Goudsche Courant, vrijdag 27 januari 1871

T 5 Do voortreffelijke iiilkomsten welke het gebruik der Schmidtsche Anli Rheiimatische Waldwol Watten 2B en 60 et het pak Deunennaaldcn Olie 11 40 ra 80 et de flesch a n duizende lijders van Jicht en P ieuraatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere gencsmiddelen te vergeef beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van IIH Geneeskundigen geveu voldoende bewyzen der deugdelijkheid Verkrijgb iar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwoi Gezonil heids Klcedingstukken bekend als behoed en gfiicosmiddol Iepen alle Jicht en Rheumatisohe aandoeBingen Schroidische liOBSÏliONBONS a 30 et de doo zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma Lenaauwde Borat enz KIEFERNADEL POMADE n 60 et de flacon is een goedkoop en heil aam middel tegen Rheuraatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van liet U mr en het vroeg grijs worden Verders velschillende VValdwol Artikeleii volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vtreeht ïe GOUDA Mej de Wed BOSMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aonvrnag om DEPOT bij M J 0 HAM Utrecht urij ADVERTENTIÉN Voor do lc in ij i iL van bcliuift sli lling ons betoond bjj het overlijden van onzengeliefden Vader en Bebuwdvador den Ileor P DE KLEliK Uz betuigen wij on7 en webneenenden dank C C KNAAP C E Kis AAP DB Ki JUiK Gouda 27 Januari 1871 GROOT te geven door den Heer L GOFFAKT den bekwaauistcn Pnrijsoben billardspeler in het lokaal TÏVOLl op VRIJDAG en ZATERDAG 27 en 28 JANUARI des avonds ten 7 ure Heeren Billardspelers worden uitgenoodigdzich van de bekwaamheid van den Heer GüFFART te overtuigen en een purtij niet hem tespelen ENTREE VRIJ WelEdellïeb Heer Reeds voor lang zou ik geschreven hebben doch ik wilde de uitwerking van uw voortreffelp MONDWATER afwachten Geen der middelen die ik tegen losse Tanden en Tandvleeach gcbru kte was zoo heilzaam als het ANATHERIN MONDWATEK Vroeger had ik alle mogpl jke middelen van geneeshoeren zouder eenig gevolg aangewend mijn tandvleesch was in plaats van sterker zwakker geworden en de kwaal dus verergerd Op uw fabriekaat heb ik nu na eigene overtuiging al mijne hoop gesteld Bystmtz Uw WelEd Geb Dw Dienaar in Moravie Dr WILH RASCHKE m p Geestelijke BEKROOND 1865 O P O K ï O ILVEREN HEDAILLF kEHSTB KLASSE B e 1 Alphen L VAK0SS1E Ü Z Boskoop J IJ1 KAI H Uannelen W O KUKVl RS HazerticoiH c Me J Ü VAKKEÜKI N Mont oort i A JACtJlU Oudewater J van LlEl LAND Te verkrggen te oud bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 12a Ie Ilolloid m bij P B van Sanlen Kolft npolh en A Schippereijn C blaaiiwe porceleinwinkel te s Hage bg J L F C Snabilié ajjoih te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij I Alteiia apoih te Amslerdam bij F van V mdheim C verkoophuis Ie Oudewnler bij T J Tan Vreumingcn te Schoonhoien bij A Wolff TANDHEELKUNDE Do onilcrgotpuKoiiil acht allo aanbeveling onnoodig daar lijj rccd s sedert 2G jaren zich hot vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneeshoeren als van het geaclite Publiek Hij blijft voortgaan met het plaatsen van KUNSTTANDEN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewjjst dat zijn werk volkomen aan dti aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hom in de TANDHEELKUNDE met do grootste nauwgezetheid verrigfc jouda J M VAN MN DEN 18 Nov 1870 CHUtUROtt DiSNTISTE De ondorgeteekende heeft ortvangen ten behoeve van het Ihilp Vromi en ComitJ ter ondersieuniiKj van door den oorlog verarmde hevolkiwjen onder bescherming van Hare Majesteit do Koningin de volgende gitten Van L y 2 50 van R ƒ 2 50 ran eene zieke 10 van V ƒ 5 van 0 C v M 2 50 van A T v M f 2 50 van K ƒ 0 35 van M ƒ O ilO van eene ongenoemde ƒ 5 te zajnen bedragende f 30 00 terwijl zij zich volgaarne belast met