Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1871

C i m ledenjkeraknmer Vulgejid iiclilerUilim üok vöot Ie gelegenheid zul Ï i he Hakkend oekcrsce ann 0V d werkende itnnetrdócr een 1 1 neu heUog stelt ïc eïftetar S i Li verleend eervol Inj is goedgekeurd 1 Jan gesohruvoa I ne druk heiochte tr 9cn van Leiden 1 der ïoorgedl iieel genoegen geen t eefèle deel Praag boorden Jit jaalsle deel door leiuld een not ïrsoon zijn aanl Ï M het hoofdfeit er den inhoud verI de geleg nheid l e au haar geheel t Ip waarin we wekt sen Mogen we eii hebbeu den beef J V J Nul hou lillg gc i g 0 gO n Br t Praa p Kietel in Tocr bijdragen heo 1870 n 25 ld fcor de briefwis mder de gewone I ctnlre seing wordt JctF veeartsen onderislilits veearlsen ter l i sl iets veearisen let ve ilrl9en en huunA en commissaris dei I ilefempeiilebesturen Acii rs voor het g Ide firovincic of prt Ing tl h Uitstrekt tei I M Imeitslijlui veeziekten NmWJters zco spoedig c Undige ireraemen iiaeenlandsche taVcu ipodeisohende gevii nniit worden gerand iBtricii Teeartt ol r u ingeroepen en oitrgekomni of h Ihurje verbmdcriDg Eriooligd oni TQor ie V boTenslaaude la I llicv ingfii ovjr 1870 J 10 kien medegedeeld Il S ooixen en 11 boa lS4 liippen UebommeD bul 11 anderen verscheii z isch 22080 Dp Jfie KKjteii bracjil sleobt n iden im m iuJeo r euJli y25 üB makeu le ik ter steurharing bi hteu met inbegrip I IU stnkt steurhaiiug 7 21J 25 teiwyl 880 Inkiijit werdcnj voor Iblie i n afslag gebr c te l7 iU fi9 Üe haringvis t 7 1 1 en de viischi iyeu I ü het lellen van deij j eriBi 83 per oneu geil l s yvers en 2 boofd l 1 B hiring wordt bell be I teUcsi enz wordt 1 i iai3 a To bet loa ring werden G58i li op U lSt HÜ te i i Op Donderdag ir feesMIjk worden iiiï der reilehjkerskaroer f Re openbare ver üfliiHiilen worden en pKenirrd Uc Bood inl ilr iii i 111 i bcdr ïieh ais eheii de bc op bid iijh ne Stnals Coiiranthevnl de volgende rivicrberiehten Ki iiU tt 16 Jan V alersl iiid fl voel i dium buven nul Het drijfij bedekt omstreeks ecu v jfde gedeelte der brcedle vmi den llyu Emmerik üeen bericht Lvijillt It J m IJs onveranderd VVntcrstaiid 11 22 meier Al of 0 31 meier boven ovcrl uilspeil Wevviisseii O Oö meter llulhm en i4 J m Ijs onveranderd W ulerslaiid 12 09 meter Al of 1 31 uielcr ouder uoodpeil Gevallen O üü meter iirjmegen i Jan De Waal vóór de stnd open en blank water Overvaart gem kktlijk IJs boven CU beneden de slad onveranderd hel is indejen uaeht wéér sterker ppworuen rcmperaiuiir 50 1 l ai iitrJen 1 1 Jan l ls oMveraiiderd Walersland 12 3S meter Al of 3 U leier under uoodpeil Gevallen 0 07 meier Jmhiin 15 Jan IJs steeds vast Jf es ervoorl 15 Jan OVerli ehl ie voet over het ijs ook met iwaar beladen bnudkarren Deventer 15 Jan IJs en passuge onveranderd Wulerstand 5 B8 meier AF of 2 ii3 meter ouder uoodpeil ouder was uf v d KateriMr 15 Jan nam 2 uur IJs vasi passage te voel en met rijtuigen over hel js V ieisland Ï 32 meter 4AP of 2SA meter ouder uoodpeil iewasscn 0 1 3 meier Kampen 15 Jan IJbbe elliiip onveranderd Waterstand Ü 96 meter AP of l ül meter onder noodpeil iewas en 0 05 me cr Jf ij lij Ihmr tede 15 J ii In deu Koodvocl hef ijs vast v6 r de slad blank water Waterstand B 77 rieter f AP of 3 Ü j meter ouder noodpeil Gewassen O OG meier VUuuM IS Jan IJs vast overtocht geregeld Wa erct ind 4 0 meter + AP rH iir jt IS Jan IJs vast Waterstand 4 20 raeier AP of 2 32 meier ouder noodpeil Vd 0 Ü8 meier üorinchem 16 Jan Toestand der ijshe