Goudsche Courant, zondag 8 januari 1871

uU i Itif i ii alji 74 20 64V ♦ V4 65V VAN k 10 CENT per stuk Te bekomen bij A BRINKMAN Langen Tiendeweg alhier LWertafel APOLLO op ZONDAG 15 JANUARI 1871 in de Sociëteit Oas Genoegen Toegang alleen voor H H LEDEN MET HUNNE DAMES DUIZENDEN bes ifi i iDc i 11 Jl c W f ij el ici igf I oudeiijeaiiiigcii ler jl men gvuldige kuos is I aiiiigrboc en om door midi r v n eene kleiuelnlegbOT il bet bezit rau groote kapitalen te I gerakro I Door hiire voordee ge inr chti ig tot eene I solide geluUbeproeviiig dienstig ia de door de Stad H imburg goeLlgekcurde en gewaarborgde groote geldverloJug MiUicenMark of 175 000 m fl e aU Hoofdwi ist in t algemeen wcisten van Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 maal 20 000 3 mnal 15 000 3 maal 12 000 1 maal 11 000 3 maal 10 000 2 maal 8000 4 maal 6000 7 maal 5000 1 maal 4000 16 maal 3000 106 maal 2000 6 maal 1500 156 maal 1000 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden ei eene deelneming hieraan kan des te meer worden aanbevolen daar ver boven de helft der loten gedurende de enkele trekkingen met winsten moeten verschijnen Veor de reeds op den i3 en 19 der maand plaats hebbende 2de trekking is de prijs Voor een geheel Origineel lot ƒ 7 half 3 50 kwart 1 75 waarbij w j uitdrukkelyk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een stedelyk blazoen voorziene vernieuwiugsloten worden verzonden Het ondergeieeiienc e H inde ihnis 7A grweiistrhle bes eli iigen ege i overmak ng van het bedrag in btnkpapier of per postwissel onmidde lijk ui oeren en er gratis verlotiiigsplannfn byvoegeu ook iulei j 700 ds tot dusver mis bej ereii door 6 p e overrending nn ulpoiee e treijkipgsl js fn en doo ïorgtuldige btdieniiig a in het vertrouwen van onze geoerde bel iighebbendep e voldüfn Omdat het grootste getal der Loten reeds ia geplaatot en bij de drukke klandizie die onze door de fortuin begjustigde Collecte geniet de nog in voorraad zijnde Loten binnen kort wordeu uitgegeven zoo gelieve men zich ten spoodigste direct tl wenden tot BOTTENWIESER Co Banlderg en Wisaeümtidetaars te Hamburg De ondergeteekenden berigten dat z steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens teekeningen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden zijn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam tF ng 405 De ondergeteekende tot üeJen de SCHEEPS TIMMERMANSAPFAIllE hebben uitgeoefend ouder de firma D BORKUS zal die van af 1 dezer blyven voortzetten onder zijn eigen naam zich bü voortduring beleefdelijk aanbevelende Jb BORKUS Gouda 6 Januan 1871 Mienwe eiken EACHELBLOKJES zijn bij mij te bekomen tegen 4 bet vaam vrij aan huis Petroleum Handel Fuikbeste goed gezuiverde Petroleum Terkr jgbaar per kan a ƒ 22 5 kan 31 en per vat nog tagen minder bij A TIMMEKS IJaam O 303 Mca vrn gt TE IlUUll tegen primo Mei e k EEN HDIS HET TDIN bevattende minste yWli vertrekken in of nabji Gouda Opgave van huur en stand worden franco ingewacht bij de wed THÜINZING ZOON Boekverkoopers Goudsche Wagenstraat te Rotterdam Geluk met het nieuwe Jaar In de door den $ aat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geldverloting mag men in Nerterland deel nemen Oe verloting bebtaat uil 23 000 prijzep waarvan de grootste iu bet gelukkigste geval is 250 000 Mark Of ft 175 000 De hoofdgewinnen zfln Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 11 000 3 è 10 000 2 a 8 000 4 a 6 000 7 a 5 000 1 a 4 000 16 a 3 000 106 a 2000 6 a 1500 5a 1200 156 a 1000 206 a 500 219 a 200 10800 a 110 etc etc Die alien iu een ge maanden moeten uitkomen De pr J en worden prompt uitbetaald waarvoor de Sta t borg