Goudsche Courant, zondag 22 januari 1871

1871 Zondag 22 Januari N 1001 GOUDSCHE COURANT en Advericntiélad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant gescliiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie mannden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderipe Nommers VUP CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaldng BUKGEMEESTER cd WETHOUDERS van Goudn brengen ter algemcene ktunis dat b Koninklijk besluit van deu 2 Januirü 1871 n 18 is goedgekeurd dat in deze gemeente worde geheven eeue Directe Belasting op de Inkomsten tot een bedrag tnn hoogstens ƒ 17000 en naardegroodtlagen iu bet Raadtbealuit van den it December 1870 uitgedrukt io te vorderen overeenkomstig de voorichriftcn door den Gemeenteraad b verordening van deu 2 Maart 186 vastgesteld van elke voor chrirteu en verordeningen inzage kan worder genoiatn op de plaalselgke secretarie GOUDA den 17 Januarij 1871 BuTgemeester en Wethouder j voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVERFORTUUN Vi BEUGEN UZEN DOORN BUITENL IND Buiicniandscli Ovmicli Koning Wilhelm heeft bij proclamatie de keizerskroon aanvaard Te Versnilles te dier gelegeubcid eo Mort van plechtige receptie gehoud D van a craardigdcn van alle regimenten In zoo ver is bet doel van tooveel vergoten bloed bereikt de keizerskroon is het symbool der Duitsche eenheid Zal eenheid tevens vrijheid zijn Steeds en in telkens sneller opeenvolging komen cr berichten in van Frnnsche nederlagen lluiine ïsak begint hopeloos te staan zij die de inspanning der Fransrhf i als machleloo e pogingen hebben beichonwd beginnen gerechtvu rdigil te worden Drie dagen lung heeft de dappere en bekwame Bourbaki legen de scharen van von Werder gestreden die zich in versteikie positien bad ternggetrukken zoodra het plan des vijnnds duidelijk was geworden Met zijn veel talrijker leger heeft hij den toegang naar Belfort niet kunnen vermeesleien Volgens alle berichten ook uit Bordeaux is de linie der Duitscbcrs ongebroken gebleren en zijn de Franschen ten Zuiden van Moutlieliard teruggetrokken Inderdaad de positie der Duitschers was daar hachelyk en van het grootste geuicht en niet zonder eden betuigt keizer Wilhelm dnt W ereu zijn dappere troepen den hoogsten dank verdiend bebhcu Voor de overige worden geen belangrijke krijgsdaden vermeld Het bombardement van l arijs wordt met Pruisische regelmatigheid en eeutoonigheid voortgezet met goed succi s wordt er bygevoegd Volgens bericbten uii iordeaui bedreigen de Pruiteo Tours wuarscbünl k om de stad een oorlogs chatting op te leggen Gambetta heeft zich naar den generaal Chauzy begeven een ZKurc tocht dien wij hopen dat niet zal eindigen met een bcbchuldiging vanden wel dapperen maar niet voorspoedigen geneflV Een Franschc afdeeling vnn het Noordcrlrgir heeft op bevel vuii gcneninl Fiiidhcrbc de Duitsuhirs t wi St Qucnliii veriltcveii en die plaats daarop be zet om het heffen vau booge onrlogssshatting te voorkomen Een afdeeling Pruista tou ereu eens volgens Fransche berichten by St Bomaiii zyn aangevallen en verdreven Oe Inde pendanee meldt b j gerucht dat de Duitschers zouden hebben afgezien vau de belegering van Givet aan de Belgische grenzen maar met het beschicien vau Longwy ee aanvang gemaakt hebben Blyke s Fransche b riohten zou tot de verdediging lot het uiterste v a die beide plaatsen besloten zyn Voorts meldt nog de Etoüe Bdge dat gencrn l Faidherbe is teruggetrokken op Albert ten gevolge van een omtrekkende beweging van generaal von Gocben De mnrscb was uiterst moeilijk geweest Bapaume was op bevel van den mair weder ontruimd De Pruisische landdag hiall m de proclamatie des nieuwen keizers allen twyfnl overwonnen over de doelmatigheid om ook een adres naar Versailles ts biengeii Met geestdrift is daartoe thans besloten Over den loop der zaken ia den Beierschen landdag hebben w een telegram ontvangen waarin wordt bericht dat een voorstel tot sluiting der discussie van de putriolsche party uitgegaan is verworpen Hieruit blykt nog niet dat de kans voor de aanneming van de verdragen ten slotte is vermeerderd Dit besluit is bij meerderheid van stemmen genomen terwy voorde verdragen eenc van twee derden een vereischie is Men wacht dat enkele stemmen verwerping of aanneming zullen uilmakeii De Zweedsche rijksdag is geopend en dit staatslichaam zal zich voornamelijk mogen bezig houden met een aauzienlyt e vermeerdering van de oorlogsbeg ooling een gevolg van den toestand waarin de volken var Europa ten gevolge van de hee schende