Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1871

V Heden overleed to JJordiwhl ia don ouderdom vari 7 1 jaren onze geheiUu vader en behuwdvader de Heer P he KLEKK üz Gomla O C KNAAP 16 Jan 1871 C E KNAAP dk Klerk IWnijIu rükamcr tic i Oud bUcm Biiltciigewoiic Vergadering ter viering van het TWINTIGJARIG BESTAAN UER KAMER op DONDERDAG 18 JANUARI 1871 in het Lokaal TIVOLI annvamj ien 7 uur lil m iMT iSfi ta IJ 4 tuftret leii door M G UoDtjema VOORAF Costumes van den Heer DUIilVüU NA AFLOOP S A£f f onder Directie van den Heer H E Goiusskn Plaatskaarten voor NIEÏ LEDEN verkrijgbaar bij den Heer P van OUDSHOOItN a 60 ets de persoon DUIZENDKN besteedt men niet zelden nnii twijrelnchlige ondernemingen terwijl menigvuldige kans is anngeboden om door middel van eene kleine inltgsoio ill het bezit van groote kapitalen Ie geraken l oor hnrj voordcelige inrichting tot eene solide geluksbeproeving dien tig 19 de dour de Staat lirunswyk goedgekeurce en gewunr borgde groote geldverloliug waarvan de trekkingen binnen kort uilen beginnen lOOyOOO Thaler of 175 000 Nd 11 pv aU Hoofdwinsl in t algoraei n winsten van Ndfl 105 000 70 0uO 35 000 26 250 21 000 2 maal 17 500 2 mnal 14 000 2 maal 10 500 2 maal 8750 5 maal 7000 2 maal 4375 13 maal 35 0 24 maal 2025 105 maal 1750 7 maal 875 160 maal 700 17 maal 525 281 maal 350 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden en eene deelneming hieraan kan des te meer wor i aanbevolen daar ve boven do helft der loi u gedurende de enkele trekkingen met win ten moeten verschijnen Voor de reeds op den 26 en 27 Januarij aanst plaats hebbende 1ste trekking is de prijsVoor een geheel Origineel lot ƒ 7 half 3 50 kwart 1 75 waarbij w j uitdrukkelijk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een hertogelijk blazoen voorziene vernieuwingslotcn worden verbonden liet undergetüfkeiide HandeUhuis zal gewenscbte beslelliiinen legen overmaking van het bedrag in biinkpapier of per postwissel onmiddellgk uitvoeren en er gratis verlotingsplannen bijvoegen ook iullep wg ooals tol dusver ons beijvenn door stipte overzending van olücieele trekknigs gslcn en door zorgvul dige bediening aan lel vertrouni n van onze geëerde belnnxhcblieiHJi n Ie voldoi n Omdat het grootste getal der Loten reeds is geplaatst en bij de drukke klandizie die onze door de fortuin begunstigde collecte geniet d nog in voorroid zijnde liotcn binpen kort worden uitgegeven zoo gelieve men zich ten spoedigste direct te wenden tot BOTTENWIESER Co rikiers en Wisaclkandelaars te Hiimliurg 1 Wedstrijd op Schaatsen te GOUDA OP DEN KATTENSINGEL Voor MANNEN prjjs ƒ 50 premie f 25 op Woensdag den den Januari 1871 aangifte op het terrei dos morgens ten 9 ure Voor VROUWEN prijs ƒ 25 premie 10 op Donderdag den l den Januari 1871 aangifte op het terrein des middags ten 12 ure Namens de Commissie T P VIRULY Mr P J SNEL Voor i tT c U ris Met primo MAAKT a s wordt gevraagd ervaren in het garoeeren en opmaken van HOEDEN R fleeteerende gelieve men zich te vervoegen bij den Boekhandelaar A Brinkman alhier De onderget ekendo neemt de vryheid zgne geëerde Begunstigers beloefdelyk te bedanke voor het bezoek dat hjj zoo ruimschoots eeft mogen genieten en maakt bjj dezi wekend dat zijn Koffijhuis van af WOEFSDAG 18 JANUARIJ 1871 voor het Publiek zal gesloten zijn A VAN GASTEL Originele