Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1871

zouden Jules Fiivre in iciler gcvul hel begeerde vrijgeleide gegeven hoblifn onder dut d uirdoor een anlfcedeui ou zyn in het levcu geroepen Uie weg is th ins iifgeaiifden vuurul uük met het oog up de verkluring van Jules F ivre v ui den liJn de er volgens wellwe de uiinoodiging lot de confeieutie derrkenuiug in zich luit van hel voorloopig bewind temijl ij levens niiu den bundskttnselier verbiedt om Fiivrc s wensch betrekivclijlc hel vrijgelcide Ie vervallen De heer von Bismnrck laat het aan den heer Favre over 001 te beoordeelen of er nog ecu andere neg bestral om de aangevoerde bezwaren Ie over innen en iedere gevolgtrekking uit de aannezighrid van den heer Favre te Louden Ie vermijden Tea blutle r g d bondskanselier of het raadzaam zy dat Jules Fiivre thans naar Londen zicii cge arte Parijs belangen op het spel slaan dio voor Frankrijk en Üuii9clil ind meer belang hebben dan de Pcutusqniestie en waar de diplomaliekc agenlen en de burgers vau vreemde natiën zijn ncbicrgebleven vertrouwende op den steun der regeeriug Hel is daarom mocielijk aan te nemen dal de heer Favre in zulk ren moeiclijke positie tol welks ontstaan hij zelf eeu zoo belangrgk aandeel had zich le gelegenheid zal willen ontnemen om mede te wert en tot eene oplossing die ook voor zgue veranlwoDrding komt üe Kreusititung meldt N idat Bismarck geweigerd had aan Fave een geleibrief Ie geven heefl deze zich lot de miliinire uuloriteit geviend om een laisserpasser t welk hij van deze naiiiurlijk zonder eenige politieke consequeutie gekregen heeft Julius von Wickede zegl dat het grootst gedeelte van het Frnnsche volk thans aan de tvanhoop ten prooi is Men zegt eenvoudig Wijhebben toch niels meer te verliezen neem dus nuoot nog het laatste wat wij hebben legt onze huizen iu te asch verwoest oa e tuinen vernielt ontemeabeleu onüen vruchtbaren grond ons schoonklimaat en onze werkzaamheid kunt gij toch nietTerwoesten en medenemen dal moet gij ons laten Wat hel land overigens geleden heefl en hoe deverwarring om zich heen grijpt dat is verschrikktlp In Kancy b v heb ik zeer eicganie kamersbetrokken bij een der voornaamste banketbakker die roeger voor den beau nwnde werkte Alles inhuis getuigt dat die familie vroeger zrer nelvarendwas en toch bevindt zich sedert weken geen franoneer in huis eu de zoo elegant gekleede vrouwTerzoekt mij dikwijls eeu dag buur vooruit te betalen cm voor hare kinderen droog trood te kunnenkoopen Waren de Franschen inderdaad niet zoofabelachtig sober dan zou menige familie niet meerheslaau In het huis wliarin ik thans woon is sedert weken geen stukje vleesch meer gezien groenten in wati r gekookt en meelbrij is het voedsel vanden dag Zelfs de rijken hebben geen geld meer Ik keu een voornaam heer in Naiiey die mij zeide Mijne inkomsten bedragen gewoonlijk lüü OÜÜ francs per jaar maar sedert de maand Augustus beb iknog geen BOOO francs ontvangen want hel eigendom van alle pachters en boeren in de omstrekenTan Metz waar mijne kapitalen bjlegd zijn is totaal vernield en niemand beli all een sou Vooreenigen tijd heb ik mijn zilverwerk en de kleinodiën van mijne vrouw in Londen verp ind om zooveel geld in handen Ie hebben d it ik de ofhcieren die bij mij ingekji nrtierd