Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1871

KANTOOR hl Hl m ADVERTENTIÉN lieden overleed alhier tot oii e diepe smart onze geliefde Moeder en beluiwd Moedur Mevrouw de Weduwe J MOLENAAIX van Zoett rmer in den ouderdom van circa 83 jaren Wad lin rveeii A N MOLENAAR 14 Januarij 1871 A S MOLENAAR VAN DEIl PüüliT Eenigf en algemeene keimisijmrijf ZaaTjVUNSrMlïV ïn Ie Sociëteit ONS ü E N O E G E N Koninklijke Hollandsciik Tooneki i sïbn onder directie von VALOIS JAHN PAÜBEL ZONDAG 22 JANUARI 1871 DE 0R6ELDRAAIJER n ZIJNE rLEKGDOCIlTËII Tooncchpü lu 4 Tufcttleit naar liec UoojrJtiilsch viiii CiJABLont Uiik h Pflikfu vrij bewerkt Hoor J lïoiit D A A U N A HOE HOLLEH Vauilfville II lic ii f Dnar het VtaiihclMaii Ci AliiviiLt en Jmmbiii liiinoisr iIihii IfosiHi Iaassi n l AUZE KA UET VOüUSÏl K Aativamj ten zeven ure Prijzen der Plaatsen EERSfE HANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 2 Rang 0 60 3 Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 21 en Zondag 22 Jan van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure tegen betaliug van 10 Cents voor elke plaats lÏJWKLIJkS AAMÜAGr Een FATSOENLIJK JONGMENSCH niet onbemiddeld wensclit langs dezen moer gcbrnikelijken weg in kcnnif te omen met een jonge Dame of Weduwe zonder kinderen om nawcderzijdsch goedvinden een wettig huwelijk aan te gaan Vereischteu zijn niet boven do 25 jaar een goed uiterlijk en acht humeur op vermogen zal niet gelet worden Hierop reflecteerende gelieve zich onder letter M te vervoegen aan t Bureau dezer C ourant met opzending van portret hetwelk geen bezwaar kan zijn daar deze oprecht gemeend is en men dus van de stip ite geheimhouding verzekerd mag wezen Ongefraiikeerde brieven worden niet aangenomen Openbare Ver j ach ing VAN llhT VISCHWATER in de droog te maken PU TTEN onder WADDINXVEEN waarvan de bedijkiiig is aangevangen en in 1871 zal worden volln agt op ÜINtiSDAG den 24 JANUARIJ 1871 des voormiddag s ten 11 uur bij den kastelein J SLOOTJES iian het dorp te Wmldin rreen Inlichtingen zijn te bekniiipii t n kantore van den Heer MOLENAAR Seciot iris der Commissie tot bedijking en droogmakiiig TWEE BEKWAME kuuuen togen goed loon va slwerk bekonicubyC viN BERKEL Kleiweg wjjk E i EMSER Pastilles uit de zouten van de koning Wilhelmsbron helmsbronueu UI Ems weten aanbevolen tbg ni au zuur oprispen slechte spjjsvertee ring gebrekkige ademhalingenen graveel In voorraad in geplombeerde doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bij J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken 1 K ADMINISÏKATIE v n de UOTSBHONNEN UITN00DI6ING T Ler deelneming aan de op nieuw aanvangende trekkingen van de door den Staat Brunswijk goedgekeurde en gewaarborgde groote Greld verloting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 100 000 THALER of 175 000 GULDEN De Hooidprijzen zijn Thaler 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 a 10 000 2 ii 8000 1 a 6000 2 a 5000 4 a 4000 2 a 2500 13 a 2000 23 a 1500 105 a 1000 7 a 500 100 a 400 17 a300 28ra200 430 a 100 13850 a 47 etc Meer dan de he t der loten worden in deze loterij met prijzen uitgetrokken in het geheel 23000 prijzen welke krachtens het plan binnen ecnige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Ttjjeii iiiicniliiig van hot bedrag verzendt Ie aiidcigeieekerxle ori iiiecle loten voor le eerste trekking welke olBcieel v islgeileUl reeda op den 26 en 27 Januari a s ilaiils tiiiilt tcgei de volgnide vnsie pry en Een geheel origineel lot fl 7 Een half origineel lot fl 3 50 Een vierde origineel lot fl 1 75 onder verzekering van de prompste bediening Ieder dceliieiuer ontviiugt hu my de vnn tiet officiiile ipen voorziene origineele loten welke niet met lerbodcne promesseD gelijk te stellen ijii liet origineele trekkingsplan alsmede de IIoll vertiiliiig liinrvau wordt bg iedere bestelling GUA1IS bijgeropgd en de geirokkene prijken beiievins