Goudsche Courant, zondag 22 januari 1871

7 ffiy flBr w r II ijii rijtiiig nil 1 11 ck diiriil df i iu ii Ijiuliinlon k iiiiidiii 11 di kuehiLH rad ino I li i ui ija bespnl orden ENGELAND Y t limei ie heeft hel iiiifr opgtmcrkl vindt dat 1 ngrl UI I ich vin iiUe Iniiikn en voord van l rinkrijk lil I nropn het giiiiHligsl oiiderieheidt Muur iii edi opHdtt r t i in Kilgeliiud ton nohlcren De reorgaiiisiilit v ri hei kger liut idles Ie eiisthen over Hel leger ü klni ongi regeld onvolledig ui niet gediDciplmeeid une reserve beslant slechts op het pipier ui dH irtililiine opvoeduift is mot loualè het hthoort Wire erne landing op ons eiland gemakkelijk we ondeii v iar=ctiijiihjk cp1 moeiie in ben den toestand te onlkomen uiirin de titnsehen nu de ipi uit V lueu ji Maar locli EngeUnd ou eh volgens de Tmc beter gedragen lan de 1 ran chcn m d t is voonninelyk lan hel phlegmiiUeke kiriiklei der iigelschen toe Ie schrijvpii De Lngehehen onden ml den aard der 7uik met tenen giisl be ielil d inrdoor veel meer i ssiaE jüOSSS i DüITSCHLAND Slaan wij een blik op de In ilsie geb urlenissen van het oorlogstooneel schrijTl Julius von N lekede dan hebben ij alle reden om onsdiaroier ie verblijden maar juist niet ora te jubelen fly lubben wel op verselicidei jnlaalsen in het noorden bij Bapaume op den ia g JinHari de armee van Fiidherbc verder bij lij lens de Loireirmee en ook by de voorposten bij Belfort en Vtsoul = den vijand teruggenoipen en de meerderheid van on e gedisciplineerde rotpen opniiuw bewe tu maar al dit succes kostte ons steeds ve e olTirs en de vrucht gSat spoedig eder verloren De Frinsehen Vechten tlinns uel grootendeels 7eer ongediseiplitiecrU maar gewoonlijk met den moed der vertwijfelii g en het fanatisme der wnik ij werpen dio schireii steeds terug oii c voorlrefft liii e ariillerie verminkt duiyenden en dui enden on e goed beredene en even talrijke Is stoule cavilerie vermeerdert sleed het aanlnl gevangenen ioodat oUoC Unilscbc ves tingen dinrmee r s overvnld ijn en de berging geen ger nge bezwaren opleven miar steeds verzamelen loh die scharen op nieuw t rinkrijk loont een tegeiislTi d en een energie die niemand onzer ooit had verwacht Het ia het moeten opgeven daar is geen twijfel aan minr de ti d waiinei r en of dit niet nnn beide zijden nog eel bloed zil kosten daarover loopen de lueeniugen tegenwoordig meer en meer uUcm Wg hopen dat de val van Pirijs bepiald op het laatst dezer m and zal volgen m lar n dm diarmede de legin tiiid van hel land zijii gebroken en de vrede verkrijsen worden De moed der Frinsehen is nog allijd met gebroken niellegena nande geen oldij meer bttiald en luu alles gebrek geleden werdi Hoe Img deze tegenitind nog zal vooitduren is thaus onmogelijk te beiekenen Wil Frauk ijk den wanhopigen legei stand lot het uiter e voori elien zoolang tot de laatste sou is nilgegeveii de lailstc krnolilige man IS doodirescnolen of verminkt of ils gevingene nair Duilchlund ge onden en hel eens zoo schoone vruohlbire land ren gioote woestenij is geworden dan kan de oorlog zonder wijfel n g wel tot lu den zoraer duren Bij de JDO a 400 dui eiid Frinsehen kunnen nog altijd na de cipilulilie vin tirij legen ons worden aangevoerd wfniiieer de laatsie ni ui wordt opgeroepen BINNENLAND fJoCDt 21 J NUAlil De ballon waarmede cei ige hiiiische oifitiercn tiaby llirderwijk zyji niergedukt en die ij aan zijn lol Ijidlin moplui oxr lUii ii iid r Uik lerngge vouden met een kut inhouden Ie jÜO k lo nan brieven Wij vcrnemei egt hit ll ukhlad lan het lluht dat n UI ondersi heldene iiioordiddui lei zi ke van het lloilerihnisdie opiou door den kunii g ene a ui meikdijke verininderiii van straf is verlet ml zoo dal hnn onlilig uit htl Uiihtliuis K Lui warden waar zij zidi thans nog iieMiiilin binnen kort kan worden tegemoet ge icii Dm 17 IS te Arnslerdara in dei onderdom van 58 juien ovtilcOeii de bekende v rdi nslelijkt niu si n Iciliui n Idnird Stnnipl lilulvi lUvuofer 111 I iiiueur heeft luj uuipruk op trk iildjl liud wi uis zijn omuIroUu b iii leiiiigeii iii iki van het l ark en lr l clll üf hoon hij vloor on gcslüldliud de dirielie van hel mei roem bekende l ark orehesl nnn ijii neef den heer Willem Stumpll had raoelui ovcigiveii