Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1871

lfclj I hd meoat hum van df twor ijii dat grmn nd lieoft hct groolslo U zijn on liet kleinste is bleken i D t 23 fl Ji SPANJE Uit M idrid vorde i renige nieuwe bij oiiderliedon omtrent de ponvoudige leveii vvij e do konings medcKcdeeld Volgen gebruik bestond de koninklijke tufcl uit 2 i aolioleU mnnr Vmedeus heeft ilie dadelijk verminderd tot vier Van de kamers in het paleis die in gebruik is de helft op zijn last gesloten Als hij uit rijden gaat neemt hij iicioit meer dan een of twee niljiidaulen mede terwgi lechls één lakei iichior op het rijtuig is Pe koning gi woou soclitenda vroegtijdig op te staan gaf leeds den eerslen dag van iiijne komst Ie kennen d it liij ten zeven ure verlangde ie ontbijten l e k imeil eer antwocidde hierop dat men verwacht had dat Z M naar nndigebruik s voormiiklu a tusschen il en i2 uur het ontbijt zou gebruikeu De koning beg if zich toen met een adjudant naar het oA di l arii om aldaar te outbgleu Ten tien ure s avonds worden de deuren in het paleis gesloten terwijl en i ure de liohleu worden uitgedoofd i e koning begeeft zich rreils kort na 10 ure te bed Li lrid is over dae Jevcnswijze verbn aod Op de receptie der ambtenaren ten hove is de handkus fgesehaft en de democratische handdruk daarvoor in de plaats gesteld De armen ijn rijkelijk deur den souverein bedacht Dikwijls gaal de koning ie voet uit en doet persoonlijk kleine iiiknopcu Toen hij vernam dat de ondenvij ers achierslallig traclemen van den Bt aal te vorderen hadden verkla irde de koning anu den minister van finaueieu dat hij geen reaal van zyne oiviele lijst in ontvangst wil nemen vóórdat het tractemeut dezer personen is aangezuiverd RUSLAND De Boasisohe minister van oorlog heeft naii den keizer bel plau eeuer nieuwe leger organisatie voorgelegd op den grondslag der algemerne dienstplichtigheid Uuslands strijdkrachten zegt de minister ÏD zijn rapport zijn uiet eer voldoende tegenover de ontzaglijke legers der VVeatersche mogend hedeo t e diensttijd is bepaald op 1 jiren waarvan 6 of 8 jaren uoiieve dienst Na verloop van dien tijd kqnneu de mauschappen groot verlof bekomen of worden ze geplaatst onder de reserve Alleen zy die lichamelijk ongeschikt zijn worden viijjiesleld vau den dienst h geval van nood kunnen ze echter onder de landweer worden ingedeeld De staat behoudt zich voor om tijdelijk personen vrij te stellen wanneer ze dat nooilij cht voor de belangen van het huisgezin der beschaving landhuishoudkunde of industrie De reserve zal ook ii vredestijd nu en dan worden opgeroepen om z oh te oefenen In het algem eii heeft de keizer de bepalingen van het ontwerp goedgekeurd De boeren van Lithauen ea Zuidwestelijk Rusland die in 18 3 tijdens den l oolsclien opstand a ui de regeeriiig Irotjij zijn gebleven ontvangen namens hei gouvernement medailles met het opseiirifl Aan de verdedigers des Vaderlands in zonder dat al degenen d e er mede worden versierd ich nu bijzonder verdienstelijk behoeven gemiikt to hebben llerhauldehjl hebben reeds Hildeeliiii en plaats gehad en in den laaisteii tijd is er weer een nieuwe bezending aangekomen l Is voor de legeeriiig een aardige gelilbeU ig want de