IC isoger waarde krijgt K iijkialle fabtiekauton iu Iri oit de werking na te emet eigendom gemaakt lie rl jksche Alg var uApt o gehouden Uit f lui hierk d t Kennende Ml e iiiir eiieb lai grijke hu 1 immur ia in di ia lotie a geklominan van It ilei Herkende leden blijft I liitQ 0 bedraagt Imste iwij e worden we in in il i verceiiiging YrienVi i KIdie zich hoofdsake Uitelt heeft lijue kas o inkoop van r jst om Jruefdijbelioeflige klaste uit Ret harilen aii den i i i lii cli iukgi eUohap l uk l vcrsuuu die poe nig f W li f dubbel EOa pond li A eija door bet lohaakgeielschnp ter beoohikking geiteld ten uitdteliiig Moge di prgfen8w Hrdig vourbeeld navolgieg vinden en elke vereeniging op dusdanige wijze van haar beslaan getuigen Gezellig verkeer is dan dubbel nuttig Morgen avond lal de eenige mannsverduis erjiig plaats hebben die in dil inar bij ons ziohlb zal lijn Do verduistering heeft tussohen b en 11 ure pt itts oqgfviier hitl ien ie d4 eolips het groolst daar dan 7 der inaao douf de schadMW der aarde bedekt wordt Men schrgft uit Nieuwerkerk n d Ysel dd 2 Jan De itiujidijii i ii aidplc p iJer in Schieland is heden naohl zeer onvertvaohts dporgebroken en over eens le gte van circa 125 meiers verzakt hel water uit de Ringvaart slroobide in deu Zuidpiaspolder doch gelukkig is men er in geslaagd uiettegenslaagdo de felle vorst de beide sluizen in de ringvaar spoedig te sluiten zoodat er maar weiuig water in den polder is gestroomd Tot lid Tan de Provinciale Sinien van Zuid Hollend voor het kiesdistrict Alphen wordl by de verkiezing op 6 Jan a s aanbiavolen de heer Jaoobua Van der Breggeu Az te Wnddin vpen Onlangs maakten wg kennis met eene brochure waarin wy zooveel yqnden l l quh sympathie wegdroeg dat wn niet kunnen nalaten op die brochurede aandacht te vestigen £ anda in Ut tetelttkm in hel tegenKoord ige en in de toeioimt met een moordover de icenw mlykheid eener reori auitatie der Molukken 100 luidt de wat al te lange titel van het boekske waervan de schryver zich een perkenier noemt kelgeen op Bunda en de andere Moluksche eilandende benaming voor de Hollauders geworden is sedertde O I oompngnie aan hare dienaren onder tekerevoorwaarden grondel sp dat 9i and toewees welkegronden ptrken werden genoemd We zullen den chrijver niet volgen in de ontwikkeling van ign mderwerp omdat we da le ing der brochure in haarfeheH aanbevelen De noodzakelijkheid tot reorganisatie van het bestuur dier eilanden wordt daarinhelder ontwikkeld Het is niet alleen plicht vanNederland die reorganisatie tot staud te brengen al ware t maar lot vergoeding der gruuelen in tverledeue door Nederlanders aldaar gepleegd maar hoelang zullen we deze nanpryzing van t plichtmatige uug uoodig hebbeo het is ook in Kederland sbelang Oedurendc het jaar 1870 werd in het groot rijkahospitual te r recht verpiragd het f e n van 4J3t tieke fflilitnireo waaronder IS officieren Van dit getal ayn er 37 overleden Door de kamer van koophandel en fabrieken Ie Haarlem zyn aan de tweede kamer der stalen geueraal ingediend 1 een adres houdende vei uck dat door haar moge worden aanRenoinen hel ontwerp van wet betrcfTende de afschalBn der patenibelasting en de invo ring eeiier algenicene belasting op de inkomsten 2 een adres waarbij die vergadering wordt verzocht het initiatief Ie willen nemen voor de toekenning van een sluatssubsiilie voor de oprichting eeiier directe stoomvoartlijn van Nederland op NoordAmerika eu wel tot uitvueriiig van zoodanig plan nis waardoor hel meest in de algemeenc behoefte aan eene do lviatice