Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1871

m r f K P III I ii worden massa s sehapcn jcbrdikt kruidcniorswaifn villi idlerlei ard liju zeer schaarseh uroenlen zijn er niet infer l krijgen sedert du vorst is inj c allen en eeu paar muien is er zelfs gebrek geweest aan brood d ü I t s c h l a n d Het is niet nbe ani rijk cüiia het gevoelen over den oorlog Ie veruemen dat de Duitsulie arbeidersklasse koaatMt iVttden w dan dHnrtoe du ji de mededeeling van een Berlijnsch correspondent in staat gesteld eeu biorluiis binnen bezocht door bekwame werklieilen winkelbedienden en ondergeschikte ambteiierpp Het lokaal noodigt lol en be oek nit deor een verliehling van den ingang jvL f laa V n V i io ii li dle vensters kunnen wij reeds de kulossdie carnealiiurplaien van Napoleon 111 en Xajwleon 1 zien die de zaal lersieren Biunengekuuieii vinden wij ver guide lijsten opgeliangen waarin de nauien der ge vonnen veldslagen en genomen vestingen la lezen lijn en boven elk waarvan een witie veder wappert Langs den wand zijn de 140 roodgekleurde officieele ilepêches van hiït oofloijstooneel aangeplakt juist ia die aangekomen waarbij het begin der bescliieling van de forten d bsy V tnvr s Mout Rouge en Kicêtre gemeld wordt Nu ontslaat onder de aanvreslgen eert al geineene bespreking van den waarschijnlijken uilslag van dien aanval Onder hen bevindt zich een liorologeraaker die jaren geleden in het dorp Vanvres gewerkt heeft uu yviens beschrijving van de forten levens aanoont dat hij bij Ie Pruisische artillerie gediend lieeft Een zestal anderen kan iets mededeelen omtrent de straten huizen en bewoners van de buitenwijken Grenelle Vjiugirard en Moatrouge die bedreigd zouden worden door een bombardement aan de zuidzijde als het daartoe komen mocht Een van hen geeft een zeer juiste beschrijving van het karakter en de verstandelijke vermogens der Parijsche werklieden en TOOtat van hunne vrouwen Ze zijn bijgtloovig zegt hij niet in godsdienstig opzicht want ze ï ti vrgdenkers maar in zooverre dat zij allen te zamen niei in slaat zijn om Ie onderscheiilen hetgeen zij wenschen of d tchten va i dat wat zij vaarlijk gelooven Dal noem ik bijgeloovig Ja Zeide een ander wij Duitselie werki e len konden aodit goed met hen overweg want al hebben y ij een goed en edël hart en al zijn zij bekwaam voor hiln wfrk dan beschouw ik hen toch niet als volwassenen zooals wij Huilsehera Iluu leven lang blijven zij kinderen en hun ie vrouwen houden ze cf onder den duim of ze twisten altijd met haar want een Fransche vrouw kan üohi eeiie furie worden dat heeft de oorlog doen zien l c l Vansclien daar wij mede werkten waren altijd jaloersch op OQi al Heten ze dat niet openlijk blyken Dat waren ze uict omdiU ze onze mededinging vreesden msbr omdat onze meesters geheel anders met ons spraken dan met hen en omdat wij geen kieleii en pelten wilden dragen miai jassen en hoeden droegen en naar de herbergen ginge i waar kooplieden en studenten kwamen wan wc hielden niet van de pliiatsen w uir de Int met kielen kwamen Zoo spreekt men algemeen gelijk men ziel niet vijandig gezind maar ouk niet met hetgeen P s denkt dat de geheele wereld jegens hare bevo koestert bewondering Hei volk hier in Beii jn beschouwt hen als onverslaudigen als kinderen die niet verantwoordelijk zijn voor hetgeen zij do u zoo deniien zelfs de minsi ontwikkelde