Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1871

Mirf wi Men vrnnj t tcii spoudigstc eini hulelDlco die 011 Adu DIENSTBODE urgerpot kiui koken Luüu ƒ ÜO liij don Uitgever dezer TANDHEELKUNDE r i ondergcteekende acht alle aiiiibcveiing oïiuoodig daar hfl reeds sedert 26 jareu xieh hot vortrouwen weet waardig te nmkeii zoowel vaii do Oenee heercn idb van het geiichto l ublich H bl j t v ort j wet het rlaotsen van KUNSTTANDEN eii UEIUTTEN waiirvoor de betaling eerst dan wordt vereiseht als de ondervinding liowijst dat zijn werk volkomen aan dp aanvrage heeft voldaan Alles wordt door liein in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Gouda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 t HIltUlKilN DKNTlSTE UITNOODIGING ter deelneiuing aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Ktfu t Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote Greld verloting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraM 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zijn Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 a 20 000 3 a 15 000 3 a 12 000 1 a 11 000 2 a 10 000 2 a 8000 4 a 6000 7 il 5000 1 il 4000 15 ii 3000 105 a 2000 5 a 1500 4 ii 1200 155 ii 1000 205 ii 500 4 a 300 218 a 200 10800 a 110 etc Meer dan de helft der loten worden in doze loterij met jirijzen uitgetrokken in hot nog geiieel 21500 pryzeii v elKe krachtons het plan binnen eeiiign maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen in euding vuu het liedi ig ver cndl de oiidergeteekeiide origiuecle verii eii i igs Jutfii voor de Iwoede trekking elke olficieel vuslgestcld reeds op den 18 en 19 Januari a s plants vindt legen de volgende pnj en Een geheel origineel lot fl 7 Een half origineel lot fl 3 50 Een vierde origineel lot fl 1 75 onder verzekering van de prompste bediening leder deelnemer oiilv mgl vim ni j de vii i licl officieelc wapen vooriieiie ongineele loien welke met met verbodene pronie sen geijk te s c len rijn Het origineelc trekkiiigsp nn alsmede de lloll verlnling dii irvan wordt by ledeie beslelling GKAI IS bijgevo 3 cl en degeirokkene prg en benevens eene arabielijke iit kkingslijat worden aiin de belanghebbenden nannnkeurig toegezonden Door bet vertrouwen betwelk icli de e lotni oo ris bcbhen verworven m ig ik ook bel mgrgke beslcllingin verwiicblen elkednn ook ielfs by de kleiii le beslelliMgen lot iii de efgelegensle geweslen n u kcuiig en veiznegen zullen orilen uiigevoerd Allen die mij hunne orders illen opdr igen rounk ik in bun bel mg diuirop opmerk i im diit men luij bij tu ending van postwisseli de bestelling exirii per buef niededeele en i en diiarin duidelijk de nu im en wooiipliuils upgeve Ouupons li inknolen en l obuegela worden in bel iling iinngeuoroen Men gelieve 7ich dus ten spoedigste en regtstreeks te wenden tot Adolph Haas SrwTSKFFKciiisinMin AM in Haiiiburg g Mijne iin bel iliiiil ittjpen vuoi ieue loten gelieve raei niet Ie veniisseleii met de niuinessrn welke n 11 2 50 iii de lloll dug K bliiilen iiimgeboden worden en slechl Bi3i piisooiilijk verlrouwen bem ieii ra oor UURREN Twijfelaars Men kan zivih abonneeren tut bet IJEKÜMEN van een ItAAllD door den beroemden MlNDONSHAliSKM Médailles en 07 ietuigschriften te on der oekcii b mi Eén flacon is moest voldoende Fmm n aanvraag bij TIIEOPHILE St Nieolaasstriiat 403 iinstcnldm Brioveu terug en goheim ingepakt 2 do flacon KiSSINOEE fasuuos uit de zouten van de llAiMCZY te Kissiiiijen van voor werking tegen traagheid der spysvertee rings orga nen bezwaarlijke ontlasting bleokzuclit bloedsgehrek liiliiKirrhoideB en neiging tot jielit en scrophuleuslu id De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Itakoczy bevat kost 50 et Dèjiots te Guiida bij Apotheker J H liüERS ie Rotterdam in alle Apotheken KON BKIER MINER WATER VERZENDING Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg legen de Slijm en nis maagversterkend gebruikt worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder gued tegen de gal eu zeer zacht laxerend ijn ijn legen JU j cent het doosje met berigt van het gebruik verkrygbaar bij de navolgende llieren te Amsterdam M Cléban C Droog Heilige weg 1 321 lili umjk S V d Krnais üüilejjraveii B Versloot Itoiuincl Zali v d Vcgte