zijn behoorlijk kan voeden £n zoo is het overal in hel eenmaal zoo schooueen ryke Lotharingen ja lu de meeste deelen vanFrankrijk Hij die studiën wil maken over de verwoesting die een oorlog kan teweegbrciigeu komethans in Frankrijk t zal hem inderdaad niet aanmateriaal ontbreken Met de capilulalie van Pary moet er eene wending komen ofschoon men thans niet kan zeggen welke Moeien onze legers nog de Loire overtrekken Lyon veroveren Avignon Bordeaux en Marseille be ellen in de J yieiieiMi eu aau de kuslen der Middell indsche Zee de Duitsche vaan lalcn wapperen dan kan de oorlog nog weken ja ma rnden duren en we zullen uug een zomer nioeteU doorbrengen op Fraukrijks ongasUnjen bodem ITALIË In de zitting der lialiaansche kamer van Donderdag jl heefl de heer Arrivabeiie vergunning verzocht den minister van buileninndsche zaken Ie inierpelleereu over de politiek door het kabinet gevolgd in de nieuwe phase van den D iilsch Franschen oorlog Aclit de regeeriug dus vioeg de intcrpdlant het ougeublik llians niet gekomen om krachtdadig tusscheubeiile Ie ireden in overleg met de andere onzijdige mogeiiilhedcii en zoo ja langs welken weg zal zij dan Ir ichien dit doei te bereiken D niiuisier Viseouli Veuusia heefi lieit iiilerpellatie II Zilerdag be iiilwoord Nadat wo al het mogelijke hacMen gcilian zeide hij om den oorlog te verhinderen is du lialiaansche regeorirg met do overige mogendheden ovctcengckomcu c tke gunsligo gelegenheid aan te grijticn om de oorlogvoerende partijen lot den vreile aan te sporen üe pogingen der on ijdigc in jgendlirili 11 luisluklen cvciiMcl oniilal Ie eihclieii der beide p iflijeii hjiircohl tegenover elkunder Jonden eu ze door den oorlog telkens meer legen elkander werden verbitlerd Een wapenstilstand door Ilalü in vereeniging met Engeland voorgcstclil werd niet aangenomen omdat men het niet eens kon worden over de approviaudecring van Piirijs Ilalu is een land aldus besloot Vonosta dal den vrede uoodig heefl en zijne regeeriug zal met de andere gouvernementen verbonden steeds in dien zin invloed trachten uit te oefenen De minister van binuenlandsehe zaken heeft een ontwerp ingediend alrekkeudc om de openbare veil gli l l c ri isjrir il h rv ic F rli en Ravenna waar ze veel te wensohen overlaat Ue kroonprins die eerst 20 Januari naar Bume zou vertrekken zijn beeft de reis ecuige dagen uitgesteld LUXEMBURG De heer Servais president minister in Luxemburg heeft den 12n dezer geantwoord op de depuehe van graaf Bismarck van den tin dezer Hij verklaart dat de Luxeinburgsche regeering met groot genoegen het voorslei heeft ontvangen om oen commissaris naar Luxemburg te zenden ten einde tol een overeenkomst te komen betrttfende de maatregelen dio alle mofilijkheilen ten opzichte van de neutralileiisquECslie zouden voorkomen Men wenscht in Luxemburg niets liever dan tot geen enkele klacht aanleiding te geven De heer Servais dankt von Bismarck dat deze hem het bestuur van een comité te jroveumaehern heefV bekend gemaakt dat ten doel had het ontsnappen vau Franeche krggsgevanI genen en hun terugkeer iu het Fr iu3cbe leger te I bevorderen De secretaris generaal der regeeriug de heer Roebe is op de plaats zelf gezonden om onderzoek te doen naar feiten Als die geconstateerd worden zou men niet nalaten ze