Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1871

iiulcr noodpeil Ir I r CD p sI meier f P ii 9eo O 02 meter Ilru Waterstand onder ooodpeil den Boadfoet llicr Wittriland onder noodpeil leiieide oTertooht JuateisUnd 3 99 Ir noodpeil Val lovertocht te voet ueter onder nood op de ISteuwe L P of i 01 I meier te Paulo bS meter ouder Val fi atflrstand 2 05 ilpeil Gevallen + AP IlloUandsch Diep in de walerwe I Waterstand 118 noodpeil Ge krstind O 52 ffleliideorivieren onEerste 1J9 van de Maas daar12 uur s midd uur 0 43 meter toet over hel ij kuigen IJsdikta liid OOC 0 erleiiuigen over het I i I ast Ai n het Icrstund 4 64 me n lul Gevallen Waterstand 3 66 noodpeil Ge tndo ysbertchlen Vianen heeft Ifiieter zoodat de Il en wat betreft e door een daar is men bevreesd te versorzakeu ooms om ledenen ng n ontslag cht Uvialf maanden ny Voor 1870 ii3 Zij hebben 6 52 62fa 82 Derng pnlandsche rakea uk eene nijziging Jicerhngen die kcn dat voorn ijn die honna p en laten bywo unmelgk is be Imaar van t on irsciioond blijven moeten betalen i in de gymnaa OU geven tcrwyi Ipcrjiar koU Zoo er 3 vakkeu ƒ 42 I S4 achoolgcld Irdigen mi iister is piikele vakken met t eval meer daa P Gr Ct fm of de eigo n el 8t rund belli e van bet nckhlneming onder op het vetbrau den of begraven der iiigenandiMi Ie i nen biitc te slachten en de overige deelen Ie jjeMe te mnken uf zelf te gebruiken Die vraag acht di minisltr van binnenl zaken blijkens diens misiivi an den Ii deier voor loesternraende bcnntnoording vnlbnnr inits de i kt eersl kort geleden opgemerkt en nut Ter gevorderd ij en de eigiinar icli onder trpt aan dn voorschriften oinlrent lesmfutie Ondiril Toornaarden atht hxe de bedoelde handel ij e wenschelijk zoowel in het belang vin den eigenaar als van de schilkist terwijl de spoed iiimedede afmaking alsd in ral plaats lelibeii tot ueririg der besmetting kuibijdrigen Dt gi meentibesturen ijn uitgenoodigd om in voorkomende gsvullen ah dienovereenkomstig te gedragm er ilpii tui provincit uitl llolinnd hebben bepaald dat de heryk der raaun tn ge iihlen in ile verschillende gemeenlen de er provincie ui I il il plaats hebben in de maanden Maart April Mei Juin Juli Augustus cu hcpteniber Mij vernemen uit de resulertie d it door de ver schillende hoofden van de depariemenlen nnn schrijvuigeo rijn gedmn aan te betrokken hoofd ambienareu specnul die van den aterstiil om op to geven uelke nerken en posten voor uitstel of Uanruil blijkt dut htt mVn beniiid de mcebtmogeljke be uiniging bij zijn cptredcn wil bttnchten en voorloopig builcngtuaiic financieels maitregelen wenscht te lerinijdtii Jnk Cl In het fpeloopen ja ir nerd tt Katwijk de haringvii Bcherij uitjftoeft ld door J l sihuien genmmlijk bemand met S30 koppen Diirrneile ib aiii ebracht Ijuiten de 10 ptt loegifl b J2 00 siuks onge Bohonden sleurliaring en 1 US IIUO siuks pikelhnring a 1336 tonnen toiani 9 77 200 stuks Aan den steurhar ug werd besomd ƒ 945i 0 en san den pekelbariug 2U040 te lamcn 114 100 Wonueer men in aanmerking neemt dat ten gevolge der tyilsomstandighedeii de visschers 5 weken liter yn uitgegaao dan lu de laatslvorigc jaren en er geen verlies van Aiansohappin vaartuigen