Delfi K Wilschut Pelfshave i J K ch l eventer jebroed Timnn Dirkslund 1 de Vries Dordrecht 11 J Gillny iouda L Schenk op de Hoogstraat s s Magc j Visser in de Spuistraat Harderwijk A jreidanns llaaslieclil K Ooslerlmp Leijileu J T Terburgh Iluttrlemmerstr Lekkeikerk A den Oudsten Liuscholeii j B Kruithof Moordrecht G 11 l ost Rceuwijk 1 Knplein Hollerdam v Samen KollT korte Hootdstceg Schiedam Wed A 11 Hombonts Schoüiihoxcn A Wolff Tiel A J l aassen Ulreohi K Altena op den Steenweg over de I on kersliaat n 372 Vlaardiiigen J M Lagerwerff Zevenliui en A Prins De SLI IM en MAAOl ILLEN bereid volgens bel ecllte recept zijn duor mij te Gouda alleen eu uihluitend verkrijgbaar gesteld by den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje Ur yclite en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm MaagpUlen is een biljet voor ien met de handeeekening van J J SCHRKUDER apotheker welke hnndteekening zich ook bevindt op bet zegellak waarmede het doosje vtr cgeld ia Men gelieve daar el attent op te zijn en zich te wachten voor bet gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen 50 Uuuün Druk vuu A liiiukmuu msmm DUIZENDEN besteedt men niet zelden aan Iwijrelaohtige ondernemingen tcrwyl menigvuldige kant ia aangeboden oiu door middel van eene kleine inlegsom in het bezit van groote kapitalen te I geraken Door hnre voordeeligc inrichting tot eene I solide geluksbcproeving dienstig ia de door de Blad Hamburg goedgekeurde en gewair I borgde groote gelilverloliug MülioenMark of 175 000 Nd II ev als Hoofdwinst in i algemeen i i ten Mark 150 000 100 000 50 000 40 000 25 000 2 maal 20 000 3 maal 15 000 3 maal 12 000 1 maal 11 000 3 maal 10 0U0 2 maal 8000 4 maal 6000 7 maal 5000 1 maal 4000 16 tmial 3u00 106 maal 2000 G maal 1500 156 maal 1000 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden en eene deelneming hieraan kau des te meer worden aanbevolen daar ver boven de helft der loten gedurende de enkele trekkingen met winsten moeten verschijnen Voor do reeds op den 18 en 19 der m aandplaats hebbende 2de trekking is de prijsVoor oen geheel Origineel lot ƒ 7 ïialf 3 50 kwart 1 75 waarbij wiJ uitdrukkelijk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een stedelijk blazoen voorziene vernieuwingsloten worden verzonden Het ondergclcekende Handelshuis zal gewenschte bestellingen legen overmaking van het bedrag in bankpapier of per postwissel oniulddellijk uilvoeren en er grnlis verlolingsplanuen bijvoe i j ook zullen wij ooals tot dusver ons be eren door stipie overzending van oHicieele Irekkingslijsten en door zorgvuldige bediening aan het vertrouwen van ODze geëerde belanghebbenden te voldoen Omdat het grootste getul der Loten reeds is geplaatst en by de drukke klandizie die onze door de fortuin beg Jiistigde collecte geniet de nog in voorraad z nde Loten binnen kort worden uitgegeven zoo gelieve men zich ten spoedigste direct te wenden tot BOTTENWIE8ER Co Bankiers en Wisulluindelanra te Hamburg Pfül PEllGIU il D ALIOiX IlaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik ia een hanrmiddel geheel eenig in zijne zamenslelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene hanrmiddelen Dit extract vereenigt ulle voortreffelyke eigeusihappeu in zich welke tot versterking ea voeding an het haar en hoofd dienstbaar zyn het verfriscbt en verheldert daartoe dezelve houdt hel hoofd rein van roos en andere uitwasemiugen maakt de ziekelijke baren weder gezond zet de worlel vast zooielfs dat de reeds verouderde en verllrnste haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract cenige kleurstof bevat De met geringe eigenschap van dit Haar Extraot buiten alle andere haarolie of pomade welke altyd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zyn die wel voor het oogeublik eenigen glans aanbrengen dooh spoedig de haren weder dof doet worden doot bare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan eaa proef te nejien Het is met eene volledige gebruiksaanwyzing 40 ets per flacon verkrygbaar by Mej de Wul BOSMAN Gouda t A O VAN DETH I H KELIER Rotterdam F A BORON IE in innii miniiKB i hiéii In mm i Wi m u la li iiM rm ié i t lM arh IM mk 1 I i1miIm ktt A d èjY ÏMi I ii n itiwii iti iamiii r ir II iiiiliiiiillPII