Goudsche Courant, zondag 15 januari 1871

M I87t N 998 GOUDSCHE COURANT en Adverlenlieblad voor Gouda cd Omstreken De insending van advertention kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave DEN MO Iwijfelaohlige iiiigvnidige kans is ei van eene kleine groots kapitalen te iirichtiog tot eene lenstig is de door tkeurde en gewaar Mark m fl Igpmeen winsten Tan 50 000 40 000 3 maal 15 000 1 11 000 3 maal t maal GOOO 7 O 16 maal 3000 1 1500 150 maal oor genoemde vor cene deelneming r worden aanbe helft der loten is kingen met win De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de tütgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Zondag 15 Januari ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere vegel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afaonderipe Nommers VIJF CENTEN r maand kking is de prijs neel lot ƒ 7 3 50 1 75 lik oj merken dat Vrkelyke met een ue vernieuwings ti Handelshuis ii ge i n overmaking van er of per postwissel er gratis vorlolingsuüeii wy zooals lol ir stiple overzending len en door zorgvulivertrouwen van oDïe te voldoen 0 getal der Loten lij de drukke klan iortuinbeganstigde 1 in voorraad zijnde orden uitgegeven len spoedigste direct WIE8BR Co elaar te Hambur i ill D ALION attract t rad geheel gegrond op I en gelouterd door deIl nik is een hnnrmiddel I islelling geheel afwgkend lie uitgevondene haarmid nigt alle voortrelTel jke elke tol versterkinK eni hoofd dienstbaar zijn i t daartoe dezelve houdt en andere uitwasemicgen weder gezond zet de ide reeds verouderde en tnngzamerhnnd opkleuren 0 nige kleurstof beval De in dit Hanr Extrnct bui of pomnde welke altijd zijn is dat hierin alle I vermeden zgn die wel n glans aanbrengen dooh Mdof doet worden door tot aankleving van stof Itl waardig is daarvan esa lig gebruiksaanwijzing a f haar bij 9M M Gouda 1 Til Sotlmlam IK BUIT ENLA ND BüKcnlandscli Overzicht Ii ds laatste dagen wachtte men een slag tusIchen de legers die in het Oosten van Frankrijk onder Bourbaki en von VVerder tegen eikander over tonden Dit treSFen heeft inderdaad bij Itougemont plaall gehad doch schijnt niet beslissend te zyo geweest Beide partijen schrgven lich de zege toe Den nieuw gevecht zal moeten geleverd worden een gevecht van groot gewicht want indien Bourbaki overwint ttajit hem de weg naar den Elzns en Zuid Duitschland open belfort worill ontzet en den Duiticberi hun voornaamstea verbindingsweg net het vaderland afgesneden In bet Noorden is l eroone in banden der Duit obers gevallen De linkervleugel van bet Duilsche leger in die streken herft een overwinning behaald op troepen van generaal Leroy in de nabijheid van Havre Manteuiïel is in het opperbevel vervangen door von Goebeo Naar men wil is Bapaume weder door de Franschen bezet maar blgven de beide legers Toorloopig in dezelfde positiën als sedert den laalsten slag door ben zgn ingenomen De troepen van wien de Pargzeuaars ontzet wachten bet Zuiderleger van generaal Chancy is wederom geslagen en teruggedreven Het lot der wapenen ii den Duilschcn troepen op hun tochl tegen LeMans weder gunstig Den 10 is oostwaaris vanLe Mans hevig gevocblen en is de gvneraal Chancy ook volgeni berichten uit Bord dwongen geworden om terug le trekken is de groothertog van Mecklenburg delgke zgdeop Le Mans aangerukt en i eci l hij zeer waarschijnIgk in vereeniging met de troepen van prins Feedetik lUrel den generaal Chaiizy slag geleverd Volgent het Doitsche bericht heeft Chanfy volkoUen de nederlaag geleden en o a lO UUU mnnkrggsgevaogenen verloren Domlerdag zouden deDuitscbers hun tocht legen Le Mans voortzetten De berichten van het bombardement zgn heden van een