minhiilIjBS die weinig of geen inn ke wa irde be itteii moeten door de gelukkige gedecoreerden met een halven roebel worden betaald BINNENLAND GOUDI 19 J tNUAUI Gisteren had alhier de aangekondigde viedsirijd op schaatsen voor mannen pbials Een groole menigte was op de been om dit echt nalion ile schouwspel bij t3 wonen Ondanks het düoiweder is alles itnuk zij de voortreffelijke maatregelen van de regelings commissie in de l este orde afgeloopen Vyftig dedpcoiers wa iromler vele l orsche en stoute rijders hadden zioh aangemeld Tfgeu half drie waien de laatste ritten gedaan tn zijn de prij eu met een toespraak van den voorzUler der comoiissie den heer Viruly uitgereikt De beide w nners waren voor den prijs van 50 l Boodenstein van Ouderkerk a d I Isel voor de premie van ƒ 25 A v l uivendijk van Guuderak lie muziek der dienstdoende schutterij luisterde den wfcdsirijd en de prijsuivdeeling op Dank komt toe nau onze slailgeiiouteii die door hiiniie bijdragen dit wintervermaak hebbuii mogelijk geiriaaki maar Oural aan de leden der eoramissie die met zooveel zorg het welslagen hebben verzekerd Tegen het einde begon de b iiin door de menigte mensMien te overstroomen zoudat men vrecsl dal de hardrijderij voor vrouwen op heden niet zal doorgaan Als een bijzonderheid wordt nog gemeld dal cfn der rijders de baan 260 meter lang in 23 socondcn afreed liet bestuur der llollaudsolie maatschappij van lanilbonw ntdeeliug Gouda on oinalrekon heeft zich ge vciid tol den minister van binnenlandsche zaken met een adres waarin gezegd wordt ilat door de wet v in den 20 Juli iiV S wiliilud u löljcene weldaad is bewezen aan do landbouwers in Nederland waarvoor zij de regeering hoogst dankbaar zijn immers door de afinaking en daardoor spoedig vernietiging der araetsluf zal evenals door de afuuiking bij veetyphus het geval was de longziekie in Nederland weldra moeten wijken Evenwel wordl naar genoemd bestuur meent thans zeer zeker tegen de bedoeling der wet verkeerd gehandeld waarom de minister verzocht wordl maatregelen te willen bepalen w aiüOot ulj luiigi w vr n longziek vee onmiddelijke afmaking en alzoo verlueiigiiig van siuetstof kun plaats hebben De nitbreuliiig van bet getal district veeartsen zou daartoe veel bijdragen Uit Schoonhoven wordt van 16 Januari gemeld Heden middag heeft alhier op de gracht een tchoonwedsinjd op schaatsen plaKls gehad die door eenige hoeren liefhebbers was georg inisecrd Ondersleuud door de inleekeniugen van eenige stadgenoolen had de commissie het genoegen als prijs uit te loven een keur g gouden cilinder horlo e en als premie een dito zilveren Ondanks het zeer ongunstige weder namen 23 personen aan den vedstrijd deel waarvan zich na den eersten rid IB terugtiokken Groot was het aantal nieuwsgierigen die regen en koude trolseerden om een knnst wedstfijd bij te wonen die zulk een schoone legenstelliag miakte met de zoogenaamde hardrijderijfn De twee naast elkander liggende bonen waren p m 100 meter lang en p m 5 meter breed terwijl iedere streek die op ééne schaats moest afgelegd wurdei minSltens 15 meter bedroeg Na een langen en schoonen kampstrijd viel de prijs ten deel san J v d Graaf uil Gouda en de premie aan J Streef aud van Streefkerk