Goudsche Courant, zondag 8 januari 1871

mÊÊÈm mamÉÊLmimm € in Iff I i k i m S i Hel jo iufter c ml mi evenals vóór ile iikle vnn Bnglit weór uit 1 loden worden simeiigcsleld liet ambt Min algi muen posliuecster u voorlnnn wordni iirgfnomeii duor len minisler die geen ziUiug hctfi lu flMi Uibiu tsuad iMcn i l l t de e door het lugirlkuis fl gel 9 i or kii De veraiideriiigtii iii hel k il wi t zegt Vaili Nem liebijen valttr kt gicii t M tknn go beieekeni9 ft nt l inen l laarjiiijkfluk voprt iit liesiini gewettigde persoonlijke overueginiten Zestien of vijftien personen vindl hel blad echter voor een kabinet veel Ie veel Wanneer slecht de waarachtige veriegeuw ordip ri der l b fill yartij r in waren upgenonfen gt de Nem jlv piaupvi an wie de nalie de groote zftken van den sinnt zou willen loeverlrouwen zou een kabinet van zes mannen volkomen aan het doel beantwoorden DÜITSCHLAND In antwoorl up h t adres van het Ueerenhuis heeft de Koning de volgemle toespriak gehouden De inhoud van hel atices van het Ileerenhnis kan IDIJ slechts verheugen en met recht nordt dairiu aan plaats en t d waarop Jk het rdres mag aan nemen een beteekenis gehecht welke jjn wairde verhoogt Ilctgeen t lleerenhuis opmerkt omtrent de gewichtige gebeirteniïsen die Mij herwaarts voerden brengt mij er toe het leger te gtdenken ain hetwelk WIJ har tegenrijke gevolgen Ie dankm hebben loah tevens breng ik tMik uiijn dank iin Ivet leelenhuis voor de juiste aardeeringen vadortandslievende ondersteuning Mijner legcrorgaiusnlie waiur tageu lóó lang legenalaud geboden w rd dal bgna anta toekomst id gevaar gebracht scheen die ateuo van het Heereuhuis zal door Ug nimmer worden vergeten vNog ene nder £ liaogstbelaDgrgk en as nog ooblende gebityrieuu vermeldt uw adres een feil ial Intrekken moet om de zoolang beoogde eenheid vau l uiti ililand Ie vsltoogen let U 4eg ik dat zij tot eer v n iod en tot vreu ieder ineuschen moge VBstigd n hewanrd worden dooh moge daarby niet warden vaort ggeueii dat Pruiaen i gihcele geschiedkundige ontwikkeling naar het nu bereikte d iei beeCl bMnglleid Allermerkwaafdigat eijn de Koniiiklgke noordei uer zeker Nu de Nntiouaal liberaleu in zak ea Htohe reedt boete hebbeu gedaan voiir hun roegeie afdwalingen door als één nin de rolUioiug der Duilsche eegheid volgens vou Bisuarcks model te schrngeu komt de koning hun nog tui harm Deren aan den tgd vau bet conflict en verhe rlgkt bg bet Heireuhuia dat door alle vrgbeidlieveudea in Pruissen ala den erfvgand vau nlleu waarachtlgau vooruitgang wordt beschouwd Men kan jus met zeggen dat Koning Wilhelm M r verzoenend optrad tegenover dr ministerieeluu toen hg het Hearenhuis nog wel tevens ter NienW jsarixgroelenis eenige ioetheden toevoegde Voor de vHeeren was tkonings woord zoel maar mor de Burgers en Boeren zeer bitter De ualionaal liberalen worden gebruikt maar tol kan loou worden ig met ontiien veeleer g r tuchligdl De corrispsndeBl tan den Standard te Versailles heeft de Kersfeest wijding onder de IVuissisehe gewonden in het Koninkigk katttel bufK vooud Hg geeft eene be phrg ing vau den aanblik der galerij Lodewijk XIU welk een aanblik leverden I die brandende kronen die prachtige schilderijen Trouweiibeclden en rddtlagen voorstellende die met liehlguirl indes versierde muren op Aiu