Goudsche Courant, zondag 15 januari 1871

i r i4aa v iiy t igihÉi f ilWi irttfi Yv T liw ss sp 491 I V I pcleii Mnar Rpneraal Trocliii oo roRt do Suluriliv Itcmw Zlil wtl lot o erguvn moeien lii luii la hij geen stukje brood nicer over hcifl om aiin de troepen en do burgers uit le ibelcn Waclit hij op gedwongen oajiilul ilie dim zul de ellende in I liriJB er niet minder op worden d uTt s c h l aITd P ofTicieuso I ruisljohe en Oos enrijksche orgnnen wedijveren thnns in lieftnlligc uitdrukkingen tegen elkander zoonU zij vroeger hatelijk waren Andere Duitschc bladen houden zich bezig met de gewichtige quiEblie of voii Bismnrck en von Beusi nu uu altijd het land iiitii elkander hebben liet comiló van de iintionaal liberale parlij in Pruisen is legen den 14e dezer bijeengeroepen le Berlijn om in overleg te treden over de verkiezingen voor den rijksdag Hel slot van dal overleg zal wa iieliijnlij i ci ij i d i c i itionnall bera bn hel niet tioodig achten een programma le geven omdat ie lereeu weet wal zij willen Kenige weken geleden gaf Henry Labouchcreeen besehrijviDg van het eentounige leven dal hijgedwongen was in het belegerde Purijs te leiden Het is bij de belegeraars niel veel beter schrijftHans VVachenhuseii aan de Köln Ztg Bij heilezeu van zijn artkel dacht ik aan de bekende anecdote van den vorigen koning v in Haniiuver Ernst August Een der zangeressen v in zijn operaliel namelijk op een goeden dag haar ontslag vragen Waarom wil zij niet blijven vroeg dekoning zeer verstoord M ijcsteil zij cr eelt zichzoo in llanno ef is het anlivourd Vervelen I denkt het me h liiin dal ik mij in Hannover soms nkt verveel Ik wet ook wel blijven Zoo gaat het ou in Versailles waar op dit oogeublik zeker nel niemand is die niet gaarne ergens anders zou zijn üe belegerde correspondent ziel zoo verlangend naar deze zijde maar ik kan hem verzekeren dal wy ons hier ouk vervelen en wy moeten toch ook wel blijven £ r is niemand onder ons die den vjorlog niet reeds zeer lang hartelijk moede is lu Versailles worden onder het gebulder vanhet geschut de vreedzame werkzaamheden voortgezet die den keizer en hel rijk in Diiitschland den wegeffen moeten maken Eene proclum iiic over de aanneming der keizerskroon is gereed maar z il eerstworden uitgevaardigd wanneer het non possumus vande clerikale Beiersche meerderheid is uit den weggeruimd en de gekeele Beiersohe vertegenwoordiginghur goedkeuring beeft gegeven Uit MUnohen wordtoverigens gemeld dat ile verwerping der verdragen hetwerk der Dnilsche eenheid niet zal belemmeren Deregecring zal nadat zij de 2e kamer heeft ontbonden de verdragen den koning ter bekrachtigingvoordragen en van dezen maatregel de goedkeuringder nieuwe kamer vragen Zij wil zich voor datlichaam verontschuldigen met den drang der omstandigheden IJrie gcangen Fransohe officieren waarondertwee Ëlzassers die de Duitsche taal verslonden warensinds geruimen lijd te Breslau gehuisvest in ecuewoning W tarvan het dakkauierlje verhuurd was aaneen arme vouw wier man zich op hel oorlugsluuneelbevindt Het zoontje dier vrouw was spoeilig kinderlijk gehecht geraakt aan de Fransche officieren diehel kind wederkeerig zccr genegin waren zondntde kleine heu dagelijks bezocht Zeer bevieeiuddehel den officieren dat er een geheele