Aan de oommissie komt alle lof toe voer de uitmuntende regeling van dit feest dal naar wij hopen een waardig besluil van het ijsvermoak moge zyn Men meldt uit Boskoop Ii de vergadering der Pomologische vereenigiug van den IC werd re iening en verantiioording ged ian over het dienslj lar 1870 tevens werd de begrooling voor het loopende jaar 1871 ingediend eu goedgekeurd die evenwel een deficit aantoonde v i n ƒ JOO De door het bestuur voorgestelde rentelooze leening i i 30 aandeelen van ƒ 10 met j i irlijksohe uitlotiiig tut dekking van dit tekort werd mede aangenomen en onmidilelijk voor 2Q aandeelen door de aanwezi ie leden geteekend terwijl zonder twijfel de overige onder de absente leden oT vrienden der vcrecniging zullen geplaatst worden Vootls werd in beginsel aangenomen dat door de vereeniging op de in Maart a s te Haarlem te honden teiitooiislelling van vruchlboomen zal deelgenomen worden en dal door het bosMiiir in een spoedig te houden Yergadoimg eeiie hc rooiing van uitgriven daarvoor ial ingediend wonleit In deze v e gadering legde de heer A Ivosler M n die sedert zeven jiren de betrekking van penningmeester vervuld h id zijne betrekking neder eu werd die door den heer G Boer daartoe benoemd aanvaard De Staats Couranihey l de volgende rivierberichten Keulen 18 Jan Waterstand 5 voet 5 duim boven nul Zeer weinig drijfijs Emmerik 17 Jan IJs vast Van Eees is hel ijs opgeschoven lot X inten Lohith 16 Jan IJs vast Waterstand 13 73 meter AP of 0 18 meier boven overUatspeil Gevallen O + 3 meter IMhii en 16 Jan IJs onveranderd Waterstand 12 21 me er Al of l öO meier onder noodpeil üovallen 0 28 meter Kljmer tt 17 Jan De Waal vóór de 8tad open en blank water overvaart gemakkeiyk Boven en beneden de stad ijs onveranderd het wordt dunner en zwakker Temperatuur 38 I I annerden IB Jan IJs onveranderd Waterstand 12 05 meter j AP of 3 84 meter onder noodpeil Gevallen 0 25 meter yirnliem 17 Jan IJs vast iri slcri oort 17 Jan Overtocht Ie voet over het ijs ook met beladen handkarren Dieren 16 Jan IJs vast Waterstand 8 58 meter AP of l C meter onder noodpeil Gevallen O 10 meier Znffen 16 Jan IJs vast Walerstaiul 6 95 meter Al of 2 05 meter onder noodpeil Gevallen 0 06 meier Derenter 16 Jan IJs vasi passage Ie voet over het IJS tn met de pont door ccnc sleuf Watcrslaud 6 1 molcr f Al of 2 ii motor onder noodpeil icvallon 0 1 I meter Aalerveer l i Jan s nam 2 uur IJs en passage onveranderd Wuterstanil 2 3 1 raoter AP of 2 62 meter onder noodpeil jewnssen 0 02 meter Kampen 16 Jan Ijs oni randerii Wnlcrslund 0 U6 meter f AP of 1 00 inctcr onder noodpeil Uewassen 0 01 meter f ijk bij Dimnlede 17 Jan In den Bood voet het t vasl vuur de stad blank water Waterstand 5 60 meter f Al of 3 23 meter onder noodpeil Gewassen O iS meter Vinnen IS J in IJs vasl geregelde overtocht Waterstand 3 J8 meter AP P reewijk 18 Jan IJs vast Wnter iand 3 99 meter f P of 2 52 meter ouder noodpeil Val 0 13 meier Guriiiclum 18 Jan IJs vast overtocht te voet Waterstand 3 20 f AP of 2 34 meter onder noodpeil Gevillen 0 11 iiit r Jf erU iiilani 18 Jan IJs vasl ook op de Nieuwe Memode Waterstand 2 61 meter Al of 2 61 meier onder noodpeil Gevallen O 06 meier te Puulown ihoevo 2 12 