bet etude der zaal stond een lange lafci geheel met gesobeuken bedekt wnartusscheu drie keratboomen met guirlandes en licht getooid £ n daartegenover 7at de lange rg van gewonden grootendecit waren g zeer bleek hunne gelaatstrekken verrieden met de minste opgeruiiadbeul schoon ag een leest kgwaondeii alleen hun Ier eere aanga fieht Twanll bedden tonden links in iederdasitiui lag een zieke die ïioh ophiief om zgn blikken lu t rond te crpuu over ui dat verhelTeud achooivs te muiden van zooveel bitter lijden Vele lieve dames inwoners 4ih Versailles waren daar en trachttca dat Itjdeii la varZAOhtau De deur werd geopend en de kommandant trad gevolgd dour den auf hinntn lemijl de muziek het Kcr9llii l ueêrgiUniu deed Lr trad een pries ter voor dip eerst de eenvoudige en inilrukvtckkende blad ijden uil het Ëynngelie op het feest van toepassing voorlas tn daarna eene predikatie hieUl waarin hg bad Heer g rf ons vrede Toen de plechtigheid gecindigd was brachtcu de officieren en de dimes den gewonden de hun toegedachte geschenken Kg waren d iiikbaiir en verlien d nis kinderen uid dit versthil alleen dat t kind zou hebben gelachen en gnsprungen terwgl 7g weenden De v rhoiiduig tutsohen Piruiseu au Ooatenrgk m t mmaiim imÊÊmmmm mifae ordl stoeds vricsiladitippclgkcr Da ilfp Vhe waarmede von Beust heeft geantwoord op do bekende vriendelgke nota van von Bismuick L l meu l g feit lairaan nitt den baud nog nauncr toehalen UU m in weet bevat het rraiig che Iractaat een irlik l waarin Fruiaeo nth vsrbiiult zoader Qosteurgk s loesicmming de M iinlinie niet te ovauehr den en velen eenden dat on Deust pa lietga n in Ie laattle maanden gehturd is dat artikel lo herinnering zou gebncht hebben Dit be ft von Beust evenwel met gedaan Hg heeft zooals ilpn Duittch blad het bloMorgk uitdrukt het trauinnt van Pruog op en nobteigrond gesteld waar bet groole were d iiatori9che feit vnn Diiitacblaiid s verecniging onder aanvoering v n l niisen op den voorgrond trad De depêche an den kanselier brriniKrt dan ook VQ tiekt niet aan bet tractaat Il ofreekt Tr jh uil dat dn ereei ine van Diiitschlaud tot de welvaart van het iiei errgk waarmede het rat tradilie taal itdan en recht betrefi zoo eer verwant is zal mogan bgdragei Zootvi I lu Duitschlaiid als in Oostenryk heeft het een en ander een zeer aangenamen indruk teweeggebracht lo hel laatstgenoemde rgk vertrouwen sommigen Ifs zoozeer o p Pruistu s vsedelievenile verzekeringen dat verscheidene constilutioiieele clubs onder anderen die van Praag het plau hebben opgevat vuprsltllen te doen om bet arlugsbudget te verlagen omdat in hun oog de omstandigheden zulks gedoogen In Hongirije en Gillicie daarentegen denkt Beu allhans de pers er uig ins anders over Wanneer de delegalien tot bespreking van bfit budget bijeenkomen zal er icU dua wel eeuig velschil van gevoelen opeabacen De heldenmoed van een jotig fieierschaqldaat mt een Jclein greusdorp dat ti t i iisy r niets van eene v reenigiug van Beier n aiel het oyerige Duilschland wetan wilde he t eeu gehoelc oiakeering ia de Silfinming der ibevolkiug lp weeïg gebracht Toen bet bekend werd d t bedoelde soldail oet het IJzeren Krais beloond was geworden richtte hel darp ter eere van den gelukkigen vader een feestje aan bg die gelegenheid erd het eUp gedronken