Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1871

O ren ad re om hot i jjpejilinre w gen iling ïnn dit iidre lira van den w Iian h t bijstuur der limnover eD dunrby Wegbiiu Iuspector leiit hunne conside l eschrift wordt een I waardoor de tnk Mf uinde houding ver ngen op den weg ih Directeuren der I let werkje van Pari e toekomen tenein Ihet belangiijke uU r emtitiltte ra rt u Pruisen is geEleii die zich in het hi iren dienst hebben Icii die geen school iKi gew tjs in Ah 3 g Iking In de pjovin keo alle verhouding S3 of mql andere If iiawkeuriger clan is lits in slaat geweest zij Vrij gebrekkig c ker gelat geiuugea vau den kateciismnt I ank und Handelshl er deze woorden Il n beoordeelen boe er onderwgs ia vele iïxi I I Ë het £ at IIan3ehb Iv n 16 op 17 de er Ie formele kctjoepartg ti platiis gehad Tot ich bepaald tol Ie rln waarvan 4 met 1 kepala van de dessa i Leiigkungen aaa lai tevallen vermoord ruim 1200 ge L and gestokoD De Is n de richting Tan I Igi tetgu vandegoejle Idelt sedert Juli 18 f9 bi ledert Juni 1869 in Liui t der moeite waafd j üf üich te overtuigen Iiuiroheert p r prauw van Keriticu denzulfden dqg r e puurJ naar Ker Lr iln in llee l wi in de afderliiig aarvan de da f j ei tcrwyl ze in J ct l ipnhedeu behooref riU fij uiizonJerifig Ie ü op de slereoiyijie i f3 uniaugs üevallcn pUj diuislal van djali ms IC laden in e o iiipwiiji de held l r difellde persoon die Ie 3ti inboot Onrust hpt lliioid Dilg vcrmoordtic li t Jiiar ibahnn zijnile 5 ftn gouvoruementslii uai t komen prauw n aso yu aanhang ver kni miet reeds leer aa tg hcift nu officieel er l g aangevraagd dapr Hi indagelgkj vermeer o an komen De baliuu hebben hun geMg erscisÊideuQ gocsti s en lil CU akkeu die van de I Kèiiulürd alccblsmot iuilioli i l U rondwandel l Jl te M ir ibaban iiile i K r ld i igii wordt ht men egt een ImnUnde Ten hoogsto boaclitonswaardig voor alle degiiiifn die genegen zijn nan bel geluk op ccue soüeile en gunsli evol beloovende wij e de hand Ie bieden is de in bet blad van heden Itaande Advertentie van het huis BottoaWieser CÜe te Hamburg hetwelk wegens slipte en itrciig reclle l edinninp van zijne belanghebbenden Tooral verdiend in aanbeveling gebr ieht te worden Belangrijk voor Velen In alle branchen bijzonder echter met betrekking tot de algemeen gezochte origiiieele loten is het Tcrtroonen perechtv iardigd eencf ijds door de erkende eolidileit der firma en ten nndere i door den rlTTrdnor voorieevloeiden erormcn aflrek He uithoofde van hare nauwkeurig e stiptheid bekenae Staatseffeetenhandel van AdolphHaasin Ham t ltjl g wordt dan ook aan ieder met warm e aanevblen en doen wij een ieders aandacht vestigen op dte heden in ons blad voorkomende advertentie der voormelde firma Wg maken hierbij inMnderheid op de in l huidig blad slaande Advertent e dor Hceren S Steiudeckcr Comp te Hamburg oplettend Kr word hier gehandeld van Origineel Loten lot ecne zoo rijkelijk met prijzen voor iene verloting dal zich ook hier te lande eene merkelgkc deelneming voüroi der cilen laat Die onderneming verdient des te meer het Tolle vertronwen naarmate de beste waarborgen des staats gebodcii zijn en ook voornoemd huis van alle zijden egcns zijn doorgaans regtschapen handelwijs en prompte voldoening van talrijke prijieu sedert lang bekend is Laatste Berichten Berlijn ll Jan De Koningin heei t van den koning de volgende berichten ontvangen VeraaÜIes lü Januari Generaal vou VVcrder had gisteien bij V iüeruis ten zuiden van Keloul e n gelukkig gevecht tegen de troepen van liourbaki De onzen ni iakleu 800 man krijgsgevangen Vdor l iir jS snei uvv d i irnii mist ais gevolg daarv iu wordt op de fci en s eehK zwak gevuu d Uit Anvens wordt bei eht dat Peronne den 10e gecapituleerd heef w iarbj meer ilan 30 0 marK happen trijgSL evnngen erden gomiaki Het ovcrge gedeelte van liet lelegr im bevestigt iet reeds bi kende bericht betrefTende liet gevecht Dg ülerexcl en de vooniaartsche beweging tegen Chanzy VorsaiUeS 11 Jan Oj ideel Delegen Chanzy opeieereiide kulunnes drongen den lOn na nanhoDdend zegevicreijde