Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1871

1871 VrUdiig ZO lauuai i N 1000 GOUDSCHE COURANT Nieuws eii Adveilcnlicblad voor Gouda en Omstreken De uitgave Heter Courant geschiedt ZONDAG WOENSD 1G en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden gepIaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaataruimte Afïonderlöke Nommers VIJF CENTEN De in onding van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND BuKcnlandsch Overzicht Gisteren Dinsdag is de Londeusche conferentie geopend Men verwacht ulgein en dat de daaraanweiiga jrtegenwoordigers der groote mogeudheden iogingeu zullen dom om den oorlog te stuiten AlIbant de taal der £ ugelsehe dagbladen in de laatste dagen doet dit wel vermoeden Trouwens de questie waarvoor na bet bloed stroomt en die gansch Wcstel jk Kuropa in pallning houdt is vaii veel meer gewicht dan de al of niet ncutraliteit der Zwarte Zee Lord Granville kou de ïitting roet een vredelievende toesprank openen eu de heer Brunnow daarop in verzoenenden geest antwoorden Rustig zgn te bü elkander gekomen zomier Jules Favre dat i alles wat men op dit oogenblik er vso weet De conferentie liet geen uitste toe maar men wacht Favre toch in den loop der volgende weck en in alle gevallen zullen de protocollen der conferentie aan de Frausche regeccmg ter goedkeuring worden aangeboden Hel is te hopen dat uit deze vergadering de vrede te voorschyn komt De Timeê meent te weien dat bet bombardement Tan Parys de bevolking begint te ontstemmen De ontevredenheid legen het gouvernement neemt toe en zal waarschynlijk tot hevige demonstruiicn aanleiding geven Van een miliuiir standpunt beschuuwt de Timtt hel bombardement als eene kolossale fout In Parys zelf Echynen de bladen minder ontstemd te zijn tegen frochu De Xltdrur libre beschouwt de Pruisen als een ziekte Parys als de zieke en de regeering als de geneesheer en keurt het dus ten iterkste af als de zieke zich voortdurend tegen de ipantregelen van den geneesheer verzet en hel oor leent aan allerlei kwakzalvers Hel bombardement wordt nog beschouwd als een aardigheid maai als de Duitschers uaar gewoonte atetds heviger vuur zullen gaan richten op de ongelukkige stad als gebouwen instorten en het aantal dooden en gewonden toeneemt zal men wel tot de overtuiging komen dat hel bloedige ernst s Van Fiansche zijde stelt nsen de laatste afgeslagui nitvallen als minder bclangryk voor Chanzy tracht zyn geslagen leger te hereenigen doch wordt steeds op yn terugtocht vervolgd ienirasl van Qoeben houcU Faidherbe in het Noorden tegen € it Cherbourg zcudt men aan beide leger belangryke versterkingen Aan de Zwitsersche grenzen wordt herig gevochten Bourbaki wil den weg forceeren naar Belfort von Werder verspert hem dien De uitslag is nog niet bekend De Duitschers sohynen tegen de overnacht stand te houden of althans slechts langzaam te wyken Jules Favre heeft gelijk we meldden dal hij van plan was by de mogendheden tegen het bombardement van Parijs geprotesteerd Hel schijnt zegt hij in het stuk dat de Pruisen hunne bommen by voorkeur richten op hospitalen ambulances kerken scholen en gevangenissen De kommandant van Longwy denkt er eveneens over en laat nu de weinige Duitschers die hij in der lyd ktijjii gevangcn heeft gemaakt in het hospitaal der Bliid üpbluiteii De zieken en gewonden heeft hy er cvcn cl niet uit laten ucmen Een tweede grief van Favre is dat de Pruisen bel bombardement niet gelijk du gewoonte is vooraf hebben aangekondigd zoodal ds Paryzcnaars hiinnc vrouwen en kinderen niet hebben kunnen vcrwyderen Hy tracht verder te betoogen dat e u bombardement twelk niet it een vi rbereidende stap tot eeu militaire operatie eeu koelbloedig overlegde en systematische verwoesting is met geen ander doel dan om der bevolking schrik aan Ie jagen Naar alle waarschijnlijkheid zal dit protest van weurskanteu nog veel gesohryf en tegengesohryf uitlokken De Bcicrsclic kamer beraadslaagt nog steeds over de verdragen maar we vernemen hiervan weinig meer dan alleen de namen der leden die voor en tegen hel woord hebben gooerd De zitting van 12 Jan schrijft een corre pundeiit uit Muuchcn was een roemrijke dag voor de Duitsche zaak en de tegenstanders der vereeoiging hebben legen hun wil tot dat resultaat niet weinig bijgedragen Wauneer argumenten iets vermogen zegt de berichtgever van deze vergadering heeft deze dag de kauseo van lanneming voor het verdrag ducu vernieerderen maar argumenten hooren is iels en stemmen is eêr iets anders In zijn schrijven aan prins Hendrik spoort koning VYiihelm de Luxemburgsche regeeriug tot behoedzaamheid aan doch verklaart levens dat het Pruisische gouvernement nimmer plannen