Goudsche Courant, zondag 15 januari 1871

bekeering tot lieden niets veriimnen hebben en dat zij zich zoo eensklaps openbaart Er ligt tinsehen de beginselen van koloniale politiek die de heer vnn Bosse iils rcductoiir vim hit TijdM liriJ l hiefl verdedigd en die welke de heer Tliorliecko sedert vier of vyf jaren blijkbaar heeft omhelsd eeu zeer merkbaar verschil bepaaldelijk teu aanzien vnn den gromleigendom Het Tijdschrift verdedigt de leer die OOK wij met warmte ondersleunen dat geen goede geen reêele hervorming vun Jiiva s eeunomischeu toestand mogelijk is tenzg men beginne met er den individncolen grondeigendom mogelijk te maken De heer Thorbecke daarentegen wil met den individncelen grondeigendom niet beginnen maar eindigen Wal is nu die vraag komt telkens weder wal is nu met bctrekiiing lot dit belangryk onderwerp het tegenwoordig gevoelen van den heer van Bosse Zoolang wij dit niet welen is bij voor oua op koloniaal gebied ceue politieke X en blijft zijn optreden niet meer of minder dan ceT raadsel Aan den gemeenteraad te Amsterdam is door den heer J G Jiigcr het volgende voorstel ingediend lüe ondergeteekende heelt de eer voor te stellen het nemen van het volgend besluit Burgemeester en Wethouders worden uilgenood gd den raad te dienen van advies over de vraag Behoort de jaarmarkt bekend onder den naam Tan Kermis zooals die thans is geregeld behouden te blijven en zoo niet langs eiken geleidelijken weg kunnen daarvoor in laats treden volksvermaken Tan beier gehalte onder den invloed zoo die bestaanbaar wordt geacht van het gemeentebestuur De ondergeteekende a hi het tegenwoordig Dogenblik daartoe gunstig en leit zich dat dit gevoelen weerklank zal vinden bij de meerderheid van den raad terwijl hij overtuigd is dat B en W gaarne eeoe opdracht zullen aannemen waardoor de oplosBJDg zal wolden voorbereid van een vraagstuk ilat i lerdaad door niemand onbelangrijk kan geacht warden die een open oog heefi voor de eigenaardigheden van ons volksleven Dat de boofdsiad daarbg eeo gelukkig TOorbeeiJ gevt ia zyn wenseh Met belangstelling ziet men het besluit van den laad in deze te geniuet Belangrijk voor Velen In alle branehen bij onder echter met betrekking tot de algemeen gezochte origineele loten is het Tertrouwen gerechtvaardigd eener ijds door de erkende Boliditeit der firma en tea anderen door den daardoor voorlgevloeiden enormcu aftrek De uithoofde van hare nauwkeiiriï ea sl ptbeld bekende Staalseffeclenbandel van Adolph Haas in Hamburg wordt dan ook aan ieder niet warm e aanbevolen en doen wij een ieders anudacht ves igen op de heden in ons blad voorkomenJe ad erteniie der voormelde firma L aatste Ber i chten Versailles 12 Jan mchts De Fransche Wester armee werd door het tweede Duitsche leger onder prins Kredi ik Kurel en den groothertog van Mecklenburg bij ue Mans volkomen geslagen de tad werd genomen en een groote voorraad veroverd De vijand wordi vervolgd XiOnden 13 Jan De Times meldt uit Versailles vnn den 1 2den dat de Kranseheii kleine uitvallen doen Deu llden overrompelden zij een piquet Beiersohe soldaten in de redoute beneden Clamart Later werden zij teruggeslagen maar hadden niiddelerwijl