hoogül treurigen aurd in uitvoerige mededeelingen uil l args tot den 10 wordt gemeld dal een aantal Pruisische kogels in het zuidwesteIgk gedeelte van de stad zgn neergekomen en een aanlal personen hebben gekwelsl en gedood in den nacht vau den 9 op den 10 waren er 2000 griOHten in de stad gevallen een aantal dat wellicht overdreven is sedert in het Duitsche bericht van den 11 wordt melding gemaakt van bel oprichten VBO nieuwe batlerijm die meer uilslnitend hun vuur op de stad zouden richten Toch houdt l args den tegenstand met beuuudercnswaiirdigen moed vol en vrrwckkcii de pogingen door sommigen aangewend om wanorde le stichten slechts le meer de verontwaardifiiiig op van de overgroote meerderheid der bevolking Men schgnt er nog op een grootci uitval bedacht te zgn In Kngeland ia het ministerie weer voltallig Talrijke iiwetiugs worden vooral door werklieden gehouden om van sympathie voor de Fransihcn ie doen blijken en om de regeering tot interventie ten hunnen gunste nan te jporen De algeineenc opinie bigft zich laarir eii verzetten schoon enkele bladen O a de Staiiihird er eer voor gvertu ielukkig hebben de Kngelsche staatslieden kalmer hoofden dan de opgewonden politieke tinnegieters der openbare vergaderingen Te Munchen is men eindelgk loovef dat het verdrag mei den Noord Duilscheo bond bg de 2 kaïMr in behandeling is genomen Kakelt voor en tegenstanders hebben het woord gevoerd niaef kei geduld van hel publiek zal nog eenige dagen op de proef gesteld worden 34 sprekers zgn ingesehreven Men schrijft der regeering bet plan tot on bg eventueele verwerping de kamer te onlbindtR en bel verdrag door den koning bf octrooi te laten goedkeuren van welke bandelwjJM bij de nieuwe kamer op grond van den drang der omstandigheden rekenschap gegeven en indemniteit gevraagd loti worden De Italiaansche bladen zijn nog ol bgzonderbeden over de oversl rooming van den Tiber Het beioek van Victor Emmanuel beeft bg de bevolking een guniligen indruk gemaakt De H Vader kon zich maar niet met de tegenwoordigheid van 7ijn ongehoorzamen zoon dien hg nog steeds koning van Sardinië noemt vereenigen FRANKRIJK De schrijver van het dagclijksch orerzicbt der oorlogsgebeurtenissen in de Daily New doet opmerken dat de Dnitsche berichten omtrent dal bombardement wel tairgk zijn en daardoor bewgzen hoe veel belang men in hel resultaat stelt maar omtrent dat rcsuUaut zelf niet veel licht geven Koning Wilhelm seinde Vrgdag reeds dat het fort Issy het westelgkst gelegen van de forten ten Zuiden van Purgs lot zwijgen gebracht is Den volgenden dag Herd hetzelfde herhaald en ook vun de aangrenzende batterijen en van het fort Ivry verzekerd dat zij lijdelijk tot znggen gebracht waren Een van die forten schijnt dus de spraak terug gevonden le hebben De vraag rijst welke waarde heeft dit tot zwijgen brengen met oog op het doel van het beleg Het zwijgen kan vrijwillig of gedwongen zijn b V als men begrijpt dat spreken toch niet helpt en men zgn woorden voor beter gelegenheid wil bewaren De belegeraars zouden naluurIgk gaarne te weten komen of de forten niet antwoorden omdat de stukken gedemonteerd zgn of omdat de hevigheid van den aanval de artilleristeo niet toelaat op hun post te blijven Zg schijnen echter daaromtrent volstrekt niet zeker le zijn In een van de Kngelsche bladen schrijft een ooggetuige van het bombardement van het fort Nogent dat het vuur der Duitschcrs merkwaardig precies waa schier elke bom trof een oi ander deel van het fort en nogtans kon hg niet bespeuren dat er eenige schade werd aangericht In dat geval uu antwoordde het Fransche geschut niet en bleef het garnizoen in i ijn bomvrge schuilplaats verborgen