Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1871

v1 s tot pl i 3T A T van CnBtoel idem in hot 3c inililiei tr i tot voor inr 11 t J Hoog tot plaiitsv mr W linbrccht tot lid mr R T B jlev d li 1 van den geraeenteriiiid van Leiden I tot pi ilsv J tfeiirlKinii idem in liet 4e nulitieJiiti loi voor 1 A Smi i van Nieinverkcrk tot f i sv mr A Blussc tu lid Q O Lotsy lid 11 cd gemei titer vnn DtudiTclit tot plants A f Vn beek v i S iude id De voorz itter en hnuna plaai vervangers zijn M u Icdcj der prov rtBten De cuniBiiMnris des tonin i in deze provincie leeft bi iircuInJrp n 1 levr 6 de gemeentebesturei ueiiige uadire viorsi hr fteu gogeven beireklipüik il onieigeniiig vnn dcor besBieltelijke ziekten tingetai i vëe Het i ra j gebleken zegt de coiiimis iaris dnnrin ïlat sitiiniige burgemfestors jijii overgegaan lel ontfigeiiiiij van lan besmettelijki z ekten cstorven vee Niiiir fanleiding daarvan loht ik hel met ondienstig üed te doen opmerken dal krachlitis art 4 van liet koninklijk besluit van den 4 leii ecember 1870 SL iatsblad ii ISIO vee nan eciie bfmetic lijke ziekte gestorven moet worden verbrand of begraven Uit der aard der ank l an in dal geval peeiie piake zijn van onlrifiening en van scliadeloüsslelling Oiileigening geieliiedl iilleon met het doel om af te maken Arl 84 der wrt van den 20n Juli 1S7U Staatsblad nO 131 laat daaromtrent mijns inziens geen tttijfcl uver Verder vestig ik er uwe nandnchl op dal bij art 23 dier wet uiet is voorgeechreveii de mededeeling en publicatie welke art B9 der onteigeningswet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n 123 Terplicliteiid stelde en er daarenboven bij missive a i hel departement van Biimenlandsche zaken van den 14 December 1870 u 172 9eafd Prov bl ul n lia opwordt gewezen dat me ingang van 1 Januari 1871 de bepalingen der l i ilstliedoelde onteigeninsswe niet langer geldig zijn voor oiiteigeningeu van besmet of verdacht vee Publicatie in de dagbladen zou dus tot iiüodelooze uilgiaven leiden en de mededeeling aan de gedeputeerde sinten of aan mij van afschrifien der beslnilen lot onteigening kan als overbodig worden bi selinuwd Ei ne opjjave aan mij is voldoende Nog doe ik Ued opmerken dat in Voorkomende gevallen de Bij de io het hoofdkieadistrlRi Alphen gehouden herstemming icr verkiezing vau een lid voor de provinciale stalen zijn uitgebracht 607 stemmen Pe heer G A Hoogeveen te Alphen verkreeg 328 stemmen en de heer J Piek te Oudshoorn 279 stemmen zoodat de eerstgenoemde is tekorei Men verneemt nader omtrent do kwijtschelding van straf welke verleend is aan de veroordeelden ter zake van de llotterdamsche oproeren dal de thans gegratieerden behooren tot de eerste groep die lot vijf jaren tuchthuisstraf zijn veroordeeld Zij zullen nog in den loop van dit voorjaar worden ontslagen Het gerucht dat de M o Itatul i Commissie hanr edele taak zcu hebbeu nedcrgclegd wordt door prof Kern lid dier commissie tegengesproken Pe Staata Covranthetni de volgende rivierberichten Keulen 23 Jan Waterstand 8 voet 4 i duim boven nul Weinig dnjfijs Emmerik 23 lan IJs vast Waterstand 20 voet 3 duim Gewassen 3 duim LohUh 21 Jan IJs vast W ilerstand 14 14 meter AP of 0 23 meter boven overUalspeil Uewasseii Ü I6 meter llulhui en 23 Jan 6 ure voorm IJs vast Waterstand 3 1 9 meter onder noodpeil Gewassen 0 22 meter h ijmegen 23 Jan IJs onver mderd Waterstand 8 80 meter onder noodpeil as ü 19 meter Tie 2 t Jan Waterstand 8 20 meter onder noodpeil Was 0 1 a meter Bommel 23 Jan IJs vast Waterstand 5 35 meier j AP of 2 85 meter onder noodpeil In 24 uren gewassen 0 1 U meier Pannert en 23 Jan IJs vast Waterstand 5 ure voorm 3 22 meier onder noodpeil lewasseu 0 21 meter Jrii iem 23 Jan IJs vast Waterstand 2 i9 meter onder