iveek verliepzonder dat de knaap zich liet zien Zondag dervorige week echier vertoonde hij zich s moretusweder en verleide aan de officieren snikkende dal hijeen brocnje gekregen had maar moeder was zuuziek en hg alleen moest haar oppassen Dien dagzou htt broertje i edoo it wonlen ilueh er was niemand om lot peet te dienen De officieren slelden den bedruefden knaap gerust en verklaarden dat zij s namiddags bij den doop in de kerk zonden zijnen zij uel peet zoudeu willen wezen s Naiuiildagskwam de vrouw die den post van baker op zichhad genomen met het kind by de olficferen dieoomiddelijk bereid waren naar de kerk te gaan Zijbestelden een vigilante omdat het ie koud was omhet kind te dragen toen de kleine wereldburgergedoopt was gaven de drie Franschen de baker eenr Jk geschenk en schonken haar voor de moeder vanhet kind uls geschenk der pelen een bankbillet vanlOÜ Ihaler Bovendien zonden zij nog voor hetdoopfeesl een taart en twee Hesschen wijn De vrouw van deu landweermau die nog steeds ziek is is zeer verlangend de peten van haar kind te zien en hunden dank te betuigen voor luuiiHüicnsohlievendodaad BINNENLAND Gouda 14 Januaui De touwslagerskiiecht fC ua u van in ons vorig nommer sprake was werd verourdueld tot eeue Hin i ji ii M i nmL y maand gevangenisslraf de rechtbank qualificcorde hel door hem bcdrovcn feit als diefstal in dienslbaarlifid terwijl zijn mede beklaagde V bij gebrek aan bewijs van de hem ten laste gelegde medeplichtigheid is vrijgesproken Donderdag avond ontstond vermoedelijk door een lekke gaspijp een kortstondig brandgevaar bij van Doornik up de Gouwe De ijverig aangerukte brandweer kun gelukkig spoedig weOr aftrekken Vrijdag middag werd aan deu Kattcnsingel alhier hel vleesch enz van zes runderen publiek verkocht zg waren als lijdende aan de longziekte onteigend en geslacht Ken rund dat die ziekte in ernstiger graad had zoodat het vleesch daarvan als schadejgk voedsel werd geoordeeld werd begraven Bij beschikking vnn den minister van binnenl zaken va Ja is vefu oor een stoumbooldiensi tol vervoer van reizigers goederen en vee tusschen Haarlem üouda en Itotterdam vroeger verleend aan N Spijker te s Ilage overgeschreven ten name van J van der Tang en Co te Kijnsaterwoude De 5 ao Co rff bevat de volgende rivierberichlen Obrrweèel 9 Jan Kr heeft zieh een ijsdam gezet van i voet hoog Waterstand Ifi voel Gevallen 8 duim Keultii i tl m Waterstand 7 voet 3 duim boven nul Weinig drijlijs Knimtrik 11 J m Geen bericht Lohith 11 Jan IJs vast Bij den overlaat staat hel opgesloten water 0 1 i meeler hooger dan in de riticr Waterstand in de river 14 29 meterf AP of 0 38 meter boven overlaalspeil Gewassen Ü 05 meter Op deu Spijkschen dgk wordt het slellen der noodkeering voorbereid HuDmizen 18 Jan s morgens len 6 ure IJs onveranderd vast de overtocht te voet Waterstand 13 78 meter + AP of 4 12 meter onder noodpeil Gevallen 0 05 meter Nijmegen 12 Jan De Waal is open en blank waier üverv iarl gemakkelijk IJs onveranderd ïemperatuui 20 F Paimerden 12 Jan 6 uur voormiddag IJs onveranderd vast overtocht te voet Waterstand 12 55 meter f AP of 3 34 meter onder uoodpeil Gevallen 0 04 nieter Jrnltem 12 Jan IJs steeds vast Elden 11 Jan De dgkposlen zijn door bet polderbestuur bezet De peilschnal teekcnt