Ken Pruisisch ooggetuige kon dus schrijven het fort is tol zwggen gebracht De onzijdige Kngelschman echter schrijft dat het bombardement zoo wel twintig jaren kan duren zonder dat hel resultaten oplevert liet fort Kosny werd nog heviger gebombardeerd Elke minuut vielen er drie bommen van enorme nfineling en bijna allen raakten een nuder deel van het fort Noglaiii was ook hier het gevolg zeer onevenredig aan de kracht van het bombardement Slechts weinig stukkeu antwoorden en diintvnn had den de Franschen nog het nadeel dat hun vuur bel mikpunt aangaf voor den vijand Dal alles beu ijst dal ofschoon onder sommige omstandigheden het zwijgen van een fort een teekea is dal Ie offensieve en defensieve capaciteit verminderd of vernietigd is dat zwijgen nog op tieb zelf geen blijk levert dat dit resultaat is bereikt De correspondent van de Daily Nete in het hoofd kwartier van den kroonprins van Saksen die vroeger de geheele geschiedenis van Metz bgwoonde is echter van gevoelen dat de forten wel degelgk geleden hebben van het vuur der Duitscbers en bg voegt er de gissing bij dat de Franschen gebrek hebben aan ammunitie De Daily News wijdt een met warmte geschreven artikel aan de houding van Parijs waarvan het beleg zegl het blad zijn laatste stadium intreedt Bij het wreede proces van uithongering voegt de meedoogenlooze strategicns wiens ijzeren wil en zenuwen het belegeringskorps drgft thaut de lang vertraagde militaire maatregelen Hulp van buiten wordt met den dag onwaarschijnlijker De provincie heeft nobel h iar beat gedaan maar h ire krachtigste inspanning is vruchteloos geweest en blijft vruchteloos üeen wonder dat in de stad zelf de moed verslapt De jongste drie weken zgn een tijdperk van beproeving geweest zooals geen groote stad in de nieuwere tijden ooit gekend heeft Dipper tegenover len vijand daarbuiten verduurt men daar binnen iwaarder lijden dan waartoe zelfs de vurigste bewonderaars van Pargs het volk in staat achtten Alle lijileo zoo vervolgt de ü N heeft echter zijn grens en dal van Pargs kan niet lang meer gerekt worden met hoeveel vastberadenheid men er zich aan onderwerpen of hei tarten moge Van de politieke troebelen van het laatst van October af tot de brandhoul oploopen omstreeks Kerstmis heel de Parysche bevolking een orde bewaard waartoe schier niemand ha ir in slaat achtte Men kan koude verduren als men volop te eten heeft dat bewgzen de Duitsche legers men kan honger uitstaan zoolang de luchl redelijk zacht is dat hebben de Parijzcnaars getoond maar koude en honger legelgk is te veel voor een sterveling ENGELAND De Saturday Seview meent dat de warmste vrienden van Frankrijk moeten erkennen dat de laatste week voor de Franschen eene hopelooze is geweest Zg die den vul van Parijs nis van ondergeschikt belang beschouwen houden het al vour eene groote winst dat de troepen van Chanzy en Faidherbe intusschen de kunst van oorlogvoercn geleerd hebben en de tegenstand roet vrucht zal voortduren maar de val van Parijs is inderdaad van groot gewicht Hg is van zulk een gewicht dal het moeielijk te voorspellen is wal er na den val van de wereldstad zal gebeuren Op het oogenblik lijdt Parijs reedt in de hoogste male Eerzame familien die hare ellende verbergen zoo lang ze kunnen hebben een verschrikkelgk lot Vrouw en kinderen kunnen in vele gezeten huisgezinnen nauwelijks onderhoud krijgen en sterven niet zelden van honger en uitputting Én zij die aan den strijd ileelueiurn hoe weinig voeding zij ook krijgen hebben zulk overprikkeld eergevoel dat zij zich zouden schamen van overgave te spreken en zelfs een privaat bi rger kan niet zonder gevaar van ijn leven van c ipitnlutio mom