Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1871

Wij makeu hierbg inzonderheid op da in t huidig blad staande Advertentie der Heeren S Steiudeoker Comp te ll mburg oplettend Er word hier gehandeld VS Origincel Loteu tot eeue zoo rijkelyk met prijzen voorziene verloting dat zich ook hier te lande eene merkelijke deelneming vooronderstellen laat Die onderneming verdient des te meer het Tolle vertrouwt naarmate de beste waarborgen del staati gtboden zyn en ook voornoemd liuis van Alle tijden wegens zijn doorgnaus regtschnpen handeltvijs en prompte Ttildoening ran talrijke prijzen sedert lang bekend is Belangrijk voor Velen Th alle bfann t bijiond ecSiT met bo f kki i t iv algemeen gezochte originrele loten is het Tertrpttwen gerechtvannligd eener ijds door de erkende eoltditcit der firma en ten anderen door den daardoor voortgcvloeiden enormen aftrek De uitT hoofde van hare nauwkeurig en stiptheid bekende biaatseffecien handel van Adolph Haas in HamIbUr wordt dan ook aan ieder met warmie aunbevoleil en dbeo wij een ieders aandacht vestigen eb dè heden in ona blad voorkofflendb advertentie Kr rdbrtlieldë firma Tem hoogste beachtenswaardig teor alle degéneti die genegen zijn aan het geluk erne loliedfe en gunstig gevolg beloovende wgze A hand t bie lea is ds in het blad van heden staande Adverlen ie van het huis BottenWiOSOr Cl6 te Hamburg hemeU wegens stipte en streng reelle bediening van zijne bel inghebbendeii vooral verdiend iti aanbeveling gebraeht te worden Laatste Berichten Londen 9 Ja De Timet meldt dat de baticrijea van de Ibrteo on V trys bijna gehee i zwijgra Op den Ssten hebben de Pruisen de redoute Notre DameClamart voor de forten ïssy eu Vanvres gelegen bezet Volgens berichten ontvangen door Dailt Nnof bebbcn de franschen Pout Audemer departement Èure ten N W van Evreux ontruimd en zich leruggetrokkeD naar de llitle Het hoofdkwartier tan generaal Bourbuli ia te Uyou Boarkaki trekt naar Moutbeliard De Standard beweert dat het gouvernement te ïarijs geen bezwaren zal maken om de conferentie Ie Londen by te wonen wanneer hel slechts een formeele uilnoodiging ontvangt Berlijn 9 Jan De koningin beeft van den koning de volgende lelegramoien ontvangen Ftrsaillei 8 Jan Prins Frederik Karel zet zijne Toorwaaritohe büwegiug tegea Le Mans zegevierend voort In het Koorden ia sind den Sn niets byzonders voorgevallen Gisteren is het beschieten van de forten van Far s met goed gevolg voortgezet In het fort Viinvres heeft ons vuur brand doen ontstaan in eene kazerne Veriailln 8 Jan dei nachts Onze meer en meer voortdringende kolounes bereikten den zevenden gedeeltelijk na reer he i e gevechten Nogcnt leBotru Sarge Savigny en La Chartre Het bombardement van de forten voor Parijs is beden op levendige wijs met goed gevolg voortgezet pe kazernen vnn het fort Montrouge gcrnnklen in brand Het feit is geconsinleerd dat on e granaten reeds den fideu tot in den tuin van het Luxemburg neervielen Volgens berichten vnn Frnnschen oorsprong bedroeg het verlies van het Noorderleger in de gevechten van 2 en 3 dezer legen generaal von Gotben ongeveer 4000 man ons vclics bedraagt volgens de bedoelde berichten 9000 man In strijd daarmede wordt ons heden van de eerste armee gemeld dat OBze verliezen in beide gevechten bedragen hebben aan dooden 11 ofiicieren en 117 man aan gewonden 85 officieren en öC7 man en aan vermisten S36 man Uit Bourgogne wordt bericht dat Dnngonlin ten zaiden van Balfort in den nacht vnn 7 op 8 Jan door de onzen stormenderhand werd ingenomen liet bataljon Sohneidemébel onder bevel van den overste von Manslein heeft zich bij die gelegenheid bijzonder onderscheiden Wij maakten 2 stafofiicicren 16 officieren en meer dan 700 ongekwetste manschappen krijgsgevangen De vijïind heeft bovendien aanzienlijke verliezen geleden üiis verlies bedroeg aan dooden 1 ofilcier en 13 mun en aan gewonden fi5 man Berlijn 2 Jnnu iri De Krcttzzeitiiiig logenstraft het berioht dat de Minister van Kere liensl de heer von Miihlcr zijn oiislag zou gevrangd hebben Volgens genuenul blad zullen nog in leii loop dezer maand de iiieiiHe verkiezingen vuor den Rijksdag worden uilgtbchreven BordoauX 8 Jan Uit cca odicioclo nnn de prefpclen gerichte dopcchc blijkt dat het gevolg van het gevecht van den Cden is geweest dat de generaal JonH roy aan de Loire eenige positiën heeft moeien prijs geven ünze voorpoetun werden gisteren in de omstreken van Vciulümo door aanzienIgke strijdkrachten aangetast Te Villcporchcr heeft een klein geveuhi gehad waarbij de onzen krijgsgevangenen maakten Eenige mobiles uit het departement der Isère hebben de vlucht geuoineu In het departement Eure beproeft de vyan elgke ruiterg strooptochten Stuttgart 9 Januari De StaatsAnzelger meldt dat graaf von Taube op zijn verzoek op pensioen is ge l i De e y nt von Wacohter is in zijne plaats tot Minister van Buitenlandsche Zakcu benoemd Londen 9 Jan Volgens berichten uit Bordeaux van 7 Jan heeft de generaal von Wcrder aanzienlijke