Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1871

St over de bogrooting na weinig beliiiigrijV daar de punten van verschil raet het oog op de lijdsoinstiin dlgheden meesinl vermeden werden of besloten om de behandeling een volgend juai plaats te doen hebben Je conservaUcvcn g ian van het plan zwanger een voorstel in den landdag te doen om evenals de rijksdag en het heerenhuts ook een ad reu iv n den itoning te richten en het naar Ver oillcs ie gaan trcngeu De syiup itliic v ior dit plan is onderde andere sfgevaardigden niet groot men had het wenschelijk geacht om ge unenlijk een adres te maken racl het Heerenhnla maar vindt bc waar om het alleen te doen weilioht ook om den lof dien de Koning TOor het Heerenhuis te Veraailles overhad De Land hg z il hoogstwaarschijnlijk Donderdag worden gestolen en de overgebleven werk aamhcdt n wnaroniler de behandeling van dearmennet worden uilgesleld lot de volgende zitting Ooli v m Pruisische olicieuM zijde wordv thans in navolging lan OosienrijL het bericht van een aanstaand Dui schOosteiiWjkseh verbond tegengesproken Znit een onile verbond sra inie luidt hel xon slechts den argwaan van de andere Mogendheden gaande m iken Volgens de löl Zeit is de zaaJi van de EngelEche schepen bg Uunclair eenvoud g een mililalre maatregel de schending van het neutraal privaat eigendom dient echter vergoed BINNENLAND GOUOA 12 Januahi To leden van icollegie Tan zetters alhier zijn benoemd de heeren W Post Drost en T Dr djer en zulks in de plaats der heeren J A Kemy en O N de Vooys die voor d bcuoeming bedankten Wy vernemen dot de th ins benoemden de betrekking znllen aannemen Sedert eenige dagen is de ijzeren druaibrng aan het eind van den Kalleneingel bij het jaagpad alhier voor het publiek opengesteld Eijtuigeii kui nenerechiernog niet over passeeren dear de bestrating door de in gevallen vorst niet beeft Kunnen geschieilen l e brug is üer fraai en doeltreffend weegt ongeveei 05 000 kilo en is vervaardigd in de ij ergir erlj de Priit van OrciHje ie s Hage Ook de nieuwe ijzeren draaibrug aan het begin van deu Kattenbingel over de Spoorstraut alhier zal nu spoedig in orde komen daar het ij erue k vervaardigd in de ij ergieiery van de heeren Euthoven k V te s Hage aldaar gereed ligt en zoodra het open waler i naar bier zal worden vervoerd om gesield te worden Wij vernemen dat b j den brandj in de Vogelenzang op il Maandag zeer veel dienst is bewezen door A Eozestralen mr ir isel mr alhier il e zonder tol de brandweer te behooren door ijn ijverige hulpjveel moet hebben toegebracht tot beperking der ramp Ook bijjvroegere branden moet hij zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt en eene onzer groote assuriinliemaatsohappijen moet die verdienste dan ook in der tyd op den rcchti n l prijs hebben gesteld door hem een fr ai geschenk aan te bieden Dinsdag stonden voor de ArrondissemenlsReoht bank te Kotierdain o a terecht K ea V De eerste was gedurende zes jaren bij een kleingarenfabrikant alhier in diensi ge eL t en had zooals hij erkent in den laatsten tiji Miccesicvcjijk zekere hoeveelheden hennep teruggrliouden die hora dour zijnen meester warm ter ham sleld üin tever frken e andere persoon i id de en hennep van hem oTergenomen in afkorting eenrr som die hy van L te voriliren h