niet It eslermort 12 Jan Overtocht le voet over het ijs ook met kruiw igens Deventer VI Jan IJs vast ook le Wijhe Wateisiand 5 51 meter + t f 2 09 meter onder iiooilpeil Gewassen U ü raeler Kateri eer 12 Jan Namiddag 2 uur IJs vast zoomede te Kampen VV iterstand 2 10 meter AP of 2 SO meter ouder noodpeil Gewassen Ü Üü meter H ijk bij Duurstede 12 Jan In den Hoodvoet het ijs vast vóór de stad blank water Walerslund 5 77 meier f AP of 3 00 meter onder noodpeil Genassen O 15 meter yreesic jk 13 Jan IJs vast AValerstnnd 4 28 meter AP of 2 34 meter onder noodpeil Was 0 05 meier Gurincliem 13 Jan IJs v ist overtocht te voel Waicrstaiiil 3 54 meter f AP Gewassen 0 06 meter l atilotei ahoeve 12 Jan IJs vast beneden den dam Vogelaar zeer ongelijk in elkander geperst VValersiand nam 2 uur 2 27 meter + AP Gewassen O 1 1 meier Uliedrecht 13 Jan IJs onveronderrl Ds eb en vloed oefent op de Beneden en Nieuwe Merwede nog weinig invloed uit Waterstand 2 10 meter + AP of 2 10 meter onder uoodpeil Gewassen 0 00 meter Dordrecht 12 Jan Waterstand 1 39 meter + AP of 2 61 raeler onder noodpeil Gewassen 0 01 meter Van den noorder spoordam tot pijler 11 zijn de brugopeningen op nieuw met gs bezet Overigens niets bijzonders Brietle 11 Jan Toestand van hel ijs en veren onveranderd Op de Oude en Nieuwe Maas het Spui en het Scheur beneden Dordrecht en Uotterdam de rivieren bezet met vast ijs Hi ringvliet en Goereesche Gat open zoomede hel Hollandsch Diep beneden L ige Zwaluwe en Dord cho Kil beneden s Gravendeel open met licht drijfijs van de lualste vorst Grave 12 Jan Het ijs vast overtocht le voel en met onhi l iden kar en paard over het ijs Ijsdikte 0 17 il 0 30 meier s Bosch 11 Jan Thermoraetersland = 4 C IJs vast vim Hedel tol Ncilerbemert met een open vak aan het veer le Well De overtocht in het Hedelsche Veer gesobiedt te voet en met voertuigen y f j m i mU g i t llWII I i l l l li ii i il I over het ijs Waterstand 1 I9 nieter AP of 0 38 meter boven nul Gewassen 0 02 meier Woiidrichem 11 Jan IJs onveranderd Waterstand 3 il meter f AP of 2 59 meter onder noodpeil Gewassen 0 09 meter De N R Ct beeft nog de volgende ijsberiohtcu De Maas wordt van Brielle naar Uozeaburg te voet gepasseerd Spgkenisse 12 Januari Do passage over de rivier beeft steeds met schietschouwen en te voel plaats Arnhem 13 Januari Voor de stad alhier passeeren de voetgangers de rivier nog steeils te voet langs het geb iaude pad Karren en rijtuigen worden overgebracht per veerpont langs eene in de rivier gehakte geul of slop In den waterstand is weinig of geene verandering gekomen De commissaris des konings in deze provincie heeft hij culiiire van 4 Jim jj de emcentebe sluren in herinnering gebracht zgne circulaire van 6 Jan 1S07 met dringend verzoek d larop in voorkomende gevallen le willen letten Die circulaire van 1307 strekte tot aaubevoüng van het opsporen en bekend maken van overbhjfselen der vaderlau lsohe kunst n beschaving iu vroegere tgdoii Geen stad in Nederland neeml zoo in be olkiug toe als Tilburg In 1S70 bedroeg iiet getal van geboorten S57 dat van overlijden 551 en dal der huwelijken 107 Er hebben zich in die gemeente gevestigd 1341 personen Icrwijl 004 personen van daar naar elders zijn vertrokken D totale vermeerdering bedroeg alzoo 