bkcf hij nog steeds een tkr ijvirigsie lieslmir krs der l irkinrichling Htm wis weguis zijne verdi nste lui i in ieii der muziek de rang van 1 luiten mt di r sohutlcrij toegekend terwijl hij met veel richt het kruis van de oide van de Likenkioon mocht dragen Men schrijft ml Corapio al n Int Vaderland Wij hopu en ver itlilcn dat dt inlorimiire tuislind van ons bestuur tegelijk mil dien iii hel Moederlind en wel ipofdi eiudigen zd Ook u In ni vc f noeih lUli at 1 z i eii de rdiibditutie van onzen de Kouvillc dic gevallen IS al het slachtoffer ceuer tegen hem bq het deparleraeul van kolomen bestaande veete By het depirtement zeg ik omdat nair myn meeaiiig de heer de Komt er nu in de pi nis van den heer de Waal op nieuw een rainis er die de ziken van t westen aan ambleinrin overlait om alleen ir het vene ooileu wirk en roem te zoeken dan blyft di filale orguiisiiiie best uil en ma uien ils de UuuviUe zullen de adraii islr itie verlaten en niet behoorijk vervangen kunnen worden Maar kry en wy een mi nisler die uit e gen oogen lei en voor wien alle NederI indschc kolonie i gelyke rechten hebben din Iwyfel ik met of een iiiuwkciirig onderzoek van t gebeurd sinds een reeks van Ji en eenaa dichlige lectuur vin de met onzen gouverneur gewisselde correspondentie ook van vroeger zal geen ander gevolg hebben dan de zeer gewenschte rehabilitatie vim onzen de Kouville het herstel door een wel ingelicht minister van den missli door den slecht ingeliehlen voorguyer gipleegd Be ryp my wel ik wil lueis afdingen op de verdiensten van onzen interiiuairen gouverneur maar we w iten wie wy in Rouville hadden en onbillyk behandeld is hy zeker Het volgend sehryvcn ond r de ingezonden stukken in At N R Ct opgenomen achten wy belangryk genoeg om lu zyii g heel door ons te worden overgenomen De koude zal Ie uwent wel even scherp zyn als hier en eieii als hier zil wel de geheele bevolking d urdoor lydeii m lar dit lyden ia op de eme plans geiodiger dan op de anileie Er zyn overal minvcmo en Ifn die sleelils met moeite m hniuie beliuefiei Kunnen voorzien m ur het getal wezonIjke armen is op de eeiie plaits veel grooler dan op de andeii en htl is in du birre seizoen d it men ze het metste iinirtft Gelukkig voor Gouda is hel geld schunele armen zeer gering Gedurende myiie oniwaniielingen in en om de stad ui d lul sle 14 da en heb ik e e n enkel persoon ontmoet die my om oinlers eiiiiiiu vioeg en dat w is nog geen beeleliiar of i liüon hy bedelde De lie del i ir toch IS l j die met zyiie w ire of geveinsde irm jede loopl venten die zijne el enelige kleei ing of zyi e gebreken tol uitli uigbonl hi igi om jn beroep uit Ie oefenen die eei e goeel geëerde les opzegt om het nudelyden gaande te maken fluiiu dit dteel de arme niel dien ik onlmoeite luj was ziiidelyk ge leed en zyn verzoek werd in gceiie woortkn uilgelrukt het was een on vtrsl uiib ue kl ink w laiuit het ly leii eeiiir gepi iiigde ziel sprak in t oog glinsterde een train en de blos dersehutnie ovuloog zyn gdiU O hoe broaiUe hel my elat ni jnt olici nuk oo gering moest zyn hel las ik schumile niy over de ge ingheid nijiier gaie hel kun niel helpen Totii de arme mm my verlaten hul henniierile ik my hetgeen ik in een eler eersle jaren van myn verlihjl te juiidi II UI niyne bloedve rw uilen sehieef liv t wns lil het jur l S oo ik niy wel liciuinu de winter WIS toen i vui slreiig ilbtluiis lomsciiief ik Hel IS liiribiikuid di innoe Ie I zien ilie hier geleden wordt men Iwiii bijni geen straat door gnii züiiiler herOfJi i irnieii e niiinnden r ii nul lioil u iii II ii Hii m op kl i ui Ie n toon uiif mil Ijliii iiiuipeii Urujl zy euii i ilgfteti Ie Imnd nilslekm eiiii uwe give Ie üiilMui eii Hel is voor hun die leii beperkt iiikomiii liie l oiiinogilyk allen Ie geven het is onmogelijk voor hem die e n menschlie uuel hart Lent du alles aan te zen diirom hlyf ik zooud ino ihjk op rnyne kaïiiei km ik iiicl helpen welnu dan wil ik Ion luiueie elc ellende met Eten Hoezeer is liat alks veriiiekrl welke welvairt geniit thans elcze si i I iii itrgiijkiiig vin loen in vcrgdijkmg met ouvcle luiikie iiiiiiiler beguii li le plftitien S hts iin dime lil iliMeisoi n ge Inremle 11 d igen lu iiiilmeiitui bij ceuo beiülkin