Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1871

Laatste Berichten Londen 25 Januari A in den Tuihi wordt uit Ver aillrs viin den 2l l ii be ir lii d ii Jules l vre alddiir ge irrivei rd s om de cii mul ilje v iii Parijs voor te stellen ilij stelt de voorwaarde dat het garnizoen met krijgsmanseer de vesting ral verlaten Jules Eavre hoeft roet von Bisroatck een onderhoud geh id Trochu is ziek iencraul Vinoy voert hel bevel liet voorstel van Fave is onaannemelijk HavrO 24 Jan s avonds Orbeo is ontruimd Van de stad is een oorlogschatting van 40 000 friins geheven 4 inwoners werden gefusilleerd De maire er drio leden van den raad zijn gevangen genomen ila UuilBcbers ueo du eene beweging naar Lissieux gemaakt dit geschiedde alleen mei het doel om hun marsch op Bnuaaa te verbergen 20 000 Duilschers zgo Vimoutien en Bernay doorgetrokken Zij zullen zich bij het corps van Goeben voegen De nationale garde van Litsienx en Falaise rukt voorwaarts Weenen 25 Januari De Prem meldt dat sedert geruimen tgd de opbrengst der bel istiugen zuó groot is dat de Cis Leiihaausche Minisier van Financien na de Januari ooupon te hebleii betaald nog over een voorraad edel metaal vai ongeveer 30 milliuen kau beschikken Londen 26 Jan De leden der co iferenue zgn gisteren vergaderd geweest De zilii ig is verd iagd tot den il Januari Voor en na elke billing heeft Lord Granville een ouderhoud met Tissot De jTiMts zegl dat graaf von Bismarck sedert gisteren in het berit is van eene acte waarbij de Keizerin de redesvoorwaardeu der Duitschers onder goedkcuri ig ies Kei ers aanneemt Versailles 25 Jan OffuUel Bij den uitval die den 19ilen uit Parijs plaats hud bedroeg het verlies aan on e zijde aan doodeii gewonden eu vermisten 39 officieren en 610 man Het vei lies van den vijand wordt op 6000 man geschat daar hij alleen reeds voor ons front 1000 dooden heeft ochtergelnlen Tegen het noordelyk front van Parijs ign nieuwe batiergen op korteren afstand opgericht eu in werking gebracht Afdeelingcu van de Zuid armee zgn ten zuiden van Beiinnijon in den rug van Bonrbaki de Doubs overgelrukkeii Aan het slation van St Vit vielen 33 deels met levensmiddelen beladen wagens in hare handen Von Krcnski meldt dal Longwy na een bombardement van 9 dagen gecapituleerd heeft waardoor 200 stukken geschut eu 4000 krggsgevangcnen in onze handen vallen Hg loa bedeu de plaats bcelteu Madrid 22 Jan De ministerraad heeft zich vereeuigd met eene circulaire van den heer Marios waarin de builenlandsche staatkunde van het gouvernemeut wordt ontvouwd Zg heeft eet e couservaiieve richting De circulaire spreekt den wenach uit dut de goede betrekkingen met den paus zullen worden behouden De aanhangers van Moutpensier hebben eeue vergailering belegd ten einde over de door ben aan te nemen houding te beraadslagen De republikeinen hebben een manifest uitgevaardigd waarin zg verklaren aan de verkiezingen te zullen deelnemen Berlijn 2S Jan Volgens een gerucht ia Jules Favre te Dovres aangekomen De l rovincial Correapondem meldt dat aan de operatien der Duitschers in noordelijk Frankrijk grootere omvang en bcteekenis zullen worden gegeven met behulp van den rechlervleugel der tweede