Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1871

LIcilertalcl APOLt 0 op ZONDAG 15 JANUARI 1871 in de Sociëteit Ons Genoegen Toegang alleen voor H H LEDEN MET HUNNE DAMES Openbare Verkoophig op MAANDAG 30 JANUARIJ 1871 s voorm 11 ure in het Koffijhuis de Hmimonie uau de Markt te Gouda van T VEE HUIZEN en AANHÜÜRIÜHEID naast elkander ver d ciJ i i ui se Ne n t ji ve ou KLEINGAIIENÜA AN daarachter henevens cone LOOTS of AFDAK aan het einde der baan aan den Kattensingel en Winterdijk te Gouda sük Q n 88 88a i 8i en 88c kadastrau Sectie A n 134 135 en 1411 te zamen groot 4 viert roeden 22 vierk ellen Dadelijk te aanvaarden Betaling 23 Febr 1871 Breeder bij billetten luforniatien bij den Notaris MüNÏUN te Gouda 6 Origineeic loten zijn nllerwegt iiiiuiek en en A te spelen gepermileerd Men rcikc tiet fortuin de Iiand 250 000 Mark of 100 000 Th Toor hel gelukkiga e geïul zal de nieuivslc groote üelden Verloluig i jwelke door de hooge regeering gosdgi keunl en gegunritndeerd is als hoogste gew ii onthouden De Toordeelige inrigtiug van hel nieuwe pUu is aldus dat in Je opvolgende 6 verlotingen in het tljdbestek v in elielijkc maanden 21 500 gewinnen Ier voMedigen beslissing uilen koraen In de ie zijn onpitale gewinnen van ventucll M irk Crt 250 000 en speciell 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 0000 5000 8000 105 a 2000 155 a 1000 205 a 500 10800 a 110 etc Dc aanstaande tweede gewin trekking dezer groote van de stai t geguarandeerde üeldenVerloting is van nmlswege licpaald plan le hebben op den 18 en 19 Januari 1871 De prijs daarvan is voor Een geljeei origineel lol Nederl Fl 7 Een half n u 3 50 Een vierde 1 75 tegen contante inzending der bedrag ledere commissie l onniidde ijk met de meeste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en een ieder verkrijgt van ons de met hei napeu van den staat voorziene origineele ioieii eigenhandig Bij iedere bestelling zal het vereischie ofRciede plan gratis worde b j gegeven e zenden wij aan on e inleres eiilen na iedere trekking ongevraagd de officicele lyslen De uilbetaling der geii lnneii geschied steeds prompt onder waarborg van en Bt iat en kan door ilirecle conlanie loe endingen of ook naar verkiezing der intere enlen door on e correspondenten aan andere groolere plaatsen van Nederland worden vollrokken Ons debiel is s ceds van geluk begunstigd en eerst kortelijks geleden hadden wij alreeds weder onder meerdere andere aai ienlijke gewinnen 3raaal de eerste hoofd treiters in 3 trekkingen luidens de officieele bewijzen verkregen en zelf aan onze bcianghebbers uitbetaald liet is te voorzien dat bij Atie op den vasten grondslag ges elde onderneming van alle kanten op eene zeer vverk ame deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de aanslaande trekking alle orders en conitnissien ten spoeiligsle rechtstreeks te zenden aan S Stciwdeckcr Conip Bank und Wechsel ticsoliiift in Hamburg Aan cd Vurkoü mui iidt ic Slniii iotiliL itlcii Spoorweg Aetieii en AanIchenh Loose P S Alle coiipiiiis en biinknolrn worden in betaling naar de geheelc waarde aangenomen Jiij ronlanic zendingen door Tostwissel moet de na tin en woonpl des af enders volledig op de oonpoii aangegeven ril een hij oiider besielliiigsbrief met adres ingr oiiden worden Lokaal iiNut en Vernwak Oosthaven Gouda rvt ijc jt jiasdt T TO ONEELVOORSTELLING op MAANDAG 16 JANUARI 1871 to geven 3uor het Tooiicelgt cUchap van don Rotterdamschen Schouwburg onder directie TAM ALBBEGT VAN OLLEPEN Het testament van oom César OF DE VRIJE STEMMING tilh el in 3 Bcilfijvco aanr icl Fratncli vao Bei ot en VlLLLTAltU NüOlt Vl rl Ull l Blijspel lu 1 Bodrijf n ar het Hoogdull cb vati juuus Küsen door B LamüT Noon vrlooud A rt nwovir TrtT V uva J XUIAA I jU Utv Prijzen der Plaatsen 1 Rang 99 Cents 2 = Eang 49 Cents Loting voor de plaatsen op den dag der voorstelling voor HH Geaboneerden voor 6 Toorstelhngen s morgens te 10 ure Voor HH Inteekenaren op deze voorstelling te lO j uro en kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags te 3 ure DUIZENDEN besteedt men niet zelden aan twijfelachtige 1 ondernemingen terwijl menigvuldige kans is 1 aangeboden om door middel van eene kleine I inlegsom in het bezit van groote kapitalen te I I geraken Vloot hare voordeelige inrichting tot eene 1 solide geluksbeproeving dienstig is de doorl de Stad Hamburg goedgekeurde ea gewaarborgde groote geldverlouug j MilUoenMark of 173 000 Nd 11 lev als Hoofdwinst in l algemeen winsten van Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 125 000 