Goudsche Courant, zondag 22 januari 1871

r e ik et 11 C en tol 11 voreonl iiii voricliiif ilon iKimlwoikrr ilc iioniliV lo levciiBroiiUlcleii liriinilstoirori enz iiUijd viui ilo bfsli qiiiiliteit voor vcrmiiiilfrdc prij eii Ziodnnr mijuliccr ilo rcd icleiir de oorzaken wnnrdOor Qoudn vnn eene rme tol eene wllvareiide stud is geworden Mope do o lirief in linndon vnn menseliliovendc on onderneiriendn mnnnen in andere sleden komen mogen de e liet voorbeeld volpen dat ik liun lieh sangcwezen CU reoht vele behocfiij en in hnnne woonpi ial6CU nan armoede en ellende ontlrukkeii dan zal ik mij beloond achten Toor den tijd dien ik ann dezen brief heb besleed De Stttutj uicnthef e vi ende ri ifrberichlen Keulen 21 Jan AYntersland voet 10 duim Hel drijhja bedekt omstreeks een tiende gedeelte der breedte Tan den Ryii Emmerik Geen berioLt LolUlt 19 Jan IJs vast tot boven Xanlen Waterstand 13 51 meier AP of 0 40 meter beneden overhnispeil Gevallen OOI meter Uulhuise 19 Jan Ijs vast Waterstand 11 89 meter AP of 5 01 meier onder noodpeil Zonder was of val Nijmegen 19 Jan De Waal open en blank water overvaart gemakkelijk Boven en beneden de stad ijs vast IJsdikte een weinig verminderd TemIMirHtuur 34 F Fannerien 18 Jan IJs vast Waterstand 11 74 meterf AP of 4 15 meter onder noodpeil Gevallen O üfi meter Arnhem 19 Jan IJs steeds vast Westervoort 20 Jan Overtocht Ie voel oVer het ijs ook mei beladen haiidkarren men is bezig met het maken eener vnait door hel i s Dieren n im IJs vast Waterstand 8 29 mater AP of 1 94 meter onder noodpeil Gevr llen O 11 ineter Zvtfen 19 Jan IJ vast Wasersland 6 71 mcItr AP of 2 29 meier onder noudpeil Gevallen 0 09 meter Veren er 19 Jan IJs vast passage met de pont door eene sleuf in liet ijs Waterstand 5 35 meter AP of 2 SB meier onder noodpeil Gevallen 0 08 meter Kalerveer 19 Jan s nam 2 nr IJs vast pasiBge te Vliet over hel ijs Waterstand 2 iS meter AP of 2 73 meter onder noodpeil Gevallen O Oö meler Kampen 19 Jan IJsliczetting zonder verandering Wiitersliind O 9 j iiielor f AP of 1 00 meter onder noodpeil Gevallen 0 01 nieter Jf ijk hij Dimrsirde 19 Jan In den lloodvoet bet ijs steeds vast fóór de stad blank water Waterstand ti M meter j AP of a liö meier onder nooilpeil Gevallen 0 19 meter Vieesi ijk 20 Jan IJs vast Guriiichtni 20 Tan IJs vast overlDohl te voet over het ijs Wiilersiiind 3 14 P of 2 41 meier onder noodpeil Val 0 03 meier Nnm 2 2 r Op het Uollaiidsoh l ie vó ïr de Uecucplaat heeft 2ich het ijs iets ver et Iferkeiidam 19 Jan Nam 4 ure W ilersland 2 56 meter f AP of gevallen 0 04 nieter Paulownahocve nam 2 ure VValeniand 2 02 meter AP Gevallen 0 06 meier Den lijden de werking oer getijden door opstopping van het ijs aan den Kop van t Land eer belemmerd Sliedrecht 20 Jan IJs onveranderd Waterstand 2 01 meter + AP Val ü ül meier te 3iieisliiis staande water Waterstand 1 6 üieltr AP Den 19den Januari te Deenerla Tl ij be c ing Dordrecht 19 Jan U aiersiand 1 23 meier AP of 2 77 meter onder iiciudpeil ticvMissm O 5 meter Het Hollandseh Diep open NoAnlewal drijfjjs Waterwigeu onveranderd Overloclil dczdfde Maastricht 20 Jan Drijfijs Hoermmd 19 Jan Wnlersland 17 9 meter AP Gewassen 0 98 meter In den nacht veel drijfijs gepasseerd Bovh 19 Ian J lienuomeleraland S C Overtocht in het llede sche veer nog met voertuigen overhel ijs Tc inir oil n is die ITointriihlm 19 l iii 1 1 1 vast Walersland 3 55 iDieter AP of 2 S5 raetor onder noodpeil GeTallen 0 10 meter Belangrijk voor Velen In alle brunchen bijzonder echter met betrekking tol de algeuiieii ivoclilc origineele loliii is hel vertroiiU en gereelitvaurdigd cenei ijds do ir de erkende Milidiieil der lirin i en ten anderen door den da iiil jor vi or ge Inenh M cnormen afliek De iiillii nriti MUI li iir 11 lUiWv UI ijïeii siipihciil bek iide üuialsellccliiiliaiuUl van Adolpt IlaaS lU Ilaill bnrR wordt