geveelilen geleverd Ie hebueo derwijze voort dr t hunne voorhoede op en mijl afstand vnn Ie Mans genaderd is De on en veroverden 1 stuk geschut eu a mitrailleuses en m iaklen ongeveer 2000 man krijgsgevimgen Het verlies oau ouze zgde is niet zeer aanzien ijk Het verlies d it generaal ven Werder leed in hei gevecht va i ViUerexel bedraagt J3 oiriciereii tu ongeveer 200 man Berlijn ll Jan De Pro ftrre deelt mede dat de ve kie ingen voor lien rijksd i c r i in iiet begin van Februari kunnen plaats hebben icfte iriJH Uu de korpsen van Werder islniw eu iiiderc groote nfdeelingen is eene sieile oo tcl jke armee gevormd die onder if omlerlijk Voorts verwacht het t lad dut het lot v in binnenkort il bes ist zijn Versaiiles in l n m i ienenal voii Werder ma iklef S ereiiiene voo v lii I cIic l e cging w i irbij het Ml e I mi cIic armeeUKp i ü sl f i li leren 11 officiePii en ongeveer fiOÖ rami aan kr jg gev iiige en verloor en 2 adehLira in onze handen iel De vijand ondersteund door helllde corps beproerde daarna de verlo cn stei in en weder ie vcrnieesieren maar zag zieh ten laatste verplicht af te trekken De vervolging van het leger van liii zy ordl voortgezet lot dnsver werden ongeveer iOO man krijgsgevaiigevangen pi maakt St Petersburg ll Januari In de goed onderrichte Iviiii eii ordl vcr ekerd dat de bgecnkomst der Coiifcnniie spoedig ophanden t Brussel il Jan Ken exiriet uil eene per ballon uit Parijs ontvangen Corn yiimdaiiee Ham gedapleekend vim dezir liiiilt ais volgi Oiigerecr 20 000 granaten vallen dagelijks De uitersie piiiiien welke bereikt worden zijn de siralen Sonllliit V iiineaii Aieiinc en lireteuil nabij de Invalides Sedert den Tiden zijn peiallen l iilooden en ill ge niiden Hinnen de atail orden dapelijkn reni e vrouwen en kinrlereii gclinll en De overheid lieefl de inwdner aiiiii einiiand ora s imenscholiugun te vtriuijdeii op de plaatsen waar pro jccticlen vallen Üp drie plaatsen is een begin van brand onmiddclijk gebluscbt 2 u eede dt jihhe Vervolg van de bovengenoemde correspondentie S Jan liet blijft granaten regenen in den Faubourg St Germain Ueilen morgen ten li ure vielen er vier in de straat Madame drie op de ijzergietery van llené en andere gebuunen Kene barstic in de siraiit tjt Jacques up het oogcnblik dat een kerk uitging eene andere viel in den tuin van het Luxemburg In den omtrek van het Luxemburg op don hoek der straat St Jacques en op den boulevard Port Ilovid is eenige schaden aan gebouwen aangericht De inwoners van de bedreigde buurten li n e Ar jTipp o w ri r i liMs est in de woni igen der afwezigen f De demissie van Delescluse is aangenomen Derde Vo pêché Tweede vervolg 8 Jan Het schijnt eker dat de Duitschers een loopgraaf geopend hebbeu legen de forten Nogent en Rosny Die loopgraaf zou zijn aangelegd volgens een geperfeci loiieerde me hode waardoor zonder ernitige verliezen een eerste parallel kan gelrokken word n Blani ai Flourens Mill cres en andere betrokkenen bij de onlusten van den 18 Ootoher zullen nnn men gelooft niet door een burgerlijke di ch door een militaire rechtbank gevoniiisd worden Eene op gisteren gedane verkenning loet veronderstellen dat de vijand een batterij gedemaanneerd heeft in t park van St C lond Hei vijandelijk vuur veroorzaakte geringe schade aan de vebiiiignerkeu De belegeraars richten een helsch vuur legen het fort Montronge hetwelk met de zwaarste stukken antwoordt MARKTBERICHTEN Gouda 12 Jan Door de voortdurende atremming ler vaart kwamen geen mcldciiswanrdige zaken tot stand De veemarkt met goeden aanvoer de handel was iels illiger K i ib niet aaii evoerd lioel oler ƒ 1 40 n f l BO Burgerlijke Stand GmotuN t Jan Krnncisciis Atnrin ou l is J F A Kn t 11 tl vu lIlT V vuil It ll Hrot lt lil Hirf li r II fiiii di ii Ihutil vw A Wnkitr Diiin oiiilcrs t van ui t en 11 linilii OvKKiiniN O Jini F J van der Klein i m lü J Zoi 10 m 11 II de lloui 41 j tttltiuni 11 lan II van dei Wouden ea A J Sparnaaij ADVERTEMTIÉN Lokaal tNutch Vermaak Oo stliuven Gouda TOONEELVOORSTEL LING op MAANDAG IG JANIJAKI 1871 te geven doo