Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1871

I ïfc Estfi Èit Kooaii Amadeus thans den troon beklimt slaat hij op Jch cir los Villi lie parlijm en onllieven vim ui de verpliclitiiigcn die hij jegens den inaiirsohalk had kunnen hebben In zücjvcr muiikl Prim s dood iijnc posiiie een meer neutrale en meer onafhaakelijke en waardige een meer koninklijke in cón woord Uij heefl lliiins alle partijen tol zijnen dienst en dopr het kiezen vau zijn kabinet kan bij aan lijn politiek zulk een riohiing geven als t beat berekend zal wezen om alle partijen iu bedwang te houden te maligen en te verzoenen Alle Spanjuarden meent de Dfiil Neicij i jD gehouden hun vreemden koning te bcschojiwen als een gast Indien zij slechts aan hun pariijzucht t zwijgen kuiint n opleggen zullen ze voor t minst den jouRcn vorst in de mogelijkheid stellen om zich iiuii ged CL wf j a T lig e b ioonpn Kn lïttt Vi f d Ü n J n der monarojiie lat n i e iltn hel voorbeeld volgen van admiraal Tupetè die IM Ipt l laatst QOjenbliJ in de r jeu der oppositie gestieden te hebben tóch toen eenmaal het lol geworpen wa aan zijn vi derland boven zijn parlij de ïoorkeor schonk en zich naar Carthagena spoedde om er den koning te ontvangen en met z ju eigen leren voor diens leven in te staan De afschuw WMrmede door alle eerlijke lieden t vermoorden van Prion vernomen is kan ten gunste werken van den jongen koning die zich als vreemdeling aan de hoede van zijn aangenomen vaderland toevertrouwt Moge admiraal Topete niet icéuig reliek van ridderlijkheid blijken in t land van den Cid FRANKRIJK Vit het dagboek van den ingesloten Correspondent van Daily Netcs verneemt men het volgende 26 Dec Het Journal Official deelt mede dut de militaire operatiën ten gevolge van de koude voor toogenblik zijn gestuukt en het leger binnen Pargs ifk gebracht met achterlating van slechts zoovelen a noodtg i voor de verdediging Ken rerstaudigè m aatregcl maar wat laat genomen De Parg enaars zullen ongetwijfeld verontwaardigd zijn want 1 erlangpn zij zelf niet te vechten zij dringen er l9cb op aan iaX de liuietroepen en de mobileii niet l9cb op aan iat itÜzitten l e oiide Vin oy heifi in een dagorder het gedrag der soldaten berispt ie wegliepen toen de Pruisen uit de kelders van Vlllc EvrnrJ Ie vourschijn kwamen Daarentegen wenscht hij de 110e en 111e reg van linie geluk met hun dapper gedrag Er behoort groote moed toe om thans de liuietroepen te pryzeu en de nationale garden te laken Maar generaal Vinoy is door eo dour soldaat èn duldt geen dwaasheden Als Trochu iels mocht overkomen en Vinoy het opperbevel aanvaardde denk ik dat de veiTelaars A i nationale garde zouden moeten kiezen tussclien ywhtcB of hel afleggen hunner uniform Vinoy is een zeventiger een krachtige pittige grijsaard enkel Uv nd voor zijn métier en volslagen onverschillig omtrent de politiek 28 Der Het schijnt wel dat door hél eten van ezelsvleesch de sprcekwoordeüike koppigheid van die dieren in ons gestel overgaat Hel laat ons koel of de legers in de provinciën worden geslagen of wg genoodzaakt worden de olfensieve operuliën op te geven of de Pruisen ons zuiUn bumbardeeren of wij eventueel zullen moeten Cipituteeren Wij hebben opgehouden te redeneeren of ie berekenen Gisteren hebben de Pruiseu onderscheidene balte uen gedemaskeerd en hel vuur geopend tegen den AJonl Avron en de oostelijke forten