Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1871

4HI Pc stuf meende dut Chaii v wntirschjnlijk nutte loos bloedvpr iftl M beeft illeii vermijden Omirenl don nitvil op den 1 nonlt gemeld dnt d 7e dee mo jnn pliiits li i 1 en oii g verin ten g volj i hvl wuniii van Ir nsobe ij li deeli amen 100 000 man en tent tajrijke artlilcn 1 i iijn rapport ze5 t Irochu dat de too voorspoedig bego iiien dag net gctindigd was als men had kunnen hopen De vijand die des morgens verriat as ▼ ereenigde een rerba end lali jke irliUerie en dted reserven infanterie aanrukken ie drie uren week de linkerv eugel Bij het Millen van dep naehtde den de Irdnschen nog een aanval Maar vour het geweldig vuur van den vijiid mo len zy van de hoogten ijken e ii jd j loecl g Iro hu g lastle genera il Schroiti een w penstilstauü van 48 MTSp te vragen Do e is ni t vttleeud LorigHV wordt gebombardeerd JmIcs i ivre heen den 13 vetJooht om een vrij gelelde ten eiii Ie zich mar Londen Ie kunnen be geven De heer vpn isniirck heeft den 16 een Mfigerend antwoori gi geven op grond dat het co milt van nationale verdediging vao Iriiikrijk geen bevoegdheid heeft om in iiaim van Fnnkrijk te hdu delen eu in s iatsrediterlijken in met geicht kin vorden het irin che volk te vertegenwuurd gen Met toestam van een vrijgeleidc ter bijwjning v n de Londensche oonfrrintie on tan de ijile vin l nu sen een eerste stap yii om de tHige beroegdheid van het comitt van verdediging It erkonncu Van daar de eigenng Hel bondsvtrdrag is door de Beiei=clit dfgevaardi den awigenoratii met 102 Itgen 48 siunoicn zes stemippii boven de vercischle mecruerlicul Alzoo iiju alle Uuitsche stiten onder dui sccpttr van kei zet H ilhelm tot een groot rijk vcreenigd FRANKRIJK De langdurige tegenstand van Innkrgk is door nipnand ver Hcht Zeer merknairdig ia de verin during van gevoilen bij d u kundipen correspondent Tan Pcfd Neus bij liot Siksisclie hootdkwarlier den elfdc die ip der tijd zulke jiiisie bj ondcihtdeu onilreut d bplegeriug an Met gaf Hj egt toch niets minder dau Openhirtig m iet i bekennen dat ik tot vooi koittn lijd nooit twijf I It am de eindelijke zegepnil dci Duitsche ipfntii i de en oorlog Al naar dt Fr ii oben redelijk iien of Ijlende zou hetgeen nij ils net ind vni den knjg vastgesteld iaddeii naar onze meeuing tker komtn 70 wat vroeger cf nat later Zjiidir t jfi I i reeda b j menig le er vel eens t gfel gerezen of Prankryk als het zichzelf getrouw blyfl mogelijk ijiiet de schaal zou kunnen doen keereii Laten dezen ioch niet met een mmacblend lachje neerzien p myn terugkomeu van viotgcre gevoelens roav llfv r len hoeveel moeite dat terugkomen gekost heeft Welnu din thans verkUir ik niet inteziea hoe Duitschlmd Fraiikijk tot oiulerui ping km bren gen als frankrijk bljft vieblen Liat het eigsle omen eu ouderslpllen ij dat het land eens geheel door den vymd bezet wordt men kan er niet aan denken zonder even eer voor Duii ohland als voor Frankrijk te beven elnu Eduard I bezette Schil land nok geheel en uat hielp lut lieraf Om eene vergel jMig te be igen is den le er wel eens een doos li cifcrs in br iid geiuki ei littft hij dan w l gPir cht het vuur nit Ie dnoveii Alsbgbe ig IS op de eeiip pi lts sist en kne ter 1 tt weder op een i dere als hy zijne viii jeri wairian zich de Ijrandrnde aiel gehecht he rt nnr de pi lais brengt waar et ist en knttiert gmt het op di pJaaUdie hij jHisi verliten heeft weder even