heeft gekoesterd tegen de onafhankelykheid van het fjroothertogdom Men verzekert dal de Lux regeering hare toestemming heeft gegeven tol de door graaf Bismarck gcwenschte aanstelling van een Duitschen commissaris Ie Luxemburg Hel eenig belangryke dat de zitting van den Pruisischen landdag van 16 Jan opleverde was dal de miniütcr van eeredienst vnn Miihler gesproken heeft en zich verdedigd tegen de beschuldiging dat zijn ceredicnst bcstuur bureaucratisch was het hooger onderwys was volgens hem volstrekt niet in de richting van een bepaalde dogmatiek voor zulke beschuldigingen moest men bewyven bybrcngcn Van de rechterzijde werd die verdediging lev ndig toegejuicht er trad eeu kampvechtet uil dii rijen op de afgevaardigde Windthorst die vond c il het niet te pas kwam een enkelen minisier aan te tallen Graaf Bismarck was mede verantwoordelijk voor hel be tuur van von Miihler waar het vragen van beginsel betrof en om von Bismarck aan te vallen moest men den vrede afwachten lp A N K rIjeT Heden 16 Jan is de toestand iu Fraifltryk als volgt In het Zuiden verzamelt Chanzy zijn troepen blykens bericht uit Bordeaux na de laatste gevechten by Le Mans geheel gedesorganiseerd waren lil het Noorden gaat de Duitsche bevelhebber Göben die Manteulfel heeft vervangen voort mei olTensief te handelen Uit Brussel wordt bericht dut hij zou trachten het leger van Faidherbe op Belgisch grondgebied te drir gen wat weinig waarschijnlijk is tenzij Faidherbe de voorkeur mocht geven iu Belgió ontwaiicnd le worden boven het terugtrekken des noodig 1 een der Franschr vestingen in het Noorden Te LiUe liep het gerucht dat de Duitschers den linkervleugel van het leger van Faidherbe onitrukkcn Gunstiger luiden de berichten uvcr het leger van Faidherbe in de Eluik Beige in den regel echter zijn de berichten van dil blad weinig Ic vertrouwen Zoo de generaal Bourbaki met zyn snel oprukken tegen den generaal von Werder in hel Oosten van Fraukryk zyn doel niet geheel heeft bereikt daar hy het voi reerst niet zóó snel heeft kunnen doeB of de Duitschers hebben gelegenheid gehad zich te couceotreeren en vervolgens prins ïrederik Karel ter wille van zyne opera iën geen oogenblik ï n eigene tegen generaal Chanzy heeft gestaakt zoo kan de eerste ontmoeting van de beide legers bg Villersexel en Rougemont nog gewichtige gevolgen hebben Eerstgenoemde plaats toch is de sleutel die van de vallei der Haute Saone toegang geeft tol de valleien van de Moezel Als de Franschen in deze streek gelukkig zyn zou zij hen dus zoowel naar Belfort als naar Epinal kunnen voeren Bourbaki seint nit Onans dep Doubs arr Baume dat hy Arnay en Si Marie twee tusschen Baume en Villersexel gelegen dorpen heeft bestormd De tryd wordt dus voortgezet Ueruchten over vredes voorstellen waren in de laatste djgen zoowel Ic Wecoen als te Berlyn ia omloop zij De Débatt schrijft naar aanleiding van een artikel van den heer Edmond About in le Scir getiteld Wat de Kruppkanoniicn zeggen De heer About beschryft aldus de taal dier monsters zy zeggen volgens hem DoumI Doum eeu Duilsch woord dat dom beleekenl Hel is d logge barbaarschheiu de ruwe en onbehouwen materie die zich vorm geeft Parys redeneert praat zingt op allerlei wijzen maar de Pruis antwoordt op allei Doum 1 Deze eenige en ruwe toon verdooft de verstandige stem van Parij j bij dreigt de alom der menschheid te smoren Ën de heer About aan iel kermen en weeklagen over hel internationaal recht en het £ uropeesche evenwicht die vertrapt worden over de beschaving die honderd jaar achternil wordt gezet over de broederschap der volken die iu haat verkeert over de verfoeilijke Pruisische invasie en uver de domme Pruisische kanonoen die doum zeggen I Het logge Pruisische kanon zegt doum hetzij zoo Maar uie heeft hel uit de Pruisisoha arsenalen te voorschijn doen komen I Wie heeft hel tegen ons gericht l et keizerrijk En wie heeft hel keizerrijk torgtjuicht en het aangespoord om bet avontuur te vrpgcn waarin het is ondergegaan Wie heeft bet naar den afgrond gedreven waaruit Fraukryk thans met heldenkracbt zich zoekt omhoog te worstelen Het waren zij voor wie de kanonnen ali zij Fransch zijn niet doum maar ioi m zeggen Wat ons betreft wij waren zulke lichtzinnige bewonderaars niet van het toum En wy zouden niet geheel het recht meencn behouden te hebben om te klagen over de bedreigde beschaving en de Te itouische invasie te vervloeken als ij in Juli hadden eincend dat het Fransche geschut bestemd om den Rijn over te trekken en Duitbohland te ovcrstroumen uit beschavend metaal gegoten was Alle kanonnen zeggen dunml l in al men gcdoü il il ilespuieii hun het woord gcvcu u datgene van de twee kaïiunnea