id wegens een leikoclile jas lioe eer V bij de politie en in de ii slruciie bekend had c nt hij el kdii vrrinoeden dat ie hennep door misdrijf wns verkregen trok hjj nu de e bdienienis in De heer oftciei ei clit voor ieder gevi i ireii sstraf v m zes maanden en boete van ƒ 12 60 ter iake van misbruik van verlrouHen ea medeplichligheid i ar an waarna advocaat mr II J van Buren beloogi dat iu deze in den zin der wel geeiie medeplichtigheid bestaat en arit IJO üi Code i eral hier nici toepasselijk z jn 7oad t hij toi vrijspraak van zijnen client V concludeert Te üeeuwijk zgn in 1870 geboren 45 jongens en 55 meisjes lolnal lüO overleden SI mannen 38 vrounen totaal 75 21 bunelijken zijn voltrokken De bevolking op SI December 1870 bedroeg 1817 mannen 1309 vronw n totaal 2620 vim elke Nederlandsclie Hervormden JiS mannen 920 vrouwen Koomsch Kolholiekei 353 mannen l vrouwen Gereformeerd onder t kruis 19 mannen l i vrouwen Keinoastraiu 2 vrouwen De StaatA Co II niut beval de volgende boriciiten Keulm 11 Jan Waterstand 8 vuet 2 duim bo ven nul Het drijfijs bedekt orosireoks een vijfde gedeelte der breedte an de Kijn Jlees 9 Jan Zeer weinig langzaam afdrljveiid ijs Waleisland Ui voet 2 i uim tjewiisscn 8 duim Ijimiierik 9 Jan Ualerstund 19 10 meter J AP I ls vasl Lobilli 9 Jan Het ijs is vast en zeer sterk ineengeschoven Waterstand 14 22 meter 1 f 0 31 meter boven overlaalepeil Gewassen 0 10 meter Overlaat werkt met O 23 meter Nijiitei en 10 I iii Tüestaiul van het ijs onver inderd de overvaart gaat gemakkelijk Temperatuur 30 F l aimerden 10 Jan s raorg 6 ure Het ijs v isl overtocht te voet Waterstand 12 13 meter j AP of 3 meter onder noodpcii ijewassen u 2i meici Jrtihem 10 J in Qeena verandering in den toestand van het ijs H fitrrvoorl 10 Jan Idem D iji bij Duurntede 10 Jan Geeno verandering in den toestand van hel ijs Waterstand 5 62 meter f AP of 3 81 meter ouder noodpeil Gewassen II Il nieter rreeswyi 11 Jan Het ga vast Waterstand 4 13 meter f AP of 2 S9 meter onder noodpeil Gewassen O tl meter Gorinc um 10 Jan Het ijs vast ook te Werkendam Paulo nahoeve en Sliedreoht 11 Jan Het ijs vast Waterstand 3 37 meter AP Gewassen 0 11 meter Dordrecht 10 Jan Hel ijs vast j overtooht met ijsschouHen Wa er taiid 1 46 meter gewiissen 0 05 meer Hel Hollaudsch Diep beneden de brug open j bet vluedijs bij eb afdrijvende j de brugopeningen zijn vt j behalve 11 eu 12j Overtoohl naar Willemsdorp per Belgische spoor en veerroeiboot Jirielte 9 Jan Het ijs vast overtocht te voet Toestand der benedenrivieren niet veranderd irave 9 Jan Het ys vast overtocht te voet a husch 8 Jan Thermometersland 2 C Vau Hedel tut Nederhemert bel ijs steeds vast De overtocht in het veer geschiedt nog met voertuigen Waterstand 4 47 meier + AP of 0 36 meter boven uul Gevallen 0 02 meter De A ïï Ct beeft nog de volgende ijsberichten Van do Over Betuws wordt gemeld dat den 10 nld iar de vtaterwaebten zijn iii gezel Het water is sedsrl deu 9 sterk gewassen Deveii er 10 Jan De l lsel is sedert gisteren 5 centimeters geiv i cii Hel js zit nug over do geheele rivier vast Do coinaiunioalie voor goederen en personen wordt underhoiuli ii per iiak door een open geul M ii is begonnen een stuk uil deu IJsel Ie zagen ten eiude ile suhipbrug los te maken Te llottcrdam is by wijze