943 Berekend naar den bcvolkiiigsstaai van ultimo December 18G9 bedraagt de bevolking 22 350 zielen Naar men verzekert zal de tweede kamer eerst in het begin der maand Maart aanst hare werkzaamheden bervntleu Naar men verneemt is Z Exc de minister van oorlog de heer Booms sedert een paar dagen ernstig ongesteld en is hel den minister door zijne geneesheeren verboden zijne ambtsbezigheden le verrichten De ongesteldheid schgnl te zgu veroorzaakt door de bijzondere bedrgvigheid waarmede Z £ xo zga minislerieele loopbaan heeft begonnen In een ingezonden stuk in de Goessche Courant wordt medegedeeld dat de heer Saagmans Vader ia de Tweede Kamer de behandeling van de motieKerstens van het begin tot het einde bijgewoond heeft zonder echter aan de stemmingen deel ie nemen Hj had zegt de inzender eenvoudig niet op de presentie lijst geleekend eu duor dat heel kleine godsdienslige kunslgreepje zich uit de moeilijke positie gered om óf de ultra orthodoxea óf de ulira kalholiekcn te mishagen Na de stemming over de motie v d Putte doch vuur die over de raotie Creraers ontdekte de president der K imer toevnilig dal de heer Vader niet op de lijst stond en had de beleefdheid hem te laten vragen of hij niel leekenen wilde üuch de heer Vader bedankte en teekende niet en ontweek daardoor de noodzakelijkheid cm zijne slem voor of tegen den Paus uit te brengen In den aanhef van een artikel over den nieuwea minister van koloniën en het kou besluit tot uitvoering der agrarische wel lezen wij in het Handelsblad Toen wij vóór eenige dagen over de samenstelling van het nieuwe miuisterie spraken hebben wQ over het optreden van den heer van Bosse als minister van koloniën slechts weinig gezegd Wat viel er ook van te zeggen Dat optreden is een der vreemdsoortigste feiten die sedert langen tgd in onze politieke geschiedenis hebben plaats gevonden Indien men van een ernstig en eerwaardig min den heer ïhorbecke mocht verwachten dat hg er behagen in kon scheppen om aan de natie raadsels op te geven dan zou men bgna geneigd zijn om aan te nemen dat hij het ditmaal had gedaan De heer van Bosse minister van koloniën in een ministerie Thoifjccke wat bcteekent datP Is het een concessie aan dat deel der liberale parlij dat gewoon is den heer Fransen van de Putte te volgen Het kan als zoodanig verklaard warden want de heer van Bosse nam in 1860 plaats iu het ministerie dat bepaald ten doel had de cultuurwet lol stand te brengen Maar als die verklaring juist is waarom heeft men den heer Fransen van de Putte dan zelf niel genomen in plaats van zijn voormaligen ambtgenoot Niemand zal toch wel beter in den geest van den heer van de Putte kunnen regeeren dan do heer van de Putte zelf Of moet men aannemen diil de heer van Basse zijne gevoelens over koloniale onderwerpen heeft gewijzigd Is de vuorraalige redaolenr van het Tijdschrift ran Nederland ch Indie minder liberaal dan vroeger Maar dun is bet toch zonderling dut wij van zgne mi tall teil hl É l ll lintiik ld l l j l llll P l3I i miif Iii U iJnlaiiwiiMBiintoCM P 1 niB iilm kil illiiJ i n F f 1 baapÉrr BÉipliFoorriljiil Itll Ua If i4 lüifi Kbiii fcwn n B lijm jBWim jiM ijn 1 MiMmêt iHiu Kwe féw f aiK li è è l n BI ilU i lummidsj J i X f ts Mi t fi w = fr s ji i6j l S U 4 N hS H Mi ta Wn viviw