Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1871

Vrijdag 27 Jiiniiari 1871 N 1003 GOUDSCHE COURANT ieuws en Advcrlentieblad oor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave In ROCHE DU het belangrflk li ii het gezicht I toegepast op de VAH MINDEN litvindervan J aoorlog verblflf hoopt het yer leuooten terechtbohondeling I rblijf te Parij In het oog doen Iheooiuueien u jstig 13 10 12 en van bovan bg Mr ptordamsche veer yi bril te moeien er den lasl het I artikel en zoude te moeten ge Iddel allen wier Id graad z jn rerworden door het intomelanus za men de hcr vert akle oogen vele gevallen de Igen eer ééa flacon tij die nog geen at het middel om li en by velen rredi het beginsel lig men lette maar Jjt is op verderen lüubbel vertoonen do oogen begiuuen ruikt lanus er flacon by kniat Hotteriüm feu fetr iat n l trecht ijt LVN iPf YSSEED tUrl ord ik uitgenoo JATHERIN daar ik reeds n heb doen ko fl niet hebben IHERIN MOND Vtuiging dat het Jnt mjjn dertienIn achtereen daP door tandpijn l H daarvan beIcnd gaf mjj een r en de pjjn was T ik U mjj per Pil aauhetagentJchen Ui zenden liting pA Koopman Schenk winkelier lutterdam bij ï ohippereijn co e bij J L F C P ordijki te Utrecht UP vau Wind Ifviiier bij ï J Ü A V olir M kman De uitga e dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Ktad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De priis per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUKGEMEESTKR van Gouda relet op Art 7 der Wei van den 4 Julij 185U StaaUhlad no 87 regelende hel Kiesregt tm nooditji de Ingezetenen dezer Gemeente uit om oo ij elders in de Directe Belastingen mogteo zga aangeslagen daarvan vüór den 15 February aanstaande te doen blijken door overlegging van het Aanslag Biljet of een uittreksel nit de Kohieren dier Belastingen zullende tot de overneming dezer bewij en ter Plaatselijke Secretarie worden gevaceerd d igehjks van des voorniiddags 10 tot des namiddtgs 1 ure met uitzondering vau den Zondag ooUDi den 24 January 1871 De Burgemeester voornoemd Viü BKKüEN IJZExNUOORN BUITENLAND Bullenlandsch Overzicht Van het oorlogslooneel is niet een belangrijke tijdiDg ontvangen of het moest zgn hel bericht uit Ijongwy van de Indijiendance dat de bezetting van deze vesting een uitval heeft gedaan en met de bajonet de Pruisen uit een belangrijke positie verdreven een poging tol overrompeling heeft afgeslagen en eindelijk drie PruiMsche batterijen tot zwijgen beeft gebracht Dat bericht klinkt zeer onwaarschijnlijk langt den gewonen weg wordt dan ook alleen bericht dnl hel hombardcinent nacht en dag met ïwnar geechnt wordt voortgezet Over het gevecht tusschen de Gnribnldiaansche korpsen en de Duitsche troepen by Dijon dat thans weder op den 22 zou hebben plaats gehad wordt van Fransohe zijde op nieuw bericht dat de overwinning ontwijfelbaar aan de ijde der eerste is gelieven en Garibaldi Ie Dijon met geestdrift is ontvangen Nog ontbreekt het van Duitsche zijde geheel aan eenig bericht over dit gevecht Wanrschgulyk lijn d Duitsche troepen die hier slaags ign geweest het 2 en 7 Pruisische kurps die uil het Noordwesten van Frankryk Ier versterking van het legerkorps van von Werder zijn afgezonden Gambella heeft Jiille weder verlaten om zich naar Calais en Laval te begeven Zgu geestdrift heeft invloed uitgeoefend Fiiidhcrbc zal weldra zijn operallrn hervatten De weigering van Bismarck om Favre een vrijgeleide te geven heeft vooral Ie Wecncn een