staatkunde verkecren Het Engelsche ministerie wordt weder onvoltallig door het ontslag van den eersten lord der admiraliteit Ghilders die om redeneu van gezondheid heengaat Men beweert dat na de pnrlemcntsopening op 9 Februari een harde strijd bet ministerie Gla stone wai ut De radicalen zyn verstoord nu John Bright niet door een ander van hun partij is vervangen en vele andere laken in de regeering haar al te neutrale houding in de zaken van bet vaste latid De aandrang tot krachtiger optreden tegen de oorlogvoerinde partijen wordt sterker Men vergect hoe moeilijk het is goeden raad te geven alt geen der partijen er naar hoorcn wil en men niet lust en kracht heeft om zijn wil door te drijven Eenige Ilaliaansche bladen mnakien onlangs een brief openbaar die paus Pius aan koning Victor Jl mmanuel zou hebben toegezonden als antwoord op diens schrijven bij geleg inheid der inbezitneming van Rome De vorst werd daarin hevig berispt omdat hy zyne kononnen ge icht had tegen de stad vau Petrus en Paulus en de brief vloeide eerder over van de allsrscherpste uitdrukkingen Het blijkt thans dat Pius den koning in t geheel niet terug hcuft geschreven maar zich beeft vergenoegd met den inhoud van diens brief legenover zijne vrienden te bespreken Wel heeft de paus een schrijven gericht tot Victor EmmiinueI s zoon den nieuwen koning vuil Spuiijc maar deze brief is zeer vriendelijk De SpiianH he kerk cii geestelijkheid worden daarin nan Amiidcus zorg opgeilr igen en den Koning wordt een lange en gelukkige rcgccriiig toegc weoschl Z M zoo verzekert men was met dit blijk vau s pausen belangstelling hoogelyk in genomen Dezer dagen is in de eeuwige stad de eerste Protestanlsche kerk geopend Boven den hoofdingang staat het opschrift De vrye kerk ia den vrgea staat I F R A N X B IJ K In het oosten van Frankrijk op de grenxen van de departementen Doubs en Haut Rhin wordt da strijd tosschen Bourbaki en von Werder dag aan dag en hevig voortgezet Nadat de Fransche bevelhebber den 12 Jan ingevolge zyne te Villersexel en Areey behaalde voordeden Gray Vesoul en Lure bezet en Vnjdag zijn hoofdkwartier te Ornaiis had gevestigd was zijn tegenstander natuurlyk genoodzaakt op Montbcliard terug te trekken ten einde zoo mogelijk Bourbaki te verhinderen Belfort te ontvetten De schrijver van het oorlogsoverzicht io de Daily Neics maakt de opmerking dat Bourbaki slechts langzaam voorwaarts drong tenvyl het toch zijn belang was von Werder telkens a in te vall n zoolang hy zelf n9g de sterkste was en voor dat deze zich geconcentreerd en versterking ontvangen had lutusscheu werd toch reeds Zondag weder de alryd hervat en wjl onder de muren van Montbeliard Von Werder berich tte n lien dag dat hy zich iu al zijn positien had gehanuhaafd wat hy trouwens in de vorige week na den strijd by Villersexel oo had gemeld ofschoon hij sedert de positie aldaar reeds lang heeft moeten opgeven het Fransche bericht omtrent dien dag luidt daarentegen dat Bourbaki na een geheelen dag strijdens Montbeliard en eenige omliggende dorpen had bezet Voorloopig kunnen wij het laatste voor waar houden daar von Werder zijn telegram van gisteren gedagteekend heeft uit Brevilliers lusschen Montbeliard en Belfort gelegen en noordelijk van Héricourt dat reeds in een van de Fransche telegrammen is genoemd Zoowel tandag als Donderdag werd opd Zwitsersche grenzen te Pruntrut wellicht bij obze lezer beter bekend onder den Franschen naam van Porrentruy den gunsoheu dag kanongebulder over de gansche linie der vyandelijke legers gehoord De uitslag van den strijd is uit het officieel Duitsch bericht van Dinsdag nog niet volledig op te maken Uit Versailles wordt van den 12 geschreven De vernieling van het fort Issy ia een voldongen feit In het fort MonIrouge is eene zoodanige bre geschoten dat men by Sccaux dwars door da wallen de enceinte van de stad kan zien die aan gene zijde ligt De kazernen van het fort zijn geheel verbrand en heden zullen de werken hevig beschoten worden Gister lieten de Franschen over de spoorwegbrug van den linkerr ever troepen naar het lagere gedeelte van Mcudon trekken Op t oogenblik lat de brug vol soldaten was werd zij door houwitser getroffen die haar deden instorten zoodat een aantal Franschen van eene groote hoogte inden nvier stortten Reeds de val op zich zelf wii voldoende om eeiiigen te duoden Generaal von Molike is nauwelijks aan levensgevaar onlkoincn toen hij den U van een bezoek aan de ziiiilweslehjke batterijen naar Versailles IcrugKccrde lOon huuwilser ontplofte vlak bjj