versterking ontvangen De Duitscheri concentreereo zich te Vesoul Er hebben van hunne ijde aanzieulyke troepenbewegingen plaats lü OüO man zijn van Courlenay te Joigny anngekomen 3000 man uit Troyes in aantocht De ontbinding van de algemeene raden heeft tot vele iudividucele protesten aanleiding gegeven Londen 9 Januari Berichten nit Belfort van den 2den melden dat het bombanlement wordt voortgezet zouder groots schade aan te richten Tien huizen zijn vernield maar de fortificatiën zijn onbeschadigd gebleven Onder de bezetting heerscht de beste stemming De plaats is voor meer dan drie maanden geproviandeerd Uil Bordeaux wordt gemeld dat het Gouvernement de blokkade van de Fransche havens en kanalen heeft opgeheven voor zoover de invoer vnn sleenko1 0 aanbelangt Burgerlijke Stand GhBoaRN 7 Jau Ccrarda ouder K BijiiMinaii eu O Rijkelijkt ai cu 8 MarJinu iudfr A I fcicrs eii P BeniiM n Net llje üoders C ait lu erdopoii C TruuMburst 0 Fiii FDr n O Jao W vnn den WiUciibocr vted J Stbükkmliorap 72 j I Prio 17 m 7 W tan Vlil 8 j J Bro khuizcn 3 j U m W van WcrkhoovH 8 m 8 W L iii if 58 J J A Krüitü 1 j U in A M Niekt rk huisvr vau W A Vuuicii i3 j Originele SUats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GKOOTE door de Ilcioge Kegeriiig goedgekeurde gewiiarborgde en doorbeëedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 20 en 27 Januarij 1871 verdeeld in 6 E lassen HOOFDPRIJZEN ev 100 000 Thlr 1 il 60 000 I 0 40 000 1 il 20 000 1 iv 15 000 il 12 000 ïi 10 000 2 11 8 000 il G 000 a 5 000 5 il 4000 2 a 2500 13 il 2000 24 il 1500 105 il 1000 7 k 500 IGO il 400 17 il 300 281 il 200 itJO il 100 22 375 il 47 Thlr 1 geheel Origiueel Hlaatslot 7 il l hiilf 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door ostvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en nu afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen eu trekkingslijsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratia iV Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend VQ Men wende zich met vertrouwen tot ebr l ilienrdd Bankierahuis en Handel in Staatspapieren ia Is EBTJR C3 NB VVy deelcn gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken IStaatsloUüi ADVERTENTÏËN i Heden overleed na eene kiu le ouge stuldheid in den ouderdom van 58 jaren mijn geliefde Echtgenoot WILLEM LAMPK Soiii A Wed W LAMPE 8 Jaiiiuirij 1871 geb Vkenkndaal Eiiniije en ahjemeene kennügming Tot droefheid van luy en mijne kinderen overleed heden na een langdurend Ijjden in den ouderdom van bijna JW jaren mijn geliefde cchtgenoote ALIDA MAR 5AKETHA NlEKEllK W A VUUUENS Gouda 8 Januari 1871 In MANUFACTUREN en MODES beataat gelegenheid tot het plaatsen van een WINKELJUFVRODW Brieven franco onder letter 8 by den Uitgever dezer Courant e DtriiooDiGnit ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen vau de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Greld verloting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 il 20 000 d a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 2 il 10 000 2 a 8000 4 ü 6000 7 a 5000 1 a 4000 15 a 3000 105 a 2000 5 u 1500 4 a 1200 155 ii 1000 205 it 500 4 a 300 218 a 200 10800 ii 110 etc Meer dan de helft der loten worden in deze loterij met prijzen uitgetrokken in het nog geheel 21500 prijzen welke krachtens het plau binnen eouige maanden door bet lol moeten zijn iiaugewozen Tegen inzending van het liediag verzendt de ondergeteekende originecle vfriiieuniiigs loten voor de tweede trekking welke olficieet vastgesteld reeds op den 18 en 19 Januari a s plaats vindt legen de vuljiende prij en Een geheel origineel lot fl 7 Een half oiiginei lot fl 8 50 Een vierde origineel lot fl 1 75 onder verzekering vnn de roinpste bediening leiler deelnemer oiitvanj i van my de van het üHicieele wapen voor iene orlgineele loten welke niet met verbodene promessen gelijk te stellen ijn Het originecle trekkin jsplan alsmede de lloll vertaling d iarvan viurdl hij ieileie besteiling uUA i i bijgevoegil en de reirokkene prij en benevens eene amli elijke trekkingslijst worden aan de belanghcbbcnilen naanivkeurig toegezonden Door het vertrouwen hetwelk zich deze loten zoo ras hebben verworven mag ik ook belangrijke beslelliiigun virwaelilen welke dan ook zelfs bg de kleinste bcslelliiigen tot in de afgelegenste geivestcn nauukeurig on verzwegen zullen worden niigevoenl Allen die mij hunne orders willen opdragen maak ik in hun belang daarop opmerkzaam dat men uiij bij toczeiuliiig van poslwissels de bcatclliiijf exira per brief raedeileele v men daarin iliiiilelijk dn naam on woonplaats opgeve Oonpons B iiikiniien en l usizegeis worden in betaling a iii enon eii Alen gelieve zieh diis ten spoedigsto en legtstreeks te wenden tut Adolph Haas ST ï Krni ii MHMii i AMi lil Kamburg g Mijiie van het iiaalsHa ien voorziene loten gelieve men niet te verwinselen met de iromessen welke ii I 2 fill in de lloll dagbladen uniigeboilen wunleii en slechtn op persoonlijk verlrouiieii berusten