Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1871

V 1871 Woensdag 25 Januari N 1002 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken 4 De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN Kennisgeving BUEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda gezien de circulaire an den staatsriiad commissaris des konings in de proriucie Zuid Uolland ♦ an den 4 Jsnuarg 1864 A o 12U 1 Afd Provinciaal blad u S brengen Ier kennis van Ue ingezetenen de uog van kracht i nde wet van 26 Ventose IV jiinr luidende als volgt Art 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer Wet zullen alle Eigenaars Pachters Gebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende elk vuor zoo veel hem aangnat verpllgt zijn om de boomen op die gronden staande an rupseiinesten ie zuiveren of te doeu zuiveren op verbeurte van eene boete van ten minste drie en ten hoogsteu titn dagen dagloon Art 2 Zy iiulleu op dezelfde strulfen gehouden Kgn de rupsenneslen en ringen van de boomeu banen of truiken afgtuotnen aanstonds te verbranden en zulks op zoodanige plants waar dit zouder gevaar var brni d ann bosschen boomen of struiken uf aan Ksizen en gebouwen kan geschieden De in art l en 2 bedreigde sirutfen zgu door het later ingevoerde art 47 u 8 van hei trufwelboek gewyzigd Art 3 De bestuurders der departementen thans gedeputeerde staten zullen binnen hetzelfde tijdstip de boomen welke zich op de onverpaohie naliouale domeinen bevinden van rupsen djen zuiveren Art 4 De agenten der gemeeute en hunne adjuncten thans burgemeester en wethouders uilen ieder in de zijne verpligt zyn op de uitvoering dezer wet toe te zien i ij ijn verantwoordelyk vour het verzuim hetwelk ten deze mogt worden ontdekt Art 5 De commissarissen van het uitvoerend bewind bij de planiselijke regeringen thans de bur gemceslers tijn verpligt om binnen het tneede tiental dagen na de afkondiging dezer wet eene schouwing te doen over alle met boomen houlgewassen hagen of struiken beplanie gronden ten einde ixch te overlnigen dat de wering der rupsinnesten naar behooren is volbragl en om duarvau aan den minister wien het aangaat rapport te doen Art 6 De weripg der rupseiiDcslen zal in de volgende jaren voor den 1 Ventose 2ü Kebruanj moeten geschieden op straffe als hiervoren is bepaald Art 7 Ingeval eenige eigenaars of pachters tegen het tezegde lydslip hebben nagelaten julks te doen zullen de iigenlen en hunne adjuncten Burgemeester en wethouders het door arbeiders ter hunner keure ten kosleii der nalniigen laten verriptcn De op die eigenaars eii pnchiers invorderbaar verklaarde staat van kosten wordt aau hen op vertoon der ciuilanlie van de arbeiders door den vrederegter kantouregler afgegeven zonder dat de betaling daarvau von de bocle ontheft Art 8 De tegenwoordige et yal op den 1 Pluviose 22 Jauuurij van elk jaar op uitnoodiging Van den commissaris van het uitvoerend bewind thans burgemeester door de zorg vau de ngtnleu der gemeenten thans burgemeester ea welhoudtrs orden afgekondigd En noodigcn de ingezetenen uit om zoo el in hun eigen belanji als iii dat hunner naburen irur te dragen dut de bij htn in gebruik zijnde boonieii struiken en hagen van de daarin aain e ige rupacn nesteu worden gezuiverd teu einde zich te vrywaren voor boeten en kosten die in verband met de bepaling van art 471 n 8 van het we boek van slrafregt zullen worden toegepast op hen welke bij de echnuwiiigen die deswege tusschen den 21 Februarij en den 10 Maart zullen worden gedaan blyken zullen daarin nalatig te zgn geweest Gouda den 22 Januarij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOr I EKVEK FOlïïrUN v N BERGEN UZEN DOORN Nationale Militie KENNISGEVING BrjRGEMEESÏER en WETHOUDERS van Gouda u dn te welen cial het register van iuschrgving met de alphabelische naamlyst van hen di in het afgeloopen jaar in de7e gemeeute oor de militie ijn ingeschreven van en met den 24 J inuarij tot eu met den l Fcbruarij aanslaande de zoi dng iiilgczonderd des voormiddags van 10 tot des n imiddags 1 ure op de secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lering zyn nedergelegj en dat egc 1 register cii lijst be waar kan worden ingebraut bij den commissaris des konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijssiiikken gestaafd verzoekschrift op onge egeld papier onderleckend door hem die het bezwaar inbrengt welk verioekschrift voor of op den 2 February lö7I moet worden ingeleverd bij den burgemeesler deer geineeiile GouHA den 23 