Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1871

1871 Woensdag 11 Januari N 996 GOUDSCHE COURANT en Advcrlenlielilad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In d Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertenties kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De uitbreiding van het stemrecht Zal de hervorming der liberale partg kunnen geschieden door een beroep op de tegenwoordige kiezers vraagt ons het Noorden naar aanleiding van ons artikel de liberale partij Hoewel we reeds vroeger over ons kiesstelsel eeuige beschouwingen gaven willen we toch onze meeniug nog eens in t kort mededeelen omdat de qufestie thans wellicht weer op nieuw aan de orde gesteld wordt Ons kiesstelsel werkt ellendig maar zoolang de zekerheid niet bestaat dat een nieuw stelsel beter zal werken zoolang is t nog geen zaak daaraan iets te veranderen In beginsel zijn we voor het algemeen stemrecht en den dag waarop dit in ons vaderland kan ingevoerd worden zullen w als een gelukkigen dag beschouwen maar we gelooven niet dat hij spoedig zal aanbreken De grondslag van ons kiesstelsel is gelegen in den eensus in het belastbaar vermogen der ingezetenen niet als zoodanig ma r bij gflm ke van ander bewijs als teeken eener vermoedelijke bekwaamheid zooals de commissie tot t ontwerpen eener grondwet in haar verslag van 17 Maart 1848 zegt Dat is de fout men had ook andere teekenen van vermoedelijke bekwaamheid moeten opnemen Het is niet geschied en t kan niet geschieden zonder grondwetsherzieuing want Je grondwet schrijft een census voor Nu wü men het stelsel oplappen door den census te verlagen en dus hel aantal kiesbevoegden uit te breiden De grondwet bepaalt alleen dal de census tusschen 20 en lüO ovcrienkonistig de plaatselijke gesteldheid moet vastgesteld zijn Het maximum wordt nergens gevorderd te Amsterdam bedraagt het cijfer 112 Het minimum wordt in 49 i gemeenten als teeken van vermoedelijke bekwaamheid beschouwd Dat getal wil men vermeerderd hebben Eene dergelijke uitbreiding van t kiesrecht zouden we zeer gevaarlijk achten niet voor de een of andere partij maar voor t land we zouden dan nog eerder voor verhooging van den census gestemd zijn Het officieele blijk van bekwaamheid tusschen 20 en IGO in de belasting te betalen is zoo dikwijls een teeken van het tegenovergestelde geweest dat we elke uitbreiding van t stelsel elke vermeerdering dier officieele blijken van bekwaamheid verkeerd aohleii In plaats van bekwaamheid zien we bij een groot gedeelte der kiezers onverscliiUiglieid Welk een groot aantal blyft in dun regel weg wanneer de stembus hen roept Maar en dit is nog veel bedenkelijker welk eeu groot aantal stemt doch niet uit eigen oivrtuigimj maar omdat de doniiiié of de jiastoor de burgemeester of eeiiig ander invloedvijlv persoon hen naar de stembus drijt l met van te voren ingevulde briefjes Welk een groot aantal is er niet dat stemt niet uit eigen overtuiging niet uit vrees voor de gestelde machten maar uit vriendschap voor den een of ander die onder de weinigen behoort welke voor den gang der zaken niet onverschillig zijn Hoe oneindig veel minder dan thans reeds zou er gestemd worden wanneer er niet v Brd gewerkt f Denken we ons eene verkiezing wftarbij de verschillende partijen zich vergenoegdeii met een kandidaat te stellen zonder meer eene verkiezing zonder pressie eene verkiezing zooals zij zijn moest Hoe weinigen zouden dan ter stembus komen Gebrek aan politieke ontwikkeling is oorzaak van deze onverschilligheid van deze lijdelijkheid Een groot gedeelte der kiezers weet niet wat t met het kiesrecht zal doen en maakt er dus geen gebruik van tenzij de eeu of ander hen weet over te halen ten zijnen pleiziere zich de moeite te getroosten naar t stembureau te gaan Dat gebrek aan ontwikkeling zal men vooral bij hen vinden die t minimum der voreischte som betalen want hoe verkeerd t ook is dat de grondwet alleen de census als maatstaf der kiesbevoegdheid neemt toch zal in zooverre de veronderstelling juist zijn dat er onder hen die ƒ IGO belasting betalen meer ontwikkelden zullen zijn dan onder hen die ƒ 20 betalen Uitbreiding van het kiesrecht is dus naar onze meening vooreerst niet veel meer dan de deur wijder openzetten voor onvrije verkiezingen pressie zal meer