Goudsche Courant, woensdag 25 januari 1871

rn Mt 6WTNNS G LONDON CENTltIFlJ iAAI l Ii KN direct werlfoiide CENTUIFÜÜAAh rOMI iMACIllNKS bijzonder gfscliikt voor l oiderlieiiialiiif lASF HüUBTEltó VENTILATORS STOOMMACHINES LOCOMOUILES en Inliclitiugen bjj den lieer CORN 150K Del daven uitsluitend Agent Toor Nederland en Koloniën Openbai e Veikooping in den Tuin TÓór het OÜDEMANNEUnüIS x O u i A op VRIJDAG 27 J4NÜAEIJ 1871 des middags teil 12 ure van ELF opgaande YPEN STAMliOOMEN en eene partij GEHAKT RIJS en ander Yptnhout Men vraagt voor een klein geiin om dadelijk te aanvaaiden EEN DROOGE BOVENWONING bestaande uit 2 KAMERS en KEUKENTJE of 2 groote KAMERS vrij van lasten Brieven franco met opgaaf van huurprijs onder letter D bij den Uitgever dezer Te koop eene partij Vriesche Turf tegen f 5 25 per duizend bij F LAFEBER in de Vogelenzang te Gouda Originele Staats Loten mogen overal gespeeld worden ALLERNIEUWSTE GROOTE door de Hooge Regering goedgekeurde t ew aarborgde en doorbeëedigde Notarissen voltiokken GELD LOTERIJ Trekking 20 en 27 Januarij 1871 verdeeld in 6 Klassen HOOFDPRIJZEN ev 100 000 TMr 1 a 60 000 5 a 4000 1 a 40 000 2 a 2500 1 a 20 000 13 ii 2000 1 a 15 000 24 a 1500 1 il 12 000 105 a 1000 2 a 10 000 7 ii 500 2 a 8 000 160 a 400 I a 6 000 17 a 800 2 a 5 000 281 a 200 360 a 100 22 375 a 47 1 geheel Origineel Staatslot 7 fi 1 half 3 t 50 Cents 1 kwart 1 75 Tegen toezending van hel bedrag hetgeen het gemakkelijkste geschiedl door de gewone Postkaaiti ii of door Postvoorsohot worden alle ons toekomende orders zelf naar de vei sl verwijderde üoideii spoedig en geheim uitgevoerd en na afloop der Trekking onzen ianghebbeuden de gewonnen prijzen en trekkingslljsten onmiddellijk toegezonden Planuen ter inzage gratis CMt Onze Firma is als de allergelukkigste wereldbekend Men wende zich met vertrouwen tot iebr Llliciil cld Bankiershuis en Handel iii Staatspapiercn NB W j deek u gratis den uitslag mede omtrent alle getrokken Staatsloten Mevrouw v N ELDEN op do Turim irkt verlangt tegen 1 Mei eene Keukenmeid tevens geschikt voor huiswerk en cciic llliike Tweede Meld die netjes kan strijken naaijcn mazen etc en goed met groote kinderen kan omgaan KlSSlNOKtt Pastilles DUIZENDEN nit do zouten van rle Rakoczï te Kissingen van voor werking tegen traagheid der spijsvcrtee ringsorga nen bezwaarlijke ontlasting bleekzucht bloed3gebrek hiimorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Past Ues welke de zouten uit een liter Rakoczy bevat kost 50 et Dèpóts te Qjuda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KON BEIER MINEK WATER VEKZENDING beslteilt men riet zelden aan twijfelachtige 1 I ondernemingen terwijl menigvuldige kans isl ii n eboden om door middel van eene kleine J ii legsom lu het bezit van groate kapitalen te I I geraken Daor hare voordeeligc inrichting tot eene 1 j solide geluksbeproeving dienstig is de doorl I de Staat Bruusnljk goedgekeurde en gewaarI borgde groote geldverloliug waarvan de trekIk iigen binnen kort zullen beginnen 1100 000 Thaler of 175 000 m fl e lis Iloofdwinst in t algemeen winsten Tan Ndfl 105 000 70 000 35 000 26 250 21 000 2 maal 17 500 2 maal 14 000 2 maal 10 500 2 maal 8750 5 maal 7000 2 m ial 4375 13 maal 3500 24 maal 2625 105 maal 1750 maal 875 160 maal 700 17 maal 525 281 mael 350 enz enz worden door genoemde verloting aangeboden en eene deelneming hieraan kan des te meer worden aanbevolen daar ver boven de helft der loten gedurende de enkele trekkingen inet winsten moeten verschijnen Voor de reeds op den 20 en 27 Januarij aanst plaats hebbende 1ste trtkking is de prijsVoor een geheel Origineel lot ƒ 7 half 3 50 ï kwart j 1 75 I waarbij wij uitdrukkelijk opmerken dat door ons slechts de werkelijke met een hertogelijk blazoen voorziene vernieuwings 1 loten worden