De iiicu vsbla4eii schijnen ouder den indruk Ie zijn dut wij ons bfhooren te verblijden in deze kanoiinade die volgens somipigen bewijst diit de Pruisen het denkbeeld hebbeu opgegeven om ons duor den honger te dwingen anderen dat het nu duidelijk is dat Prins Frederik Karel door generaal Chaiizy geslagen is Andere beiiclilen uit Parijs melden dal de bevolking toen het bombardement begon dit hield voor een bewijs van zwakheiil des vijands Men geloofde wat de regeeriiig zeide niimelijk dat de Duitschers het vrucliieloos belegeren moede waren en dat de streek spoedig duor hen zou worden verlaten Zelfs loeii de generaals duor de koude werden gedwongen hunne iroepeii de knntonnenicnten te doen betrekken bleef de slenining van het voIk gunstig Sedert de oniruiming vun Mont Avron evenwel heerscht er moedeloosheid De regcering én de militaire autoriteit worden door ieder met verwijten overlailen de roode parlij onderscheidt zich hierbij bijzunder en tracht hel volk tot opstand te verleiden De regeering wordt ongerust en Jules Ferry de maire heefi den 28u de wacht van het stadhuis doen verdubbelen op verscheidene andere plaatsen zijn uieile troepen geconsigneerd Op Avron huddcn de Piirijzcniiiirs al hun hoop gevestigd daar hel de Pruisische liuiën bestreek ën een uiterst gewichtige positie wus De hoofduflicieren huudeii Ut verlies voor bet groolsie uii uluk dat Purijs had kunnen trclTen en de bevolking ziet er den aanvang in van eenp cnpitntalie Ni deze gebeurtenis zijn dan ook de klaolilen over gebrek en ontbering de bevolking had tot nutoe alles stil gedragen weer losgebroken en de regeering heeft moeite dè ontevredenen in lootn te houden Maaf ze geniet weinig respect en openlijk beschuldigt men hair van onvoorziohligiieid en beslnheloorheid Het schijnt schrijft een Pargtenaa dut de Pruisen altijd aan alles üflukeii en da t wij allgd iets moeten vergeten Geheel ontmoedigd is men nog niet maar er is dringend behoefte aan goede tijdingen om ons te bewaren voor demoralisatie Uit het Saksische hoofdkwartier schiijfi een Eugelsch correspondent dat Ducrot een parlementair uit Drancy naar Ie Bourget heeft gezonden met verzoek een stafofficier af te vaardigen naar Parijs ïe Versüilles had men het verzoek in overweging genomen Viie we cn ict i i i eok kan hebben ENGELAND Het verdient opmerking dut er zich te Londen gedurende dezen winter veel minder teekenen van paupEriame voordoen dun in de vorige jaren t geval was de armoede vertoont zich tenminste niet ouder zoo verschrikkelijke gedaante De gewone winterbedelaars met hunne stereotype verbalen de landbouwers die met de spade op den schouder loopende altijd werk heeten te zoeken ontbreken geheel Men wijt dit voor een deel aan de waakzaamheid der politie die g regelde kruistochten onderneemt tegen de bedelaars maar men meent tevcus te mogen gelooven dat er inderdaad minder gebrek heerscht dat Londen de nadeelige gevolgen der Guuncieele crisis van voor 4 jaren te boven komt n dat de tgd van bet niets en niemand vertrouwen voorbij is Een gunstig teeken dat op de Igst der bedeelden van de afgeloopen koude maand December 8Ü00 personen minder voorkomen dau in dezelfde maand van het vorig jaar t geval was Er is veel vraag naar werk en men koestert de verwachting dat het pauperisme voortdurend zal blijven afnemen jDÜITSCHL AlTb De Pruisische Landdag heeft gisteren zgn