Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1871

o w 1871 Woensdag 18 Januari N 999 aOUDSCHE COURANT Wmn ea Advcrlecliftkbd voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels iv 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plantgruimte Afzonderipe Nommers VIJF CENTEN De Insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND Buiicniandsch Overzicht I è tsattfe dugen wareo weder lecr nooJlottig voor dft Friinichen De Uuiuchers hebbea hun tocht lisar Lc Mauö voortgezet de atad ia geoomeo met 18 duizend gevaiiftenea eu grooten voorraad De hoop die men te Bordeaux op dat leger gesteld had ia de bodem ingeaUg ii Mintinhiea zal men nu tot de overtuiging komen d il Gambetta t pluu lot een tocht op Belfort en het Ootteu veel tot dien ougelukkigea afloop heeft bijgedragen Daardoor toch trak men Bourbaki i troepen aamen om Dgon en de Duitsche linkervleugel van het Zuiderleger de fdeeiiiig T u Frederik Korel kou iich otigehioderü vereenigen met Mecklenburg om ühanzy iu het Weateo te vernieligtn Hel bigkt meer en meer dat vrqwdlige volkswapening niet bestand is telfs in geral van overmacht tegen een weluitgerust ge tgeld legerkorps Naar aanleiding vnn Chniiüy s jongste nederlaag CD de inneming van Le Mnna trekt de Ttmes het gevolg het blad komt trounent niet voor de eerste maal lot die cooclusie dat de worsieliug ten eiude loopt en dat 7 g die den oorlog tot het iilleruiiersle hebben willen voortzetieu thans spoedig de resultaten van hun doorilrijven zullen te aanschouwen krggen Frankrijk bleef strijden zoo antwoordt men niet om een onmogelijke overwinning te behalen doch om zijn eer te redden Maar zella d£t i slechts ten halve waar want de nationale invoerders mistrouwden den moed en de volharding der nnlie Waarom zouden ze anders voortdnrend üe waarheid voor haar verborgen hebben gehoDdenf Wie slechts voor zijne eer strijdt durft de feilen onder de oogen zien Haddeu dan ook Oambetta en zyn collega s niet gelogen waarschijnlijk zoo het volk de wapenen sinds lang hebben neergelegd Had Parijs geweien wat hel vun de provinciën te wachten had misuchicu zou het zich niet prijs gegeven hebben aan de jammeren van eei kelegertog die toch met een capiiulutie zal moeten eindigen en zoo de provinciën begrepen haddeii hoe weinig moed en geestdrift op zichzelf vermogen tegen discipline en k ijgsinanskunst ze zouden zeker haar bloed niet voor Orleans en Le Mans hebben doen stroomen In het Oosten wacht men spoedig een beslisseuden veldslag Belfort is door von Wcrder s korps gedekt en nieuwe troepen zijn daar aangekomen Generaal Manleutfel is tot opperbevelhebber in die treken benoemd Uil bet Noorilen van Frankrijk nicis naders Men legl dat Faidherbc dagelijks versterking krijgt Men schermutselt nog steeds bij Havre Bg Parijs is ook weder bloedig gestreden De aangekondigde uitvallen hebben plaats gehnd maar met den verwachten ongunfciigen iiiisl ig liet officiecle Duitsche bericht uit Versailles luidt als volgt In den nacht van den 13den op den Hden badden uit l args hevige uitvallen plaats legen de positirn der gorde nabij le Bourget en l niiicy legen die van hel 11de legerkorps nabij Mcudon en van hel tweede l cierscho kurps nubij Claoiurt Ue uilvallen werilen oMral rgeviiTcnd afgeslagen Op soniniigr iuiiU ii nam de leriiglucht der Friiuschcu bel karakter van ecu vlucht aan De conferentie te Londui zal Dinsdag bgeenkomen Of Frankrijk er op vertegenwoordigd zal worden is nog onzeker maar niet waarscbgnlgk De Engelsohe Observer legt dat er tol nog toe geen bericht is ontvangen f Jules Fuvre naar Londen op reis is gegaan om de couferentle bg te wonen 1 delegatie van bd Frai soh gouvernement is le Bordeaux onbekend met hetgeen Favre ten dien opzichte eusoht zg gevoelt dus geen vrijheid om een ander verlegenwourdigef anar Londen te zenden Wegens het groot belaug ieiier puedige oplossing der quasstie met Rusland Is hat echter oumogelijk de conferentie langer uil la stellen De Beiarsohe iandilag zet met gver hare beraadslafiBgeQ voort over de verdragen Voor alle mogelijke gevallen hebben de ninisten dea koniug reeds het decreet tot ontbinding der kamer laten leekenen De leiders der patriottische partij laten alle ngitra aipringeo uL hebluy vetscbeideua leden van hun club die voor de verdragen wilden stemmen weder daarvan liruggebracht De spa iniug is groot Hel lol der verdragen hangt aan een zijden draadje Van de verkoudheid van een lid kan hel afhangen of zij al dan uiet aangenomen worden Een van de meest befaamde vromen in gansch Germanie de bekende zendiugs inspcctor Fabri te Barmen is door den koning van Pruisen uitverkoren om de aangelegenheden der evangelische kerk in den Klzas cu Duitsch Lotharingen te regelen Schoon vooruitzuchl voorde faculteit te Straatsburg die door hare echt wetenschappelijk liberale richting zulk een welverdienden