kunnen i ieu da nieuwe batterijen a ingelegd waren en dal iruepen tegenover het fort Valericn gemasseerd stonden De Daili News meldt op gezag van een telegram uit Brussel dat de ingezetenen van Givet zich hebben verklaard voor de capitulatie De kommuui nt wil zich eehler uiet overgeven In een telegram uit Weenen wordt gemeld dat Oostenrijk het initiatief zal nemen om op deconfereniie voorslellen te doen tol het slniien van den vrede Vruisen zou zich daarlegeii niet aankanten De ci rrespui dent van deu fnhj raph le Versailles naakt gewag van gpruchten volgiiis elke de onzijdige mugeiidlieden hunne beniidileling hebbeu aangeboden De qurestie van liet schip hitertiuliotial is gisteren voor het aduiiraliteilslmf bcliaiideld De uitspraak wordt n eldra te gcinuet ge iru ScllWOrin l Jan De grouthertogin heeft van den groothertog hel navolgende telegram oiitvaiipeii Mtmljurl 13 Jan lieden zijn wij na hevige gevechten bij Si o iieille niet eer gering verlies tot Suvignie I KvL ijue doorgedrongen Wij maakteu 1000 man krijgsgevangen Mijn lioofdkivarlicr bevindt zich in het slot Monlfort Berlijn 18 Jan De koningin ontving van den koning dl volgende telegram l maillrs o laii Cii teren iininidilag hebben het derde en het tiende korps Le iMaiia gcnoaien liet ntgc ide en dertiende korps rukken ogevieiend zuidwaarts voort eu bereikten St Corneillo Uroote voorraden vielen in onze handen Verdere bijzonderbedeu ontbreken Bordeaux 12 Jan Chanzy telegrafeert uit Le Mans dat in de laatste dagen gevechten geleverd zyn die aan de generaals welke hem omringen den raad hebben doen geven deu terugtocht te aanvaaii e iai e fi uu end hoe ongaa ie dan ook dien raad te moeien volgen Hij retireert zicb thans op zoodanige wijze dat hij een nieuwe strategische lijn bezet en de operation hervatten ka Luxemburg 12 Jan Naar men verzekert 8 het antwoord van den heer von Bism irck op de nota des heeren Scrvnis alhier ontvangen en heeft het een geruststellenden indruk gemaakt Naar men zegt steil vüu Bismarck voor dat het hertogdom den consul van den Noordduilseben bond zal beiiuenieu tot bemiddelaar tusschen de beide gouverneinenleii BesanCOn 12 Januari Naar mrn verneemt hebben de l ruisen Vesoul ontruimd 800 l ruisen die van Ji stukken geschut voorzien waren vielen ijisleren i conipagnien fraiics tireurs aau in de iinuijlicid van Abbeville De francs iircurs voclilcii incl groute energie en verio eii slech a 8 mau Do l i uisen werden met groot verlies lerngg slagen hunne dooden en gewonden in yeveii voertuigen niedinemcüde Hun kommandanl behoorde onder de dooden Versailles 13 Januari De inreming van le Mans had gisleren spoedig na het laaiate gevecht plaats Gelgktijdig werden de l ranscheo uit hunne sieliingeu bij Saint Corneille ten noord oosten van le Mans verdreven liet bombardement op de forten Tan l arija is gisteren met goed gevolg voortgezet Aan onze zijde is het verlies gering euiviiüide Ikrichleii De toDDcl door dco Muiit Céniai is voltooid Ëcn roU nntl van ruiiu U ÜOO mt tcrs dikte is duorboord Ureds io 185 1 werd hut lfln ditBrtou pfoppcfd miiar hrt vereisriitc irlnii njkc uürberi idiiidc wt rk aatDhidiii ru die wartiii cvcii iiio ilijk