gomvenicbap van Nederland met Amerika zal worden vourtiea De eerste aflevering van hel Vtwio goedkoop magoiij mor alle ttanden is sedert eeui e dageit verschenen De nieuwe uitgevers van dit tudschrill Gebrs Abrahams te Middelburg zeggen o a in hun prospectus de inhoud beslaat houfdzakelyk uit zoogenaamde lichte lectuur waaraan nausi een meer degelyk genre wel altijd hehoef e zal blijven bestaan Wie toch in den regel met ernstige studie of vcroioeicnden arbeid zich bezig huudt heeft opwekking dubbel uoodig en vooral hij die gedurende eu groot gedeelte vau den dag zijne krnchleii aan zijne beroepsbezigheden wijdt zal wgl bij ondervinding welen hoe verfrissohend hel werkt nu en dan eens en boek of tijdschrift Ier hand Ie nemen waarvan d lezing niet al Ie veel inspanning vordert Nu kan lichte lectuur zeer wel goede zijn Watd verbeelding verlevendigt behoeft niet de hartstoohlen Ie prikkelen wat eenvoudig is behoeft nietplat l wezen wat gcesii is niet scherp Watwerkelyk goed en schoon is zal al is hel weinig diepziuuig door een besclinard putilielc worden gettoolen eu de minder ontvukkelde Lm rr slechtsbij winnen dat de vorm waarin de vuor lieiu passende denkhecideii worden gegoten een waarborKgeeft voor zuivere lijnen Hel is eene mibillijke bewering niet vry van bekrompenheid dut de minder ontwikkelile docir ilen runen vorm zich hetneeal zou voelen aungcirukkcn De iuhoud zij steeds onderhoudend levendig en bevallig oict te zwaar maar ook niet te licht en voorul afwisselend Wanneer de redactie aas dit programma even gestreng nis in de eerste cJevering bigft vasthouden dun zal dit Tijdschrift zeker ecu der beste worden van ons land We vinden er in tomantisohe verhalen reisnvonluren en anecdotes maar onderwerpen als verdraaij aamheid en de nieuwste verbeteriHfm van dejietroleumlamjt met afbeeldingen vinden daitriu mede een plaats Behalve dit alles heeft het Nieuw goedkoop Magazijn van alle Standen uog deze aanbeveling dat t werkelijk zeer goedkoop is De jaargang bestaande uit 12 afleveringen of ongeveer lUUÜ bladzijden slf ƒ O lf v i nn r n dan polc afbeeldingen tot verduidelijking vgo den text xullen strekken Wij maken hierby inzonderheid ep de iu t huidig blad slaande Advertentie der Heeren S Steindecker Sc Comp te Hamburg oplettend Er word hier gehandeld van Origineel Loten tot eene zoo rijkeiijl met prgzeu voorziene verloting dal zich ook hier Ie lande eene merkelijke deelneming vooronderstellen laat Die onderneming verdient des te meer het volle vertrouwen naarmate de beste waarborgen des staats geboden zijn en ook voornoemd huis van alle zgden wegens zijn doorga ua regtsohapen handelwijs en prompte voldoening van talrijke pryzen sedert lang bekend is Laatste Berichten Bordeaux 3 Jan aiio if In het Loiregebied heeft eeue ontmoeling plaats gehad waarbg de Vruisen vuu Bazoohes tot Jourlalain i jn vervolgd g hebben liS doodeo op hel terrein van het gevecht nqhlergelalea Den 1 deer hebben de Aigergnsohe ruiten by Laverdin eeq schillerend gevecht geleverd Te Lange is een vyundelyke post overvallen die met achlerlaljiig van lU doodeo en 16 gevangenen beneveus een convoui proviand en vee uaar VendOme is gevlucht De Lvüiische franc tireurs werden te Chanceaux aangevulieu maar hebben den vijand op de vlucht geslagen en hem tol op een afstand van lU kilometers achterna gezet Van den v and sneuvelden SU il iUO man LondeQ 4 Jan T o 7ï i deelt eene nieuwe nota mede van gniaf Bismarck nan den NoordDuiischcn gezant Ie Londen waarin te kennen wordt gegeven dat ingeval Luxemburg