Goudsche Courant, zondag 22 januari 1871

VoorK poedig evRUen vnn oen doo itcr SOPHIA vA f DANÏZIU geb LlCHTliNsIWN Gouda 21 Jar 1871 Door deze betuig ik mijnen hartelijkendank ook namens mijne Kindoren aan allen die belangstelling hebbon getoond tjjdens hetziek we en en bij het cvoi lijden van mjjn geliefde Echtgenoóte AUDA MAROAilKïHANIEKERK W A VUURENö Gouda 21 Januari 1871 in de Sociëteit ONS GENOEGEN vUNiNM ijKK jioi LANOoCim Toom rusti n onder directie van VALOIS JAFN FAUBEL ZONDAG 22 JANUARI 1871 DE ORGELDRAAIJER cnZlJNRI LKBGUOCllTEII TooneeUpel lu 4 Taft itIcü mir liet Hoog Jiitsch vnn CïJARiom BiiCH PyLUifn vnj bewerkt door J Both daarna HOE EEN STÜP EH HOLLEN KAH Vaudeville in 1 Beiinjf iif ir het u ibch van Ciamvi Lb CQ LAM i i r iii jousi dool Uos ni Faassï n PAUZE NA HET VOOKSÏUK Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen EERSTE RANG Voor IIH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 2 = Rang ƒ 0 00 3 Rang 0 40 Het Binpau tot hot bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 21 ei Zondag 22 Jan van des roorgeus 10 tot des namiddag 1 ure tegen betaling van 10 C snts voor elke plaats TWEE BEKWAlttE kunnen tegen goed loon vastvreik bekomen bij C VAN BERKEL Kleivfeg wijk E n 76 Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 6 Februarij 1871 des voorjniddags ten elf ure in de sociëteit Ons Genoegen in de Boelekade aldaar van Een HEERENHüIS met daarvoor hggenden TUIN staande en liggende aan den hoek van den Bleekerssingel en Boelekade te Gouda wijk R n 100 groot 2 aren 15 centiaren Zijnde in het huis 4 beneden en 3 bc nkamen een zolder 2 keukeus een kelder en etgeen verder tot een gemakkelijk ingerigt woouliui behoort Een PAKHUIS met KANTOOR a DRIE HUIZEN ERVEN en een stuk JhOND aan den Bleekerssingel te Gouda wijk R n 101 tot 104 Een 00 FT en MOESTUIN met twee daarin gebouwde HUIZEN SOHÜURen SCHUITENHUIS liggende en staande in de Boplekade to Gouda wijk R n 34 groot 9 aren 59 centiai en Een HEERENHÜIS en ERE met TUIN daarachter wyk B n 90 groot 3 aren 63 centiaren alsmede een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS wijk B n 89 staande en liggende aan de Oosthaven te GomIu en een KELDER daaronder ingang hebbende in de Minnebroederssteeg zynde in het huis vier kamers beneden en twee boven ruime zolders keuken met pomp en ele gemakken en op het bovenhuis 3 kamers keuken niet pomp en hetgeen verder tot eene goede woning behoori Alles te aan aarden 1 Mei 1871 En 1 10 in twee HUIZEN on ERVEN in een gang achter den Groeueweg te Gouda wijk L n 143 en 144 Nadere inlichtingen zijn te bek nion ten kantore van den Notaris W j FORTUI IN DllOOGLEEVEU te Oonda VERLOREN Donderdagavond evti bruine DAMES KRAAG Die dezelve terug bezorgt lal f oed beloond worden Adres Bureau Coudsche Courant Wordt gevraagd een Kindermeisje ïieh te adresseren aan wflk H N 1655 op de Turfmarkt spinsters Voor natspinner j kunnen bekwame personen dadelijk vast werk bekomen Adres fra ico bij de Dongensche Machinale Garenspinnerü to Dongen bij Breda provincie Noord Brahant Men vraagt ten spoedigste eene Werkster Informatiën aan het bureau dezer Courant M II 3 DITN00DI6ING t r deelneuiinj aan de op nieuw aanvan ë inde trekkingen van de door den Staat i uuswijk goedgekeurde en gewaarborgde groote Geld verloting De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 100 000 THALER of 175 000 GULDEN De Hoofdprijzen zgn ïhaler 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 a 10 000 2 a 8000 1 a 6000 2 a 5000 4 a 4000 2 a 2IS00 13 a 2000 23 a 1500 106 a 1000 7 a 500 160 a 400 17 a 300 281 a 200 430 a 100 13850 a 47 etc Meer Jan dp helft der loten worden m deze loteri ra t prijzen uitgetrokken in hi t geheel 230O0 prijzen welke krachtens het plan binnen eeüige maanden door