of netten is geleden jcun tie uitkomst dc or onderneming uU zeer bevredigend beschouwd orden Te Zalt Bommel is gisteren morgen een luchtballon ee ien komende van het Zuidwesten in gaande naar het noordoosicn De ballon vertoonde ch hoog in de lucht en hul leii snelle taart en wis potdig Dit het gericht vordwenm Ook op ancicie pi ntscii als Wijk bij Dnuralede Woudenberg en Leersum is die ballon waargenomen Nnnr men uu Hardtruijk meldt ie hij nldair ndicrgcdiild Naar men zegt heeft een officier die gekneisi vtas den ballon verlaten en 7ioh over Utrecht naar Amsterdam begeicn liet Ilandehblad bevat hieromtrtiil hel volgindt Naar men ons meldt uas do ballon om O ure des ochtends van l anjs vtrlrol ken en moet dus door den sterken uidenwindi dui eliiigHekkpiidt vaart hebben vcrkregdi da ir luj reeds njf uren later llarileruijL op ongeveer üü uren afslai l bereikt heeft In den omtrek der genoemde = lid m het dorp llierden k im het givaiiK volgens een bericht op het ys volgens een ander in een cikenhcg neiler In de nabijheid der stad hadden de rei igers po gingen gedian m ich neder li lilcii il bij iltn feilen ind na vele vruclitcloo e pügiii en in zoover gelukte dat zij met de iiipdigcbni hu dtpcehes op circa vijf kwartier afst md van lc stad den visleii grond bereikten Op vasten grond g komen ontmoetten ZIJ een landbouwer en honlkiiopmm die huu de behulpzame haii l bood n lar huis nam en de noodige verver chiiigen pniibood l enigermate van i e vermceienisseii bekomen vcrlrokkui zg naar Harderwijk wnir zy ten i raadhnize verschenen l ce van do drie luelitrcizigers alleu Iransche officieren werden bij liet neerkomen ge lukkig met gevaarlijk gewond doch ernslig genoeg om in bet hospitaal te Harderwijk Ie worden opgenomen lerwy de c crde naar hel schijnt een hoofdofficier van de genie die slechts een lichte kwetsuur aan het been had bekomen zich over Amersfoort naar Utrecht heeft begevt i vat waar hg met den trein van 9 ure naar Amsterdam vertrokken IS Men bericht ons nog dal de ballon nnnr Bordeaux bestemd was ii dal volgens de mededeilmgen der rei ig r8 bij herhaling door de Dmisehirs ep dni ballon ges holen was De rei ger deelden mede dat Pirijs 0 ruiinschuols van brood voorzuii was De ballon zelf waarin i og ecu geleelK d r de pêches was ni hiergebleven hebben de rei igi rs aan zijn lol moeien oierlalen Gisteren om 11 nn zag men hem Ie Harderwijk op kurtci ufsl nul in de Ziiidcr ee iiedervallen welke in een koloibiil ijsmUI licfsi h ipiii H In llcnjl begaf nirii itli up sebualsui derwaiii uaur duur dcii hevigen uiiid werd dl billoii welrr opgenomen en verdween ml hit g iihl 111 dl ri hmit van de Noordzee Ir as lom getn lio il i in bcicsligd zoud it men te Ilirlcrnjk rciiU vi nn c I li dut d ruzigers door 1 11 oiigiliik vMirin gdrollrn drlukkig echter blirk dn wrinoilni oiixigronl K ijn en hilddi de nunschlicviiiili 8ehait enrij h rs ju lit gemaakt op dii 8 hadu lp 1 en nmlifeiiiir bij de marine is ecnigen lyd ge leden tenue volge van hel springen tan een torpedo ilicn hij moest hcratellcn verwond en overleden Zijuo weduwe stelde toen een vordering legen den staal m tot schidcvergoeelii g wegeus bewecrdeu on tourzielitigen