tijdens het beleg Van Longwy zoo verkeerd te werk gaat als lijilens het beleg van Thioiiville een gedeelte vnn iict groothertogdom door Duilsche troepen zal bezet worden De l orie heeft tegen het Uoumanische gouverne 1 ment geprotesteerd wegens het beioep van Ruuma nic op de mugendheden in plaats van op den sultan Versailles S Jan De Oostelijke forten van P irgs worilen met róóveel succes door onze artillerie gebombardeerd dal het fort Nogent nog hel eenige is dat op zwakke wijze ons vuur beantwoordt BoulziCOUrt 3 Jan Mezicres is gisteren middag ten ii ure door de Pruisen Ui zet Zij ni i Kten 2UUD man krijgsgevangen waaronder zich JiJ oHicieren bevonden lülj sluk eu geschut en een gruote Voorraad levensmiddeleu werden daarenboven door hen buit gemaakt Brussel 4 Jan Ken ballon ait Pargs heeft de volgende berichten aaugebrucht Den 2Ssien hebben in verschillende buiienwyken wauordeiykheden plaats gehad troepen Heden die niet in die wijken Ie huis Uehoorden maakten zich aun ongeregeldheden schuldig maar werden spoedig door patrouilles uiteengejaagd Het Journal OJJiciel deelt een Duilscheu brief mede die san de voorposten werd afgegeveu en hel bericht behelst van de nederlaag van het Noorderieger Den SUsIcn was een groot gedeelte van de sedentaire nationale garde geconsigneerd De posilien van den vgaud iu hel wond van Bondy waren door het vuur van het Fraosche geschut onhüudbimr geworden Hel fort Hosny was den 29sten door da Pruisen op vcraohrikkelgKe w ze gebombardeerd De casemailen die men bomvrg waande zijn door de vijnndelljkc kogel doorboord Madrid 8 Jan De koning heeft de heeren Canovas Uios Rosas CJorrilla Cruz llivcroen Olozaga geraadpleegd omtrent de samenstelling van het nieuwe ministerie Men gelooft dat het heden avond zal zgn sanieiigeateld eu de oouslilutioucelc beginselen zal hiildifien KijSSel i Jan De dag van gisteren was een dan van over inning voor het Noorder legcr BapaiiiiAr en liehaigiiies zijn totaal afgebrand Pcrouuc is gebombardeerd eu zoo goed als ver nield m ir het biedt nog altoos legenslnnd De weg naar Busigiiy is nltiesneden doch er is een dienst tot vervoer van reizigers cu goederen op Kamcrijk geopend Nadere bgzonderheden oulbrekea vooralsnog Brussel 4 Jan Het dagblad Ie Nord de lt uit een conespoudentie welke het uit Parijs ontvangen heeft en die van DU Dec is gedagteekend mede dat verscheidene dagbladen zooals de PatrU eu de Temps generaal Trochu beginnen aan te vallen en een uitval eischen tot eiken prijs terwgl anderen reeds Vinoy als opvolger van ïroohu noemen Ondertusschen daalt de rent voortdurend en schijnt het omwankelbnar vertrouwen der verdedigers van Parijs zwakker Ie worden B I uoaitZ Dv d fciii v n Ljt CaTernement heeft een door alle leden onderieekende nota gepubliceerd waarin allen die hiertoe iij qtitat zijn worden uilgeuoodigd nu reeds bel hodrag der belastingen over het geheele jaar ineens If betaliin de overigen om zooveel in voorsnhot te belaico ti hunne middelen veroorlooven opdat de regeering in slant zij de groole onkosten van den oqrlog te bestrijden De gemeenteraad van Tours heeft een prpl l op baar gemaakt tegen de bewering die voorkwam in eene dépfiohe door 1 Prui isch hoofdkwartier Ie Versailles eenigen lijd geleden verzonden dat namelijk Tours een Pruisi ch gurulzoen had gevraagd De Union de l Onett en de ui du Penfl te Ancera ziju voor twee maanden geschorst Het le er dat onder lierel van den hertog an Mecklenburg staat wonlt Keschat op 77 t 00 man In het oosten vun Frankrijk Kaan de Duitschera voort