alb htt plaii rooltth was iMeu iuiHi t iiiiiiitiijk met Je met Blc iiuunki unght id du ijti bcpalcD nanrliin s üt buiiiig muest plaats licbbi n opdut men naii beidu zijden tcgihjk bcginntiide up bctztlfdc pnut iii dczelfdu ricbting uitüsam Öaiirvour luut sl Uii ii ba eu op dtii berg eea punt hi bben dat vau curszijdcn kon worduu gezien en tot uitgaiigspttiit dor bcrekeninj in worden gemaakt Zoodanig piirt ia t clitt r nut üj den Münt Ctïnis aan te gnvcu duö moeii men zicb behelpen tnet ecne reeks seiupalen Evru zoo lastig was het dü buu to van den tuitnel ovcrnl gelijk te niiikcii Pe kleinste afwijking bij den aanvang vnn het werk zou op eenigen afstand eea belangrijk versebil opKvcren en de gehecle oiidtriieiuiug teu slotte doeu uusKikkcii omdiit ui hit midden de beide tunucls nïct Aaneen zouden atuiten Al die tnocilijkhtde i zijn echter overwonnen Nndat in 1857 de Toorbereideiide arbeid was afgeluopeti is nn u aau het graven gegnan en met het laatst van lö7Ü is nu deze tunnel die ti i uieter lang is twee en een half uur gnans en dufrniedo de uuderaurdsche gemeenschap tussch n Frankrijk eu Itahe voltooid De lundbouwer J Berends lo Wijerswold Koevorden is in htt bezit v in een ooii vnor die del Hioti r in zgn Gebanr doorbrengt uidt rl jart n bt bbt n een paar ooievaara in diend tuin hun nt st iu 1809 echter wrrd ct j jouge ooievaar gevonden onder deu huum vsaiirin zich bet nest bevindt Door den knecht weder in het nest gebracht kwam de jonge Inngbeeu reeds den volgeuden dag weer naar beneden eu ki ooji in de struiken onder den boom tiet dier werd nu opgenoiuen en vci7Qrgd en thans blijft hij d iar deu winter over ho iwet bij gi lieel vrij rondvliegt om zijn voedsel te zoeken t Ifl reeds de tweede winter dien hg daor doorbrengt Het denkbeeld om brici kaartcn te bezigen ie het eerst geoppetd iti JBtiO door dr Herman een Oostenrijker hooglecraiir ui de staathuishoudkunde De gedachte hoevele brieven er wel geschreven rtoiden die wat de innoud betreft bet papier couvert eii lak n et waard zijo brai ht hem op het d iikbeeld van de e knarieo Zijne stappen daartoe gedaan bij de post ndrnidiBlreti g lnkt Jii volkomen Den In October 1809 werden i j iii Ousteitryk ingevnerd nn ivto ida volgden de on d I ulIaelle bond Meieren en Wurtcinbeig en iil reeds zij i tie e knarten iu Belgiè Kngelftnd on Nüoid Amerika in gebrnik Wel een bewijs van h iar groote nutiitihcid Deze is vooral bewezen door vele reizigers ilic be wnni lijk veel sehrijfmnlerrnlen kniien medeneineli en door den oorlog De toldalen Htaan tip hun kanon tegen een boomstam als aij rust botiden even op din ranilsel vnn liun voorman liet nieuws vnn den dag te sehiijven anii hunne betrekkingen Du volgende getiillen mogei het veelvuldig gebruik be iJ en Nniinl de generale postdirecteur van den Noord Diiltsehen liniid rcid i op den 2l i Aiifinsins jl 10 inilliocii eurn siKin denlieK iarti ii t r bihchikkiiig v in bet leger gesteld hiid wns 1 II t hifltst vnn bcplember het antitul kaarten zoo door de soldaten als door bun betrekkingen vcrbiuikt lecds tot 15 iniUioin geklomiiieii i u al het aantal wiuirsciigulijk reeds luccr dau 3Ü uulliocn hedrageu Burgerlijke