verzonden Met ondergeteekeude Handelshuis zal ge I uinschie bestellingen legen overmaking van het bedrag in bankpapier of per postwissel onmiddellijk uitvoeren ener gratis verlotingsplannen bijvoegen ook zullen wij zooals tot dusver ons beijveren door stiple aver2endiug van oRicieele trekkingsigsten eu door zorgvuldige bediening aan het vertrouv en van onze geeeri s belanghebbenden te voldoen Omdat het grootste getal der Loten I reeds is geplaatst en bjj de drukke klandizie die onze door de fortuin begunstigde coUi cte geniet de nog in voorraad zijnde Loten binnen kort worden uitgegeven zoo gelieve men zich ten spoedigste direct I te wenden tot BOTTENWIESER Co Bankiers en WitsclüanJelaai s te Ilmn mrq i liet oprochto CHRISTAL ut ROCIIE du BRESIL is zonder tegenspraak het belangrijkste hulpmiddel ter bewaring van het gezicht met zorgvuldige bekwaamheid toegepast op do bijzondere gevallen door Mr D van MINDEN Gezichtkiindigo gebreveteerd uitvinder van Parijs Hij zal gedurende den oorlog verbljjf houden in deze stad waar hü hojpt het vertrouwen zyner Land en Stadgeno ien te rechtvaardigen door zijne wijze van behandeling Een V f en Twintig jarig verblijf te Parijt heeft hem de ontleedkunde van het oog doen kennen en in staat gesteld t e beoordeelen wat in elk L ko d g il di j ig j Hij is dagelijks te raadplegen 10 12 én van 2 4 uur Gouwe C n 75 boven bij Mr TRIJBITS tegenover het Amsterdamache veer Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten drngen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gel ruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsteo grcad zgn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChaDtomelanUS Ocgenwater Bij elke was sching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte rn ver iw8kle oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril neder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebruikt Maar vooral ook zg die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat hel middel om voor altijd daarvan bei rijd Ie Idyven bij veler ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar cp dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chaiitoiiielaims OOGENWATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar ït 60 et per flacon bg T A G ViN DETII Gouda i J BGUZEMAKEK Leiden J H KELLER wesie wagenstraat llotterdam Mej L A ScHOUTENS ScHLfiTÏB Oostmjienstrnat i J GROENHUIZEN C Utrecht en meer bekende depots in ons rijk VOOR LIJDERS AAN Speysseed Geachte lieer Tandmeester Door verscheidene Heeren word ik uitgerjoodigd een voorraad van uw A N A T H E R J NMO ND WATER op te doen daar ik reeds eenige aangekondigde middelen heb doen komen die helaas aan het doel niet hebben beantwoord Van uw ANATHERINMOND AVATER heb ik thans de overtuiging dat het den grootsten lof verdient want mijn dertienjarige zoon die reeds maanden achtereen dagelijks gedurende eenige uren door tandpijn pekweld werd is door dit middel daarvan bevrijd geworden Een goed vriend gaf aijj een eetlepel vol van uw Mondwater en de pjjn was verdwenen Derhalve verzoek ik U mij per eerste stoomboot met uw rekening aan het agentschap te Tolna een dozijn flesschen te zenden Met bet liging mjjner hoogachting J N MIHEK Koopman Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelierop de Hoogstraat wi k A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kollf apoth en A Schippereijn C blaauMC porceleinwinkel Ie s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utreehl bij F Allena apoth te Ainsleidam bij F vau Windheira C verkoophuis Ie Oudewater bij T J van Vreummgen te Schoonhoven bij A VVoKF fiuuiH Druk vii i biiukmaa tékmf 41iè lts nkil kiiiia ki ak M W W Ik Jf K p iiiBVUUil ift J r H 1 i 4 ffït l r w kT i fat 1 1 1 ï r ikZ i m m m n iJiJ i I I P nTkmè itffm m