vun commarditaire vennootschap hel kapitaal bijeengi br icht benoodmd om t ee booten ie lalen bou eii en daarmede in het voorjaar vun 187 3 de direcu vaurt tussclien Nederland en Noord Amerikn te beginnen terwijl men zich voorstelt spoedig daa iia tnel nieuw kapitaal meer bouirn in do v iarl te brengen De ufinelingen der booten zullen toel iien dat zy voor de sl nd komen De vaaft worii oihlernoineii zonder rijkr snbsidie aange icn het reeds best iande verkeer v in goederen en landverhuizers vuor de onderneming voldoende vrachten belooft op lo leveren Als een bewijs hoeveel invloed de maalscliappij lol nat van t algemeen nog voortdurend ook buiten dil trelddecl ler ucvonleriug van volksontwikkeling en lolksbeschaviiig uitoefent mag gelden at ïourkoml in liet nummer van 23 November jl der in de Uollaiidsche taal geschreven vryheidsbunier een weekblad dat te Grand liapids Michigan Amerika verschynt D iarin toch wordt uil Milwaukee geschreven dal aldaar den 8n der maand November het lokaal werd ingewijd opgericht door de in taiscliappij tol nut van t nigeuiecn Bij die plfchiighcid werd hel woord gevoerd door de heeren J Jobse voorzitter J Pu I dr van Alicua Kemeaus Kammeiiga en van Pieiersen Sedert 3 jaar bestaat deze maatschappij en neemt voortdurend in bloei toe De berichtgever meent dat ook in andere llollandsche nederzettingen dergelijke verecnigiugen ingericht naar het stelsel der maatschappij tot nut van t algemeen in Nederland motsten worden opgericht om de verbroedering on er landgenoolen In Amerika te bevorderen terwijl de redactie der vrijheidshanier er bijvoegt dat zy met een mengeling van genoegen en leedwezen dit bericht plaatst omdat het inslandhonden van een Nuls departoment in Grand Uapids onder een beiolkiiig van duizende Hollanders as mislukt zy VIM Il echter teiciis aanleiding om lot hel hervnllen van de proef op te wekken De Nedcrlandschc maatschappij ler bevordering van Nyverhcid heeft zich iu LSiiii lot den minister van binnoninndschc zaken gewend met ren adres om het pliinten van ooflboomcn langs de ojieiibare wegen aan te bevelen Kort na de inzending van dit adres heeft de minister aan de inspccleurs van den waterstaat eeno missive gezoudeii vun hel bestuur der Pomologisrhe verecniging te Hannoverj en daarby gevoegd de brochufe van den Wegbau Inspector Parisius met vcr oek daaromtrent hunne coiisideralien made Ie deelop In di t geschrift wordt een nieuwe siiücimclhodc nanbcvolen waardoor de lakken der ooftbooraon een reohtopgaande houding verkrygeii en dus niet door overhangen op dtn weg het verkeer kunnen belemmeren Direcleuren der mitnt Oih ippy hebben dezer dagen het werkje van Parisius aan al de departementen doen toekomen teneinde de algemeene aandacht op bet belangrijke onderwerp ie vestigen Uit het dertr dagen openbaar gemniiltte rapport van den minister van onderwijs in Pruisen is gebleken dat onder de jongelieden die zich in het jaar 18G9 1870 voor den mililairen dienst hebben aangegeven 2703 werden gevonden die geen schooloiiderw js hadden genoten peroenisgewijs in dit S s per honderd op de gansche bevolking Iu de provincie Pruisen was dil aantal buiten alle verhouding groot want di ar bedroeg het 1183 of met andere woorden 11 percent der bevolking Beziet men de zant echter nauwkeuriger d