Goudsche Courant, zondag 15 januari 1871

H miif Isdcrijkmluittfr di 6ou lsblofnt Buitengewone Veir a leiing ter viering van het TWINTlOJARiGl BESTAAN DEC KAMKR op DONDERDAG 19 JANUARI 1871 in het Lokaal TIVOLI acuvang ten 7 uur Ill lift 1M ¥ Drnma ia 4 Ufereelcn door M O Itontjctna VOOHAP NA AFLOOP lAl onder Directie van den Heer H F Gorissen Costumes van den Heer DUBIVOU Plaatskaart n voor NIET LEDEN verkrijgbaar bij den Heer P van OUDSHOORN a 60 ets de persoon HUIS TK IIUUIl t lel 1871 Een sedert twee jaar nieuw ingerigt soiled WOONHUIS met TUINTJE bevattende vijf KAMERS en DIENSTBODE KAMER Te bevragen schriftelijk ouder letter W bjj den uitgever dezer VERKRIJGBAAR Amsterdarnsch Zoet Itoggenbrood bij L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keiïerstraat De ondergeteekende neemt de vrijheid zijne geëerde Begunstigers beleefdelijk te bedanken voor het bezoek dat hij zoo raimschoots heeft X mogen genieten en maakt bij deze bekend dat zfln Koffijhuis van af WOENSDAG 18 JANUARU 1871 voor het Publiek zal gesloten zijn A VAN GASTEL ABSHAUBBIN S of And RuEnatisclce Watten Vruchieloos heefk men inngeii lijd iiiinr een middel gezocht dat proerhoiidend en krnchtdadig werkend was tegen het fiiimatiek of icgm pijnen welke men onder Runiatiek kan r ingschikken Eindelijk toch is iu de Absbaubbin s of Anti Rumatische Watten het middel gevonden een zekeren onfeilbaar middel voor alle l ders welke aan le e pla ig lijdende of er ligt mn onderhevig zyn Gropi tijn daarom de vorderingen die zij mnken en ile heilzame uitwerkingen die zij alom vpr preiden daar ieder die van de e tVatien bij het ontslaan van p jn hoc ook genimmd heizij in vel vleesch of gebeente door koude of vochlen veroorzaakt gebruik maakf ontwijfelbaar van zijn pijn wordt verlos Geheel door Rura iliek versiijfde lijd rs zjjn door het aanwenden dezer Wallen van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden e proef Ie nemen valt onder iedere bereik d iar de pnjs van deze heilzame Watten slechts 30 CdntS per pakje is Men lellp er vooral op dat men de echte bekome gewikkeld in ligt blaauw papier waarop de gebruiksBaiiwgzing is vermeld benevens de namen der 260 depolhouders eii onderteekend door den bereider en hoofd depollioudei A BR1 KTVELT Az Ie Delft die deze Walten o a verkrijfjbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhm t n Q WILHELMUS iVoerde T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alpker 3 GOÜDKADE Boskoop J H KELLER Weste Wagestraiit liotterdam Men vraagt ten spoedigste een zindelijke DIENSTBODE die een burgerpot kan kokon Loon 00 Adres bg den Uitgever dezer Ds ondergeteekenden berigten dat zij steeds in voorraad hebben tenc groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens eekeningen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden ziin on verlingde afmeting gemaekt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 Enigjer Pastilles uit de zouten van de Koning Wilheims RotsisBONNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvorming oprisping en slechte spgfverteeriug Prjjs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GBOOTE door de Hooge Ri geping goedgekeurde gewaarborgde en doorbeëedigde Notarissen voltrokken GEI D I QTERIJ Trekking 