diepen Indruk gemankt en iii hooge male de verontwaardiging opgewekt tbhjkl echter dal men wnt voorbarig heeft geoordeeld hel gold hier alleen een quiBslie vnn vorm volgens de Kriu i it behoorde de vraag genchl Ic worden lot de militaire autori teil die onmiddellijk hel vrijnirlciilo heeft verlfcnd Bismarck wilde in geiiierln op ichl eemgc aanleiding geven dal men naderhand hol be wiuir opwierp dnl hg de voorloopige regrering had erkend De W eencr Corrmp ff arretis beval eeen waarschgnlijk oflicieusc mededeeliiig over de bemidileli ig van do neutrale mogpiiilheden waaruil bigkt dal men het igdstip daarvoor nog niet gekomen luaar ucl uiibij i ht Inlusschen bIgkt uit de houding van den Pruisischen eersten minister dat men zich ni c moet voorstellen van de conferenli Algemeen verlangt men naar den vrede ook in de niet rechtstreeks door den oorlog geleislerde tanden Maar hoe Ie handelen met eenige hoop op succesP Beide partijen zijn onwiliig naar rede Ie luisteren Frankwil zich niet overwonnen verklaren en Duitsohland is niet tevreden voor de vijand zelf den vrede vraagt Koning Willielm heeft bg de aanvaarding der keizerlgke waardigheid een legerorder uitgevaardi 7d waarin hij aan zgne soldaten bekend maakt dal hij in overeenstemming met alle Duitsche vorsten en met toestemming van alle Duitsche volken behalve de betrekking v n koning vin Pruisen die hem door Gods genade j erfenis is ten deel gevallen ook het ambt van Duilsch keizer heeft aangenomen Uwe dapperheid gaat Z M voorl gen volharding in dezen oorlog waarroor ik n bg herhaling mijne onbeperkte erkenle ijkheid betuig heeft het werli van Duitschlands Inwendige eenheid verhaast eene uitkomst die gij beiochlen hebt mei gevanr van uw bloed en leven Bedenkt steeds dnl de zin van eer dat trouwe knmeraadsch ip dapperheid en gehoorzaamheid een leger groot en zegevierend maken Bewaart die gezindheid dan zal het vaderland altijd even als nu mei trots op u zien en gij zuil steeds de sterke arm des vaderlands zgn Uil Londen meldt men Gisteren had de meeting op Trafalgar square plaats Nieltegenslaande den regen was zg lalrgk bezocht De resoluties welke een protest tegen hel bombar r dement van Pargs en een veroordeeling van de politiek der Ëiigelsche regeering behelsden werden met algemeene slcmmrn aangenomen De Morning Vost meent reden te hebben om te gekloven dal hel ministerie een voorstel tot een le gerorganisatie zal indienen zoodra de zitting jvan hel parlement weder geopend is De Standard geeft Granville den raad na het aulHoord van von Bismarck aan Jules Favre een vcrdnginp van de conferentie lot nader orde voor te stellen f a n k b iJkT De veelvuldige depêches van Duitsche zijde zoowel als do uitvoeriger berichten van Fransche zgde omtrent liet voor generaat Faidherbe en het Fransche noorderirger zoo noodloilige gevecht van den 19 dezer onder de muren van Sainl Quentin getuigen evenzeer van het hevige van den strgd ala van het groote verlies der Franschen Vooral het aantal gevangenen door de Duitsohers gemaakt is zeer groot geweest liet zijn meest mobilen en gemobiliseerde nationale garden Daarentegen mollen enkele afdcelingen van Faidherbe e leger zich goed gehouden en aan de Duitsohers belangrijke verliezen toegebracht hebben Uit de Fransche berichten blijkt voorts dat do moed er ook nu nog nii l uil is Men vleide zich dal Fiiidherbe te ambrai of reeds te Lille het overschot ijns legers zoodanig zou kunnen reorganiscerrn dal