Goudsche Courant, zondag 29 januari 1871

a 1871 Zondag 2 laniiarl N 1004 GOUDSCHE COURANT Wmm m Adverlenllehlad voor Gouila en öiiislreken De uitgave dezer Couninl geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst nan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centsu GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noiuniers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Waarschuwing POKKEN EPIDEMIE BUKGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda in aanmerking nemende dat de Kinderziekte zich in nuburige gemeenten heeft geopenbaard en dat ooic iu deze stad zich een geval daarvan heeft voorgedaan brengen Hr algemeene kennis hetgeen reeds vroeger bg hunne l uhlicaiie van den ü Deo 1870 il geschied dat de KOEPOKINENTING wordt beschouwd een krachtig voorbehoedmiddel te zijn tegeu die ziekte Dat op grond daarvan de ingezetenen zoowel in huu eigen belang als in dat van het algemeen ten ernstigste worden aangemaand om hetzij voor de eerste mnal helzy bij herhaling zich Ie doen vaccineren of revtccineren hetwelk kos eloos zal geschieden door de Geneeskundigen die daartoe uitgenoodigd met ingang van den 4 Feur aanstaande zullen zitting houden lederen werkdag des namiddags ten 1 ure in het gebouw genaamd Abti Leci op de Merkt Zutlende van gemeentewege de woningen waarin zich poklijders hebben bevonden op vertoon van een bewijs var een geneeskundige kosteloos worden gedesinfecteerd wanneer de belanghebbenden daartoe hun verlangen Ie kennen geven aan den Gemeente Bouwmeester op het Stadserf Eu vermits het nut der ineniing boven allen twyf i verheven is wordt een ieder uilgenoodigd zijne huisgenooten betrekkingen en medcmenschen aan te Bporrn om van de aangeboden gelegenheid gebruik te maken en door inenting of heriiienting te trachten Toor Ie komen dal de l okziekte die elders reeds vele slachtoti ers heeft gemaakt zich ook iu deze Gemeente verspreidt GouBA den 27 Junuarij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoeiud De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVERFOKTUIJN van BERGEN I IZENDOOUN BUITENLAND Bnitcniaiidscli Overzicht Met steeds grooler aandrang wordt de verwachting uitgesproken dat l anjs cersidaags vallen zal Aau Bismarck schrijft men de profetische woorden toe gericht lot de Londensche conferciiiie Wacht een dag of tien met de behandeling viin de ErnnschDuilschc qiiiEslie want dan is l ary in onze handen En nis mrn dan de correspondent icn leest van Engelsche dagbladen waarin verhaald wordt hoe in fatsoenhjke restauraticn Lulonels en kapiteins minder cetlusligen bezoekers om liel overschot van een karige bete broods vragen ihin begint men er aan te geloovcn De proviund schijnt bijna opgelecnl en de OMtstemmIng ten gevolge van di nediilaiig op den 19 = dezer builengeHoon hevig lliirbij komt nu nog Ie tijding vim Chan j s en haidlitrlii s ncderlBgen en der initlukking van liuurb iki s vclilturlil Men zegl dat Truchu ziju intilag gcnoniin liccfl en dat Vinov tiicl de vi liU ili iiig is belast De ultra s waiilroundcu Trochu Zclfa vciickcrdc men dat Favre te Vorsiiilles is geweest en daar voorgesteld heeft de stad over Ie geven op voorwaarde dat de bezetting met krijgsmaiiseer zou mogen aftrekken elk voorstel door de Duitschers als geheel ooaanneinelijk zou zijn verworpen Inlusschen hel bericht in de Times waaraan het bovenstaande is ontleend is vrij onwaarschünIijk echter schijnt bet zeker dat Jules Favre Ie Versailles ia geweest de Duitecbe berichten spreken daar in het geheel niet van Men maakt zich reeds ongerust over het lot dat de geteisterde Parijsche bevolking wacht na de aaU slaande capitulatie Men ziet de toekomst van Parijs na de capitulatie donker in ooreerst is er de jutestie hoeveel dagen het zal kosten om het weder van voedsel te voorzien sommigen denken zeven maar anderen gelooven dat hot langer zal duren Maar al staat bet voedsel voor de deur dan nog zullen twee derden der bevolking geen middelen hebben om het zich aan te schallen Handel en nijverheid iullen langen tijd noodig hebben om weder te herleven zelfs al wordt hun werk aangeboden zullen velen builen staat zijn op eens hun dagelijksche bezigheden te hervatten want het leven dat zij nu vier maanden geleid bebben heeft ben daaraan om wend De sterfte in de laatste week voor Januari was soa meer dar in de vorige het bedroeg 3982 personen dus eene sterfte van 2U pCl per jaar daarbij zijn nog niet gerekend de overledenen in de hospiialeo en de gesneuveldeu an het oorlogstooneel weinig nieuws De communicatie met Duilscliland wordt zee belemmerd door het springen van de Moezelbrug bij Tours De bewoners dier streek hebben moeien boelen voor de schuldige