Goudsche Courant, zondag 8 januari 1871

Me vertrouwen gcrechtvanrdigil eencrzgds door de erkende solulilcit der firraii en ten anderen door den daardoor voorlgevloeiden euórmen aftrek He uithoofde van hnrc nauwkeurig en stiptheid bekende Slaalseffecienhuiulel van Adolph HaaS In HambUfS wordt dan Ook aau ieder met warmte aanbevolen en doen wij een ieders aandacht vesligen op de heden ui ons blad voorkomeude advertentie der voormelde firma Laatste Beriohten Lond6D 6 JJD ne Turiea zegt dat een ge 1 li VOO aiik nk tec elc rugr id iiuudi de vrede zal gesloten zyn dobr Duitsche troepen zal bezet blijven ïtansche kr gsgevangeuen zijh naar Meiz gezonden welke stad ah eene Duitacbe vesting Wordt betchouwd De Timts geeft het denkbeeld aan de hand dat de heer Thiers naar Londen zou worden gezonden ter bijwoning van de conferentie na Pavre hel zijn plioht beschouwt Parijs niet te verlaten Engeland wetischt dat Frankrijk op de conferentie vertegenwoordigd zij Engeland erkent de fepuliliek niet omdat niet de republiek besiaat maar louter een gOBvernemenl der nationale verdediging Bordeaux 5 Jan Oambelt heeft dcre l id verlaten om een bezoek te brengen san het leger van Cli iniy Versailles 6 Inn Officieel Een Ooufdê mam op Booroy IS gislereii gelukt De vesUug hceh geci ituleerd en zou dadtlyk door de on en bez t woMoq Londen 5 Jan He Timia meld ui Borlyn dat het Vleg van Laiigres is opgebrokei otadat die brigade van der ioliz naar Ve oul is ontboden tot erilerking van het korps van generaal voii Werder die door Bourbaki e i Garibaldi bedreigd werd Voorts wordt van daar gemald dat bij het belegeriiigskorps voor Pargs bet iwaarUe geschut tegen de zurdclyke forten wordt gebezigd Bordeaux Jan Mei een balion dia uit Farns te Aiortagne is uexlerg ekoitien zgn de vuljgeude berichten vau 2 de er des voniU snlvaugen Het bombardement det forten ni omliggende dor pen wordt voortgezet zonder ons ernstige iichade BM iK InvngvR lip Mlinihe wordt des uaiHils ge ttk jk heHteld Pruisen w rp n la tal ks 4000 projectielen oji onze forten Tot nog loe is er op g én andkr putit ébombard erd Hrt be M hicten li efl op bnze troepen volsii ckl peen hinderlijken indruk gemaakt Ons loiani verlies bedrn igt 22 Dec tHl fev6er 10 dqodéii en 200 geknelsleh Ugiia alle dtgblndea dringen b het goav rjieiit iit e bp aan krachtige offensieve maatregelen Ie neme nu de teiBperatuur zachter en het In P lrijs rlistig s Het Jeurital OJkitl vali 2 derer bevitt ren Ariikel waarin gelegd wordt dat het gouvernehieiil met ilë bevolking ten stelligste hel denkbeeld eeneroipiluliitie verviejrpi Dii artikel heeft tta guusllgeli indruk gemaakt VersalllSB 5 Jan Officieel De tégen het Zuiderfront van Parijs opgeiichie batlerijeii wier napening door den vijand uiet is gestoord geworden beschoten heden in den loop vcu den d igile foriui Issj Vanvres en Montrouge benevens de verschaii mgeii van Villejuif en Point dn Jour en de kmo iiKerbuoten op de rivier Tegelijkeitijd wenl hei bcM hie fii van bet Noordelijk en Oostelijk front krachtig ortgezet gedeeltelijk uit iiieun opgerichte b ittenjen Het gevolg was zeer gunstig ondanks de tjmelgk terke mist Het verdes de errgds beslaat uit 4 man dooden en 15 gekwetsten waaronder 4 officieren BiJBSel 6 Jiin Het hoofdkwartier der Franschcu 13 Ie Boileux gevestigd De