Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1871

WÊ r m Wt In brhandeling gpnomen on met nlgomeene itemmen goei gekeurd De ïuorziUcr bcru ht dut Iirt ex rcilu li l widnr is iiigohourd voor ecu JMr tegen ƒ 10 nfimciis net mHiiölcni vuil oorlug iuforiD Atn de orde is 1 l cn aJrt fl van N tan der Woudrn om verlengingder aanncmiiig turmijn van het ondcrhoed dt r plantsdeiu n Hot v r i Btrckt om At n aiiumings tcriuga va dat werk mit a jaar te vcrWnficn D cumroiseiie van fabricage tleli voor ïiel sooeiea op to dragen an clq desltuudig iHr oot ii Int ottdirlioud pnblic k aan ie b 8t deti fn vit idt dun ovLruiiKoinstig bcalulni 2 Eoi vooistiMu triirciidc de verdiiliiijf der nnn do hulpODderwijSKrs tortiéht Mdo gratificatie vau ƒ 250 voor het houdrn vuu uvuiidhcliool Op vooralt 1 dir plautselyki echoalommissic wordt bcBlotm toe te kfiincii ƒ l l mm do tirinciischool ƒ lüO nuu de tnsachenh lioo i ti ƒ 50 iiün du biir erscïioül voor jonguiB H yi v p 1 bitrcTeode du U zoJdifiing vau deü kiip meeatur bij tie iiiuziikanteu der d d kchutttig met het daarlut betrek kei tjk iidviei iUi nippuit villi B fn W strekt tot afwijzing Dp hfi T RriitingtT vreest dal dit oanl idiiig xou geven tot oplicfliiigf Van Kut Curps en is voor de vvrhoojdiig om etii aiidcit ii knpt hne enter op te roc f n du heer Uuclimr adviBf rt lu tvgeiiuvtrgcstiidüii 7iii de hper van Gennep 18 gunstig gestemd vour du verboogdi subaidiu cii atcuit ju met den het r KeulingtT de heor hork vraagt of men bij het verval van htt corpa niet soms tol hougcru kosten zuu verplidit kunnen H t voorstel van H en W tot afwijzing wordt in atcmming gebracht en verworjien met 7 tegen 5 stemmen en het voorstel van den heer Ki t aangenomen met 8 tegen S Bteii men terwijl dt heer Üuchner buiten stemming blijft 4 Rta voorstel tot af eti ove 3ctrlj rug van posten op ée begrootiog van uitgaveu dienst lb70 wurdt goedgekeurd 5 Een voorstel tot aanvrage voor een wet tot unteigeniug van het huia en pakhuis van den heer Grendel kumt io behandeling B au VV zijn in onderbandeliag getreden met den heer F Grendel die 2O 0ÜO vraagt oor itjn huis en pakhuis hem K u ƒ 10 000 geboden en vervolgeub nog gunstiger vouritellen gedaan d e medi ign geweigerd De heer Wisterbaan wil van het hals afzien en zich vergenurgen met duar IflDga een looppad te luukcn en m t d n ii Mko p te wiicbten tot gunstiger gtUgenheid zich voordoet De heer Kist meende vroeger dat daar een fraai punt zoo komen doch daariu teleurtjeattld ia hg sterk tegen iIld aanVoop Dfl heer Koek verklaart zich Jo deo zin van den beer Weaterbaau De voorzitter herinnert dat tot dtn aankoop it besle en dat sedert nitis is vooigevalleujdal anuleiding heeft gegeveo er op terug te kumeii De heer Viruly denkt dat de ontt igeoing niet hoogcr znl loopen dan de geboden som en geeft gronden op vuur htt behoud van den rgweg I heer Reuiy spnekt in gelijke ziii è nii korii diw ie wordi het primitieve vooratal in o ivraag gebracht en lioedgikeurd met 7 tegen 5 stemmen ignde die vtiQ de hti Ktat vun ïiiruaten llcutiiiger Westerbaan ut Kork Na machtiging tot uitvoeriag zonder rcsumtio eindigt de vergadering MABKTBëBICHTËN OOUda 5 Juu Door de vooriilurrnilc itmnmiiig der taart werden geen meldeusua irüige zaken gedann De veemarkt met goeden aanvorr de handel traxg K a niet aaiig ruerd Uoeboler ƒ 1 40 i 1 64 Burgerlijke Stand Ol BORKN 3 Jtin Joha n a Corutlm uudvrs C dt Ko iing ea i W Pri icti 4 Johiiuiies oudc i J vao Vl lii cii M vao d f Velden Jhco mis oudtrf J de Wffk kI J Nobel OvEui 1 ii N 4 Jnu J biiel 2 j 3 lu GfrHl WU 4 Jnii U rr cliul ctl fi uii der VflJk A Goedraad eu M ran Gciu ADVERTENTIËN Dank aan allen die mij by don aanvang des jaara blijken van belangstelling hebben gegeven W D DE LANGE Met 1 Februari aanstaande woidt in een klem burgergezin een goede Meid gevraagd boven de 20 jaar tegen goede huur Adres by duu Uitgever dezer Courant Origiiicelc loleii zijn nlierwegen nnntekopen en te spelen gcpermileerd Men rclkc Iict t oi iuin dc hand asO OOOÏfflark of 100 000 Th voor bet gelukkigate geval zal de nieuwite groote Ueldeu Verloting dewelke door de booge regeeriiig goedgekeurd en geguarandeerd is als boogste gewin onthouden De ïoonleelige iprijfliiig van het nieuwe plan is nlduB dat in le opvolgende S verlotingen in het tijdbestek van ettelijke maanden 21 5U0 gewinnen ter volledigen beslissing zulleji komen In deze zim oapitale gewinnen van eveitluell Mmlr CVt I 250 000 en speciell 150 000 100 00o 50 000 40 000 25 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 3000 105 Üji2000 155 a 1000 205 a 500 lOBOO ajiUO etc De aanstaande tweede gewln trekking dezer groote van ue staat geguarnmleerde GeidenVerloting is van amtswef e bepaald plants Ie hebüen op den 18 en 19 Jauuari 1871 De prijs daarvan is voorEen