uild en uoest 1 1D het bruisen Zie dat is nu op een kleine 8cha l de gcohieilenis v m do be eltiiij door den vijind vnn een liinl d it besloten is tot uiuisl ver zet Ie bie Icn en den vijiud met toe te ge eii Nie mapd kiu oo iels op den duur v eerst lau 3cho land joeg l iiuird s zoon weg Pruisen zelf hoe ook door NipoKon ten oiidir cbrucht meei nugdiiihet ooit Kon hopen tliaUS Irmknjk te d len verliief zich om den strijd te hem ie i en en te uiiincii zdfs al ware Engllind net tiissihen beide gekuineii zou hel in Spiiijf led tb eene queeslit v m lyd gnitrsl zijn om het Jozef en iijiic ytnennU diir lieti te miiken Friukrijk is er i og el erger aan toe geweest dan nu k gtef toe dat toen ten Diuuouriez het redde eu ir nu ten Diiinoiiriez siliijiii op Ie slaan Ma ir luit elktii dig dit de iiiilo duiirl IS er eene knus Ie m tr dn Imj einiUijk kuinl en die nu hel bevel votriii zi ii litdeii dit len minate wel ijne luiieninls kun lm zijii ENGELAND Uit Lngolmd wor II gimchl dat de ci rite handeling der Ijiiidensche luiifirfiilie ovcrdi u iiltzeequiEstie IS gi weeat hel oiuU rtitkf iii ii loor de gevolmiichligdtn van teiie verkliriii dit getii vin lc Mugtndhtdtn die htt colletlitf Ir ittaat btbbtn on dcrif kcnd znh kan onttrikken aii do diiilij ni vuile ïtrpliohtiiigen zon Itr totslpinmiiig di r me li üiidertti ktii iir ls i u In r lil V ii di J u I Uji ij Ii zich biï sti l biihoiit uliluus de üosiratlii que ut ïourloup g geen bi orgdln d te biieii dai r Knal nl dit veiklariiig wel nut zou htbben luide oiidcr t kei d zoo hft met voorif verzekerd was dit deze ooncpssie ijneizjds wat den vorm uaugaat s olg 1 zal worden door het innilligen vun ziju vcrlingen wal dm inhoud dairvnn b treft Mier en meer gain in Lnge iud stcoimen qp dic er op aandringen dat de vrrgiderde diplomiteii een krarhtige poging zullen doen om den vrede Ittssehen Duilsoliland en irankigk te heratelleu De ii f vil len heer f h p i ala eer p lord der adinirilitei wordt uu weder ligei gcoproken DÜITSCHLAND De keizerlgk Di sche proclamatie beeft volgens de Koln Zeit overai seiisilie gemnikt Dt l niiaiathe Luiddig heefi wimidiielyk een ndres opgesteld dat grooleudeels een weerklink ia van die protlimitie Dt nog weer pannige zonen van het Duiische vaderland de Btieren v i dti uilgeitor ppii vfrbanntn Duilsch Ousipnrgkache zonen wordt geej meldiii gi maakt worden aangf poord tot spoedige lanaliiiUig verder orden de vredes voor waarden gerechlvanr ligd met Ie gewone Dm sche erondeii lu de verzfkeriiig g geven dat het DuUaclie rijk he rgk van vrede is Het l ruisiachp Keerenhuis kon gevoegelgk geen ltd rei meer roiken oe reis na ir Versailles wis pas volbracht mair de pr sident heeft e n ttle rira gt zouden am den meunen Keizer it oiuniddelhjk erd beanliioonl De keiz nn is gevraigd om een deputatie te ontvingen om ha ir geluk tt eiischen g heeft ethter bedinkt eu verzocht dnt dit zou iiUgesield orden tot de Keizer ook Ie Berlg i v as De Koning van Wurtembcrg htefl ain bgna al de Duitsche prmsMi en aan den gruf Vju Moltke de grooie Wurleubergaehp orde in militiirfi ver dienste gegeven lil lit 11 Btnrsthen Land lig zgn 13 telegnmmpn ingekonen vin tmeenltradcii en volkavprgiikriugen f rooteu lecla ui patriulacht kies hstr tien a rin op aaiinening van tic verdragen wordt ug rongen t oriLbpnau d voor dl palnolsclie ifgcvairdigdtn Volgens lelegrifisch birioht ia het boudaverdi ig langeiiuiuen ZWEDEN Pe igk