armee onder bevel van den groot hertog van Mecklenburg Brussel 26 Jan Uit particuliere bron wordt bericht dat de heer Hcrisson adjudant van Trochn die in het Duitsche hoofdkwartier onderhandeld heeft over een wapenstilstand van 48 uren ook in last had de Duitsche legerhoofden te polsen over het onthaal dat voorstellen zouden vinilen om de hoofdstad door de bezetting te doen ontruimen SaarbrÜCken 25 Jan Krijgsgevangenen die hier door zijn gevoerd verzekeren dat den 19den de sland van zaken reels van dien nard wns dat de eindbeslissing niet lang meer uilblijveu kan Bordeaux 24 Jan lu eene dcp he van hel ministerie inn de prefecten wordt gelegd na den slag bij Dijon is gislecen de vijand gevlucht van Mcsygny Nojen en S iriigiiy Alle corpsen hebben huil plicht gcdaau De geraobiliseerdcu uit OpperSavoyen kwamen in lijds om deel te nemen aan het gevecht In het westen is geen enkel belangt rijk feit voorgev illen De vgand schijnt zich terug Ie Irikkeiii naar hel deparlement Mayenne Alenpou 18 oniruimd In hel oosicn is de spoorweg vau I von iiuiir Hesaiieon afgesneden door Pruisen I Kr ziju geen berichten uit Parijs Slettitcijk 25 Jan 11 uur voorm Ma vast o cr1 toohl niet sohieliohounrii te voel en met kar in paard Walersland S Uü meier M Was Ü Ot j meter i Iferkendam 25 Jan Js vast Waterstand iXi meier onder noodpeil Ww 0 01 meter 1 Faulmnahaeve 25 Jan 7 uur voo m IJ rast Waterstand O tiO meter cnder noodpeil Was 0 03 meter SlwdreeM U 3tn IJs vast Wattrstaiid 1 79 meter ouder noodpeil Was 0 01 meter Dordrecht 25 Jan üordsclie waterwegen ijs vast Hollandtch Diep en Kilmond open met eenig drijfas Overtocht over iiet ijs te voet en mc AlUüsserdam 25 Jan IJs vast Waterstand 3 22 meter onder noodpeil Was 0 10 meter Maastricht 25 Jan Blank water Roermmd 26 Jan Blank water Waterstand 16 35 meter + AP Val 0 08 meter Venlo 25 Jan Waterstand 12 18 meter + AP Val 0 50 meter Ctiyk 25 Jan 1 uur voorm IJs vast Walersland i 9 93 meter + AP Grave 25 Jan U s vast Overtocht te roet Oyen 25 Ja Waterstand 7 H meter + P val 0 20 meter Van Grave tot Bhuwe Sluis van 0 03 tot 0 10 meter Val IJs overal vast IJadikte te Megen 0 83 en te Alem U 13 meter Heiel Jk Jan Overtocht Ie voet over het ijs Waterstand 4 91 meter f AP Was 0 05 meter Hemden 25 Jan 7 uur vuorm Waterstand 4 30 meier f AP Was 0 02 raeler Veen 25 Jan 7 ure voorm Passage te voet over het J3 Usdikte 0 14 t 0 28 meter Waterstand 4 14 reëler + AP Was 0 03 meter fCotid chem 25 Jan 9 ure 30 min voorm Waterstand 8 90 meter + AP Was O 01 meter Op de Beneden Maas ijs overal vast Toestand van h t js onveranderd Overtocht mtt scbietschouw en te Toet j g ji I i fi I XjJ I I I I 11 iiirrTn r T TT ii if 11 Ljr ij Ji M Koloniën OOST IN Dl È D Indische bladen brengen ons het verhaal van I t begin van den strijd tusschen de oproerliugen e 1 Baiijermasiu en onsie troepen Gelijktijdig brengt de telegraaf het bericht dat de onlusten geëindigd z n en Wangkang gedood is zoodat w d byzonderhedeu van den strijd onvermeld laten In het Bat Handehllad leest men Andermaal hebben wg een betreurenswaardig feit in verband staande met de verpachting van opian te vermelden Nadat de verpachting van ket recht van