in il hel genolen fchoolonderwijs slechts in staat geweest om velen zoover te brengen d l zij vry gebrekkig lezen en schrijven kunnen een zeker getal gezangen eu liederen benevens gedeelten van den kateciismn van builen hebbeu geleerd De Bank und HandelsZeitung dit mededeelende voegt er deze woorden bij op grond hiervan laat zich beoordeelen hoe treurig het inderdaad niet hel lager ouderwys iu vele plaatsen is gesteld Koloniën o o S T I N D lË Men ïchryft van Kedirie aan he Bat llanilehU 18 Nov In den nacht van 16 op 17 dezer sav 11 uren heeft de eerste formele keijoepartijin eene gouvernements resideiitie plaats peliad Totdus verre hadden de roovers zich bepaald lot deVorstenlanden Ongeveer 20 man viaarvan 4 metgeweren gewapei il hebben den kepala van de desjaSfiidjajin 8 palen Zuid West mm Leiigkong en aonde Lengkoiigrivier gelegen aangevallen vermoord al zijn beziuiug ter waarde van ruim 12Ü0 geroofd en daarna ziju huis in brand gestoken Dekerels zijn daarna Noordwaarts i i richting vanBodjouegoro afgemarcheerd Die heeren schijnen op de hoogte te zijn van de goepe politie in dil district de resident sedert Juli 18 9 benoemd en de assist resident sedert Juni 1869 in die functie hebben het nog uooit der moeite waa d geacht om Lengkong te zien of zich te overtuigen hoe het inlandsch bestuur er marcheert Het is waar eens zijn zij per prauw van Kertosono naar Moenoong geweest en denzelfden dqg laugs den Kedirie rivier oever te paard naar Kertosono terug Binnen nog geen half jaar zyn in de afdeeling Kertosono drie moorden gepleegd waarvan de daders nog ongestoord rondliopen terwyl ze in et Lengkongsche niet tot de zjUizaainheden behoores want van die gevallen wordt by uitzondering pe d idcr gevonden Dal volk rekent op de stereotyipe uitspra ik koraug traug die ilfa oiiiangs gevallen is op een op heeterdaad betrapten dioistal van 1 liehout dat een Chinees bezig was te laden in e n prauw nabij Mueiioong Het gerucht wil dat Waiigkaiig de held lerBandjermassingsche u iluslen dezelfde persoon die by het amok op de vroegere stoomboot Onrust hpteerst den officier van gewondheid Dilg vermoordcle dat diezelfde Wangkang nu Ie Marabahan zynde een dagelijksche toelage van 5 van gou erneraentawege geniel Schier lederen uaohl komen prauiv nvan Tcweh en de boven Doesson zyn aanhang vermeerderen i Hel aantal dier volgelingen moet reeds zeer aa raerkelylc zijn Wangkang heeft nu officieel verhooging van dageijjkschc toelage aangevraagd da rvolgens zijn zeggen zjjii aanhang dagelyks vermeerdert en hy niet meer met ƒ 5 loe kan komen Demeeste hoofden van Mar ibahan hebbeu hun gezaguedcrgelegd Er zijn hier verscheidene goesli s enpanger ais van de Tewe komen afzakken die van deamnestie uitgesloten zyn en ongehinderd slechts meteenige volgelingen op klaarliehtendag rondwandeleu Ook goes i Mohamed heeff te Marabahaneen veilige schuilplaats gevonden Eerstdaags wordter een iultaii van boven verwacht men zegt eender zonen van Sucr ipalti lusullnde j P t ii i i M n 1 1 ll r é j Pki w v p j l V utii ilii4itólii ap té Um siU mX Jj iil Uk Hs 2 i ij4 B l 1 i t iii fiti lfi ufi IC i jiSbI pii A H li ii S iti trjpimtlt ï M p r f i B i Ki n I i f iW iilii J pnii inij rj WH iaitiiiB iiH y M mipi p A I W i iwök l Ut ism ADmm Sa WH J IB ï Sii u fe w II 1 iC