etlingeii en overloclit in de veren op al de stations onveranderd 7oorneile op alle lakken der benedenrivieren Wutersi iiid 3 46 j AP of 2 14 meter iiiidcr noodpeil ievallen 0 0 1 meter f erUiidaiii Iti Jan ieenc verandering in de ijsbe elUng Watersi iiid 2 Tfi meter AP IcPaulownabcevo 2 28 meier AP aiiedrecht lü J ui IJs vast Waterstand 2 10 melir + AP Yal 0 03 meter Dordrecht Ifi Jan IJs oincrniiderd Walerslaad 1 10 meier AP of 2 Ö0 meier onder noudp Ml Briille 15 Jan Tdesi nd ijt onveranderd Waterstand O jli meier AP Maantriihl 17 Jan Drijfijs drcae 15 J iu IJs vast ijsdikle 0 17 a 0 21 Uieler Overloclit oiiver indcrd £ auh e Sluis 15 Jan Van hier tot Hedel js vest Joverloeht te voet over het ijs Walersl iid 6 17 naelcr + AP of 2 18 meter onder noodpeil Gevallen 0 04 meter t Bosck 15 Jan Therniomelersland = 5 C Van Hedel lot Nedcrhcroert he ijs vast overlochi iu het Iledelsch veer met voerluij eu over het ijs Hel open vak aan het veer te Well behoudt dc cifde grootte Waterilaud 4 55 meter AP of 0 44 meier boven nnl ïonder was of val fyovdric iem 15 Jan IJs vast Waterstrnd 3 74 meter f Al of 2 41 meter onder uoodpeil Gevallen 0 02 meter De N r Ct heeft nog de volgende ijsberiehlen ËergAjnlackt Ki Jiii Het ijs is iu de rivier de Lek heefl op onderscheidene plaa seu cene bui tengewone dikte bereikt Nictlegeuslnande den l igeu walerslani zoo Ie Keulen als te Arnliem staat het water aan anderscheideiir peilselialen langs de Lek nagenoeg aan hel noodpeil Iklen venvaohi dan ook dat weldra bel dykleger de wachten zal betrekken Deventer 15 Jan De IJsel is sedert gisteren gevallen tot 5 59 M A P Passage te voet over het iJ9 Men rijdt ie Olst met paarden en wagen met twar vrachten gelrden over den IJsel Ten hoogste beachtenswaardig voor alle degenen dio geuegcn jii aan hot geluk y eene soliede en gi nblig gevolg beloovfiide wij7e Tb hand te bieden is de in hel bid van heden staande Advcrteniie van het huis BottOnwiOSOr Se Cie Ie Hamburg he elk wegens s ipie en streng reelle bedieu fg vnu xijiie beliiighebbeiiilen voonil verdiend in a iiibevcling lebrvcbt ie worden n i T i i i Laatste Berichten VergailleS C u H lannan Helen uaebl omsireika ï me liiill Ie Paiijbclie lu eliiiig uil 11üimI eiiaanial redaau op de Saksische luiu n naar de ijile van den Mout liourget een tweede uitval werd gcilaan lieldc uitvallen onderntumid door een hevige kauonade uit de forten ijii afgeslagen Brussel lli Januari De Pruisen hebben gisleriii verkcbeidenc bruggen laten springen van deu s ioorwcg die van Longwy naar Arlon en üelgic leidt Zij concenlrecren Iruepcu eii gcbohut ten einde Longwy te bombnriiccren LondeD ld Jaiiu iri Het Jdunial Officie vaii deu 13den behelst cene circulaire van Jules Favre iiaii de Jipluinatieku ageiileu van l r iiiknjk in het builenlaiid llij 7Ct daarin de cdencn uilrcii die de Fraiische Regeering nopen toe te geven aan het T ip ei i d Oo ieurnk Tnrkiie en Italië om Frankrijk op de couferculie vertegenwoordigd te zien De circulaire behelst verder de rcilcncii die l avre nog binnen het zoo wreed gebombardeerde Parijs terughouden Het poj rarauia van het IJouvernement vuii defensie blijft onvtnuiderd het zal niet buigen De circulaire behelst vonrls een protest tegen het bomb udcmeut van Parijs Zoodra l avre van de Duiiichers een vrijgeieide zal hebben outvangen en de stand van laken ie P irijs het zal vcroorlooven hoopt bij 210II aa ir l ouden te begeven ten eiude aan de couferrutie deel te nemen Vorr