het lot moeten zijn aangewezen Tegen iiiieiiding van het bedrag verzendt ile undergeieekende originecle loten voor de eerste trekking j elke olfic cel vasipesl ld reeds op den 26 en 27 Januari a s plaats vuiilt tegen de volgende vnste pry en Een geheel origineel lot fl 7 Een half origineel lot fl 3 50 Een vierde origineel lot fl 1 75 onder verzekering van de prompste bediening leder dreiueraer ontvangt an mg de van het üfiicieele wapen oorziene origineele loten welke met met verbodene promessen gelijk te stellen ijn Het origineele trekkingsplan alsmede de Holt verialiiig daarvan wordt bg iedere bestelling IIA113 bijgevoegd en de getrokkene prijzen benevens eene ambtelijke trekkingslijst worden aan de bclanghehbeudeu naauwkeurtg toegezonden Door het Tertronnen hetwelk zich deze loten zoo MS hebben verworven mag ik ook belangrijl e bestellingen verwachten welke dan ook elfs bij de kleinste besiellingen tot in de afgelegcMS e gewesten naunkeurig en verzwegen uilen worden uitgevoerd Allen die Bij hunne orders willen opdragen ma ik ik in hun belang daarop opjicrkzaam dat men mij bij toezending van poatwissels de bes e ling e lra per brief raededeele en men daarin duidelijk de naam en noonplaats opgevp Coupons Banknoten en Posi egels worden in betaling aangenomen Men gelieve yich dus ten spoedigste dn reglstreeks te enden tot Adolph Haas STAVTSEriECTENHANnriAAii 10 HambUFg jUl Mijne van het staatswapen voorziene luien geli ve men niet te verwisselen met de promessen welke a i 2 50 in de HjU dag bil Tl bladen aangeboden worden en slechts persoonlijk vertrouwen berusten rF Gouda Druk van i Uriukiuau Gebrcvctccrdc Vuurniakers OF KA6CHEL AANSTEKERS Zeer aanbevelenswaardig voor zuinigheid gemak zindelyklieid Per pak inhoudende 25 Vuurmakers 30 Cents Verkrijgbaar bij A JONKER ZONEN en JAN PRINCE Cie te Gouda Verkoopors zoowel in Gouda als omstreken worden gezocht en genieten rabat Met primo Maart a s wordt gevraagd EElSr IMIOIDISTEJ ervaren in het GARNEEREN en OPMAKEN van HOEDEN Reflecteerende gelieve men zich te vervoegen b den Boekhandelaai A BuiNSvMAN alhier Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de H loge Regeling goedgekeurde gewaarborgde fcn doorbeéedigde Notarissen voltrokken GELD LOTERIJ Trokking 26 en 27 January 1871 verdeeld in 6 Klassen HOOF DPRIJZEN ev 100 000 Thlr 1 a 60 000 1 a 40 000 1 a 20 000 1 a 15 000 a 12 000 a 10 000 2 a 8 000 6 000 a 5 000 360 a 100 5 a 4000 2 a 2500 13 a 2000 24 a 1500 105 a 1000 7 a 500 160 a 400 17 a 300 281 a 200 22 375 a 47 Thlr 1 gehtel Origineel Staatslot 7 fl 1 half 3 50 Cents 1 kwart 9 1 75 Tegen toozendinj van het bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedt door de gewone Postkaarten o door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders zelf naar de verst verwijderde orden spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen prflzen en trekkingslyhten onmiddellijk toegezonden Plannen ter inzage gratis üft Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend Men wende zich met vertrouwen tot Gebr Lillenreld Bankiershuis en Handel in Staatspapieren NB Wü doelen gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten De ondergeteekenden berigten dat zij steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens leekeningen waarmede do ondergeteekenden te ontbieden zijn op verlangde afmeting gemaakt worden V H PIETERS ZCON Rotterdam t Hang 405 ccTr r e spo n deITt i e Til 11 pnnr bcnctitcii ti luut outvaij iu komen lu bet volgende tiuiuuicr IU r Ui tall i Éi lii ta iiiii f r 1 JjlllBl ll l l t zr h NaÜoiiÉMüiti l i lllllM fll MI IjiiMiiBKiiiiniiutin lii iltib wk iill iafUli iJ9 iiiu MipiMISI IIIIMil fiilii4iiil iiw imélwwje AnWinf iBittsia tWi Wèii W 4inu lil f iim 1 In i i t 1 1 l n Miiwji n M i m iii ii iiiiiii ii i