zich samen Ie trekken Generaal von W rd r heef belaii rijke versterkin en gekregen vau prins Frederik Karel Aan het gouvernement werd uil ChalMU Reaaqilt bericht dat een af leeling cavalerie by eene v T kenning een Pruisisch detachement beeft v rvotgd totdat zg stnitle tuasehen Veudome eu AmboiM p sterke kolonnes Bordeaux 4 Jan Eene dépêche vao Fatdherbe uit Avesnes les Bepaume van heden meldt De bataille van den 81 u Dec onder Bapauma duur s vau 8 nur s ochtends tot 6 uur avonds 1 Pruisen werden nil al hunne posilien en al de iHwi hen bezetten tlorpen gejaagd en Irdeo euorote verliezen Onze verliezen z jn ernstig Vergadering vau den Qemeentaraad UiniJag S Januari Tegenwoordig de lU rrfn t van liergea IJsrndoom voor litter Viruly Bra gaar Ne terbiinn Keulingrr Uemy Buchner Drooglecvcr vau nciint p jvist van Straateu eu Koek De vooriilU r ilt t U loi ile dat de lieer Luyien keuuis heeft gegeven dat hij verhinderd ia de vergnderiug bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden geleien ea gearresteerd waarna woidt besloten de iteiBbiljetten die eco jaar zijn bewaard gebleven to veruietigon Ingekomen eene dispotitic van hh Gedep Stalen dezer proviocie waarbij Kordt beririit de onl vongst der uficliriflen vau de raadsbesluiten tot toekoiioing van de subsidien aan de beitureu der iiisU lliiigeu van ueldadigheid eeue dispositie ran dezelfde ten geleide van een k besluit Hiiarbi de eoucesaie tot hefting van den tol op hetAinsterdamsclte en Cioudsclie rijpad voor 3 jaren wordt verlengd en werd d turnu du4 r den voorzitter medegedeeld datde verpiichtiiig ia geguuil oor twee jaar en elf maandenaan T van Iloff te ilodegraveu voor ƒ 1510 s jaara lüoda ƒ 260 meer dan vroeger inform een dispositiu van de elfde kennis gevende der intrekkingder beslHHitde erur lein i ii barejfcnde het vee doch diehier rceiU buitin vMikiii iju gesteld inform eeue dispositie vau tle i ll de v aurbij do ontvangst wordtbericht der ruudsbehluilen lot nijüigiug van het rrglcnteotvan het burgerlijk oritibeslunr en vau dat voor het bestuurder beide guathuizeii inform eene dispositie vju dezelfde tot goedkeuring der begrootingen der inkomsten en uitgaven voor 1871 inform eene dispositie van dezelfde tot goedkeuring van deu aankoop van 2 huizen nnu de Westhaven voor po t en tele graafbureau terwijl de vuorz mededeelt dat die poedeu dea 31 Dec zijn overgedragen nau de gemeente inform eene disjwaitio vnii dezelfde waarbij woidt goedgekeurdhet raadbbeaiuit tot verbooging der jaarwedden van de halponderwgzeressea werkziiaiu aun da openbare school voor jongejufvrouwen iuform eene diiposilie van dezelfde houdende goedkeuring vsahet suppletoir kohier der belasting op de inkoiostmi dieutjaar lb70 inform eene dispositie van dezelfde goedkeurende de verlenging der pacht vuor eene vii aud vau het rijpud aan Graveslegu iuformeene missive vau den heer minister vnn biunenlandsche zaken waarbij de redenen worden opgegeven die Z ë hebbon doen nf leii tiiii tiet brengen op de stuatsb gruoting van 1871 der vrreisehtr gelden lol het uithreiduu der rijltssehool van mliidelbiiur onderwijs lot een vijfjarigen cursus onder mededeeliiig dut bij de bi tiaiidiling der deliiiltiflve begrooting vuur dat jaar of audi rs liij bdupioHken van die voor 1K72 de rauk in nadere jverwegiiig zal kiinncu worden genuuien inform eene missive van dr Gaiidvuiirder dat hij zijne beniM niing tot slads durtor aaiiiieinit iufor a eene missive van hel Israelitibch Arnibeatnur verzoekende eeue wgiiging lu ds btgruuliiig von i lO wuidt dadelijk