FrimsrliPB hebben in het jongste gevecht 4000 man verloren j de verliepen der Duitscbers zgn veri aanzienlgker De Pruisen hebbeu gisteren Jinpeaume outruimd Brussel 6 Jan TitM Ao du Parlement behelst eene corrispondejilie uit Brrlgn waarin ge cgd wordt dat er tussfien Lord Granville eu graaf von Bismarck geoorrcspoiidferd wordt over de basis waarop het Luxemburgsohf imagslnk zal geregeld worden Lord Granville is van ineciiiiig dit de bcpaingen WHl en ioterDalionaal traclaat niet kunnen geschonden worden zonder toestemming der meerderheid n h n die hel onderteekemren Grnnf von Bisalbrok i kêl hiMmetle nilsi vo komen eens De Etode Beige zegt daji Rgssel vol gewonden is Faulberbe bevond loh aldaar om de luleiiilanec te organiseeren viin het Noorderleger die niet in goiilf orde was Faidherbë nil dal het U gcr geheel lut deu trgd zal toegerust 7gn oordat hij verder oprukt Burgerlijke Stand Gedoken 6 Jaq Johmnas Adrlimai ouders A 3 Plak ra C W vuil der Kuil fl Juhanna uuders J Eiidiuliurg eii G do Mol 1 Luit Veld Art gaa en M W POOLMAN s Hage 5 Januarij 1871 II m OvtKiMiiN Jnii A Labiiy 1 j O pi 5 C do VriM hiiiavr v u J Bes 65 j C Uiêtveld 2 j 7 m II Coepijn hoisvr van 1 Urboaus 67 J 6 W de Mink 3 ni ö Or g iiee c loiei z ju a lprwege i aiuteKopea en ö A te spelen gepermurerd W MeftrclliclictforluliidcliaiKl 250 000 Mark of 100 000 Tjti voor hei gelukkigste geval zal de n euwste groolc Gil len Verloiing dewelke door de boogr n esriiig pcilgeki urd en geguar ndeerd is als hoofoce it A unihouden De vuo di ige ii rigting vun het o euwe lan IS dus II il 1 1 de opvolgende 6 verloiiiigeii KI hei igdbeslek v in elielgke ma n leu 1 jOO gen cii ler volledigeu besliss u uilen oiueii In ijeze yu cipitale gewinnen vsn eveiitutll M irk p I 250 000 eu specieil 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 aooo 105 li 2000 155 a 1000 205 i 500 10800 a 110 etc De aaiisia iiiile tviccde gedin trekkmg de er groote van ue sl u l geguar ndeerde CtlilenV ilo iiig 3 van amiswuge jucpuld plaals te I bbeiiopden 18 ea 19 Jauuaiu 1871 De pnji d i irvan is voorhtn ge eei or g ueei lot Nederl Fl 7 Il li II t nu 3 50 L i f Je 1 75 icgui Cuii anle inzending der bedrag ledere coinmisxie iai onmiddeigk met de meeste orgvuldigheid worden uitgevoerd en ten itiler verkrijgt van ops de met lic waP nu den sual voor ieue origineele loien tye II iilig P j iedere beMeli iig zal Let veieischte oflioceic pi 11 K Tis wordeu hj gegeven en ► uden g i i on e iiiierfs nien n i iedere lie lig oigevr gil de üfficieeie ly ten De u ibt iliug der gcvipuie i geschiedt siecds prompt Onder iirborg van den st i il en kan duur il recie coniau e lüe cndingen of ook I mr viikie uj ilcr mlcessenleii door onze i rrepüiideiiieu i i i indeie grootere p atsen V 11 Neilifi iiid ivornen voitrokkeii Oiis ilcbiei it s eeds v iii geluk begunstigd cii eerst korlcii ks geleden hnddeu n j alreeds weder under mee dcie andere aaiizieiilgKe gewinnen 3io lal de eerste hoofd lri Sers lu 9 iiel kiiigen luidens df ofBeieele bewijze verkregen eu elf Aau onze belangbebbers uitbet iald Het is Ie voorzien dat bjj de e op den vasten grondslag gestelde onderneming van alle k inteu op eene zeer nerk ime decincmiiig nel rekerheid kan woiden gerekend men gelieve derhalve wegeus de aanstaande trekking lic orders en