noodpeil Was 0 18 meier Griljlie 23 Jan IJs vhst Waterstand S liii meter onder imodpeil Was 0 15 meter Il t t inuit tiJ J iii Uveiicicdil voor rijtuigen met de punt en voor vuetjjainjers over het ijs T oe lurii 23 Jan IJs vast Waterstand 8 95 meter Al W us 0 07 meier ittfeii 23 Jan IJi vast eeaige sneeuw Wa teriiiii l l Tl meter AP of iMiO meier oiidernoodpe VV O 0 uie e Jkvtii er l H Jan 1J3 isi p issagc per gedeelte brug W ileriland 2 95 meier onder noodpeil Was 0 05 meter lyijhe 22 Jan IJs vast paisage voel en roet liandkarreii over het ijs Waterstand 3 70 meter AP of 3 00 meter onder noodpeil Gevallen 0 02 meter Kaferveer 23 lan IJs vaut Waterstand 2 87 meter onder noodpeil Zonder was of val Kampen 23 J m IJs in den IJselmond en de Znidcrzee vast het wordt overal te voet gepasseerd aiers ui u l ii Uiet i oncjer noodpeil Gevallen 0 05 meter jyiji b j Duurslede 22 Jan In den Eoodvoot iet ijs vast vóór de stad blank water Overtocht per roeiboot Walersuiiid 5 17 meter AP of 3 5 1 meter onder noodped iewassen 0 12 meier Viunen 23 Jan IJs vast overtocht geregeld Waterstand 3 84 meter AP Was 0 10 meter l rtesie ijk 23 Jan IJs vast Waterstand 2 17 meier onder noodpeil Gewassen 0 11 nieter Gurimhnii 33 Jan IJs vast Watersiaiid 2 08 nieter onder noodpeil Was 0 15 meter IVerLiKhiiii 23 Jan Walerslaiid 2 81 meter AP W is 0 11 meter Pauloiruulivere 23 J iii Voorn iiddag 7 nnr IJs vast loctund onveranderd AVatcrslaiid 2 28 meter AP was 0 12 meter Kop van t eiland waterstand 1 1 meter ouder noodpeil was 0 11 meter ijs onveranderd SlieJrn ht 33 Jan IJs vast Waleritand 1 92 meier onder noodpeil Was 0 00 Dordreüit 23 Jan Iloll inilteii Piep en Kilmond open inel torugdryvend vloedijs pa age geregeld Ijstoestand waterwegen en overiochi onver mderd Watermand 2 59 nieter onder noodped Jlblasserilaiii 23 J in IJ3 vast Waterstand 3 1 O meter ondir noodped ilnuHlriJil 23 J n Blank water Sivrimiiiii i i J iJi lilaiik water Waterstand 19 62 mi er Al V d O IS meter Venlo 3 Jan 1 1111 afkomend ijs lieden ocl tend te Grubbenvorst IJS VYaterslan l 13 13 meter AP Val 1 35 meter Cvii J3 Jnn 1 uur voorm IJs vast Waterstand 10 58 meter + AP Jnire 23 J m I ls en overtocht onveranderd 0 irn 23 J m W au islaiid 7 l meter AP val 0 02 meter Van Grave tot Oijen 0 02 tol 0 05 meter val Verder lot Blauwe Sluis staande IJs overal vast Hedel tS Jan IJs vast Waterstand 4 95 meter AP Was 9 19 meter te Iledikhuizen waterstand 4 58 meter AP Was 0 06 meter 22 Jan Ijs vaU Watera Hud 4 58 meter AP Was 0 03 meter lVoiidri hem 23 Jnn IJs vast Waterstand 3 74 meter f AP Was 0 18 meter Op al de lakken der beneden rivieren geene verandering in den toestaud van het ijs De bnileiigcwoiie riviei correspondentie in de Isle en 2de inspeptie den 22sten Januari ingesteld Ten hoogste beacliterswaardig voor alle degenen die genegen zijn aau het geluk op eene soliede en gunstig gevolg beloovende wijze de hand te bieden is de in het blad van heden slaande lvertenlio van hel hnis BottenWiOSer Cie te Hamburg hei welk wegens Slipte en I streng reelle bediening van zijne belanghebbenden I vooral verdiend in aanbeveling gebracht te worden Laats te Be richten Bordeaux 22 Jan Eeue sterke afdeeling Pruisen met ariillerie heeft getracht Pijon te nemen l e liaribaldianeu hebben den aanval afgeslagen Het gevecht heeft twaalf uren geduurd Hei terrein van den strijd strekte zich uit van Val de Lu on tot Fontaine les Pgon De Fransche troepen hebben hunne posuien behuudfn en andere genomen Zij hebben zware verliezen geleden maar minder dan de vijand liet gevecht is thans hervat Havre 22 Januari Na ren gevecht met de nationale garde hebben dr Duitscher Orbee bezet Lisieux wnrdt door hr i bedreigil T iiici hebben zij een bedrag van 45 000 francs