Goudsche Courant, zondag 8 januari 1871

1871 Zondag 8 Januari N 995 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenüeblad voor Gouda en Omstreken De ttitgSTe dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATEIU DAG De prfls per drie maanden ia 1 75 franco por post 2 ADVERTENTIEN worden L cvlaatct van 1 ü rpgfils ii iO rfiiit n iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plar tsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De insendlng van advertentien lean geschieden tot ö4d uur des namiddaga op den dag der uitgave BUITENLAND Bitileulandsch Overaieht De Duiuelie bladen xljn bet nog oaeeos omlreiit ia beieekenis viiu de bezetting tid Moot Avron Somniige nchleu het puot au hoog gewicht tei be ohietiag ter aUd Ddere tieu er meer in een rer4eiiiffifigït UDt legea eeu aieawen uitval Wat daar au ia lal d tyd Irereo Zeker il b t dat Donderdag orgeo het bonbardemtut ook Tan de Zuidzgde is begoQoeo ooder helder bUdttil winterweer l3e kanoDoien tullen lich uog wel eena io de Tiogert OUMten blazen en kou tal er g uoeg worden geleden waut de thermoaetcrataad ia daar ook ver be Mien het frieapunt nu apreken ook ballouberiohttn uit da boofdatad ▼ M t en w nr1n lalootbeid onder de b volkiug rger aog wn tw edra bl es isUMixca Mculal enkele bladen ivedi aaudriogeo op de lervanging Tan Troohu door Vinoy Nog yu Julea Fa re en Trochu de meeateri m iiar zollen ze er io ilageu het gezag te behouden f Lang niet opgewekt ie de toon dier Psrgache d pèohei In bet Duitiche hoofdkwartier e Veraaillei gelooft men rolgtina de Koln Zeil vaat aan de spoedige capitulatie van Parijs en mocht de oorloopige tegeeriof na de o erga e van da hoofdstad dan nog ven ongezind blijven om vrede te luiieu dan tollen de Dui achera zich bepalen lot het betetleu van een bepaald deel van het Franscb grondgebied en aldaar defensiewerken aanleggen en oorlogsscbatting heffen m a w het land uitmergelen tol de ïranBcben behoefte gaan gevoelen aan den vrede en er om komen vragen Wellicht is dit plan echter en vorm om de moeilijkheid te bedekken waarin eo lick bevindt om den Krauichen een vrede af te dwingen waarin z i nu eenmaal geen lust hebben Iq de bekende valsche beriohleufabriek te Lille ie een groote overwinning op het leger van ManItaffel ter wereld gekomen Zoo er under uiet van endere tyde van gemeld wordt zal men wel doen er geen gewicht aan te hechten Vel WJi l oüi Newi slaat generaal Chaniy gereed om op nieuw aanvallenderwyi te werk te gaan aan de liOiN De Ooslenrykaehe N Treie Preue deelt thans het iDtwoord van von Beust mede op de nota n von Biimarok Per telegraaf wordt de korte inhoud van dit stuk opgegeven hel bevestig wal wy reeds dnorover meedeelden de vorm waarmee von Beust verzoekt om den l ragcr vrede te laten rnstfn ia rü achei maar niet ongepast Ton Bcuat ziet de nadere mededoeliiig van de Pruiaiiohe rcgerring m a w de koopsom der vriendKhap tegemoet en geeft voorloopig alle verzekeringen van sympathie voor Duilichlaud bij de toongevende bevolking eu den keizer De aandacht van de Oosleiirijkcrs worde intusachen afgeleid door een binnenlandache mieslie De Tylaolsehe landdag heeft een et aangenomen waarbij kptsld wordt dat de Tyroolsche Inniivxcer niet tonder touatemming van den Tyroolschen landdag botten Tyrol zou mogen dienst dotn Die wet vond bij de conatil ilionctlge inden levendigi ii tegenstand jle kei er heeft cohler le Meraii in l yrol waar bjj dctcr dagen de keizerin bezocht die wet goedgekeurd Niet alleen d keizer maar ook het ministerie wordt vr j algeatteo daarover hard gevallen en niet en onreobtei het ia een erkeining van provinciale autonomie dicbedenkelijkegevolgen kan hebben daarin reedt ziehtbaar dat er maar één partij is ingeuoneo met de keizerlijke daad de Ctechea namelijk die nu leggen de keizer heeh gelgk de Tyrolera hebben geijkt het is een billyke erkenning van het oude reoht van Tyrol maar datzelfde recht eischen ook wij Naast den nieuwen Spaanseheti koning komt nu een nieuw ministerie grooteodeels met oude namen Ziehier de lijst Serrano uiinister preaident Martos oorlog Montero buitenlandsche zaken Bioe Bosas justitie Beranger marine Sagasta binoeBlandsche zaken UIloA openbare werken Ayala koloniën De nieuwe ministers tullen heden avond den eed afleggen in handen van kontnf Amadeus FR AW1 djKr Het zwygen van de forten Itosny Nogent en Noisy op het vuur dtr betegaraart wordt door niet weinige officieren in het hoofdkwartier vnn Versailles aangemerkt als een bewijs dat met uitzondering van de vuurmouden die in den jougiteo cyd te Parijs zgn gegoten en verder dragen dan hot gewone geschut der belegeraars de Fransche artillerie in een gcsobutduel niet is bestand tegen de Duilscht Anderen daarentegen beweren dat die gevolgtrekking le overijld is en het uiet onmogelgk is dal