klassen Als de avondbladen komen wordtin do eerste plaats ijverig é zocht naar de ook onzen lezers bekende brieven van den ingeslotcn correspondciit van Daili News De iinwezigen zijn zoo gesteld op diens niededeeliiigen dal gewoonlijk ecii van hen de hrieven door de Duitsche bladen vei tanld liardop moet voorlezen Algemeen echier betreurt men den oorlog en zijne gevolgen Oorlog is een grooie bezoeking zegt de en oorlog voort te zetten als het niet noodig is is een zware misdaad zegt eeu ander Wie zet hem voort wij of de Franschen Is Berlin versterkt óf is Parijs het Zou de oorlog niet geëindigd zijn als wij tot Berlijn teruggedreven waren Zulke gesprekken kan men eiken dag duizenden en duizenden itialcn booreu In de Beiersclic kamer wordt de behandeling van het verdrag waarbij het land toetreden zal tot het Dniische rijk geregeld voorlgezel De afgevaardigde Sepp eenheflig bestrijder van l ruiscn s politiek heeft voor de aanneming gesproken De toevloed van belangsiellenden naar het gebouw waar de afgevaardigden vergndcren is buitengewoon groot Wanneer én lioe de zittingen zullen afloopeu chrijft een Beier dat weten de Oodcn Ons is het reeds ga an vervelen onze knoopen te tellen niet een afwisselend het gaat I of het gaat niet We hebben hier slechts twee pariijen opiimislen in pessiinisleu Onze goede aff evaar ligdeu van t platteland hebben er zeker nooit van gedroomd dat hun ja ff neen het onderwerp zou wezen van nnnzienlijki weddingsclmppen en dat hun gczoiulheiilsloesland aan parliculaiislische en niet particiilarislisolic staatkundigen ooit zooveel belang zou kunnen inboezemen Onilertussol Cii wordt het meer en racer waarschijnlijk dat de eerste Duitsche rijksdag bijeen zal komen zonder dat Beieren er in vertegenwoordigd is De behandeling der verilragen zal nog geruiWen tijd moeten duren Worden ze aangenomen dan zal het waarschijnlijk eerst laat zijn Worden ze niet aangenomen dan moet de kamer onibonden en een nieuwe gekozen worden waarvan t nog niet eens zeker is of de tegeiir woordige meerderheid er zal huilen gesloten worden Met het een en ander Ie regelen zou allicht veel liid v loonfi jisï r ei de geheele zomer van 71 en dan betwijfelt men of Pruisen Beieren nog wel zou opnemen op de voorwaar en die het thans heeft gesleld Geheel iets anders Inch zou hut wezen eeu verbond te sluiten terwijl alles kalm en rustig is dau zich te vereenigen in oorlogstijd onder gemeenschappelijk gevaar en pressie van biiilen Tusschen het Beiersche en Pruisische leger is anders gelijk men weet de bond reeds gesloten Karakieristiek is in dit opzicht een brief door een Beiersoh soldaat aan zijne ouders geschreven Daarin zegt hij o a dal het hem bijna onmogeiyk toescliijnt te gelooven dat de vaders den band zullen verscheuren dien de zonen te midden van strijd en gevaar hebben gelegd Ge moest ons eens zien zegt hij in het heetst van den slag terwijl dood en verderf ons dreigt Vloeken doen we dan niet maar we bidden ook niet slechts een vraag zweeft op aller lippen Komen de Pruisen nog niet SPANJE De Gaceta van 5 Januari bevatte de namen van het nieuwe ministerie de maarschalk Serrano presideul van den ninisterraad en minister van oorlog Martos minister v n sUaal j Ulloa justitie Moret y Prendergaal financiën de schout liij nacht Beranger marine ÖajjfulB binneol zaken Kuiz Zorilla openbare werken Ayala koloniën