dag van het konmkrgk Zn eden en Noorvegeu 18 Douderdig doo Kirtl XV met eene troon reile geopend Dt koning wees in zgue toespraak op lie mogel kheid dat de tegen oordige oorlog uilbreidiii zou erlangen en knoopte daan in de lankoniiigiug vast dit de rcgeeriiig een ontwerp zou indienen strekkende om een dgebrelt rtorgi nisitie bi t leger Ic da u pluta hebben D ze 19 dan ook wel noodzikrlgk De kern der Zweedscbe krijg iuicht bestaat uit de zoug numde ingtdeelde armet DeoTicieren daarvan uontn op hunne zoogcniimde iiiensigoi deren en voorzien ut de opbrengsten in hun oi derhuu I lerugl aan de soldalen de koatcu vin hunne uil ruslini enz worikn gshsel en at door do boeren eu g oiidbtziUpra best eden een buisje met een klein stuk luid torp ordt aiiigpuezen Ze erken tpgen bepinld loon bg de boeren of orden voor publieke erken gebezigd maar gedurende een bepaalden tgd van t jaar worden ze opgerot pen om zich in den dieqst ie orf iien Men heeft er drie wapens bg eu cl 5800 civilerileu 21 500 infauterislen eu bOOO bootsliedeu Deze wy van ludeeliiig ddgieekent nog v lU de regeering van Karel IX en 18 dus reels zter oud Hg oiitu im am den iidd de goederen welige deze zich onrechtmatig had tocgeti gpnd en herschiep ze ni dienstgoedereu voor zjne olfitiereii leiivgl hg met de boeren iii grondbezit Iers ppii canlraot maakte uuirbg bppaild erd dut ze vry zonden zgn van de conscriptie wanneer ze het bepaald getal sold iten onderhielden Deze pain ir ihale regeling is zeker voor den blaat zeer voor deelig M lar Zweden bezit behalve i eze ook nog andere troepen Daartoe bebooreu o i de iiiigewor en sold ilpu van de garde en de artillerip de achutterg van welker verplithtingen men zich los kau koopen eu ler manschappen alethis vooi tene ver ledigingsoorlog mogen gebruikt orden dt Gt liliudache nul lie in tie schtipsthntler Ie zamtii muisleiis i60 000 mm Dit hel zeti lattilgk v d dezt vtr thillmde bc landdtelen op gocdt o lot een kraili tig Itger tp orgaiii peren zil voor edci i ui iljk zgn afgezien nog vin de bt ireii die hel ttj tii woordig sj i ein zou oplcviren ii geval tens ttn sputdigt inohiluttrmg iiuoilz kthjk motht zgn Dt üigttnig hetlt dit ret ds I ig ii t itii eu her ha ldtlgk miir tot uu tot altgd it ttr ttfs htrvor muiiiSpliiinPn bg dtii liyksd i nif pr I Nu t ven tlsdiiun de peis en dt pubhtli ip nu m ilm liitsonl 1 littoiii tl velt volks trg dtiingi ii plmts gehad z th bepaald ain de zgde van het louveriipüiciit on men viiufclit dat bet nieuwe hervorm ii 9 onlnirp der lügeerii g thms bg ilo Volktvertcgeu oordigers weinig tp Dslaiid zal vindpu De gruote kosten igii citiinrlijk ttii voornaam herwaar Uit het rpgtiringsontntip bigkt dit htl gonvcrnement algemeene dienslplichtighrid enstht in te vue en i lar dairnevpus itt y ltcm vin mdeohng tal laten bistann De kosten oi Ipu geraamd op 17 millioen ngsjahr ongmoer t miilioen gulden Diarenboven zil er een zoogmaimde wnpeabelisling worden ingevoerd welktr opbiengsten zullen 3iie ken Ier amscuaffing vau ou yg i en tot htt bouwen van vealingen Jle plannen der regetriug belrelTende de ilgemeene ditnstplichtigheid ju ii edm zeer populiir Oiiliiigs wpr ei tir ten liirgke volkavergii tril gphüu ii w nrop met gioole inecidtiheid n i stpinnipi lie btginsol trd iingt nomen tl it ip lere ucd in s i t om de wapen te drigen persoonlijk bpboort mede te erken lol vi rdejiging V UI zji lind en dit het niPt geoorloofd is een pi