liet Toüdctlïiczt lsctinp vnn den Ilottcrdaiuachen Scliouwburg ouder directie TAI ALBREGT VANJOLLEFEN Hel ei iamiiil van oom César 01 DE VRIJE STEMMING Ulij tiil 111 3 Unirijv jn nnar 1 Jt Frau ili nu I ot en i i rvKi Nooit v rtooii ï Illij rl in 1 Bciliijf rioT htt Iloo dui scli vnn Jl ts UostN il i It J AMol No Jit vcrloraiil De hoofdrollen zullen in beide stulvken vervuld worden door den heer ALBRE JT Aanvnng + cn 7 ure Prijzen der Plaatsen Rang 99 Cents 2 Ilting 49 Cents Loting voor do plaatsen op den dag dor Toor stcllini voor Uil Geohoiicerden voor G voor stclliiigoii s morgens te 10 ure Voor 1111 liiteckenareii op de e voorstelling te lO j ure en kunnen verder plaatsen besiirokeii worden tot des iiaiuiddugs Ie 3 ure liet oprechte CHRISTAL t e ROCHE du BRÉSIL is zonder tegenspruak het belangrijkste hulpmiddel ter bewar ng van het gezicht met zorgvuldige lHkwai mheid toegepast op de bijzondere gevallen door Mr D van MINDEN Gezichtkundige gebreveteoid uitvinder van Parijs Hy zal gedurende den oorlog verbljjf houden in dei e stad waar hij hoopt het vertrouwen zijner Land en Stadgenooten te rechtv iardigen door zjino wijze van behandeling Een Viif er Twiii+vr nri vr rblijf te PariJB heeft hem de ontleedkunde van het oog doen kennen en in staat gesteld te beoordeelen wat in elk voorkomend geval dienstig ia Hij is dagelijks tt raadplegen 10 12 én van 2 4 uur Gouwe C n 75 boven bü Mr TRI TBITS tegenover het Amsterdamsche veer e e 4 i ë j c 4 o o c V Origineelc luien ijn allerwegen a ntekopeu en te speten gepértAi eerd Men reilic liet lft ïiti1rt lic liaiid 250 OUO Mark of 100 000 Th voor het gelnl kig te geval zal de nieuwste groote GeldenVerluting dewelke door de hooge regecring goedgekeurd ea geguariiudeerd is als hoogste gewin onthouden De voordeclige inngting van bet nieuwe plan is aldus dat in de opvolgende fi verlotingen in liei tijilhestfk van ettelijke maanden 21 Ü0 ge innen Ier volledigen beslissing zullen komen In de ie zijn e ipitale gewinnen van eveiitiiell M irk rt 2 O 0iiO en speciell 150 000 100 000 M 000 10 000 25 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 tiOOO 5000 3000 105 il 2O0O 155 a 1000 205 ii 500 loSOO il 110 etc He a inslaamle tweede gewin trekking dezer groote v iii oe st iat geguanindeerde d elilenVcrloting is van amtswege bepaald pl i ilii Ie hebben op den 18 ea 19 Janüarl 1871 De prya daarvan ia voor Een geheel origineel lot Nedcr l Fl 7 Ken half 3 50 Ken vierde I 75 tegen contante inr nding der bedrag ledere commissie al onmiddelijk met demeeste zorgvuldighe d worden uitgevoerd eneen ieder verkrggt mn ons de met het wa ipen van den staal voorrieno origiiiecle loien I eigenhandig j l ij iedere bestelling zal hel vercisohte oIR cieele plan fiiiu is wurilcn bij gegeven en zenden uy aan onze inlercssenteii na iedere jtrekking oiigevra igd de odieieele l jslen De uilbet iling der gewinnen escbiedl steeds j prompt ouder wairborg van den sl i il en kan 1 door directe coulante toe enilingoi of ook 1 n iar verkiezing der inlere onleii oor onze correspoiiilentcn aan aadeie groolcio plaatsen van Neilerl ind worden Ons debiet 19 sieeds van geluk begunstigd en eerst korleli ks geleden h idden mj alreeds weder onder meerdere andere aanzienlijke gewinnen Ami a de een le lioord4rell rs in 3 trekkingen luidens de offieieele bewijzen verkregen en zelf aan onze belanghebbers uitbetaald Het ie Ie voorzien dat bij dce op den vasteii grondslag gestelde onderneming van alle kanten op ecne eer erk i iie deelneming £ mei zekerheid kan worden erekend men gelieve derhalve wegens de aansl iande trekking alle orders en euminis ien len spoedigste recht 1 Il reeks Ie zenden aan S SleliHleclicr Comp Bant und Ueehml tJetehnft in Hamburg AhiiCU url iup van iedere bUit üiiliyiaiee SpoorwegAelicii en AanlehensLooie F S Alle cuiipoiis en banknoten warden in beialiiig naar de geheele waarde nangenomeu Bij contante zendingen door A l ostwissel moet de nunm en woonpl des l enders volledig op de coupon aangegeven en een hg onder beslellingf brief met adres ingezuinlen wnnleii I