te voorkomen De heer Servais zegl Icn slotte dat hij de legeuwoordige nota zal mededeelen aau de onderteckeiiaars van het Londensche traclaat van 11 Mei 1867 BINNENLAND Gouu i 26 Januari Laatslteden Dinsdag werd een ingezeteue dezer gemeente naar zijne laatste rustplaats gebracht die sedert zeer vele jaren in gemeente eu kerkbestuur zitting had Mr Jeau Louis Anloine de Grave Sedert meer dan v jf eli twlulig jaren was hy lid van den gemeenteraad en door zyne medeleden tot wethouder gekozen Niet cvinder lang behoorde hg lot het collegie vau kerkvoogden der St Jans Kerk die hem sedert geruimeu lijd lot huu voorzitter herbenoemden Met velen kwam hij alzoo in aanraking eu iedereen weet de minzaa nheid waarmede h j allen van neiken rang of stand ook behandelde Ie roemen Op hel kerkhof was een talrijke menigte bijeengekomen om hem de laatste eer te bewijzen Hel lagelijkscb bestuur der gemeente bijna alle leden van den raail en vau hel collegie van kerkvoogden eene deputatie van de hier gevestigde afdeeling van t Meialen Krui waarvan de overledene ook voorzitter im eu zoovele anderen waren dear tegenwoordig Eene gepaste hulde aan s mans nagedachtenis eril uiigesproken door den redikant J Broedelel en door den burgemeester Mr A A van Bergen IJzcndüorn Hun beider woord drong voorzeker door lol in t hart der aanwezigen en droeg er alzoo loe bij om de herinnering aau de Grave levendig te houden De commissaris des kouings in dil gewest heeft bepaald dal de dagen en uren waarop de loling voor de nationale militie voor 1871 moet gesehieden zullen zijn te Gouda op Maandag 27 Februari voor Krimpen aan den IJsel s morg IU ure Ouderkerk aan den IJsel s morg 10 ure Berkeuwoude s morg II ure Gouderak s morg U j ure Slolwijk s nam 12Vi re Eeeuwyk suam 1 ure Haastrecht en Vlisl s nam 2 ure Moordrecht s nam 21 nre en op Dinsdag 28 Februari voor Gouda s morgens 9 ure In onze gemeente zal de herijk der maten en gewiuhlen plaats hebben van 1 Februari tot 31 Maart op alle werkdagen uitgezonderd des Zaterdags Hel Tweuhche VolkMad bericht het volgende Naar wij vernemen heeft de minister van binneulandsche Zaken de posladminislratie gemachligil de brielkaarten wanneer zij ha elijke personaliteiien bevuilen of van zuodanipen inhoud zgn dal de administratie het uoodig acht dut ze uiet onder ieders oogon komen vin ecu enveloppe Ic voorzien en kosteloos aan den geadresseerde te verzenden Da loc ending van een briel kaart met zeer beiccdignnda uitdrukkingen oan een hoogguplanliit persoon te a Hage heeft aanleiding lol deze handeling gegeven Wanneer dit bericht waar ii kumt toni voor dat door dezen maatregel het gebruik van briefkaarten wordt tegengewerkt Er beitoud tochjdaartegen ren gewishtig bezwaar dal nl de administratie der posteryen daardoor bekend werd met allerlei omstandigheden waarmede zij niels te maken had Men voerde daarlegeu aan dat die administratie wel wal anders Ie doen had dan de open oorrespondenlien te lezen En thans zou door boveustaindea maatregel niet alleen dit argument worden ontzeuuwil maar zelfs zou de administratie ccnigszins verplicht zijn alle corrtspoudenliekaarlen te lezen ten einue die weixe natciijte personaliteiten uo aacu of van zoodanigen inhoud zijn dat de administralie het uoodig acht dat ze niet onder ieders