Januarij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DR00Gl EE El l 01lTi iJN van HEROËN MZnNDOORN B UITENLAN D Bullcnlamlsch Overzicht In de oudheid wordt van een koning verhaald die door de overmaat van zyn geluk verbaasd en beangst werd zoodat hij naar den een of anderen tegenspoed begon te verlangm Keizer Wilhelm van Duitsohland verkeert byna in hetzelfde geval Alles loopt hem mede Bourbaki is van aanvalleraangevallcne eu vervolgde geworden en heeft zijn geheele plan zien mislukken Van Chanzy hoort of net men niet meer fijn geheele voorraad en anmiuiiilie is weg En eindelijk het Noorderleger het is geheel ontbonden en hier en daar komen de treurige overblyfselen aan Eene dcpcVhe uit Kamerijk bevestigt van Frniische 7ijde de nederlaag van Faulherbe bij St CJueiilin Zij is in h irc kortheid eelbclcckcneud daar zy te verstaan geeft dat het Frunsche leger meer dan geslagen dat het werkelijk verslagen is Deze zware sing die aan olie uil iclilen op een onl et van l arijs Ipii bocifiu in Ia il z il aarscliijiilijk niet zonder invloed blijven op den loop der zaken en de gemoederen der Frnnsrhen lot berusimg in het onmogelijk gelijksicmmeu Na alles gedaan Ic hebben wal moed en vader iindsliefde vermogen schiet bun nielsmi er over dui m den uitslag van den oorlog Ieberusten en er I lalste smartelijk offer te brengen namehjk zich i c overwonnen te verklaren Kunnen zy daarto besluiten dan zal de vrede zich nietlang doeu w ichten Want ook Duitschland haaktnaar vrede en wacht sieclits op de belijdenis desvijands dat hij onmachtig is den kryg voort tezetten en bereid de voorwaarden des overwinnaarsaan te nemen llei telegram uit Kameryk meldt datde verslagenheid groot en algemeen Is Chanzy opden terugtocht I Bourbaki afgewezen Faidbcrbe verslagen I Eu eeo uitval uit l arijs zoo goed als hopeloos Waartoe dan nog langer tegen het noodlotgcrtoriteld nog langer stroomen bloeds vergoten liet is te hopen dat üambettn den moed zal hebbenom hel üiue pogingen ijn verijdeld uit te spreken en bel Alles is verloren behalve de eer Ie latenhooren Want waarlyk voor den roem is genoeggeUa in Gambelta evenwel geeft de partij niet gewonnen Hij is te Kijascl aangekomen om de Noorderarmee te reorganiseeren De bevolking ontving hem met geestdrift De kreten leve Frankrijk leve hel gouvernement der nationale vcrdedijjiiigljeve Oambetla leve de republiek deden zich herhaaldelijk hooren Gambelta heeft voor hel hotel der prefectuur eene rede gehouden die zeer toegejuiclil werd Hyzeide o a dat de stryd tot het iiKerste moet voortgezet worden en verklaarde zich n idrukkehjk tegen de voorstanders van den vrede tot eiken prijs Hij gaf denulken aan de verachting der openbare meening in i Vankrijk prijs die speculeeren op onze parlieele uedeilagen ten einde te kunnen verklaren dat de voortintiiig des oorlogs onmogelijk is en die ons de vrido Is t ware by overrompeling trachten te doen be orgen Verder prolesieerde Gambelta tegen elk denkb eid alsof hij eene dictatuur wilde uitoefenen Hy verzekerde ilat hij zijn plicht wil doeu uit naam vimi de eenheid en van de revolutie van BVaiikigk I ni aloue eiic hij uiteen dat de voortzetting des 00 logB zelfs al leden de Franschen da uederlu ig den vyaiiil zou ruiiieeren Maar liet hy er op eigen Frarkryk zal ten slotle de zege behalen Of san het Nocrderleger nog iets te maken is zal de lyd leeren Et n slerk Franschgezind blad de Mtoile BtUje deelde V ijdag het volgende bericht mede Het Noorderlegcr heeft een verschrikkelijke nederlaag geleden van uelke het zich bezwaarlijk herstellen zal Ue BtrijdmacJil der Duitschers iu het gevecht wordt geschat op 1 0 000 man De terugtocht van het Franscbe leger bigun des middags Een gedeelte van de Duilsche nr Tiee vervolgt Faidhcibe Eene correspoudentie haiigi eene treurige schildery op van de wanorde die ia het F Miische leger heersoht Tal van soldaten loopcn barrevoets lis een leger in lompeu Van het Noorderleger zyn slechts dóbris overig Den 19 is ook een hevige uitval bij Parijs beproefd met 100 000 rniin maar zonder gevolg De belegerden hebben gruolc verlie en geleden In het volgende ballonberii hl kan men ile Fr viisohe lozing zien Volgens bericlilen uil l anjs pur luchtballon ontvangen was de renie cergnieren l l 0 De ingezetenen hadden zoiider hun bedaaiilheid te verliezen de nederlaag van Chaiwy veriioraeii alsmede bet plotseling ophouden van den aaiin l legen de po silics van den vijand ten Hellen v iii l aiijs en naar 4jj zydc v iii dcu Monl Valérien