Het is ma kabinet van verzoening Ulloa en Ayala zijn unionisten Ruiz Z irilla en Sagasla zijn progreisisien Mortl en Martos democraten de schout bijnacht Beranger behoort tot geen party Ouk de maarschalk Serrano is door zijne positie ala rdgent builen de partijen geraakt ofschoon bij wordt erkend als hel hoofd der liberale unie Meu verwacht dal het nieuwe Kabinet door de openbare meeniug goed ontvangen zal worden De maarschalk Serrano is opperbeste maatjes met Koning Amedeus die alvorens de ministeriëele combinatie goed te kruien de leiders der verschilleude politieke partijen ook hen die niet voor hem hebben gestemd geraadpleegd heeft De jonge rorsl heeft begiip an r ikeu en goeden wil daarbij zal zijn eenvoudigheid van zeden hem vele vrienden winnen Onmiddellijk na de ofiicië le receptie ging hij zonïler escorte een bezoek brtugen b j den maarschalk terraiio en diens echizenoole Den volgenden dag bezocht hij in het gasthuis den gewonden adjudant van wijlen Prim den oommandant Naudiu en oenoeinde hem tot zijn adjudant dei Ut geirlng bad hem reeds tot luitc iianl kolonel bevorderd Koning Aincdeus heefl voorts de paleiswacht tot 50 man ingekrompen en de schildwachten afgesohaft wat dubbel aangtimara is voor de soldaten wegens de strenge koude Over t algemeen schijnt hij de rol van democratisch Koning ernstig op ic vatten De Hertog vau ïetuau neef van wijlen O Donnell ia tot opperstalmeester de generaal Rebala tot chef van bet militair Huis des Koniugs benoemd De koningin wordt in t begin van Februari verwacht en zal waaiachijnlijk te Barcelona aan wal stappen dal te dier gelegenheid door den koning bezocht zal worden jouu v 17 Januaui 55 M heeft herbenoemd tot Kantonrechter alhier IMr J 11 van Gennep De meeste republikeinsche bladen hebben opgehouden te vjrschijnen de Discunou en la reuhla alleen komenjnog uit maar scliijiien de tegenwoordige rrgeering te willen ondersteunen Donderdag l l Januari viirt de Rederijkerskamer alllier haar l vinligjarig beslaan Volgens acliterstaande advcrtenlie is de toegang a sdiiii ook voor niet leden opengesteld Wc wcn hcii dat velen van die gelegenheid zullen gebruik maken Met het opg op hot uitlokkend programma gelooven we dat den bezoekers een aangename avond wacht terwgl het voor de werkende leden cenige voldoening zal zyn wanneer door een goede opkomst getoond wordt dat men belang stelt in hel voortbeslaaij der kamer Het aan G van Dam burgem en secretaris der gemeente Linsnhoten op zijn verzoek verleend eervol ontslag uit laatslgcuiclde betrekking is goedgekeurd Uit Oudfwater wordt ons dd 14 Jan geschreven tiisteren avond trad alhier in ceiie druk bezochte Nulsvergadering op de heer Dereksen van Leiden De zoon ei ns raud tecrs was de titel der voorgedrag gene novelle Hadden we reeds veel genoegen gesmaakt toen wé een maand geleden t eerste deel der novelle door den heer Dr v Praag hoorden voorlezen de voordracht van dit laalste deel door den auieur zelven was ons Gepaaid een genot akob van der Graaf is de hoofdpersoon zijn aanslag op het leven van Johan de Wilt het hoofdfeit der novelle We willen ons over den inhoud ver lier niet uitlaten daar ieder zich in de gelegenheid zal kunnen stellen om de novidlc in h iar geheel te lezen in bel maandschrift Europa waarin we weten dat zij zal opgenomen worden Mogen we uog meer dan eens hel genoegen hebben den heer