inen verkoop van opium in de reii wnt Batavia mislukte is bekend gemaakt dat het reobt tot den verkoop van opium in het klein gedurende het jaar 1S71 in de resideniie Batavir Bantam en Krawaog op eenen nader te bepalen dag zal worden verpacht eerst perceelsgewijze voor elk gewest afzonderlijk en daarna vercenigd tot een perceel en zulks op den voet van de 2 en S alinea van artikel 5 der ordonnanlie van 2 November 1870 Blijkens eene aankondiging van den directeur van fisancicn zal deze verpachting den 17 de ier geschieden £ r zal dus eene heruitbeslcding plaats vinden van de opiumpacht in de residentie Batavia de verpachting van het perceel K ra wang zal niet te Puerwakarta zooals aanvankelijk bepaald was maar telJitavia geschieden en de gehou en en voorloopig reedï toegewezen verpachting voor de resident e Bantam zal als niet geschied worden beschouwd Ue tgdiiig dat het ministerie of ue minister van 1 koloniën door een votum van de ecrsie kamer gevallen is heeft hier verbazing en sensatie verwekt te meer omdat uit de korte telegrammen door de haitdelsvereeniging ontvangen de eigenlijke oorzaak van hel conflict niet af te leiden ia Men gist derhalve naar de aanleiding De heer de Waal wordt alleen door den he r KeucheniuB betreurd die zelf met 1 Januari aanst door mr Hoek aU rcdakleur wordt vervangen Vry algemeen is de vraag wat moet er van de plechtige belofte aan den preangerman gedaan worden Zal aan hel prestige van ons ge ag alweder een schok worden toegeliracht door de schorsing Van de in September afgekoniligdc besluilen M g dat zoo telkens voortgaan Uut is de hoofdzaak I Wie de minisier van kolonicn en vervolgens ie gouvirneurgfneraal zullen ijn wordt in verschillenden yin besproken Er ia weder een oogenbllk van spanning ingelreden waarin met belangHieiling naar nadere lijdingen ordl uilgezien N liat lib Lissabon 25 Januari Ilel Portugeesoha Oonvcrncincnt bcraailslaiigl over helangrijke maatregelen om een hervorming Ie brenjien in de inniicien des lands GeiiU ii ile Berichten oo f v Ki iie C in emir die hdaaïl m chroniBchcn lard il ifl ilü VLTiuflrllituJ un cr trjcmicsHt dui i c schrijft men oit Iliige Va hiift yirli ui Ju Uiltu of l itttraire socif tt it een gevd vüorndluait waarvnii de witlU 7al gewagen Zeven Tan bctit vüuigcBtilde kau liila en zijn gnl buUuttcei tl wegens eeue rancune van üiulu jonden adul He nulitnire leden der Bocicti it luidden het pcv atigd zich tr ïorzetteo tegen de toelating vou een adellijlve 1 jonker die geen andere aanspraak kondoen gelden dan dat luj wus volont ur bij de hu üreo hetgeen mei oel f i iiiii u e jc ecÜaat Misnoegden verbolgen uvrr di kabaal tigcn di n aristoeratischen wildzang gemnuKt beift at wat adel is zich heiuulijk ven enigd xoodat alleen zijn gunsteling met indrukwekkende meerderheid werd benoemd en du zeven burgers wnden geketht Ku toch was er op die zeven kandidaten niets af te dingtn en toch Has daaronder een kuojnnun dit equipage houdt een oudmdiach boekverkoopcr die nu rrnttniert eonigr onberispelijke burcau ombtenaien en een kniididuut notaris van zeer gocdea klank Al deze heeren wniirondcr Mikelea ak temporairc leden reeds een paar jnrcn toegang hadden