werkzaamheden weder voortgezet Na eenige discussie over de vervulling van een oude belofte van Yon Bismarck om gelden beschikbaar te stellen op de begrooting voor de provinciale fondsen diende de Minister van Eeredieosl en Onderwijs Von Mühler welsontwer ien in betreffende kerkelijke zaken in Hessen de Minister drong aan op spoedige behandeling dezer wetsontwerpen die iu handen gesteld wedden van eeu commissie van 14 leilen Een amendeinent van den afgevaardigde VVebrenpfennig tot vermindering van de bcgrooiing van Ëeredienst met de som van lüOO Thlr werd verworpen en daarop de bcgrooiing In haar geheel aangenomen De zonderlinge figuur vun den heei Von Mühler wordt intusschcn met den dag vermakelgker Men berinnen zich dat de heer Joachim zijn ontslag heeft aangevraagd uls directiïur y in de muziekschool om dé lastige couirole die Vón Mühler of liever Mevrouw Mühler over iiem uitoefende Builen den Minister om beeft de heer Joachim uit Versailles aaiisobrijving gekregen om zijn betrekking niet neer te leggen en is heiu levens zooveel volmacht gegeven in zaken de niuziekbchuol betreffende dat b j voortaan van den Minister van Ëeredienst zoo goed als onafhankelijk is Von Mülilcr heeft daarop volgens de vrijcon servalieve Deutsche Reichs Corrcsp naar Versailles geschreven dut hij nu wel zijn omslag wilde hebben uiirup geantwoord is dat hel vegens den oorlog te ilruk was om zich bezig te houden met het binueuiünd wanneer de vrede gesloten was zou men op hel verzoek van Von Mühler terugkomen De vrede zal er ongetwijfeld verblijdender op worden voor de Duilachers wanneer zij mei hem Von Mühler kwij raken De verkiezingen voor den Kijksdag znllen zooveel doenlijk worden verhaast oVa de eerste vergadering nog in den loop van Pebruari te doen plaats hebben Slechts een parlij in Duitschland ziet de toekomst donker in i is de i ortschritts partij dio in haar orgaan de Folksieit zich aldus uitlaat De conservatieven zien zeer goed de voordeelen iu die de zoogenaamde Uuiische Constitutie hun geeft Zij zullen den Zuidduitsche particularisten en ultraoiontanen de hand reiken om het liberalisme van het centraal punt uit te bestrijden Het is te vreezen dat wij naast een bondsraad die reeds met 14 stemmen elke verbetering van de conslitulie in den geest der eenheid en der vrijheid kan verhinderen nog een parlement zullen bekomen dat door de toetreding viin de Ziiidduitschers en met name van de Beleren veel minder liberaal zal zijn dan de Noordduitscho rijksdag was BINNE NL AND Gouda 10 Janijaiu In hel jélT 1870 z jn alhier geboren 705 kinderen van het mannelijk 35e en Hl van het vra elijlc geslacht overleden 283 mannen en 298 vrouwen 136 huwelijken werden geslotea en cne echtscheiding is voorgèkoinen Gisteren maandag ten 2 nur is alhier brand ontstaan in het hooi liggende op Atw zolder der woning van Salomon Lafeber in de Vogelenzong Da brand is veroorzaakt door dat de schoorsteenpijp die over den zolder loopt zeer bouwvallig was Door spoedig toegebrachte hulp van vier spuiten wp 1 0 b and leii r c 3l x 2 r dat de schade zeer gering mag gehbiëmd wbrded Bij de Vrijdag gehouden stemming in bet kiesdistrict At beit voor een lid dër staten van ZuidHolland werden 647 stemmep uitgeurachl waarfaü 3 van onw Barde Daarvan bekwam de heer Hoogeveen 178 de heer Piek 123 Mr B T Bijleveldt 118 en de beer J van der Breggen Az 93 stem men