dan ook aan ieder met wnrinfc a nbtiulen ei dueu wij een icdui s anmlachl vestigen op lie heden in on bl id voorkomende udvcrtenlic der voormeld ïrina Laatste Berichten Bordeaux 20 Jan Ecu di iirclie van Buurbaki meldt did de aanval zijiier ij U pi nils luui over de geheele linie van Montbéliard tut iMontv iiHlois met het doel om van Lisaiic lot Ijictleneonrt Bnsserel en llerieourt voort Ic dringen en Ö iinl Valberl Ie nemen Kene voorwiniruche beweging door iloM l r u ti linkervleugpl onderuoiuen was mislukt wijl de troepen liich in do Ilank bedreigd zagen oodat ze niet meer konden doen dan hunne positien h indhaven De vij ind kon zoo luidt de dépcoh dank zy zijne ontzagwekkende ar il lerie en de door hem op ille punten ontvangen versterkingen aan al onze pogingen weerstand bieden hoewel niet zonder aan iilgke verliezen geleden Ie hebben Ontc aanval win den laden werd op den loden en 17den hernieuwd En zoo hel gcwenschtc rc iullaat al niel bere kl is toch heeft de door 0113 üiitwikkelile kracht den vijand eerbied ingeboezemd De Duitschcrs blijven een defensieve houding bewaren liet slecliie cder dal t in ircheeren zeer bemoeilijkt heeft mij doen betluiten mij terug te trekken in de stellingen die ik vóór den slag bezet hield London 20 Jan Ilot gerucht omtrent de aftrcding van den heer Chiluers wordt tegengesproken In eene redevoering Ie Chalham droug de heer Olway er op aan lat de deelncoiirs aan de confercuüe pogingen zouden aanwenden om ten einde te maken aan hel bloedbad dat DmUchland en Frankrijk ontvolkt Indien eide hij de confccntie niels beproeft in t belang van den vrede dan zal de diploinatie in een welverdiende minachting geraken Volgens den JJaLi Teie rnph hebben de gevolmachtigden op de eoiifereniie eene vcrkliring ondcrleekeiui in dien geest dal een mogendheid die aan eene coUeclieve verbintenis deelneemt zich van hare d i rdoor aaiijje Miie verplielilingen niet k m ontstaan dan niet loei teinming der mede onderleekcnaren Berlijn 20 Jan De kei enn heeft van den kei er de voljj nde berichten ontvangen y er niltes 19 l m Ik keer zoo even terug van een goieeht dat tin gevolge van een nitv nil Parijs is ontslaan Hel artillerievuur was u maar zonder gevolg Uu lioupy wordt gemeld dal de N oorder irmee bij St Queniin geslagen is Ikt gevecht hiidd zeven uren aan Wij maakten tot dusver meer dan 4000 ongekwelsie manschappen gevangen en veroverden iwej stukken geschut I er sailha 19 Jan üon met aanzienlijke slrijdkrnchlen ondernomen uitval uit den Mout Valcricn legen de positien van hel vijfde legerkorpi werd flfgcolagen Db siriji duurde van den voormiildng ten il ure tot nan hel vallen van den avond liet verlies aan onzen kant is voor zoover het vooralsnog te ovcr ien is niet aanzienlijk Onze ariillerie zei het vuur met goed gevolg voor Geuenial von Werder zet het leger van tiourbaki ochlerna en heeft reeds gclukl ige gevcehlen geleverd Df eerste armee wierp den ISe de voorwaarts rnkkeiule afdeeliiigen van de Noorder armee van Beanvais op Si Queniin terug j waarbij du vijand 1 stuk gesclml verloor en 500 ongckwetile manschappen door ons krijgsgevangen werden gemaakt Den I9c greep von Goelicn de Noorder armee aan in hare stelling bij Si Qnenliii Na een balaiUe die zeven uren uauliiehl werd de vijand uit alle posilien teruggeworpen en na een hardnekkig gevecht tot den aftocht op St iaenlin genoodzaakt Tor dusver is gecoiislaleerd dat de onzen twee stukken geschut in hel vunr veroverden en meer dan 4000 man krijgsgevangen maakten Aldcelugen van de twjcde armee hebben don lOdrii ToKS b ct zonder Ifgenstaml te onimoclen Madrid lO Jannnri liet Gonvcrnement heeft bevolen dal er sehiilkistbons zullen worden uitgegeven voor een hedr ig van 400 m llioen Thcc gepanlscrdc fr g iilcn hfbbe i bevel gekregen om uit Cadix Ie leitrekkcn naiw V igo leii einde de neulrdileil dier haven te doen