roem in Europa beefl verworven In Luxemburg jp men bevreesd dat de belegering vun Lungwy onmiddellgk aan de gren u van het prooihertogdom aanleiding zal geven tot nieuwe moeilijkheden In elk geval is voorzichtigheid eu volkomen neutraliteit raadzaam Volgens gerucht lou de lionjng vau Pruisen een eigenhandig schrijven aan den sindliouder prins Hendrik gericht hebben Volgens de Unita Cattolica heeft keizer NapoleOii van Wilhelmshóhe uil koning Victor Kmanucl gefeliciteerd bij gelegenheid vau het nieuwe jaar De gevallen vorst geeft daarin zijne blijdschap le kennen dat llome eindelijk de hoofdstad van Italië is geworden le keizer verzekert dat deze gebeurtenis hera zeer tot troost heeft gestrekt tgdens zijne gevangenschap Hij biedt verder zgne goede diensten aan om den pans met den koning te verzoenen en drukt Victor Kmanuel op het hart het hoofd der Katholieke christenheid vooral goed te behandel n want Pius IX is een man van ecrbiedwojirdig karakter voor wien hij altijd groote achting heeft gehad Ook moet de koning niet vergeten dal de paus den keizerlijken prins heeft gedoopt Dat speelt al weer vroolijk mee in het europeesch concert merkt de X naar aanleiding hiervan op lu Spanje gaal voorloopig alles goed Men vindt hieronder nader berichten P R A N K B IJ K De volgende regelen ontleeueu wg aao den ingesloten correspondent 8 Januari Ik kom juist terug van Point du Jour waar ik was heengegaan om le zien wol er aan wns van de Igriiiig dat wij goliombardci rJ worden Point dn Jüiir ia hel punt waar de Seine Parijs verlaat Ilicr gaat de ccinlunr spoorbaaii de rivier over De heuvels buiten de stad vormen ccn soort lau amphitheater waarop de sLidjes Sèvrei en Meudon gelegen zgn Rechts van de rivier ligt de MoiilValérien en de baltergen van het Bois de Boulogne linke bet oil Issy Het geschut maakte een vervaarlgk gedruisch maar er was niet veel te zien door het schitteren vau de zon op de heuveU Speculanten met verrekgkers boden Pruisische artilleristen te kgk aan voor een stuiver Toen ik op tien minuten afstands van dt rallen en haizen kwam begon ik het fluiten der granaten le hooran Hier waren de kgkers minder tairgk A ls er een granaat werd gehoord vloog men achter de wallen en huizen sommigen wierpen zich op den grond anderen schenen zich te verbeelden dat het kleinste boompje iu staat zou zgn hen te beschermen Jongens liepen rond om stukken van granaten op te rapen en die te koop aan te bieden Vrouwen stonden aan de deur en staken er haar hoofden uit Hoovers bandieten zy durven ons bombardeerea wacht maar morgen zullen wij hen wegjagen Mgn indruk is dat de Pruisen op de wallen schieten Cl dut de granaten die er binnen vallen verder reiken dan het doel De schade tot dusver aangericht is dan ook nog zeer gering Het gedruisch is oorverdoovend De forten de bastions de kauonneerbooten beantwoorden hel vuur der Pruisen die van hnn zgde ouophuudelijk doorschieten elke seconde ziel men uil een van hun battergeu eeo vlam en een schot flikkeren Hoe eer ik de Frunschen op het platteland leer kennen hoe gunstiger ragu reeds vroeger gevestigde opinie over hen wordt schrgft de Duitscher A Stahr Zg zgn gverig apiiarzuam en hebben in den omgang veel boven ons Duitschers voor het huiselijk leven is in tegenoverstelling van dat der steden sterk ontwikkeld er bestaat over t geheel een zekere mate van welvaart en zelfs vaa comfort Zij munten uil door vele deugden Zonderling wordt men daarentegen getroifen door bet tolaal gebrek ann burgerlgke deugden Ook de nationale geestdrift iu Frankrijk iu deze dagen is meer schijn dan werkelgkheid De republiek telt geen aanhangers men vreest dat het individueel bezit onder baar niet zal geëerbiedigd worden en het lot een burgeroorlog zal komen De keizer is vreeselgk gehaat maar meer wellicht nog Bazaine De groote menigte oordeelt over Napoleon aldus wg wisten dat de keizer een schurk was maar wjj waren voor hem omdat handel en nijverheid nooit zoo bloeiend waren iu Frankrijk als onder hem Bij de laatste volksstemming heeft hg ons schandelijk bedrogen al de prefecten zeiden met ja stemmen is de vrede stem je neen dan moet hel oorlog worden Kn wij wilden den vrede Van eenige zelfstandigheid iu het uitspreken van politiek oordeel geen spoor men zegt op hel plalteand de politiek gaat ons niet aan dat is eeo zaak voor de groote sleden wg zijn tevreden wanneer wg rustig mogen voortwerken en geld verdienen Volgens den Telegraph beginnen de levensmiddelen voor Parijs zeer scliaarsoh te worden er is nog fl geen hongersnood zegt de te Versailles gevestigde correspondent van dat blad maar we mogen dankbaar zijn als wij er aan oiitsiiuppcn Sedert drie maonden leviin we van koeien eu ilie schijnen thans niet meer overvloidig ic e en ossen waren er niet zy ijn allen binni i Parijs gebracht vuur dat de stad werd ingcslolen Door hot leger i