meter f Al of O 88 meter ouder 11011 Ipoil Gevallen 0 01 meter ühedncit 18 Jan IJs vast Waterstand 2 05 meier AP of 1 95 onder noodpeil Gevallen 0 01 meer te Oltersluis 1 67 meter AP Val 0 02 meier Doi dricht 18 Jan IJs vast HoUandseh Diep Nootdevial drijvend vlocdjs IJs in de walerwe gen en overtoilitveren onveranderd Waterstand 1 18 meter AP of 2 82 meier onder noodpeil Gewassen 0 10 meter Brielle 17 Jan IJs vast Waterstand 0 52 meter AP Gevallen 0 01 meter Toestand der takken van de benedenrivieren onveranderd Maaitricht 18 Jan 9 jre voorm Eerste ijs van boven afkomende Ö j i r voorm de Maas daarmede geheel overdekt Aatersland 12 uur smidd 2 50 meter boven nul Was in 4 uur 0 43 meter IJsgang duurt voort Grave 17 Jan Overtocht te voet over hel ij ook met licht beladen rij en voertuigen IJsdikte 0 17 a 0 20 meter s Boic i 16 Jan Therraometersland = O C Overtocht in het veer te Iledcl met voenuigen ovei het ijs Van Iledel tot Nederhemert ijs vast Aan het veer te Well een open vak Waterstand 4 54 meter AP of 0 43 meter boven iul Gevallen 0 0 meier iroudnchem 16 Jan IJs vast Waterstand 3 66 meter Al of 2 54 meter onder noodpeil Gevallen Ü DS meter De N R Ct ncelt oog de volgende ijsbcrichlen Ilel ijs in de rivier de Lek voor Vianen heeft nog ceiie dikte van 6 lot 10 centimeter zoodat de overlocht met de ysschuit geschiedt en wat betreft de voertuigen met de zcllpont die door een daartoe gemaakt slop vaart Zoowel aldaar als in de Betuwe is men bevreesd voor ijbverstoppingen en daardoor te veroorzaken overstroom iUgen Wij vernemen dat de kolonel Booms om redenen van gezondheid aan Z M den koning zijn ontslag als minister van oorlog heeft verzocht g Rijl s middelen hebben over de twaalf maanden van 1869 opgebracht 74 100 704991 3 Voor 1870 waren zij geraamd op ƒ 72 099 533 Zij hebben werkelijk in 1870 opgebracht ƒ 75 682 626 8 lérhalve ƒ 3 588 930 82 boven de raming De nieuwe minister van binnenlandsche zakeaheeft een besluit genomen betrekkelgk eeue wijzigingin de heffing van schoolgeld voor leerlingen diei Kijks hoogere burgerscholen bezoeken dat voomlvoor hen eene aangename tijding zal zijn die hunnakinderen sleehls een gedeelte der lessen laten bijwonen Onder het vorige ministerie namelyk is bepaald dat wanneer leerlingen jok maar van t onderwijs iu ccn enkel vak willen verschoond blijven zij Inch voor ieder vak afzonderlijk moeten betalen Zoo moesten zij die geen onderwijs in de gymnastiek wilden oi lvaiigen ruim 100 geven lerwylhet volledig ondern ijs slechts ƒ 30 per jiar kost Zoohoorden vvij van iemand die voor 3 vakken ƒ 42en een auder die vot r 6 vakken ƒ 84 schoolgeldmoest gevcu Door den tegenvvoordigen miuister isnu bepaald dat het schoolgeld in enkele vakken metden Istcii Maart a s in geen geval meer danƒ30 mag bedragen F Cr Ct De vraag heeft zich voorgedaan of de eigenaar van een door longziekie aangetast rund bevoegd is om na behoorlijke Miigifie van hel ziektegeval dat rund onver ijld UI 1 inachtneming onder politietoezicht van de voorsebrificn op het verbrnu ij Satr ïi £ T t t r8i i iiw k I hu IW J mi 4 ewfi ti 5 S V li iii t i HlmilifiaiTJBjB l Wmii w k S itttiWiiur tt j P WiitJ W m t Isnv 1 k IS 4 W r 1 i C i w r S l lil L W Wm Hl 1