van IJUK mensehen n ig mui een iuoi geluk no men Welke guüblige verandering vooral ils men bedenkt elat = t e i j tel daurder zyn dan voor iü Jaren Pit gelik hoeft Ooudi Ie duiken aan verselullende gunstige onistindigheden miir hoofdzakelyk aan liet bezit vin betere fabrieken dau vroeger en am het beslaan eler innchling tot wering van bedeliry roPjier w ircii bijna geen andere fibrieken ii deze stiel lui p jpi i ikeryi II polteb kkeryen en hji banen De arbeiekrs op diti libiieken vereiienden by x ii Ier weinig eliiroin moesten de kiiulerin vtii de prilste jeiij d if meiteweiken en werdeJi schier van de ivieg af opgeleid in hel ellendig bedryf hunner ouders hunner ouders die alujd arm zeer arm w ircii die der ellende ten prooi vielen zoodra werk ontbrak en ht erk ontbrak eiken winter ant weken lang werd in den winter nooil gearbeid Men noemde die wckeu vrye weken De geldeloosheid der arbeidende klasse was dan oo groot dat het gewoonle geworden w is in elieu tyd geen hnishuar Ie betalen De arbeider huurde allyd zyiij woning op voorwairde dat hy in de vrge weken niet behoefele Ie betalen Natuurhjk nam ele eigsnair de vryhcid de huurpenniugeu der onvrye weken diarnaar ie riehten Er werden wel winkeliers en bakkers gevonden die dan borgden tot de arbeid weder begon iniar hoe gema kelyk ilil was bet diende niet om de welvaart van den werkman te vermeerderen De eerste inlichting uie lot si md 1 mm om do irmcii voor huneer te bescherinin wis de werkiurigling tot werui van bcleliry Eenige phihiilropen kwamen op het elensbeeld ora de weldidightil te coneentreereii V verzochten de burgery hun de lieldegiven toe te lerlrouwen n belaiiteu zich allen te voeden die honger hadekn Men kon even w il men wilele men kon iHschryveu al nas het skchls voor 1 cent per dig Dit plan gelukte volkomen Spoedig werd eau gebouw geopend w lariu de arme zyn toevlucht kon nemen Wie honger hai ging er met vrouw en kinderen henen m lerl gevoed Men gaf ieder arbeid naar zyne kracht i en geschiklheid en keerde hem een deel van het loon uu lerwyl het andere als vergo eliiig voor ele voeding mgeliouden werd j de behandeling was uitmuntend en dantdoor waa hel get il armen groot dal da ir zyne toevlucht nam er zyn d igeu geweest dat meu er vele honderden lelde Liter we d de stcirii e kaarsenfabriek opgericht die sedert vele jircn aan vele homlerelen brood geeft de menschen worden daar met alleen belei betiald dau ooit in de pypenmakeryen het geval was rainr men kent er geen vrye weken men arbeidt steeds en lerdient steeds goed oon Deze fabriek die een ware zegen voor de stad is blyft steeds bloeien diafdoor vermindert het get il pypenmikers en de pijpenlabriekanteu zyn verplicht hooger loon te even willen y al hun knechten met zien vertrekken Ieder elie Gouila kent zal volmond g moeten Mikennen dit zoo de bekw ime directeur een rul lerorde heeft verkregen voor zyn uilmiuilcnd fdirikul dat een onelerseheiding is die hy heeft verdien i door de schepping eentr I ibriek die in het vaderland zyn weilef ile met heeft door de ellende te verjagen uit de wiiiii m der iiyveii fibiiek irbeiders Bt ii i even h laogryk als de k larseiifabriek ia do litu iipguiuhio miolunah girenspinnciy geworden Ook loor hiir is hd lot vin velen i inmerkelijk lerbeied Ook d i ir worlt goed loon gegeven obk diir i or It diyil ge unri I Door de heilzime werking dezer fabrieken ontbreekt het hitr wel eens am werklie kn ontbreekt het am dnnstholen en moet men die soms Van cl Iers 1 ileii küinen het on breekt onk en dit is het gelukkigste Il UI mmsdien die leii einde raitl liiln toevliiclit nemen ili ele Hirktiirichuiig tot wering van bei eliry dur wair vroeger vele honderden heeiigiiigui Irift men thitns si elits em klein gfilMl bi iiufli n niii m dit zyn nueslal idgükefdc gryslurelü idioten of verminklcii lUUl lil 1 ik lulinepri hl üiii eiun lid Ie zyn be II ie t men i lU ei e kl ii i iliilinie Ir be tikii d e de eigendom der kien bljtl Deze lie I Ik fl III ierij i rin nn slim 1 L k Ulll II li 1 il il te j re 11 e IK nieuwe inrichting tot e 1 rfiK r 1 dmtllli j itr iwi H 1 j i II W 1 lif Jnr 1 i I iw Bi rli mii t to l f bti tlililiiliiiiiiiw limii kitjl h I h Ita n té w Mtiiibiii sii si ii Mw l ii H UW