oogen komen vau cnveloppes te voorzien en koatolooe Ie verzenden Het komt ons twijfelachlig voor dal de posladminislratie als zedemeesler is opgetreden en na lecluur der blief kaarten voortaan hel zedelijke gehalte van den inhoud bepaalt Is t zoo dan hebben dergelijke brieven voortaan t privilegie vnn altijd voor 6 Cis te worden bezorgd daar iedereen die vau dergelijk slag van correspondentie gebruik maakt wetende dal de post er toch een enveloppe om doel bij voorkeur briefkaarten zal nemen Wellicht zou dus door den maatregel het schrijven van dergel jke briefkaarten loeuemen maar daareutegen zou men bij fatsoendelyke correspondentie het gebruik daarvan gaandfveg verminderen We hopen alzoo dat het Ticmtsche Volhhlad verkeerd ingelicht is Het Evangelisch Luthersoh Kerkbesuur te Bodegraven heeft besloten om het bauwen van een Kerk met pastorie ir den loop der volgende maand aan te besteden Het opzicht is opgedragen aan den arcbilekt van Wijk alhier De lieer J A van Wijk predikant te Gouderak heeft voor het beroep naar Hei eu Boekop bedankt Een schnenmakerskoecbt Ie Boskoop woonachtig begaf zich zondag op schaatsen naar deze gemeeule doch zakte in den W inlerdjjk door het ijs Alle pogingen om hem te redden waren vrucbleloos toen men hem er uithaalde was hjj een lyk Hy wa niet gehuwd eu üU jaar oud De Staata Courant ie i i de volgende rivierberichten Keulen 26 Jan Waterstand 7 voet 3 duim boven nul Bijna geen drij6ji Emmerik 25 Jan IJs vast Ws rstaud 19 voet 8 duim Val 6 duim Hidhuiim 25 Jan voorm 6 ure IJs vast overtocht gestremd Waterstand 4 03 meter onder noodpeil Val 0 15 meter Kijniegen 25 Jan IJs en overtocht onveranderd Waterstand 3 83 meter ondei noodpeil Val 0 07 meier Tiel 25 Jan IJs vast V aterstand 3 meter on der nooilpei Was 0 U2 meter Bommel 25 Jan IJs vast Waterstand 2 64 meier onder noodpeil Was 0 U6 meter ïannerien 25 Jan 6 ure voorm IJs vast Waterstand 3 28 meter onder noodpeil W asO ll meter Arnhem 25 Jan IJs vast Waterstand 2 60 meter onder noodpeil Val 0 04 meier Grebbe 23 Jan Toestand onveranderd Waterstand 3 50 meter onder noodpeil Was 0 01 meter Doesburg 25 Jan IJa vast Waterstand 9 10 meier AP Zooder was of val Zutfen 25 Jan IJs vast Waterstand € 8 met Ier + AP of 2 19 meter onder uoodpeil Was 0 05 meier Veveuier 25 Jan IJs vast passage met gedeelte bru Walerslaad 2 89 meter onder noodpeil Waa 0 03 meier Kulerveer 25 Jon IJs vast Waterstand 2 8Q meter onder noodpeil Wus 0 01 meier Kampen 25 Jan IJs in de IJselmonden ea Zuiderzee onveranderd Waterstand 1 83 meter onder noodpeil Was 0 02 meter Culemliorg 25 Jan IJs vast Waterstand 2 75 meter onder noodpeil Was 0 07 meter Vianen 25 Jaii IJs vast overtocht geregeld Waterstand 2 68 meter oudv r noodpeil Was 0 07 meier Vreeswijk 25 Jan IJs vuil Walerttaud 2 50 meier ouder noodpeil Was O dS raeler Schoonhoven 25 Jan IJs onveranderd Walcrslnnd 2 68 meier onder noodpeil Was 0 08 meter Coriuchem 25 Jan IJs vasl Waterstand 1 91 meter onder noodpeil Was 0 U5 meter Toestand der rivieren onveracKlcrd De was neemt langzaam af de Maas van boven lot Oijen vallende IJi nog al veel iu elkander gcscho cn 3 pMP BIIWM if iii M III l i Il ri f lil l OOIMNBIl I Miiiiliilèliti ii ili iiiy n f Nii ii 9itivlMlaJiifiili aii vf aitMi t Vu 1 1 n i i w I k SCib i Cl