geheel origineel lot Nederl Fl 7 Een half 3 50 Een vierde 1 76 tegen contante inzending der bedrag ledere commissie al onmiddelijk met de meeste zorgvuldigheid worden uilgevoerd en een ieder verkrijgt van ons de met het apen van den staat voorziene origineele loten eigenhandig Bij ledere bestelling zal het vereisohte oRicieele plan gratis worilen bij gegeven en zenden wg aan onze inleressenten na iedere trekking ongevraagd de oflicieele lijsten c uitbetaling der gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den slaat en kan door directe contante toezendingen of ook naar verkiezing der interessenten door onze correspondenten aan andere grootere plaatsen van Nederland worden voltrokken On debiet is steeds van geluk begunstig en eerst kortelijks geleden hadden wy alreeds weder onder meerdere andere aanzienlijke gewinnen 3m al da eerste hoofd treffers in 3 trekkiniieu luidens de oSicieele bewgzen verkregen en zelf aad odze belaligheUbers uitbetaald Het is te voorzien dat bij deze op den vasten grondslag gestelde onderneming van alle kanten op eene zeer werkz ime deelneming ract ifliCrlieid kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de aanslaande trekking alle orilcrs en commissien ten spoedigste rechtsireeks e zenden aan S Stclndechcr Comp li ihk und W ech el Ücschaft in Hamburg Aan t ii Verkoop vbü iedere hlaitUuliligiitien Spoorweg Actiën en Aanlehens Loose P S Alle coupoh en banknoten worden in bel iling iii i i de geheele waarde aangenomen By contante zendingen door Postwiiisel moet de naam en woonpl les afzenders volledig op de coupon aangegeven en een byzonder beslellingsbrief met adres in ezonden worden EMSER Pastilles uit de zouten van de kouingWil hehnsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispen slechte spijivertee riug gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in tjeplumbeerde doozen mot g bruiks niiwi ing a 50 cents iilleeu ouvervalaclit te Gouda bij J H liOEUS te liotlerdam in alle Apotheken De ADMlNlSTKA ilK van de UOTSBIIONNEX Gouda Orak van A Brinkraan GASFABRIEK TE GOUDA Daar de strenge vorst dikwyls oorzaak is dat de gasmeters niet werken en het onmogelijk is om aan do menigvuldige aanvragen tot hulp te voldoen zoo heeft do DIRECTIE bbu GASFABlllEK besloten om het onderstaand tarief vast te stellen waarop de HH Gasverbruikers hunne Meters met do noodige Spiritus kunnen gevuld Icrijgen ten einde het bevriezen te voorkomen als ï 2 Licht Mehr ƒ O fiO 1 3 0 80 1 5 1 50 1 10 3 groote meters naar evenredigheid Gasverbruikers die hiervan verlangen gebruik te maken worden beleefd verzocht dit schriftelijk ten kantore der fabriek op te geven Gouda 5 Januari 1871 TE ROOP voor f 61 eene geaccepteerde Wissel door den WelEdelen Heer S VEllWEIJ Az koopman in Verwstoffen wonende op de Haven te Gouda luforroatiea aan t Bureau van deze Courant DUIZENDEN besteedt men niet uiden aan twyfelnohtige oadcrnemiogen lerwyl menigvuldige kans is asngebodei om door middel van eene kleine mlegsom in het bezit van groote knpilalan te geraken Door hare voordeelige inrichting tot eene solide geluksbeproeving dienstig is de door lie Stad Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote geldverloliug MillioenMark of 175 000 M flv ev als Hoofdwinst in t algemeen winsten van Mark 150 000 100 00 50 00 40 000 25 000 2 maal 20 000 3 maal 15 000 3 maal 12 000 1 maal 11 000 3 maal 10 000 2 maal 8000 4 maal 6000 7 maal 5000 1 maal 4000 16 maal 3000 100 maal 2000 6 maal 1500 156 maal 1000 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden en eene deelneming hieraan kan des te meer worden aanbevolen daar ver boven de helft der loten gedurende de enkele trekkingen met winsten moeten verschjjnen Voor de reeds op den 18 en 19 der m aand plaats hebbende 2de trekking is de prijs Voor een geheel Origineel lot ƒ 7 half 3 50 kwart 1 75 waarbü wij uitdrukkelijk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een stedelijk blazoen voor iene vernieuwingsloten worden vemonden Het ondergetcekende Handelshuis tal gevvenschte bestellingen tegen overmaking van liet bedrag in bankpapier o per postwissel onmiddellijk uitvoeren en er gratis verlolingsplannen byvoegen ook zullen wjj looals tol dusver ons beijveren door stipic overzending van oiBcieele trekkiugalysien en door zorgvuldige bediening aan het vertrouwen van onze geëerde belanghebbenden te voldoen Omdat het grootste getal der Loten reeds is geplaatst en bij de drukke klandizie die onze door de fortuin begunstigde collectie geniet de nog in voorraad zijnde Loten binnen kort worden uitgegeven zoo gelieve men zich ten spoedigste direct te wenden tot BOTTENWIESER Co Bankiers en Wiudluindelaars ie Hamburg iMMg m i H ni i n aww Beap J f f U IMMji Wtli HifIMtma i fi Mi MèiMtWidlaiiii Hi i tiw iWp r rllMir Mt iièitlM 4m I b Uk