gerei uireerd waarop 10 000 francs is betaald Te Bergnay heefteen gevecht plaats gehad waarin de kapitein der nationale garile i gedood de Duitschcrs yulleii er thans biii lieiirnkken Loudon 3 J m I c Timen bericht uit Verfailles van den 22n dat hel bombardement van Parijs den iifgeloopi n naidit op hevige wij c hi d voortjjiduurd zonder datdc ruaullalen zichtbaur waren Pari iS 21 Jan Pe iiilslag van don nitval op 19 de er heeft hier u ii iliepen indruk gemaakt Met het innigste leedwezen heeft men ge ien dot Trochu zich lot een gewonen iiilval heefi bepaald daar men in den waan verkeerde dat hij op Versailles zon aaiiruklten Plymouth 23 Januari De mailboot uit de Kaap IS alllier aangekomen Versailles 22 Jann ni Oficitel liet bombardemeiii legen het fort St Uenis heeft heden goede resultaten gehad Het vijandelijk vuur aldaar is bijna geheel tot zwijgen gebracht Men zag dat in Parijs en St Penis op vele pun tcu brand was Berlijn 23 Jan De Kreuz Zeilung meldt dat Jules Favre nadat hem door von Bismarck ep vrijgeieute was geweigerd zich tot de militaire overheid ge end heeft met verzoek om hem verlof te geven de Duiische linien to passteren Dat verlof is hem gepeven daar het geen staatkundige bcteekenls hebben kan ArlOD 23 Januari Hel bombardement van Loiigwy liüudl dag en iiaelit met zwaar geschut aan Uc vesting mtwoord slechts ilauwT INGE Z OkTd E Ni Waar thans vrij algemeen pogingen worden aangewend ter ophelling van olis naiionaal tooneel worden gelijk zuil Vlij algemeen hel neval is krachten vooruijge un die zoo onmiddelijk in onze nabijheid liggen getuige daarvan zoo menige redeiijkers karaer hier te Umie waaronder dan ook zeker verdient genoemd te wolden onze Goudsche rederijkers vereeniging de Goudsbloem Dal dii kamer waarlijk verdienstelijk werkt het was oiib bewuit maar dal ze krachten bezat lot ceuo uil oering al jl Donderdag avond i konden wo moeielijk onderstellen Veler verwachting was dan ook zeker met de onze overtroHcn toen we £ ea Ede Hart op die ijze zagen uitvoeren We zouden ons aan onbillijkheid schuldig maken jligden wij de bi omlere aandacht op enkele vertouners maar we kiinnin niet anders dan de voorstelling in haar geheel ceiie zoodanige noemen dal zij con gevestigd tooiieelye ilseli ip niet lot uuur ware geweest Ten III ni igcn wc den wcnseh niet weerhouden de I Kul iiiii cieiiiig in ruimcreii kring te zien herhiilen opil ii nog velen meer mogen oordeeleii over de jui thoid van deze zwakke kriiiek die by de vnursielliiu tegenwoordig waren billijken dien weiiseh tker De geheele feestviering die plaats had naar aankiding an het twintigjarig bestaan der kamer mocht rechl geanimeerd heclen en werd besloten met een bal dat tot laai in den naehl voortduurde Om met eene zeer geijkte uitdrukking ie eindigen we kunnen verzekeren dal de avond van Donderdag 19 Jan eene aangename herinnering zal laten by allen die hel feest bijwoonden Mogen velen thans als leden toetreden en zooden voorldureiidcn bloei van de rederijke rskamer de Goudsbloem helpen bevorderen H Burgerlijke Stand GiaohïN 21 Jitn KIda ouders A vtiii Duuizig en S lagiinsH Hi jI3 CeirtruiJu CoMitlin oodois D Htnirmna en C de Vroom M riu Coriieliii otejers C 1 de Jolig ru K Sotisbeek SB Jacotm ouders J dti KoDiutt co U ï itleiiiRn OvEmtniii 1 J n J M Infiljcv wed H G do loog 65 j ii G LlMtlviijn 11 n ADVERTENflËN Voorspoedig bfivallen van een welgeschapen Zoon A O DE VLETTEE Sht Gouda 24 Jan 1871 Heden overleed mgn bartelgk geliefde eehtgekoot de heer mr J L A de GRAVE Wethouder en Advocaat te dezer stede Wed i GRAVE Salvebda G tda 20 lanuari 1S71 Kfiiigf kfnimgerwq DK ERVKN II IR IP UTRECHT en IIOTTERBAM Mni ii ijo vim MOLKXSTKENKN iUDTMOSTKLID MOSTKLIDCU VEHl STEENEN in alle uf llU tillgCU