xijn de BliichtolTers geworden van het givod van rudiunardigheul dat eeiiige officieren en borgt rs bi lilde De kindeizu ktc il cenma il Deo vuknte spoidig uns In de stadswaag te Kindhoven werd ten os ter weging aangeboden die ouder de volgtnde zoudeilinge voorwaarde was verkoeht Do eigenaar zcki re Aerts mt Hergeyk bood onlangs z jii os te koop iiun en dt zu v Tkiwp werd aangenomen op dere conditie zoo de os UUO halre kilo l of daar beuedeo voog was het beebt zoiidiT betaling voor den slachter Jarobs uit Gihltl maar voor elk half kilo dat de os meerder zou wegm moest hg Mjf tn twiatig gulden per half kilo betalen iHze koop en verkoop werd door partijen onder getuigen gesloten Aatunrlijk was aller aandacht gospauncu Do os werd volgens nlspraiik dinsdag in de stal van Jacobs geleverd endeii ulgt ndeu dug geslachten gewogen met hot resultaat dut de os lOhfl halve kilu a haalde en bierdoor de slachter het ware beest vour niet hod Kantongerecht te Gouda Bij vonnissen ran den 18 Januari 1871 zijn 1 J II wegens het op den openbaren weg te Gouda laten losloopen vaneen hond tusschen 1 1 uur des avonds en ure des morgens veroordeeld lot eene geldboete lan ƒ 1 of een dag subsid gevangenisstraf 2 A T wegens bet bewaren of opslaan vaneene meerdere hoeveelheid petroleum dan van 201 kan liter in hel elfde gebouw te Gouda veroordeeld tot eens giJdbocte vuu ƒ 10 of een dag subsid gevangenisstraf y S A A wegens het werpen van vuilnis in een tot openbaren dienst bestemd water Ie Gouda zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders veroordeeld i ls n 1 4 ü V wegens het als geleider van eene met honden bespannen kar niet voorafgaan naast zgne houden terwijl hij dasrincde reed over den publicken weg iu de gemeente Reeuwijk veroordeeld tot eene geldboete vnn ƒ 3 of een dag subsid gevangenisstraf 5 Wegens gelijke overtreding als n doch bij herhaling veroordeeld tot eene geldboete van 5 of twee dagen subsid gcvangeuisstral en bovendien nog tot eene gcvnngeiiissiraf van twee dagen Met veroordeeling van allen in de kosten invorderbaar bij lijfsdwaiin en 60 F de B H K en J J t L aangeklaagd van dief tal van groen niet gehakt hout te hebben gepleegd e rechtsvervolging is in deze geschorst wegens een geschilpunt van burgerlijk recht MARKTBERICHTEN Gouda 26 Jan Alleen voor dringende behoefien werden kleinigheden gekocht die hooge prijzen opbrachten Tarwe f U aj 12 70 Rogge ƒ 7 60 b 8 50 Gerst ƒ 6 a 7 Haver ƒ 4 25 ii ƒ 5 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel was zeer lusteloos ioeboter ƒ l öO ii ƒ 1 60 Burgerlijke Stand CitBOLFli 2J Jnii Joliiuiiirs ouder J Meuwveld en W Abbcma 23 Flnuink ouiIitb 11 ï uiibt en J van eeuv ca 24 KMeri outli r i W Zaudijk ni K van der Kind l 6 Tenuis ouüiis T liruijn ra W H kwakruiar Coruflia üudtrs i dr Mol en Al 11 Vcrppulj hiiaanna ouders C J Verhuek fu A do Werk Julias Fredenk llcudiilv uudiis J J l ulliiiiat en C Sehuricmun OvMil l l N aa Jan A van lic 1 76 j 1 ïun Esi h C2 j J I den Uii t 38 j K Furluijn 4 m J r Iru J j 24 1 T Mi ein 8 II O Kramrf 80 j M J vnn Louumii 17 d 25 A vau dor bluut Iti m 11 iiiiMM 25 laii C Vhiiis iliU r uu C W Kruiaheer V btopiiuluuburg ca C do Uruiii