doen dan overtuiging en we zullen in plaats van dichter bj t algemeen stemrecht er veel verder van af ziJn geraakt Zoolang de ontwikkeling van t volk niet tot op die hoogte gestegen is dat elk staatsburger eeu eigen oordeel kan vellen over de voornaamste vragen van den dag zoolang de belangstelling in den staat van s lanc s zaken niet is ontwaakt door eenige kennis van t staatsbestuur zoolang kan er van uitbreiding van t kiesrecht geen sprake zijn De burger moet eerst gaan begrijpen wat het zegt kiezer te zijn moet eer st gaan inzien dat t geen een last schijnt een voorrecht is en eerst dan kan t algemeen stemrecht ingevoerd Doet men t vroeger men geeft een gevaarlijk werktuig in de handen van enkele drijvers Dus van de tegenwoordige kiezers verwachten we de hervorming der liberale partjj Of onze verwachtingen ijdel zullen ziJn wagen we niet te voorspellen maar dit weten we dat van nvdere kiezers zonder grondwetsherziening die hervorming zeker niet is te wachten Het is de roeping der per de onverschilligen wakker te se ludden en de twijfelaars sterkte te geveu die roeping hebben we in onzen beseheiden kring getracht te vervullen toen we ons artikel de lihemie partij schreven omdat e juist onder liaie igeiiaamde aanhangers de meeste ouver scjiilligen do meeste twijfelaars meenden aan te treilen BUITENLAND Bullcnlandscli Overziclit Uit de verschillende tegenstrytllge berichten omtrent den slug bij Bapsume schijnt te blaken d t er hevig gestreden is Ongeveer 4000 man zjjü bij de Fr nschen gevallen de Duitsohers hrbben geen opgave gediian maar hel getal douden is volgens dezelfde bron niet r und r Het resultaat is twijTelaehtig beide partijen schrijven zich de overwinning toe Nu i het uciitcr van ondergeschikt belang of een dorp meer of minder door de Duitschers bezet is de groote aak is deze het Noorderleger kan Parijs nog niet nader komen de Duitschers onder ManteufTel versperren hun den weg al moet dat dan ook vele ollVrs kosten Chanzy die zooals wg gemeld hebben voornemens was aanvallendmviji Ie werk Ie gaan aan de Loirt is daarin door prins Frederik Karel voorkomeri Deze heeft hem aaiigelnst en teruggeslagen Ziehier wat Je Pruisische koning aiin ijiie gemiiliii meldt In den nacht van den Oileii riiklen de tcgeu Chanzy opgesleliïe divisién over Vendóme voorwaarla en stieten weldra op twee vijandelijke armeekorpsen die na een hevig gevecht over de linie van Azay terug werden geworpen Liter werd dit plaats en Montoise genomen Het verlies aan onze zyde is niet onbeduidend Ook bij Havre is gestreden Over Engeland ontvangen wij Ie volgende défiüche Zaterdag hebben lU OOÜ Duitschers ineerendeels van de bezetting vnn Uouaan nabg Jumièges den generaal Hoy geslagen die met zijn corps Bourg Achard en BourgThe roulde be et hield Bij Parijs is de dooi ingev illcn hetgeen het opwerpen van belegerings en verdedigingswerken zal bevorderen Het bosclueieii der forten gaat voort met weinig verlits a in de Duilsclie zijde De forten Issy en Vanvres imlivoorden weinig Inlusschen blijft de houding der Parijsclie bevolking even vastberaden Alleen de ontevredenheid jegens ïrocbu neemt toe en indien niet spoedig iets belangrgks door de bezetting wordt ondernomen zou zijne positie wel eens onhoudbaar kunnen nrden Nog wordt uit Rijssel een zeer weinig vertrouwbare bron bericht dat liourbaki naar Nancy en Belfort is opgerukt Frankrijk zal geen deelnemen aan de conferentie over de Ilussischc quieslie Jules Favre iveigert Parijs te verlalen de Times hoopt uog allijd dat de delegatie te Burdeniix Thiers zal afvaardigen De dood van generaal I rim hoe ook een onuitwischbiiren smet werpend op zijn moordenaars en door alle eldeiikciideii betreurd wordt algemeen door Ie Engelaehe dagbladen besproken als een gebeurtenis waarover de junge koning en de Spaunsche natie geen leeil e en behoeven Ie gevoelen Wat Spanje uoodig had zegt de Times was een koning en nu l di n heeft kan alle verdeeldheid onder de monarchaten ophüuileii Montpensierisicn Esparleristen en alle dt ulken ijn hans door l votum der ories omslagen van hunne verplichtingen jegens hunne respectieve iMiKlidalen en de dood van I rim moet teven s all persoonlijke afgunst en vijandsfhap uil den weg ruimen die zeker voor ecu goed dec aan de oppositie ten grondslag lagen