de ontvangst en overmaking van grootere of kleinere giften die haro Stadgenooten nog voor dit menschlievend doel zouden willen afzonderen Gouda J C VORSTMAN 24 Tan 1871 geb Peeiee Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhelms RotsBBONNEN bereid door geneeshe 5ren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre versljjming zuurvorming opri pi 15 en slechte spijsverteering Prijs van do jeplomheenle doos 50 ets maar alleen onvervalsoht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken BEKR0OND 1 I 118617 1 i P A R IJ S i ËnliONZEN MEDAILLE r i g t Rodofwrendieen H NADEBMAN Rolt hu Wed P de KOSTER Salumilwmi Wed WOLFF en ZOON Wuerilm jeb PFENNING Woiihugne A Di VVHJIE IJsiehtmi S B MOLLE De Administratie van de Rotsbronnen Dooiheid Ziiikciis SuiziiH cn Oorpijn te genezen door Professor MI ÜONS léthode vervocge men zie bij ÏHBfU HILK St Nicolaasstraat 403 Amiterdaii Oe Methode met 3 flacons om gehejl genezen te zjjn kost maar f 6 Franco aanvraag Het oprechte JHRIÖTAL i e RÖCHÊ BRESi is zonder tegensprailc het behtngrjjkste hulpmiddel ter bewaring van het gezicht met zorgvuldige bekwaamheid toegepast op de bij7 ii r fv tllcn door Mr D van MINDEN Gezi htkundige gebieveteerd u tvinder van Pony Hij zal gedurende deu oorlog verbljjf houden in deze stad waar hij hoopt het vertrouwen zijner Land en Stadgenooten te rechtvaardigen door zijne wjjze van behandeling Een Vijf en Twintig jarig verblijf te Parijs heeft hem de ontleedkunde van het oog doen kennen en in staat gesteld te beoordeelen wat in elk voorkomend geval dienstig is Hij is dagelijks te raadplegen 10 12 en van 2 4 uur Gouwe C n 75 boven bij Mr TRIJBITS tegenover het Amsterdamscho veer Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en ecltte Recept waarop men in het jbijzouder attent maakt Zijn zeer nuttig in on gesteld heden dei MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zy zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zg zijn ZACHT L XEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van Sy a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Alblasserdam M Punt Wz Amderdam M Cle ban C droog heilij eweg D 321 Badhuken C den Boumeesler Bleuwijk S V d Kraats Bodegraven 3 Veriloot Delft H W de Kruijff Deventer Gebroed TiroBii Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Grmesmde W v d Boom Haastrecht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Limchoten B Kruithof Leyden J T Terburgh Haarlem hoekBakkorsteeg Moordrecht G H Posl Reeuioijk F Kapieiu Rotterdam K v d Toorn Weste Wagenst Schoonhoven A Wglff Tiel A F Fansscii Utrecht F Altcna op het Steenw over de DoH kerstr u 372 If oerden L Euijlen Zevenhuiien A Prini Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds zoovele jaren n ft roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons bij ni oand anders deUrb inusPillon bereid volgens het oude en echteRfcepl in Depot zijn verkrg gbaar gesteld in de hierboven opr ejeven Sfi den eii plaatKU dan bij de hier bovengenoemde Df potlujudertt In elk doosje ia eeu biljet voordien met de eigenhandige naamteekeningvan de vervii irdigers Wed Keunen ZooN Apothekers elke Handteekening zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij ver oekeii de gebruikers instantelijk daar welop te letten ci raden hun aan WOl toe te ZlOQ bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Handteekeningis zich aan te schaffen en zich te wachten voorhet gebruik van de vele namaaksels 49 CORRESPOND NT ÜE ITet stuk over de gasrnbrick kna zonder wijiiiging oiet geplaatst Goudii Druk vao A üriukinftQ 2 1111 11 OlllfS l ii li 4 iwUmliiilti ijt II ura plum iiÉt 1 ki jièiiiiil ii ial8ii M iii p bi iiU 4iiii l i n H te IM wi n ii4iHS i tóii iJiiita jj iilinin M MtaJiWilj HH i Hik f cdlii iiifkm mi iB l i 8 M 1 m ItHiii Me ut fc Ni k S