zoowel van Pruisen s Koning als van dien van Beieren Sedert IS neu gterig aan het inwinelen van giften voor d gewonde krggslieden en filfs de burgemeester heeft een belangrgken slap op de bian tan vooruitgang gedaan bg steekt voortaan zgn p p een lucifer aan iels dat tot dusver in zgn buis streng verboden was als eeu nieuwigheid die tot niets goeds kan eiden Goupi 7 Jamjaki Van onderscheidene zijden wordt gevraagd of de briefkaarten In de bussen voor de ge one brieven dan wel in die voor druki erken gestoken moeten worden In antwoord hierop zg gezegd dat ze in de haien mor de hrtewn moeien worden geworpen Aan de bnrddraverij mei paard en slede gisteren Ie Waddinxveeii gehouden hebben veertien liefhebbers deel genomen De prgs zgndo eene fraaie pendule is behaald door on rn stadgenoot de Vries wonende op de k irnemetkslooi en de premie een fraai hoofdslel door den heer Bos van Zevenhuizen De longziekte heeft zich Ie Nieuwerkerk a d IJsel verloond ingevolge de iiieuue wet op de veearlsenijkundige politie is het door die ziekte aangelaste beest loor len burgemeester onteigend en vervolgens op diens last afgemaakt terwgl de ingenandcn on der de noodigc voonorgeu ign begraven en bet vleesch verkocht is Bg het departseatol van kolintien ia dan id n derer des namiddags ongeveer u 8 uren ontvau gen het eerste telegPM vau den gojiveriieur geaeraal VAn Nederlandscb ladie gedtgteekend BuUeazorg 4 Jan 1871 en vgn daar vaizeodeu des loorpuddaga te 11 uren 4S ninuteii De reohtstreeksch leUgiaaflgn naar Java u akcio gereed en lu dienst gealeld Het arief voor een enkelvoudig telegina van 20i woarel a bedraagt naar B itavin ƒ 73 25 naar de kautonn bewestcii Samarang ƒ 74 naaf de kantoean bebosten 8amarang ƒ 75 25 De verkiezingen voor de leden der Tweede Kamer der Statenüeiiernal in de hooldkiesdistricten Aaaen en Dordrecht ait tvelke distxicteu de nieuw benoemde ministers Tl orbecke en Blussé afgevaardigd waren zgn bepaald op ül Jun de herstemmiug zoo uoodig op 14 Februari De miliciens vau de lichting van 1870 die tot de verachiUeiide reg veating acliUaiuc jehooMn worJen met den 11 le7cr met onbepinld verlof naar huis gc ooden indien zg acht maandau in wtf keli kcn dienst zgn geweest Om hel voorloopig verslag van de tweede kamer der BlatenCftnenaal b tre RtBde hit netsaatwtrp tot èeruening der tabd bedoeld in art 1 der i tt van i Juli 1960 Staalabhd tfi 17 te kiUUMn beantwoorden hwfl de nu fgetred n niigjaler vaa bin neuhuidsahc mImb de oamniissaniMn d a 4E0ningt in de provincie n verzocht hem toe te zenden 1 opgave v n het getal kii ers voor de leden der tweede kamer dat na Ie sluiting der kiezerslijsten in 1851 tik der toen bestaande kiesdiatnottii bad 2 opga re dee kevolking die elk dier kitsiliitricteo qp ultimo Dec 1850 had i opgave van h t getal kiezer voor de leden der tweede kamer na de sluiting der kiezer lgslen m 1851 in elke der voormalige qbaieu muü etl opgave der Ji qlkii die elke dier sleden op ultimo Dec 1850 had 5 opga v van i getal kiezers in elke gemrante loowel voor Ic I 1 der tweede kamer als voor den geineeuleraad die volgeus den legenwoordigen census bg lifsohaffing der ji iunlbeluatin hunne bevo dbeid uden verliezen De kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht heeft lu de vorige week het