aiUea is J h Ojjiciid llcl vuren der forten Issy V mvres en Monlrougo siii ikie deu 14e bijna geheel liet beschieten vai de veslingwerken en van de slad P irijs wordt onafgebroken voortge el Het verlies der oiueii is zonder betcckeuis Vaii de kolonnes die het geslagen leger van h in y vervolgen zijn de navolgende berichlen ontvangen Den 14e stootte generaal Schriidt 2 j mijl ten westen van Ie Mans op enne vijandel jke divisie dadelijk deed hij een ki ichtigen aanval waa up de vijiind in verwarring vluehlle lu de richting aii Laval Meer diiu 401 gevangen vielen i i once handen De Jluiischers verloren aan doodrn en gcnondea slee s 1 offieief en 11 in in Hel k inip van Conlie ii ii idat er einige scholen gewisselil w ren bezet De Uuitschers maaktcu daar een groolcu voorraad wapens nmmuuilie en proviand buit lieaumoni is na een klem slrtialgeveclil bezel er werden 1 0 luiaiu iiliewagelis genomen en ongeveei 1000 gevangciieu geraaikt Voorts wordt gemeld dat op dea Lte een del iehement onder gener iil I iiu vi bij liriare iloir sterke vijandelijke afileelingt ii 1 a ingevallcn en d it bij er Ziib lucl geringe verlie m dnur heen sloeg Gener iul Werder mofili uil Uievdliirs van den l e dal de vij md leiu dien dajj naar men bcreisiit mei t kurp iC bj M iiirbeh rd krachtig op alle punten a iiitaslle vou naniehjk met arlillerie l c nanvtd is afgeslagen V cider handhaafde zijne poMi en op geen enkel puni brak de vjiiid er door Hel Parijs 14 Jan lo een officieel rapport werd gisteren geconstateerd ÜHt het bombardement het eik un reeds 17 dagen duun weinig schade heeft naugenchi De uilvnllen van de zijde der bezeaing werden wel is waar afgeslagen maar de contra aanvallen van de zijileder belegeraars ondergingen hetzelfde let Böl lijn 16 Januari De Koningin heeft van den Koning beiichi ontvangen i het iital krijgsgevangeuen bij Le Mans lol 20 001 man gestegen IS liij het vervolgen van den vijand in Noordelijke en Westelijke richting valleu nog a inhoudend krijgsmaterieel en levensmiddelen in onze handen Ook zija 4 locomolieven en 4C0 waggc is buil gema k Londen 16 Janiitri Uil militaire rapporten v U Frinscheii oorsprong sdiijut te blijken d it de uitvallen uil Parijs op l ll dezer van ondergeschikt belang waren De Duilschcrs hebben op verBchilleude puiitfn eene olt ensievc houding a iugenomen De delegatie te Bordeaux h d Chaudordy willen belasten met ile taak om Finnkrijk op de conferentie le veriegenwooriligen jranviile is echter blijven verlangen dat Jules Favrc in de conferentie zitting zou nemen RijSSel 16 Jan Generaal Faidhei bo telcgrafeeri dal de Xoorder armee ilen 14 dezer le Albert is binnengerukt en dnl de vijand zich heeft teruggetrokken Den Kie is door de genoemde armee eene verkeuuiiig gedaan naar de puu en van overtocht op de Somme Het bleek dat de vjand a le bruggen onbruikbaar heeft gemaakt en iu alle dorpen aan deu linkeroever gebarricadeerd ligt De wegen zijn zoo glad ilal cene beweging onzer troepen bijna ünnioi elijk is W ij gaan voort met Duilsclic iiiiiiscliappeu krijgsgevangen te maken Meii gi dat de Noonl armee raaiuicuvres maakt die ihain n et met jiiistl eid vermeld kniiiieu worden De ulliciereii der Fransehe be elting lo Peronuc puilistecieii legcii do rivergave dc er plaat Kevers 15 lanuari 0 VitO Generaal Lccoiiile mi ldt per teligruuf dat de voorgenomen bewegin gen geheel zijn volbracht Voor de dorde maal zijn de Pruisen genoodzaakt geworden iieii te verlaten Zij hebben die plaats