26 27 Januarij 1871 verdeeld In 6 Klassen HOOPDPBIJZEN ev lOO OOO Thlr 1 a 60 000 1 a 40 000 1 a 20 000 1 a 15 000 a 12 000 a 10 000 2 a 8 000 a 6 000 a 5 000 5 a 4000 2 a 2500 13 a 2000 24 a 1500 105 a 1000 7 a 500 160 a 400 17 a 300 281 a 200 360 a 100 22 375 a 47 Thlr 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorscbot worden alle ODs toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingsljjsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis Ott Onze Firma is als de aller gelukkib ste wereldbekend VSl Men wende zich met vertrouwen tot Gebr Lilienfeld Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wij deelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staat iloten Gouds Druk van A Unnkanin 60SDK00PEIDZISR voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zyn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukken AscHEB Feuille d Album 2e druk C 0 35 Vaillance polka militaire 3 dr C 0 35 Badarzewska La priere d une vier ge 4e druk C B 0 30 GoDFEBY Mabel V lsp f qe d V C O COJüNQMANN Heimweh Melodie 4e dr C 0 20 Kbuo Abendgebet 4e druk B 0 30 Lepeburb Wely Les cloches du Monastere 3e druk C B 0 40 Laclochettedupatre 2edruk C B 0 50 Leyb ch Fantaisie sur Paust 2e dr B 0 60 OsBORNB Laplniedeperles Valse 2dr B 0 50 Ahche la Morteet Miserere 2e druk B 0 40 Obbes Die Wacht am Rhein 2e dr C 0 40 RiCHAEDs Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Am Abend Romance 2e dr C 0 30 Steauss La belle Helene Quiadril le 4e druk C 0 40 Wailacb La petite Polka 2e druk C 0 35 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Prijzen van cenlge Effb ten AMSTERDAM ISjJanuari NEDEm Cert N W S pCt BS g Dito Dito Dito 3 Bl u Dito Dito Dito 4 Spanje Obl 1851 3 3 80V 3 SO l 3 30Vi S 2bV 3 26 3 81 8 31V 31 V S 8 8IV 6 93V 5 68 i 5 76 6 90 6 0 88 4 66 4 65 218 ff 218 6 5 V Dito Buitenl 1841 Dito Dito 1867 Dito Dito 1869 Dito Bianenl a 250 Dito Dito ƒ 12B0 2600 3 FoxTUGAi Oblig 18S3 Dito 1856 1863 Dito 1867 Dito 1869 Rbsi o Hope 1198 1816 Inschr 6 Serie 1854 Dito 6 Serie 1855 Obl Leen 1864 a lOJO Di i 1866 a 1000 Dito 1860 2 Leening Oblig Leening 1 S67 Dito Lcening 1869 Aaud 1864 5 pCt B 100 Dito 1866 Oostene Obl pap Mei Nov Dito Febr Aug 52V 52 41 74V Dito zilver Jnn Juli Dito April Oct TuBKHE Obl Alg Schuld Egypte Obl 1868 N Amee V 8t loBb 1874 Dito Dito Dito Dito Dito Dito ff I04 96 94V 9 V 94V fiO Vi 21iy 837 83 82 82V 80V 96 i 74 65 64 66 Dito 1881 6 Dito ff 1882 6 Dito 1884 6 Dito 1885 6 BitAZiUË Obl 1665 6 Gr Knsa opw A nd 5 pCt Ru 8 Sp v Jelez dito 5 Dito Poti Tiflis il 1000 BDito Je e Orel 1000 5 Dito Kursic Charlc f 1000 5 Dito Charlc K om 6 Dito Moscau Smol 5 ZD d Ital Spoorn Obl 3 lllin Centr Spw M led O S Chili Bock Isi Cert v Aand Chic N W Cert van Préf Erie Spoorw Orig Aand St Paul Pac Sp 1 ler 7 St Paul Pac Spw 2 er 7 St Paul Pac Spw Gec 1669 7 Prolongatie 3 j pot Bmneul fondsen stil maar vast Buitenl geanimeerd vooral Ooslenr Turk Sp ulleu circa ♦ I hcoger Spooren stil lÉii 4 J U W t i ii in w M S lkitfa d K M np k irilMiliiprii I Kil iiliiMi tifiwa i H alÉ pi gM lMM tU iiiii W l ii i yil 1 iitt liti I iti iiittt ïiiW néhdMCHrilM 1 tfaMiiiiifto t o m Mil7 mi B Hjii in d Wjii j i l J 1 Hl imZJ TT mmmmm onBiatii ii i i WIM uMir mjmmmmm