Stand llulll 12 Tom ftlmia llcmlririi i iiiln ill vnn Wnns ni il lit Aofl i cnirdii s Miiriiiii omlt r i 1 Zicli inaii ca S 1 Murks llniclnk liirob oiiiler IJ KIcmrcMlniiiüa ril II V MUI Mcmiiirl l t liunnnlii Aclriiniui omli rs i M lil l lit M o lun M J Landouw wid G A rel 00 j 11 A Uarreurtt t huiavrouw w J vau de Boru 70 j A vnn Lccmvon ni i M vnn Gent cd O I Jjkhof t a j dijn j ADVERTENTIÈN Heden overleed alhier tot onze diepe smart o zo gelie de Moedi en behuwd Moeder Mevrouw do Weduwe J MOLENAAR van Zoetermeer in den ouderdom vun circa 83 jaren Waddin rveen A N MOLENAAR 14 Januarjj 1871 A S MOLENAAR VAN DKii Poort Eenige en algcmeeue keimiaiieviuij Voor de vele blijken van belangstelling oiKlervouden bij de geboorte btiniier Dochter betuigen de onjergeteekenden hiiiiuen daok Gouda J P L KAMS I EEG 1 1 lan Iö71 J J DIJXHOORN Kam strko lüd nrraoosiËiNfi ter deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van do door den Staat Hamburg goeiigekeurdo en gewaarborgde groote Greld verloting De grooiste prijs in liet gelukkig ste geval bedraagt 250 000 MARK of 175 000 GULDEN De Hooidprijzen zijn Mark 150 000 100 000 ÓOiOOO 40 000 25 000 2 a 20 000 3 it 15 000 3 a 12 000 1 it 11 000 2 il lo o 2 ii 8000 4 a 0000 7 it 5000 i a 4000 15 ïi 3000 105 il 2000 5 il 1500 4 a 1200 155 a 1000 205 il 500 4 a 300 218 ïi 200 10800 il 110 etc Weer dun de helft der loten worden in deze loterij niet prij eu uitgetrokken in lietudggehciil 21500 prijzen welke kraehtcii s liet jilaii 1 iiiiii ii ecnigi maanden door het lot itiooteii zijn a ingewc ea legen iiueniliii v m In heclr ig veryeiidt ile oiidcrgeieekeiiile origineele veriiieinviugs loteii voor de tweede trekking welke officieel vaslgesteld reeds op dsa 18 en 19 Janaar a s plaats viiiiii lege i de vulgemle prij en Een geheel origineel lot fl 7 Eeu half origineel lot il 3 50 Een vierde origineel lot fl 1 75 onder verzekeriiig van de prompste bediening Ieder deeliieiuer oiilv ingl vnn mij de van hel oHicieele wapen voorziene origineele loieij welke niet met verbodene p oiDes en gel jk te aietlen zijn Het origineelo Irekkiiigsplnn ahineiJe de Holl vertaling daarvan ordl bij iedere bestelling OBATls bijgevoegd eii de gei rok kene prg en benevens eene umblelljke Irekkingsigst wordea aan de belunghehbeiideu naaiiwKeurlg toegezonden Door het verlrouuen hetwelk zicli de e loten zoo ras hebben verworven in ig ik ook belangrijke beslellingc nverwuclileii welke dun ook zelfs bij de kleinste beslellingen tot in de fgelegensle gewesten nauwkeurig en verzwegen zullen worden uiigevocnl Allen die mij hunne orders willen opdragen maak ik in hun belang da irop opmerkzaam dat men mij bij toezeiuling van postwissels de beste linp e Kira per biief ineiledeele en men daaiiii duidelijk de naam en woonpl ials opgeve Coupons Baiikiioicn en Postzegels wordeu in belaling aanpenomcn Men gelieve zieh dus ten ppoedigsle en regtstreeks le wenden lot Adolph Haas St Tsi i M r ri NiUNi Kl i ii in Hamburg IK Mijne van het slualswapen voorziene loten gelieve men niet te vei wisselen met de promessen welke a 11 J in de lloll dag blailen aangeboden Wtinloii en sleehia op persoonlijk vcriniuwen berusten