de overige waren op verschillende psreoneu verdeeld zoodat tnsschen de beide eersigenoemden herstemming moet plaats hebben Te Schoonhoven wil men een nieuwe BoomschKatholieke kerk bouwen omdat de teg n woordige te klein is De kosten worden op 30 000 begroot die men zal trachten to verkrijgen 6t door Mh pren eleening met loten van f 50 óf door het plaatsen van a ndeelen tegen een rente van 3 Het tegenwoordige gebouw werd geslicht in 1784 en was in dien tijd veel te groot voor het toëtt aldaar wonende aantal R Katholieken De Siaall Courant bevat de voigend hérichleif Keulen 9 Januari Waterstand 8 voet 11 duim Mven nul Het drijfijs bedekt omstreeks een vijfde gedeelte der breedte van den Bijn Nijmegen 8 Januari Vóór de atad open waKer de overvaart gaat zeer gemakkelijk Temperatuut 43 F Arnhem 6 Januari Het gs steeds vaat Weitermart 8 Januari Overtocht te voet over het ijs ook met licht beladen karren Wijk bij Duurstede 8 Jonuari In den Eoodvoèt het ijs vndt vóór de slud blank water Freettoijk 8 Januari Het ijs vast overtocht voor passagiers en goederen inet ijsbooten Waterstand 3 83 meter + AP of 2 69 meter Onder noöépeil Gewassen 0 12 melër Maastricht 8 Januari De Maas vrjj van § t In 1870 hebben akten van bekwaamheid verkregen als hoofdonderwijzer 198 hoofdonderwijzeres 36 hulponderwijzer 344 hulponderwijzeres 175 onderwijzers die reeds in het bezit eener akte vun bekwaamheid of daarmede gelijkstaande akte vaïi algemeene toelating met gunstig gevolg esanjcn hebben afgelegd in een of meer der vakken Van Hèt meer uitgebreid lager onderwijs 321 onderwijisëréftsen dito 305 huisouderwgzers 73 huisonde nfgzeresseo 235 Naar wij vernemen heeft zich te Goes e i comité gevormd om gaven z oowel in geld als zattigranen te verzamelen om de landbouwers in het Noorden van Frankrijk het noodige zaaigraan te bezorgen Dit comité zou reeds in verbinding zgn getreden met het Franschn gouvernement om te weten waaraan de nood akelijksie behoefte bestaat en eveneens met hel Pruisische hoofdkwartier Oln te verzoeken aan zijne verzendingen dezelfde itescherming als aan die van het roode kruis te willen verleenen Men verwacht dat de pers het hare zal bijdragen om deze poging te ondersteunen opdat u grootere plaatsen zich hoofU comilé s en ten latt n lande subcomilé s vormen en dat waiuiccr de kovendoclde vergunning wordt verleend alles gereed zij len einde de landbouwers in do gelegenheid te stellen iets van hunnen overvloed aflezonderen In België is men tot gelgk doel reeds werkzairm In algemeen belang vinden wg ons geroepen om de opmerkzaamheid te vestigen op de in deze courant voorkomende advertentie van den heer GustaV SChWarZSClÜId te Hamburg De daarbij geannonceerde loten kunnen wij in aanmerking der vele en belangrijke prijzen ten beste aanbevelen De realiteit en soliditeit van dit huis is bekend en bijgevolg is het teer natuurlijk dat daaraan vele orders gezonden worden die steeds met de meeste zurg ten spoedigste worden uitgevoerd p V i t Il irt f f i vr SS j le i pi if t ft 0i i Ifl 1 1 1 1 T ft mf ijatjteBen ji tJliiii ioiil li alif Ik Pl i ufci r i ü 1 1 tul tal III a ai U Moduli lm m llil Wiira fuiinili i M tl Vat Mikiht kHfiiimi ii h iÊt 4 fciifslaiiiniliiiiiDiiiMïnli ii i U Ij t Mil TM in Uu tóiiiiïiimmiij l ll iiii pw i a i s iifi iW ifa f Ui nt itüi 100 ut n ï u iilik V 1 dl 4 i S H N s 4 S V S s W L g KS Ss