Trochu zich door deu aanval aan den oostelijken kant giet laat verleiden om zijne beste verdedigingskrachten voor het beschielen der hoogten van St Cloud en Meuduu le sparen van waar uit hel bombardement alleen met huop op goed gevolg kan worden ondernomen Die zoo spreken bigveu het gevoelen aankleven dat het bombardement eene zaak is vao zeer twijfelachligen uitslag lutusschen laten de Fransche troepen in de verschillende departementen de hoop niet varen om zoo mogelgk de benarde hoofdstad te hulp te komen De telegrafische dep ihes heden ontvangen maken melding van een aantal kleinere gevechten welke men als zoovele voorboden van ernstiger veldslagen kan aanmerken Uit Bijssel wordt getelegrafeerd dat een veldslag tussoheu Faidherbe en von Manleuffel elk oogenblik was te verwachten üuk aan de Loire is onophoudelgk spraak van botsingen en ontmoetingen Te Dellc beeft den 2 dezer een hevige str jd gewoed waaromtrent nadere bijzonderheden ontbreken De Zwitsersche troepen zijn reeiis geroepen geworden om door ontwapening van vreemde krijgslieden de onzijdigheid te handhaven Om kort te gaan nergens ii een spoor le ontdekken dal de Fransche natie er aan denkt den oorlog te itaken en niet ongegrond is het vermoeden dat de vrees voor een mogel jkrn ommekeer der krijgskans het besluit om tot het beschieten van l arys over te gaan heeft verhaaat Nu tooh kan door een bombardement eene capitulatie worden afgedwongen die wellicht na een paar weken niet meer zon te bekomen z jn Treurig is de toestand der arme klassen in l iirij ooals de ingesloten correspondent van Daily AVw dien besohryft i Om mij een juist denkbeeld van hun toestand te vormen schrijft hij van dco 2 In bezocht ik gisteren do uchtcrbuurten iu de nabgheid van den Boulavard de Clichy Daar hcersebt eeu verschrikkelgk gebrek Uitgehongerde vrouwen en kinderen zalen op de stoepen en badden maar even kleederen genoeg om niet geheel naakt te zgn ze badden in het geheel gesn branditoffen en daarom vonden zg het warmer buitendan binnenshuis Er zgn vele dier gezinnen waarvan de hoofden tot de nationale garde behoorcDi doch deze besteden hunne soldy aan drank in plaat van er hunne geziiiurn mede te onderhondsR andere familiën laat inen iu dit boreaiicratisch land letterlgk verhongeren totdat men beslist heeft of zij wel behooren tot die welkt ondersievnd moeten worden De ultra democralische Maire Motto heeft bepaald dat alle huwelijken met de linkerhand in tga arrondissement als wettig beschouwd werden en dat aan dergelijke echtgenoolen van de nationale garden dezelfde voorrechten toegestaan worden die hunne wettige vrouwen bezitten Nu ontstaat echter een uieuwe zwarigheid want dergelgke polyg mie is zeer algemeeu onder da bewonderaan vnn Burger Mottu Heeft eene vrouw die vgf naiirien bezit aanspraak op 5 rantsoenen ee mag eene vrouw die sleehls voor een vgfde aan een natiu nalen garde behoort slechts een vgfde van een rantsoen ontvangen P Dit zijn quaestiei die bnrger Mottu thans zal trachten op te lossen Eenige dagen geleden werd Mevrouw Hamelin wier echtgenoot onder Ijodewijk Philips gezant te Coustantinopel was geweest v in koude en honger bezweken gevonden op haar bed in een atcegje in Bellevilli Gislareo ging ik eens zien hoe het er uitzag in het huis van een mijner vrienden die Parijs verlaten heeft Het staat in de Avenue de rimpcratriee de bediende verleide mij dat hel gfzirt seder drie d gen geen brood meer had kunnen verkrggen toen hij de laatste maal zijn rantsoeukaarije had aangeboden gaf men hem een stukje kaas van nagenoeg een halven duim Maar waar leeft ge dan van vroeg ik Uij keek geheimzinnig in t rond om te zieu of niemand ons bespiedde nam mj mede naar den kelder en wees op een stuk vleesch in een vat t Is de helft van een paard zeida hij op den toon van iemand die het Igk v iq tgn vermoord slachtoffer aunichouwt Ëen koetsier uit de buurt doodde hel wij zoutten en verdeelden het Daarna opende hg een kaslji waarin zich een monsterachtige kat bevond Ik mul haar vet voor Kerstdag merkte hg op Menig Engelsohman die aan een godsdieostigen plicht denkt te voldoen door op Kerstmis een kalkoen te eten meent dien plicht niet le verzaken door een kat te verslinden Alt de Arabier voor zgne avondj ebeden de banden niet kan wasBohen behelpt hij zich wel met het zand der waestgo ENGELAND In het Kngelsch kabinet zal de heer Cbicliester Fortescue den afgetrodeu minister van koophandel den heer John Bright als zoodanig vervangea Fortescue zal als eerste secretaris voor Ierland welken post hij lot nuloe bekleedde opgevolgd worden door Markies Uarliiigtun tot heilen algemeen postmeester Financieel is de ambtsverwit seting voor den heer Kurlescue geen verbetering maar hij is rgk en men meent buvendien dat hy met een Puirschap schadeloos gesteld zal worden