franctireurs Longwy heeft na 9 dagen moedig weerstand geboden te hebben gecapituleerd Vour Parijs ïijn batterijen vooruilgebracht en 4 nieuwe tegenover den Mont Ynlcrieu Het fort Issy wordt op Süü pas beschoten De Londcnsche conferentie hield Dinsdag wederom zitting wat er behandeld werd is niet bekend De derde snmenkomsl zal den il a g plaats hebben De ïWs had aau het ministerie doen opmerken dat het Engeland s plicht was nu Frankrijk niet vertegenwoordigd is zich te laten besturen door de overwegingen die vroeger Engeland s en Fiankrijk s gcmeeuschiippelijke Oosicrsche politiek hebben geleid Granville kent echter Frankrijk in zooverre in de zaken als hij voor en na elke zitting zich tot den beer Tissot begeeft buitengewoon gevolmachtigde van Frankrijk te Londen aan wien hij waarschijnlijk de noodige mededeelingen doel en wiens advies hij inwint De verkiezingen voor den Duitschen rijksdag die volgens hel Dresd Journ plaats zullen hebbeu op den 3 Maart terwijl de opening der eerste zitting zou geschieden den P Maart beginnen drukte Ie geven onder de parlijen van de conservatieven en clericaltn hoort rneii niets de nationaal liberalen en de leden der Forlschrittsparli hebben echter een oproeping uitgevaardigd aan de kiciiers raanr zonder een programma te geven De nalionaullibcra len beroepen ich op hun bekende beginselen en de Fortschrutsmaniien op hun programma van ISlil Dl werk anniliüden van den l ruisischcii landdag woi lcii III dl afdceliiigi ii voorlge cl sommige hebbiMi ci liler het werk niuetrn slaken omdat een aan tal ilni naar luis uren Per telegraaf zijn zij vcrzüchl op UI post terug to kecrcn De koning van Beieren is bij zijn verschijning in de opera te Munchen met geestdrift toegejiiicht ook al Ier wille van de nationale eenheid Het schijnt zeker Ie zijn dat de keizer van Oostenrijk den beer von Schmcrling tot Potocki s opvolger als minisitr president heeft bestemd Er wordt met hem onderhandeld maar of hij zich de portefeuille zal laten welgevallen is nog zeer twyfelachlig F R A N K R IJ K Aan de Times werd gisteren uit Versailles bericht dat de heer Jules Favre aldaar was aangekomen en een onderhoud heeft gehad met von Bismarck over de capitulatie van Parijs de voorstellen van den Franschen minister werden echter niet voor aanniraelijfc verklaard Hetzelfde blad verz ïkert ook dal von Bismarck van de Fransche ex kcizeriu de volledige goedkeuring heeft ontvangen van de door Pruisen met goedkeuring van den ex keizer voorgeBlelde vredesvcorwaarden Het laatste bericht maakt het eerste niet waarschijnlijker Dat de capitulatie van Parijs overigens slechts een qusBstie van korten lijd is wordt meer en meer waarschijulyk Behalve de capitulalie van Longwy zijn van het oorlogstooneel geen berichten van eenig belang ontvangen Volgens de Daily Telegraph is tusscheii Nancy en Straatsburg een afdecling landweer door de Garibaldianrn uiiecngejaagd en zou onder de bevolking in den Elzas een bedenkelijke gisting heer chen Volgens berichten uit Parijs tot den 21 dezer had er vrij wat opgewondenheid geheersuht ten gevolge van den uitval van den 19 het niet voorlzelteii van den strijd den volpenden morgen het door den vijand afgewezen verzoek om een wapenstilstand tot het begraven van doodoii en de met dit alles samentreffende tijdingen omlreiit de nederlaag van Chanzy De heeren Jules Favre en Jules Ferry waren naar den MontValérien gegaan om er met den generaal ïrochu te overleggen en eerst twee uren naafloop dier conferentie werden er per luchtballon waarschijnlijk zeer gewichtige mededeelingen aan de gedelegeerde regeering afgezonden De taal der dagbladen was over t algemeen gematigd en vasi men wanhoopte niei maar hield de aftreding van generaal Trochu voor noodig die nadat hij de verdediging van Parijs behoorlijk had voorbereid Ie recht of te onrecht niet scheen toegerust met het talent voor het offensieve Hij zelf moet ziju anibtgenooten hebben aangeboden zich terug Ie trekken Hetzelfde zon hij geantwoord hebben aan Ledru RoUin die bij hem in gelijken geeal was komen spreken nadat ïiij vier generaals h id geraadpleegd die allen uit verschillende oogpunten de wijze critiseerden waarop de gouverneur van Parijs de verdediging had geleid maar geen van vieren de verantwoordelijkheid op zich wilden nemen om hem Ie vervangen Inlusschen werd de door Trochu aangeboden demissie eerst geweigerd maar de ahchic indruk der tijdingen uit de provincie waarin Jhanzy s nederlaag in tien die van limirbaki in vier regels werd afgcdiuin had ren vnlkHlicweging doen ontslaan die onmogelijk veronachl aamd kon worden Den t l besloot de mi cnlerlieiil dir rcgccring het ontslag vuu dcu generaal aan U nemen voor t minst als