Dereksen in ons midden te zien als we Nut houden Wo hebben dan ook in lang geen genoegelijker Nutsavond gehad De heerei Dr v Praiig Kiewict de Jonge en van t Kruijs zorgden voor bydragen Bij kon hesluit van den 27n Dec 1870 n 25 is vrijstelling van port verleend voor de briefwisseling over dienstzaken welke onder de gewone bepalingen omtrent kruisband en conlre seing wordt gevoerd tusschen 1 de districts vcearlsen onderling met elkander 2 de disiricts veeartsen ter eene en de plaatsvervangende districts vt eartsen te andere zijde 3 de disiricts veeartsen en hunne plaatsvervangers Ier eene en den commissaris de kouings de gedeputeerde staten de genieentebcsturen de inspccteura en adjnnct inspecleurs voor het geneeskundig staatstoezicht voor de provincie of provinciën waarover hunne werking zich uitstrekt ter andere zijiie Bij het voorkomen van beameltelijkc veeziekten is het wenscbelijk dat de burgemeesters zoo spoedig mogelijk het advies van den deskundige vernemen De minister van staat en van bianeulandschc zaken heeft daarom bepaald dal tn spoedeischende geval len geëxamineerde veeartsen kunnen worden gernndr pleegd nadat dejhulp vAn den districls veearts of van een z jn r plaatsvervangers is ingeroepen en deze 24 uren daarna niet zijn overgekomen of bericht hebben ingezonden van bonne verhindering De burgemeesters zijn uilgenoodigd om in VQor komende gevitllen zich naar het bovenstaande Ie gedragen Omtrent de visscherij van Schcveningen over 1870 gedreven kan het volgende worden medegedeeld De visschersvloot bestond uit K8 bommen en 11 boO len en hare bemanning uit 1184 koppen De bommen besomden aan sphol tong tarbot en anderen verschen visch 329 0fi5 35 aananderen zeevisch 22680 D beugvisscherij uitgeoefend met drie 0C teii bracht sleobti op ƒ 135 15 Door 11 booten vyerden 4228 maudên garnalen gevangen die opbrachten 5 9 25 65 makentle te zamen 357 806 15 De 144 ter sleurharingvisscherij uitgeruste bommen brachten met inbegrip van de 10 pCt toegift 53 087 108 stuks steurhari g in welke opbrachten y 667 270 25 terwyl 380 ton geschonden haring verkocht werdenj voor ƒ 32 973 79 i 534 op den publieken afslag gebrachte tor nin pekelharing golden 7 343 69 De baringvisschsnj braqht dus op ƒ 607 587 73 en de vissoh rijen gezapientlyk ƒ 965 39 88 Voor het tellen van deo steurharing in jde bommen werden 88 personeu gebezigd woarvnn 70 telirra 16 schryvers en 2 hoofdmannen Voor elke dui zeud stuks haring wordt betaald 15 cents zdodal met hel tellen enz wordt verdiend eene som van ƒ 239 43Vii Tot het lossen en vervoeren van den haring werdeu 6584 wagens en karren veteisoht die op ƒ 14 484 80 te staau kwamen Men meldt ons uit Woerden Op Donderdag den 19 Januarij e k zal a hier feestelijk wbrdèri lierdacht het 5 jarig bestaan der redeHjkerskamer Woerden en bij die gelegcniicid eene openbare vergadering voor bh leden met ibuiiosgelmnden worden en zal levens door de leden worden opgcvoeril l c Boodscliii i ier of Lui vesleijn in 1570 llisl draini In 5 bedr Ken gedccllc der Ulr schuit zal zieh lusïchen de beJfijven doen hooreu en na allüop bul zijn i i i tM I S f f ui J i t T = 1 1 ia htli l r lt T f t t sH 1 M i it df i Il 1 1 it Jijii If T ftiia B 1 l B 11 T 1 1 MM v km 11 iiMi 1 1 i iii k iliitWi niii InwIÜiwi + lï H Kk lil W late 1 M S k üire Tlf l hn iap V ll lW W ft ri 1 teSJKni t ï k i i b c V ï Biii ii