Staata Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regering goedgekeurde gewaarborgde en doorb digde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trekking 26 en 27 Jauuarij 1871 verdebld ie 6 Klassen HOOFDPRIJZEN ev IOO5OOO Thlr 1 a 60 000 1 a 40 000 1 a 20 00 1 a 15 000 ü 12 000 a 10 000 2 a 8 000 il 6 000 il 5 000 5 a 4000 2 a 2500 13 il 2000 24 a 1500 105 a 1000 7 9 500 160 a 400 17 a 300 281 a 20r 360 ii 100 22 375 a 47 Thlr 1 geheel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gev one Postkaarten of door Postvoorschot worden lüle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde oorden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prijzen en trekkingslijsten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis xm Onze Firma is als de aller gelukkigste wereldbekend VGt Men wende zich met vertrouwen tot ïebr Lilleiifeld Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wij Jeeleu gratis don uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten Gouda UruK vuu Unukmu i TANDBEELKUNDE De ondergcteekende aeht alle aanbeveling onnoodig dtar kg reeds sedert 26 jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van do Geneesheeren als van het geachte Publiek Hg bljjft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewijst dat zjjn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Gouda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 CHIllUnOIN DENTISTB WORDT VERLANGD terstond tot 1 Mei EENE NOODHULP van des morgens 7 tot des avonds 10 uur Adres letter X by den Boekhandelaar A jRiNKHAN alhier Openbare Ver pach ting TAN HET VISCHWATER in de droog te maken PUTTEN onder WABDINXVEEN waarvan de bedjjking is aangevangen en in 1871 zal worden volbragt op DINGSDAG den 24 JANUARIJ 1871 des voormiddag + r 11 uur bij den kastelein J SLOOTJES aan het dorp te Wuddin n een Inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Heer MOLENAAR Secretaris de Commissie tot bedijking en droogroaking Openbare Verkooping op JLAANDAG 30 JANUARIJ 1871 svoorm U ure in het Koffijhuis de Harmonie aan de Markt te Gotida van TWEE HUIZEN en AANHOORIGHEID naast elkander verdeeld in diverse WONINGEN met ERVE en KLEINGARENBA N daarachter benevens eene LOOTS of AFDAK aan het einde der baan aan den Kattensingel en Winterdijk te Gouda wijk Q n 88 88n 886 en 88c kadastraal Seo tie A n 1 4 135 en 1411 te zamen groot 4 vierk roeden 22 vierk ellen Dadelijk te aanvaarden Betaling 23 Febr 1871 Breeder hg billetten Informatien bjj den Notaris MONTIJN te Gouda Bruns wij ksche HEELS LOTEN f 7 50 HALVE 3 75 KWART ƒ 1 95 voor de 1 Klasse van bovenstaande Loterg trekking 26 en 27 JANUARIJ e k zgn te bekomen bij A NORTIER Gouwe Wp C N 84 te Gouda Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen over welks heilrjjke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Bali ino den Hofraad Dr Ekiiarut en Dr Dirup handelen Bjjzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteeiiags organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs er flacon 50 ets Dépóts te Gouda hi Apotheker J W BOERS te Rotterdam in allo Apotheken KON BKIEU MINKK WATKE VEIIZKNDINO V ir KÉit i r Isi i4i i Ki f liJHIttanifiiiltfnii U itm M u iiiifr iiiiigl i iinl tittiitlsï v m wu ifMMii iiniiuénji iii i t p p ma inMii til m kil 11 lm dill tas li i i m itikküuirn aak uüz lin ww m L £ 1 h i II mm B MBi i BMiuu y 38a ta