comiuissien leu spoedigste rechlstreiks te zemlin aim S SteiiMlccltcr Comp Dank und ech e Gei ehiift in Hamburg laii t fl if Ou 111 1 idiit Siiia oul 11111 fipoorneg Actieii en A inlehtiis Loose P S Alle coupons en baiiknolen worden in betal ng naar de geheele w iarde a ingenomen Bij contante eiidingeu d ior Poslrtissel niücl Iff n i m e i woonpl des af piiders volledi p de coupon aaiigigevpii en een liij onder bestcllingsbritf met adres iiige undcn worden Movronw de Weduwe SCHELTEMA LAMAISON betuigt hi deze ook namens liare kiudeicn en belmwdkinderen haren opregten dank voor alle bewi zen ran deelneining bg het afsterven van haren eihtgenoot den Heer E SCHELTEMA Jsz zoo van hier als van elders ontvangen Gouda I Januari 1871 De Crediteuren in het faillissenit at viir do firma PBKK en 0 broodfabriekanten te Gouda worden opgeroepen tot eene TWEEDE BIJEENKOMST op Dinsdag den 24 Januari 1871 des namiddags ten twee ure in bet G rechtsgebouw te liotterdam ten einde bunae vorderingen te doen verifieeren voor zooTer dit nog niet is geschied Gouda De Curator 7 Januari 1871 Mr A BKOBDELET DITMOODIGIN ter deelneming n in de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Greldvei loting De grootste prijs in hot gelukkigste geval bedraagt 250 000 MAllK of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 i 15 000 3 ii 12 000 1 il 11 000 2 a 10 000 2 ii 8000 4 a 6000 7 a 5000 1 a 4000 15 a 3000 105 il 2000 5 il 1500 4 a 1200 155 ii 1000 205 i 500 4 ii 300 218 h 200 10800 il 110 etc Meer dim de helft der loten worden in deze loteri met prijzen uitgetrokken in het nog geheel 21500 prijzen welke krachtens het pi lil binnen eenige ma uiden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen in endiiig van het liedra r v v Siidi de ondergeieekeiide originecle veriiie iiii lei in voor de tweede trekking elke ofifriea u lgestald reeds op dea 18 ea 19 Januari a b plaats vindt legen de volgende prg en Een geheel origineel lot fl 7 Een half origineel lot fl 3 50 Een vierde originee lot fl 1 75 onder verzekering van de p orapste bediening Jeder deelnemer onivangi tan mg de van hel oBicieele wapen voorzieue ongitieele loion welke met met verbodene promessen gcigk te lellen gu liet origineelc trekkingsplnn alsmede de lloll vertaling daarvan wordt bg ledeie bestelling GKVTis bi gevoezi en ile geirokkene prg cn be iieveiiH eene amblelgke rekkingsl jst worden a iii de belanghehbeni dn naaiinkeur g toegezonden Door het vertrouwen hetwelk ich deze loten 100 ras hebben verworven mag ik ook belangr Le beelellingun verwachten welke dan ook zelfs bg de kleinste bestellingen tot in de ifgelegenste geueiien nauwkeurig eu verzwegen zullen worden uitgevoerd Allen die ing hunne orders willen opdragen maak ik in hun behing dairop opmerk mm dat men mg by loB eiidiii v in postwissols de bestelling exir i ler lirief mededeela mi raen daarin iluidelgk de n i im en ounplaats opgeve Coupon li iiikiji en en i obi egels worden in bctiiling n iimeiKimeu Men geliive leh dus tin spoedigste en regtslreeks li wenden lut Adolph Haas ts op Ai Jn3 STtAl SfUFCIKMIANDH AAll lil HaDlbUrg £ J9 Mgi e vaii hel finals iprn voorziene loten gelieve men met Ie verwisselen met de iromessen welke i li 2 50 in de lloll dagbladen 11 iii builen Wurileii en Icclita liersooiilgk veriroui en beruscen Dl