2 maal 20 000 3 maal 15 000 3 maal 12 000 1 maal 11 000 3 maal 110 000 2 maal 8000 4 maal 6000 7 maal 5000 1 maal 4000 l i maal 3000 lOö maal 2000 ü maal 1500 150 maal 1000 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden en eeno deelneming hieraan kan des te meer worden aanbevolen daar ver boven de helft der loten gedurende de enkele trekkingen met winsten moeten verschijnen Voor de reeds op deu 18 en 19 der maand I plaats hebbende 2de trekking is de prijsVoor een geheel Origineel lot ƒ 7 half 3 50 kwart 1 75 I waarbij wij uitdrukkelijk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een stedelijk blazoen voorziene vernieuwiiigs I loten worden verzonden Het ondergeleekende Handelshuis zal gt j wenschte bestellingen legen overmaking van het bedrag in bankpapier of per postwissel onmiddellijk uilvoeren en er gratis verlotings I plannen bijvoegen ook zullen wij zooals tot dusver ons beijveren door stipte overzending J van officieele trekkingslijsten en door zorgvul idige bediening aan het vertrouwen van onze geëerde belanghebbenden le voldoen Omdat het grootste getal der Loten reeds is geplaatst on bij tie drukke klandizie die onze door de fortuin begunstigde I collecte geniet de nog in voorraad zijnde Loten binnen kort worden uitgegeven I zoo gelieve men zich ten spoedigste direct I te wenden tot BOTTENWIESER Co Wisselhandclaars te llambunj Guuda Druk van k liriukman Voorloopig Bericht ZONDAG 22 JANUARI 1871 Tooneelvoorstelling ONDEK raEECTIE VAN VALOIS JAUN en FAUBEL in do Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN De bekende en onbekende schuldeischers in de op den 25 October 1870 onder het voorregt van boedelbesclirv ving aanvaarde nalatenschap van JOHANNA NIEUWKERK in leven dienstbode gewoond hebbende te Gouih en den 19 October 1870 te Dordrecht overleden worden bij deze opgeroepen op ZATÜRDAG den 21 JANUARIJ 1871 des namiddags ten één ure ten kantore van den Heer P M MONTIJN Notaris te Gouda om aan te hooren de rekening en verantwooiding die de beneficiaire pjrfgenaam van zijn beheer zal afleggen en zal daarna indien er geen verzet plaats heeft dadelijk gelijktijdig worden overgegaan tot de uitbetaling voor zoover het bedrag der nalateuschap toereikende zal zijn jaar Een fatsoenlijke Burgerdochter P G 31 j zag zich gaarne met Mei geplaatst als in een STIL GEZIN brieven franco onder letter N bij den Boekhandelaar P van OUDS HOORN Gouda jeluk met liet nieuwe Jaar In Ie door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Geldverloting mag men in Nederland deel nemen Deze verloting bestaat uit 23 000 prijzen waarvan de grootste in het gelukkigste geval is 250 000 Mark Of 11 1 5 000 De hoofdgewinnen zijn Mark 150 0001 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 11 000 3 il 10 000 2 a 8 000 4 a 6 000 7 a 5 000 1 a 4 000 1Ö a 3 000 lOP a 2000 6 a 1500 5 Ii 1200 156 a 1000 200 a 500 219 a 200 10800 a 110 etc etc Die alien in eenige maanden moeten uitkomen De prijzen worden prompt uitbetaald waarvoor de Slaat borg blijft De 3e trekking ge schiedt zoo als officieel vastgesteld is den 18 en 19 Januari a s en kost daarvoor Een geheel origineellot 9 7 Ken half 3 50 Een vierde 1 76 Deze door den Staat gewaarborgde er met Slaatsuapen voorziene originele loteu zijn tegen franco inzending v iii hel bedrag in bank of muiilpapier coupons postzegels zoo ook postwissels bij mij te bekomen Bij elke besielling voeg ik gratis een origineeltrekkingsplan en zend na de trekking aan ieder mijner gecerde afnemers de officieele Igst der getrokkene prijzen In de nfgeloopene trekkingen had ik het geluk door het uitbetalen van vele belangrijke prijzen mijne waarde begunstigers te mogen verblydeu en huune tevredenheid door opmerkzame en goede bediening te erlangen Mijn verig streven zal dan ook in bet vervolg steeds we en om dat bekomen vertrouwen le behouden Dewijl lit maal de deelneming zeer groot eu het getal loten gering is zoo wordt men verrocht om onder opgave van duidelijk adres zijne bestellingen ten spoedigsie en direct te willen zenden aan pUSTAY ScHWARZSCHILD te Hamburg BiNKlEll f N VVlsSl l lUNllELAAR Ml ta g Wl Ml ïpi if I nil éi l iiJiiyiiiïjli M I iii i iii il Iipai KI M II pMiiii iWlii i t j h w s Wi y piiHf k H f f fm i b oiifiMii iili ïikiipii itt i jWH hii riiR wilMiièièitliii i iii itisi tiiHiiif t hit Mikt pliMkiiutifq Kfumfgftfi Wiin s ta iat i n i ji i i f M i M l i e p Ui KlUiiiiwnil n ssi kta T mm ut 11 I 1 HIJ Dd tell ft m tmpi i iij iii7iNi S hi 1 7 iii itt Ut ymmi jlffmmik mm MHB RQI Hfel m JÊ üiÉ il H ii lln