besluit geifpipen dal voorHan in de Dordreclitsclie Courant mededeeliug zal warden gedaan van het verhandelde lu elke zitting voor zoover dit voor opeubiarin iking belangrgk genoeg en geschikt geaohl wordt De Staatè Courant geeft de volgentje berichtfiQ Kmlett i Jan Wateratana 6 voet 10 i u b boven nul Het drgfijs bedekt omjtteeks line ttendo gedeelten der breedte van den Rgn LobUL 4 Jan i e rfvier over drie vierde gedeelten der lireedte met drgfijs hedekt Nijmegen 6 Jan Oisteren avond heeft zich 4iet gs bg Sprokkelenburg vastgezet vóór de stad ji blank water de overvaart gaat gemakkelgk en heeft met losse vaartuigen plaais Teuipeialuur li Fahi Pannerden 4 Jan Hel ga vaat Arnhem 4 J B Idem If ettenxmrt 5 Jan Overtocht ovet bet ift la voet ook met licht beladen kruiwagens Zutphen 4 Jan Nabg hel kasteel Ngenbeek u een open vak 1500 meier overigens zit de nvitr van Dieren tol Deventer vast Vreeswijk 5 J in Het gs vast passage voor voetgangers en handuagens over het ga voor goederen met Ijsbonten Waterstand 3 70 Ap of 2 82 meter onder nooJpeil Gevallen 0 19 mater Maastricht 6 Jan De toestand van bet qs ia os veranderd De N B Cu beeft nog da volgeude ysbericbtea Arnhem 6 Jan De rivier hier voor de alntl zj bg boog water vaat cpiqmuuicatie met de Betuwe heeft plaats per over de Bgu gelegd TMetpa4 met planken Rossum 5 i a e liggen rondom m bet ÜlMaas en Waal zgn beiden met gsschotsen bedelf De communieatie geschiedt per gssohouw ei p Bf voetpad Deventer S Jan Van t wederom leggen der tchipbrug was geen sprake noch kun daarvan voorieerst eenige queestie zgn De rivier is geheel v i gevroren De overtocht geschiedt zonder t minayg gevaar langs een gebaand voetpad oyer het ijs qf per aak langs ten geul die wordt qpeugehoqdiei Het gs zit langs de geheele lad vasten itordlov nl Ie voet gepasseerd Wg maken bierbg inzonderheid op de lu lhuid blad slaande Advertent e e er Heeren S Steindeokar h Camp te llim urg opieileud Lr word bier gahaudeld van Ongineei Loten tot eene zoo r keli met prgzen voorziene verloting dal ich ook hier te lande eene meikelgke deelnemiug vooreiidersteUw tut Die onderneming verdient des te mteC h t volle vertrouwen naarmate de beate w vrborgen des staats gebodeu zgu en oon voornoemd bui vmi alle zgilen negens Ign doo gaan regiscltapeu handelwijs en prompte voldoeniug van tairgkt prgi ti sedert lang bekend ia III algerüueen belang vinden g ons geroepen om de opnierk namheid te vestigen op de in deze courint voortnmeiide advetlen ie van den heer GUStaV SchwarZSChilÜ te Hamburg De drrbg geaununceerde lolén kunnen ng in aanmerking der vcie en belangrgke prgzen ten beste naube elen De reali eit en soliditiit van du huis is bekend en bggevólg ia het zeer natuurlgk dat dinraaii vele orders gezonden worden die steeds melde mees e zorg ten spoedigHe orden uitgevoerd Belangri ÏE vbor eïën In alle bram hen bgzouder tehtir met betrekking tot de algemecu geduchte ongincele loieu is het ï é lo f l it j t www rini Hl H iijUiil Il mil II nKH kin i A f I t l jniJiaii M JorÉjii ïi ib li Iii iiiliiifiiiiéi iiMi ii i piiliÉaiallciitiiitJiitiittf lkil mlliiblni iili i lllllISp éo Bf 1 14 1 Nik 1 111 te I Uili M tiÉ t 1Hllii H ul i liiij K laM flï 1 pnnih lliif éiTr Hnliiu T fnitj Hln i tti ai S It IJ w si Ni X wm I l l i l ImmtB