doodslag De hooge raad heeft de vordering toegi wezen en lan de eiicheresse een Ie venilaiig weekgeld toegelegd van 5 te rekii en van het overlijden van hiire echtgenoot en i a li lar over lijiliii a in elk der kinderen lol hu me merrderjarighei I een eekgeld van ƒ 60 Inilien echter de eischeresii weder een huwelijk mocht aangaan zou de ouderslenning vcrva Icn Belangrijk voor Volon In alle brineheii bjzoniler eeliter nul betrekking tot ele algtinren gezuehte origineele loien is hel vertrouwen gerceht i ir ligil eemizijds door de er kende olidileit der hrma en len anderen oorelen daard or voorlgevlofiden iioruicii nfirek De uil hoofde an hare niiiwkeurigei stiptheid bekende St lalse tleeieiihandel v m Adoiph HaaS in UaiU burg urdt dun ook aan ieder met warm e ainbevolen en diitn wij oen ieders aaudieht vestigen op de heden in ons blad voorkome idc advertentie der voormeiele firm CberbOUrg l J m De SO OOU soldaten die verttukteu rgu omhel legercorps van l hanz te versterken hebben zich niet bg hem kunuen a insluiten De spoorwegcoiraiun it was ifgesneieu Ve e troepen en malr zen jii heroourg g k intün ieerd London 18 Jon nfifreiii e is eisleren ten een ure g upend Xegenwoordig waren Je hecien jrinville Vpponji Cadorna Bernstoill voii Bruiinow en Musurns liev De tweede bgeenkomsl zal elen J4aten worden gi huuele i liisicren h id hier eene tair bgeenkomst plaalB oiiiler presidium van den beer Mer Dan Ër werd beslu en Miindig a s op Irafalgar bijuarc eene medii g e houden om te protestceren tegen bet boniliir Ie ment vin Pirijs Jkulj iii betoog ilal het belang van luropa cii voord dat vin Duilschland eiaeht dat ci een ciiidi a 111 den oorlog korae In zulk een oorlog IS het vooreleel aan de i y t vgn de overwonnen nttie l irgs moge vallen het eene leger moge ni het andere versiagen worden de republiek zal met zwiehien BreVllllOrS 17 Jan In den afgcloopen nacht heeli gdiirial ton Keiler Irahtr bezet Hg over viel vervolgens Cheubier nam 7 officieren en 4Ü0 man krggsgevangeii en mankte de bagage des vgluds bn t De morge is omstreeks 8 ure tastte de vgand herhaaldc gK l hassey en des middags Bethoncourt hevig mair vruchle uos aan Bg Montbeliard en teu westen van Lure had ecu leveiul g nrlilleric vuur plaats Des namiddags te 4 ure greep de vgand von Keiler met annzie ilgke overmacht aan die er echter in slaagde zgnc posuien bg I rahier te behouden Hel verlies aan onze zgde bedroeg lu de drie laatste dafen ongeveer 1200 man aan duuileu en gewonden Berlijn is Jan Do Pronucuil Correspondent zegt betrellcndc de lonfcrcntie ilat de mogendheden het vooraf eens zgn geworden over de punten waarover onderhandeld zal worden Hel blad waarborgt dat de conferentie met zouder een gunstig resultaat al zgn Munchen 17 Jan Uit Versailles is bericht ontvangen d il aleliar heden eene groole militure plu hliglieid plaats heeft ter gelegen leiu dat de koning Wilhelm definilief de kcizei kroon heeft nangenomeii 1 Ik riguneiit wordt door dcputaticn vertegenwoordigd Havre l i Jan Gistcien hebben 500 Pru sen tHu kiiioiiieii met zieh voerende een aanval geil iiiii eip de Irinsehen in de nehling van baint llomaiii g wierpen projeeliclin op hit