iilsverviii er te nemen Verder achtte men het en chclijk d i dr oneii des I iiida leeds op de SC ioliii lil den ipenhudel zouden gcoeftnd orden n ziih ook 1 i bet verlaten dpr stliool gvcrig oor hunne diens plich en ouden voorbtrtidea lot ze prden opgeroepen GocDA 24 Januaui Wg ensihen nog eens te ijzen op de ainkondigiUt van dfu dirt leur vin hel postkantoor alhier in ons vorig n Zeer belangrgke gzigingeu wordtn dairbg iii dp regtlingdtr k intoornren iiopdegetlteld Voor alle virrichtiiigen behilvt de afgifte en uitbetaling van poatttisseU en de inkassppring vpn k itail n zil tt k in oor voo lain van a luoroCna 7 tot s voiiils J j optil zgn zoo lat mtiiit ttu die tot nu lot n ibekm I met dt kniitoorurtn ten vergetfathen ging tlttd diirvior huis uitt metr bevrePB I behoeft te zgn Dtzt bei iiurgW vei h tering Bil al üo iloor het p ibliel cl op prgs wor lei ges cltl Ook de nipu oor tic afgitlt en uitbttaling van posiwi tls en tie inkiaptrin v n kwiiiititn zgn gein iKkelgker gewor len ierwyl tot nu toe voordit werk iimbeden werd gevaceerd vau 10 12 n van Z j 4 7 jn daartoe in t vervolg de uren van 10 2 bcsteind Deze wgziging is vooral vnn belang voor de verzending van postwissels tiaar de omliggende gemeenten Zondags zal het k ui loor voortaan geopend zgo vin 7 8 1 d en 8 9 3 uur lerwgl op dien dag natuutlglc voor postu laatls en inkasseering mets wordt gedaan Men Bchrgft ons uil Keeuwgk Het bejtuur der gsolub Ie Reeuwgk heeft Vrgdag een wedsirga op schaatsen doen houden miarain ii personen deelnamen De prgs een gouden ciliuder horloge erd behaald door A van Duivendglc van Gouderak De premie ecu schildpaddtn cigarenkoker met zilver gemonteerd viel len deel aan A Bruere van Gouda De beste orde erd door de commissie gehnndh lafd en tie metste sympathie bestond tusschen haar en de mededingers De baan was versierd met vlaggen en leverde een aangenaam schouwspel aan de tairgke menigte Zaterdagmiddag is Ie s Ha ge in 73 jarigen ouderdom overleden de heer J J Rochussen munster van staat oud minislcr van fiiiancicn en kulonitn üuii gouverneurgeneraal van lederland8th Indit OU llid van de tweede kamer der stalen geiieraal Als man van groote bekwaamheid zou bg aan zgn lanil gewichtige diensten hebben kuiintn beugzen zoo II et zgn weifelend kinkier daaivoor steeds epn bilttsel ware geweest In 1840 als munster vau finnutim opgetreden met liberile lapiraticn giraakte hg meer en meer verzeild onder de conservatieven boeutl hg ecrat sedert 1860 toen hg ala minister vdii külonitii aftrad zich geheel bg dezen aansloot Z M heefl de voorzitters eu burgerlgke leden en hunne plaitsttrv ingcrs in de onilprsuheiden militieraden vooi de lichting dtr nation ile militie van 1871 benoemd In uid Holland zgn benoemd III het Ie miliiiedi r tol voorz jlii J Mock totplialsï jlir I Weatpilm van Hoorn van Burgh tot litl mr 1 1 buion vin der Duyn wtlli Ie s jrivmhage lot pi latsv mr P C Knugae dt Itg lid van den gtmeeiiler aid iir in het 2dt nul t etlislr lot voorz C E Virulg tot plaalsv mr J C Rtipmikpr lot lid A van der Wtus lul vin dtu gtmitnltr to Itotlerdam p i y lil j ii i i9 iirti wi lis 111 ii Kill i ffljiiill f 1 11 U U j lés III i diiüdiiiinp ijiiii rt i mini i H W I II 1 ï I 15 J üjmfa E i 91 IL I i lil 1 Ui jl I Mil jSaail iiiffi iiniamn iiiii iiu iiiiinn i j tai ti i iW II li I m ï iMiiiitaHm ivi js j iM i i rtrtti te K ka l i c i N 1 it hl It s Ha It dl J iNi 11 IJl tl 1 W kt