eerbiedigen en Ic bcIfUen d t er een eonllici koim insachen hel Duitsch oorlogschipr Hf Hs o en h l Franscho oorlogschip Ilirui ie Versailles 20 J iiiiuri I e Keizer beeft aan dn Kei enii liet volgend leUt m verzonden Genera il van Goel eii wil heden den lijanil vervolgen 7 00 ijii dan al de drie lul onl et van Parijs bisli inde legers ges igeii l e vp iiid bia it nog biiili ii l arijs in de vlakte bij den MuiiI ili niii ii al helen ongel ijl eld weer een aanval doen Posterijen Ter kennis van het publiek wordt gebracht dat te beginnen met Zondag den 22 dezer h postkantoor alhier zal geopend zijn voor alle verrigtiugeii met nilzondering van die wegens de afgifte en uilhclaling vnn posiwissels en iiikasseering vnn kwiliinlien op werkdagen van 7 nur morgens tol O u unr s avonds op zon en feesid igen van s morgens 7 lot 8 uur t middags van l tot 3 en s avonds van 8 lot ö j uur lerv ijl voor de afgifte en uilbetaling van postv Is i n inkasseering van kwilantieii het kantoor i M ieml zal zijn alleen op werkdagen van 10 u r morgens tot 2 uur s middags Tevens wordt bi kciuI gemaakt dat de ligtingcn dor hnlpnussen vjonnr l i k a de iei j ïi ve en Noodgodstceg hoek van de Weslhaven plaats hebben len O en 10 30 s morgens en ten 1 30 5 30 en 8 30 s avonds welke uren boven de bussen vernield slaan terwijl hel uoinmerlje voor de bus die ligling annkundigt welke moot plaats hebbeu De Directeur van hel posikantoor te Gouda Van KKUUNE INGEZONDEN Met leedwezen heelt men eder hel schenden der plantsoenen aanschouwd en wij vragen nu is er eenig nut in gelegen dal de boom vooildurend beroofd wordt van ijii voorna iinslc leden van zijn schoonste lakken U ij gelooven hel legendccl Evenmin als het iK od akelijk zou zijn den meiisch van tijd tol lijd van een vinger een oor of neus te bcrooven om liern daardoor beier en fraaier Ie maken liet is niet anders dan een slechte gewoonte een verouderde tleur om met schendig i hand het snoeinies Ic lalcn gaan over alles wat de natuur schoon en sierlijk voor hd oog der meusehen daarslelt Hoeveel er ook ia ons v iderland lot ontwikkeling van geest en lichaam gedaan is voor de ontwikkeling van gevoel en vooral voor sehoonheids gt voel is betrekkelijk nog eer weinig verricht Wij vragen daarom zon hef niet even ii cnschelijk Zijn naast een ge oiiilheulscüininissie d e over de oo noodzakelijk lich imehjke belangen der raenschen waakt ook een sehoonheiiL eiinimissie of liever een vercdelings eom missie iu h l leven te roeper aan wier zorg de tijiiere en edeler belangen der meusuhheid zijn toeverlroiirtd en a in wier oordeel niet enkel de plannen tol veifnaiing der sleden maar ook alles wal op hel gebied van gevoel eii zedelijkheid behoort als muziek tooiieelvoorstelling lectuur enz werd onderworpen Hel is slechts een idee zoo los daar neergeworpen maar dal loch evenwel de teedere behingen van den mensch rankt en wel waardig is om iu het hoofd van verslandige en edele mannen eenmaal lot rijpheid Ie komen Burgerlijke Stand OlBOiuK i8 Inii Marluitji omirrs V lilankcr en G vaa Hijk tJorurli s ouilu s 11 Hronm ca J Kreek 19 Arif uuiiurs T vna llijk i i E vaa üiim 20 Jncol ouiUrH C HvKKi tnKN 17 lan A aa Aulsi 2Bj 19 M van licr Vcgt 1 m J rch aiaii Cl j 1 Iloulam wed i Kroon 72 j 2 W C vau Soest 3 j 3 in J M G SrIiitïOfn 5 j 1 1 A rl iruvo 6S j C J Vt rliüi vin wi il D ïloojii iicrg 8li j ADVERTEMTÏËN itaaiMaKBNiKKvasaiia iKmMK aniXinuiVs aBa Kaar KHHV aK W V Getnniwd F R FliüGEIl m 1 Vold Avt jiJl M W I ÜOLMAN p slI MiK 19 Jatiiiarij 1871 URaKi lHHmWWi U i i ü xa WBMH Wa WMKWaiKkB J KBi Vo r s uii lii vullcu vau eou Zoon M v N DANT jIU BiiANUEKa liiuiiari 1871 GoUD t ♦ Tli deii oMTlctd mijn liiirtclijk geliefde eciit i iioot de licor mr 1 ii A dk UUAVlii Wutlioiitlor 0 1 Advncinit te dc or slcdo Wed lil IK Wl l Sm vkuda doHilM O Iniiiiiiri 1 71 Kflllijf ii il l l ilKJ