geheel ontruimd Twee onzer bulailloüs zijn er binnen gerukt de overigen volgen morgen Alle vijmdelijke kolouiies ziju iu aftocht u iar Monlargis en Orleans De Pruisen hebben veel meer verliezen geleden dan wij Wooral zijn r vele Pruisische üfticieren gesneuveld Van Generaal v iianzy is le middernacht per telegraaf bericht ontvangen dut de spits der vijandelijke kolonucs dien avond is gezien langs de wegen naar zijne posltién Nadat daarop zijne voorhoede met die des vjands in botsing was gekomen heeft er s avonds een vrij levendig gevecht plaats gehad INGKÜONDjüN Mijnheer de Redacteur Het zal U zeker even als ons aangenaam zijn te verneinen als er iets gedaan wordt lot wezenlijke l ejcli iviii CU veredeling van den monscli en vooral zeker als dal pluala lie l l in de stad onzer inwoning Vergun ons d iii dal wc U eu d iardoor tevens het loiidelie publiek iipmcrkzaain maken op le alhier gevesti nlc licdertafcl Ai OLUV Klinken ons dag uit d ig in tonen van wanklank in de ooren to en van jaiunier en ellende vun verwoesting en verderf tonen lie oiis o schande I doen vernemen dat meuschcii door h irisiochicu gedreven beneden het redelüüze dier kunnen zinken Zondag avond mochten we ons in de sociëteit iis ienoegcn zaal Kunstmin eens recht amu A sceren door tonen van zuivere harmonie op le voligen die ons gehoor stnieldou en onze harten goed dodea Werd voor ruim een jaar de liedcriafel Het volgende progr iinina moge gduigen welke rcu cnsclireden er iu dien betrekkelijk korlen tjjd gcmaaki rijii llviniie an die Mnsik liitchner M iiiiieinpiarict Viotta Op den Rijn Knoken 7 8 9 10 I O Isi Uasaria Mozarl 5 Hollands Glorie R Hol Il Hel graf onder deu Meidoorn Dedamalorium van Hofdijk mei inlrodiiciie en begeleiding üi r 8upra iii M miienkoor en Orgel R Hol Die IJelende Diabelli Die Elire ioltes v üielhoven Die Wacht am Rhein C Wilhelm Rembrand feeslzaiig Verhulsi Wij zullen hel programma uiel N voor N doorloopeu wij willen a leen melden dat fle nommari goed verscheidene zeer goAl uitgevoerd werden dat bet jMannenquartei en Op den Rgn ons bijzonder voldeden en wal onze verwaehiing verre overtrof wes het Graf onder den Meidoorn wel willen we dat Uofdijks gewrochten schoon zyn mtar dit ze door eenvoudige lief hebltera zoo flink voorgedragen kondeu wordeu iieeu da hadden we niet gedaobt eu nat ons ten toppunt van verbazing bniclit WM dal lieflijke wij zouden haast zeggtn dal heinelsche geluid van mej van W dii wchvlllend de solo s in dit K op zich genomen had Het aanhüudeud en daverend applaudissameut zal haar zeker welgevallig geweest z jn m i ir hei bestuur heeft nog iel meer geil 11 11 dan tiejuichen bet heeft haar bet ecrelidmautschjp aaiigel oden en haar het gouden insigne van roi i o vereerd Een HtiTENGKwooN Lid Burgerlijke Stand CKBunt N 18 Jmi Jo n iea uudtir W Sihoi tea t ii J Zwi tteoi urg 14 Ri lil luidei 1 ZfiorUoüii ea vaa dT kiai 15 V SKci ril oedcs J KicivlIiI eo G Mes er rie o di s H F ilee Itut eii l II de Hiuü i Jouilin ojrii is W M Ovriin N18 Inii J A O Keikl of 8 m U H B W l l iwl K j H L B van Heij t huUvr vnn J k uuTs n j 16 H viia Geat 17 j S Jagers bo r n T den Itiot 67 j J 1 vna Kl vc eg 4 j ADVERTEMTÏÊN Hodon overleed alhier tot onzo diepe Blliart onw geliefde Moeder eii l ehnw l Mot er Mevrouw do Weduwe 1 MOLENAAlf van Zoi terniirr ill den ouderiioiii van eirc i i j irea V l i n m A N MOLKNAAR 14 Jituiiarii 187L A S MOMiNAAli VAN llKII I OOUT ICeiiiiH cii tilijfiiii ciic ii iitiiii ci iiii I