dorp g werden na ecu hevige worsteling met vorlics teruggeworpen De Iraiisehen tilden 5 iloodcn en 10 gewonden Bordeaux Ih Janunn Gambelta heeft zich op verzoe k van li iii v bg hi l eslelgk loger gevoegd De 1 II sen bedreigen lours De Laval Ih I iiiiiari Do terugioeht heeft in goede orde p uts nieilegenstlinde het zeer slechje wc Ier Onze verkenners ma ik len eenige gevangenen one er hen bevond zich graaf Mollje Góneve Kj Januari De heer Kindon is over ledi n Munchen is Jan in de kamer vuu afge vaarligden hebben ile lieeren v Hulller l rankenburger en Wueldrt vi ir en Kolb tegen de trnctalen met den Ivoorel Duit ehen bond gesproken De heer von Huttier eide dit de koning van Beieren ten de e het initii ef heeft genomen en waiir de koning zieh bevindt d lar is ook ilc pi lati van ille goede pilriotten Iiii lp eii de verdragen gericht voorstel 11 de Zjile der oppositie eril ten slotte na een leven lig deba met grooto meerderheid verworpen Stockholm 18 Janunr De Kgksdag werd heddi met eem troonrede geopend wiirin wordt gewezen op den lege wouoriligeii ooi log en op de niogelykheid il t hj ziih iii w jeleren kring zal RijSSel IS laiiiiin De gcuerail Faidlierde zet zgn leji hl iiair orhie voort De prefect van hel Noonlei depirtcraent is ontslagen en wordt vervingen elooreleu heer Paul Bert Brussel 18 Januari olgeni de Indc peHdance Beige zgn de inwoners van V ileiie eiines gew larsohuwd dat de inundilien onverwgld zu ai gesteld worilen Saint Que iiin li dnor ile Duitsehers ontruimd en worelt duur kolonel Unird bi et Deze Is meteen gedeelte van het girni oen an Kimerjk üervvaarti vertrokken leiiieimdc Ikriciitcn üü vrouii van ccn ovirbiim bii gfmeistcr komt tot dcu dorpsprtdikniit om dt b i uit lus ti bibltlliii nianr eistbt dat de l nog phchtigtr iii h ir m rk Jnï jiHaii diiii by dtn uiilaiigs ovtiltdi n rijktii boer Nliiiiidt Ou piedikaut 7tgt dat dit schiir LTitiiuk 1ijk m Anw Stiiinidt luct lli k rktlgke pkclilightdLU isbigrHveti U briDgt dt wedUMo hiertcgta UI ntnaur tnijii iiiuii mu buigiinnster en d c moet bovca itn botr etr oiitvaiigcii Nu weet je at zegt eiiidtlijk dt prtdikaiit ndau cnl ik bij dtzc gdrgciihcid voor het luidin de klok laliu pottkcn dat kost 10 gutdea meer Tc ïunfkirrhen in Duitsclilhiid rs iii bef krauk innigcngeitirht ern man opgenoinea dio de manie btcft om zich voor van Oud gcrotpcii te boudeii allt nieoscb n boven de 70 jnrtii dood to maken d inr rij toch gecii nut meer Raiibrtngio Op twee gnjAH rde ï ud Inj ritdh met gucd gevoeg njn roe piug hiprotfd Hij vertiidt dm dukttr dnt hg tcb aao do Heilige Schrot hitll eu hg zgn vndir ook oiocBt vcrmoorden wanneer dtze 70 jaar mai MARKTBERICHTEN Gouda IV an De hindel was nog zeer beperkt alle n voor driiigende behoefieu werden kleinigheden ver iuidild tot ruim vorige prgzen De veemarkt met goeden aanvoer de handel was iets vlugger Kaas niet nangevoeril Ooebotci J I ib nf 1 46 T i i 1 1 1 ej Burgerlijke Stand jtuimrv 16 luii Aluin eiuders A vna Fgk en J Feonet Luriiclia rittiriiella tiiitirs A vna tier Hoeve ea 1 V viii Itiuztkuia 1 Hll I I 1 N 17 Jnu I ISmiiiU O w dl lil II Ib Juii I I iiiiiieiiburg en J lï Maus 11 J Blanke eii W C liiiiliiig r I