hij er opnitu mede te velde zou kunnen trekken Ook Gambetta die van Laval naar Lille is gereisd men zrpl om tr Jules Favre te oiitinoi lcii als de e naar Londen rci l heeft in cene toespraak nnii het hem tuejiiiehende volk over het ïolliüudcn van den oorlog gesproken als over ccii ank die van elf spreekt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte At zonderlpe Nommers VIJF CENTEN Volgens de laatste berichten uil Parijs heeft het mislukken van den laalslen uitval een diepen indruk gemaakt Eenmaal aan t wankelen kan de publieke opinie aldaar licht omslaan al heeft Gambella vot komen gelgk dal de voortzetting van den oorlog ook bg aanhoudenden tegenspoed teu laatste ook den ondergang des vgands moet tengevolge hebben Het bombardement wordt voortgezet en is den 21n uok begonnen aan de uoordzgde de beschieting van de werken van St Denis heefl volgens berichten uit Versailles ueder goede resultaten gebad zoowel daar als in Parijs zelve was op verschillende plaatsen brand uilgebroken lu het oosten gaan de Duitsche troepen tbans weder offensief te werk zy zyn volgens berichten uit Bordeaux roei talrijke artillerie op Dgon aangerukt en daar ii hevig gevecht gekomen met de Garibaldiaiien het geveoht schgnt voor dezen geen ongunstig resultant te hebbeo gehad Het gevecht moei plaats gehad hebbon den 3lB m den 82n zijn hervat in den nacht van den 20n op den 21n i hel leger van Bourbaki hy hel dorp Perouse arrond Belfort aangevallen en volgens Duilsch bericht uit de sterke posities verdreven maar niet dan ten koste van veel verlies Het bericht dnl von Bismarck het verzoek van de gezanten en consuls der nenlrale mogendheden om Pargs Ie vertalen zou hebben geweigerd blijkt onjuist te zgn geweest Bismarck heefl in zgn nota van den 17 dezer alleen geweigerd om verlof t geven lol het vertrek van hunne landslieden j zij hebben vroeger verzuimd van de gelegenheid gebruik te maken lh ins beslaat daarvoor geen ander niriilel meer dan de capitulatie van Parijs Niet als een recht maar als een vorm van beleefdheid knnncn de gezanten en consuls vertrekken wanneer zy dat verkiezen Een zonderling voorval dat sprekend bewyst hoe het Fransche leger gedemoraliseerd is greep dezer dagen plaats T ee dragonders zagen zich eensklaps omringd door 30 mobielen Men wilde hen gevangen nemen Een hunner sprak een weinig Fransch en een der mobielen was een Elzasser die Duilsch verslond De dragonders weigerden zich ovei te geven op dezen gansch nieuwen grond Gaan wij met u dan Igden wij met u gebrek gaal gij met ons dan hebt ge hel goed en loopt verder geen gevaar Het is dus beter dnl ivy u gevangen maken dan gij ons De mobielen wisten legen deze redeneering niets in te brengen en volgden als schapen Hel verhaal is bijna ongeloofelijk maar de schrijver was in hel hoofdkwartier loen de drngonders door den Groothertog van Mecklenburg werden beloond waarvan een hunner weinig genoegen had daar hij eenige uren later sneuvelde DUITSOHLAND Op het ver ook van Jules F ivre lot het verkrij gen van een vnjgrleide voor zijn reis naar Londen heefl graaf von Bismarck onder dagteekeniiig van den tlin dezer geantwoord dal hij het verlangde document niel kon overzenden Hg kan geen amblihal 0 onderhandelingen openen dm v ui de onderstelling zouden uitgnan lial hel beuiiid der nationale vcrdciliging in staal is om namen Frankrijk te onderhandelen vuur hel altlmns dour de PV inscho natie erkend is De bevelhebbers der vooiposloii i l