tene iiinblelijke trekkingslijst worden iiiin de belnnglielibendeu nnaiiwkeurtg toegezonden Door het verirouwe hetwelk zich deze loten oo r i9 hebben verworven mag ik ook belangrijke be ellingen verwuchlon welke dan ook tc h bij de kleinste beslelli igen toi in de iifgelrgensle gewesten nauwkeurig eu veriuegeu lillen worden uiigevoerd Allen die mij hunne c ers willen opdr igen maak ik iii hnn belang daarop opmerkzaam dal men mij bij toezending van postwissels de beste luig exlra per brief meiledeele en men 1 n duidelijk de naam en woonpl lats opgeve iJonpons Banknoten en Fosizegels orden lu I eialing aangenomen Men gelieve ich dus ten spoedigste en regtsvreeks te enden tot Adolph Haas SiA i3i ii r i ii sHANDEi AAii iu Hamburg 0 Mijne van hel slaalswapeii voorziene lülcii gelieve men uiet te terwisselen mei de proinessrn welke II 3 5U in de Uoll da udfii mingeboden worden en slechts op rsooiiiijk v rtrou tii beiustcu Men vraagt te Gouda een ongehuwd PER SOON cone goede hand schrijvende tot het bjjhouden der Boeken Adres met franco bneven onder letter W W b den Boekhandelaar P C MAAS aldaar Er wordt voor oen klein fatsoenlijk gezin gevraagd een Woning met Tuin voorzien van de noodige gemakken ook zouden voldoende zijn TWEE GROOTE KAMERS met ALCOOP en gebruik van een Tuin tegen K er p ti j n prjis j ri nnbiiheid vn hot spoor Brieven franco onder letter A R by den Uitgever dezer Het in Oostenrijk Amerika en Engeland gepatenteerde A NATH E R I N M O N DWA T E I vai Dr J G POPP Pract Tandmeester te Weenen Bognerstraat 2 Dit Mondwater door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eene eigene 20jarige ervaring gestaafd behoedt voortreffeljjk tegen eiken kwalijken reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bjj kunstals bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksreuk hetiaeenonovcrtreffelijk middel tegen ziek ligt bloedend chronisch outsteekbaar tandvleesch scorbut lu het bijzonder bjj zeelieden tegen rhenmatische en jicht kiespjjnen bij het loslaten ca slinken van het tandvleesch bjzonder op meer gevorderden ouderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden eveuzoo ia het een behoedraiddel tegen vervuiling in het tandvleesch en bijzonde aan te bevelen bg loszitlende tanden een kwaad waaraan zoovele scrophuleuse personen plegen te lijden het versterkt het tandvleesch en bewerkt eene vastere aansluiting aan de tanden het l hoedt tegen kiespijn bij zieke kiezen tegen te groote taudsteenvorming het geeft aan den n oudookeeue aangename frischheid en koelte zoomede eenen zuiveren smaak daar het de taajje slijm welke er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prjjs per flacon ƒ 1 75 TANDLOOD tot het zelfplomberen van holle Tanden prijs f 2 60 K k a p ANATHERIN TANDZEEP 1 50 Plantaardig TANDPOEDER prjjs 88 Cts Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 128 te Rotterdam bij F E van Santen Kolft apoth en A Scliippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snahilic apoth te Leyden bij E Noordiji te Utrechl bij P Altena apoth te Amsterdam bij F van W indheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vrcumingen te Schoonhoven by A Wolff Wdkoofhiuziek voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Van deze uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte ealonstukken AsciiEit Fenille d Album 2e druk C ƒ 0 35 Vaillance polka militaire 3 dr O 0 35 Baoarzewska Lapriere d une vier ge 4o druk C B 0 30 GomaEY Mabel Valse 3e druk C 0 00 JuNuMANN Heiraweh Melodie 4edr C 0 20 Kiii G Abendgebet 4e druk B 0 30 Lefebure Wely Les cloches duMonastere 3e druk C B La clochette du patre 2e druk C B Complete Catalogussen GRATIS Alle nujimers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij di ii Boekhandelaar A n R 1 N K M A X Ie Gouda lp i r vil ï s lilBiiitefiin è J ll l li wH lrt f IHt il fallll lllillW tnhiilMti B rjiilFéii Mii S ikiiWi i ta