blijft De 2e trekking geschiedt zoo ais oIBc eel vastgesteld is den 18 en 19 Januari a b en kost da irvoQr £ eu geheel ori iiieellot fl 7 Ken baif 3 60 Een vierde 1 75 Dc e door den Staat gewasrburgde en met 5 aat8 f pen voor e e or g ne e lo en zijn tegen Tranco inze idutg v ui liei bedrag tu bank of muntpapier coupons po t egeis zoo ook postwissels b j mj te bekomen Bij i lke bestelling voeg ik gir iis een orig neeltrtikkingsplun en zei d na de trekking aan ieder miji er geëerde afnemers de oScjeele lijst der geirokkene p j en Iu do iifge oopeiie trrkk rgrn hid ik het geluk door het uubetaleii v ii vele beiTigr j e prij en mijne aade beguus igc S Ie mogta verblijden en huune tevredenheid door opme kime en goede bedien ng te e li ngeu Mijn ijver g sneven z il dr n ook iu bet vervolg steeds we en om lilt bekomen veri ouwen e behouden De iji dit maal de deelneming ree groot en het ge al loten ger ng is 700 ordt r en verrocht om onder opg i e in duidel k adres ijne bestell gen ten spoeU gste en direct te willen zenden aiii GuSTAY SCHWARZSCHILD te Hamburg B NK1ER EN WlSSELHANDFXAAE Prijzen van eenige Effecten AMSTERDAM 6 Januari pCt Nedeel Cert N W 8 Vj 61 30V SO ia 30 26 26Vs 31Vs 31 Sl s 3l l 93 75V Duo Dito Dito S Dito Dito Dito 4 Spanje Obl 1851 8 Dito Buitenl 1841 3 Dito Dito 1867 3 Dito Dito 18 9 S Dito Binnenl J 6250 3 Dito Dito ƒ 1250 2500 3 Portugal Oblig 1853 8 Dito 1850 1863 3 Dito 1867 8 Duo 1869 3 Rdsi o Hope 1198 1816 6 Inschr 5 Serie 1854 5 Dito 11 Serie 1855 5 X 90V 90V 82 65 fis a 222 215 45Vi B2 l 52 41 74 Obl Leen 1864 a ƒ 1000 5 Dito 1866 a ƒ 1000 5 Dito 1860 2 Leeuing 4 Oblig Leening 1867 4 Dito Leening 1869 4 Aand 1864 6 pCt B 9 100 Dito 1866 OoiiTENE Obl pap Mei NoT 5 Dito Febr Aug 6 Dito zilver JaD Jali 6 Dito April Oct 6 TuKKiJE Obl Alg Schuld 6 Egypte Obl 1868 7 N Ameb V St losb 1874 B Dito Dito v 1904 6 97 94 o 21 BV Dito Dito I8S1 6 Dito Dito 1882 6 Duo xtilo lba4 C Dito Dito 1885 6 Brazilië Obl 1865 6 Gr Buss Spw Aand S pCt Buss Spw Jelez dito 6 Dito Poti Tiflis ï 1000 5 81 81 Dito Jelez Orel 1000 5 Dito Kursk Chark f 1000 5 Dito Chnrk A ow 5 Dito Moscatt Smol 5 81V Znid Ital Spoorw Obl 3 IlliD Centr Spw M Bed O 6 Chic Bock lal Cert v Aaad Chic N W Cert Tan Préf Erie Spoorw Orig Aand St Paul Pao Sp 1 ser 7 Si Paul Pac Spw 2 sar 7 St Paul Pac Spw Gec 1869 7 Prolongatie 4 pCt Binneul fondsen eerst achteruitgegaan later eenigezins hersteld Buitenl vatter en vooral Spaanschen williger Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regering goedgekeurde gewaarborgde en door beëedigde Nr arissen voltrokken GELD LOTERIJ Tr king 18 en 19 January 1871 verdeeld in 7 Klassen HOOFDPRIJZEN ev l MILLIOEN 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 3 a 10 000 2 a 8000 4 a 6000 7 a 5000 4000 16 a 3000 106 a 2000 6 i 1500 156 a 1000 206 a 500 4 a 300 219 a 200 Mark enz 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelëkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzeu belanghebbenden de gewonnen prezen en trekkingslflsten onmiddell k toegezonden Plannen ter inzage gratis aar Onze Firma is als de aller gelukkigste wereldbekend mo Men wende zich met vertrouwen tot jiebr Lillenfelii Baukiershuis en Handel in Staatapapieren Gouda Druk fan A Brinkuwn NB Wij deelen gratis den uit8la j mede omtrent alle getrokken Staatsloten èéiUiidtawiitBs èwi lei ii w lil fii ip rT ap mi ill il i lmil iik w I 7 HiKülBUtaimdida Hf ih jw ikUm M I mmfe 1 tata oitj i 5 piiili mi i tt iiaj aift telt 4 Wi Hint yijlUiitiH Is X w Er u 4 U U lii P5 B m m i mmmuÊta i m mm mmi mmmms msi i m 1 i smi mt Mmé iM u üB iTiiNiiiiwiiïTlffilllWlTllllfll iiiiiTIHiiil ïï STv