Goudsche Courant, zondag 29 januari 1871

il oppersten lonlfr ili r nidilHiro opi rnluii en lioin iliccn in iijn fiiialuii VBii g iitci iiriir viui l ujilelund haven Mm pr k i in ni iidmiriil Su t of nu den iidrairiiil 1 i Kiiicure e Njtiiv lU ijii opvol ger De e Inilile o icli Merk ini iii 1 irijs met IBO OOO nnn en door htm giko ui ciKtidb te deblükkcereu n nier i vul moet dt nllriduig v m Iroi hn dn van Jdcn giuirii I Icllo uls ini iiblir vii oorlog III 7ioh sliepen Do luer Donan minislei van opent re erkdi on die de gehrel luenue Pi rysclie iirlillern ei in gr t ddltt der virdtdi gingsnerkeu hecfl georgnnisei rd mu vruthltloos nun gedocht ijii de potteleuilli vin oorlog op idi ie neme Geen andere generaal wil er zich verunlwoordelnk voor stellen Over t n geinten gi tuigt deze eorresponilentie iiieen zoo s in n io k k dit e t t nis dnar n een geweldig onikeeriiig kin brengen ij t ook d it men er by vtmckert dot net bomb ir emdit voortduurt yonder groote schade aan te ii l en it de proviand nog lang niet nin t eind is ei de oüi eieren en bo d len ook de bi r er io l iteii tot allei bereid yn l eii der groo stt ongemakken van het beleg m voor den eohlin Pinj eiiaiir het gemis aan schooi linneji waarop hij in tegensl lling vin ijii ir mnuischen ijük1 bij onder u gesteld De i ch rou eii hLbben uil brek i ii hi ndstof ha ir be Ir jf geslaakt Op het postkantoor en in de niiiiisleritn hebben de nmbunireii sedert II d igen eenc sdioone servetten en h mddoelten kunnen krijgen roeger zou de rtgteriiig diarvoor hebben e orgrl thus onder c republiek heerscbt ook in dat opiioht ge lykbeid In strijd met Trochu s bevel schynen de voorposten vin beide ijlen wedir vriendsch ipsbetrekkingen aingeknoopt te hebben i th ins van uen 15 meldt meu ueder dat de op post sliinde manschappen elkander brioek brengen en met elkander vandagbladen wisselen Zoo brachten der lU de FrunBoben reeds dagbladen die den ditiiin van den 11 droegen dns van den elfden dig Moltke wien menre didelijk gebracht had moet uilgeroepen hebbendeye iiommers yi durend ihiler waird Ze be YiUlen naiuflyk o den cfrsten indruk van he bombardement eiiopgivevai de verschillende puntenwaar bommen icergevillen varen o a in het Pmibeon met minder dan driehonderd Len corresp geeft eeuige detiila van den t lvalvan den IS deer eii van deu indruk en gevolgeu der deelneming van de nation i e g rde diirian Hu keerde vin bel terrein vanden s injd terug irik denk dat ik ondT de eerste lenigkeerenden TAB Toen k de Fore Mailli t biiinenkuam wua t een ouderlijk ge clil Een dichte menigte wellicht 2000 mannen roawtn en kinderen wjichtten met ing ig ve langen opnieu s Zg kondeu nitts len van t reen buiteii omging maa y luislerdcn na ir ieder schot en sloegen eiken terug keerende scherp gide Ik werd byna a in stukken getrokkfii Vit nieuHs Hoe gut bet mei deu bIbb Weel gy ets van het 122e der nationale gardi Hoeveel kanonnen hebpen j leMontrelout ïcvonden Naluu lyk kon ik bun weinig vrle len Ik iid slechts fngmen ii v m leii sh gc ieii M iir een ding toch kon ik eggen en misschien a het onvoor ichi g vin my et ic vpriilicu dit ua ouver de troe pen li dden gezegevnrl de 1 nj ei lars sich op een aantil dooden en gewonden inotiien vooibere den Hel aantal gekwetsten was eer rool Het Prni Bische geweervuur bid cm genillige uilnerknig gedaan veel meer dan vergcl keniler ys le nrti leric In de achterhoede h d ik de lin e dne ili bl eic rjen draagbaieii g icu op elkewairvn een m iii kdinrnl en bloedend door tnee mieren met di meeste org werd iggevoerd Noj spookte di vreiselyke gi zicht Diy voor ile verbeeliling toen ik de Piry e naira aii depoortiii ver eliie d tt er leel geuoiukn waren Zg waren in hem e igililie en de vrou wen bestorm lm my van alle kantin met vrigen naar hire beirekkingen Di e hul icn oon bg dit regiment der nation de girde gene een echtge noot een derde em blut Ier en vnr e P n v uier Ik zal nuoit hel sdliiii scireim snikken verge ten van die sch re op i i u s vin hel s igield wachtend VA ie ooit em lafcrul v m de grunelen van deu ooriog wen hl te leii liat hem niet alleen op het s igvcid lilt hem ook a in de poorten eeiicr groote stad ils Ie c gi n 7ieii viaai dui en den uu alle standen fnui gekleede il unes in arme vrouwen in doodsangst ich nfvrigm ol hg behou den iou zy i gebleven hnivirend oil hy onder de dooden chiir eki r dit hy ondei de geknttten behoort Dat is de oorlog met n itioiuu gaidrn Zy vechteu m het ge uhi der hunnen ei de doods angst dier ge innen aan de poorieii is iii sommige op lchten uog grooter dm de doolsmgst op h t slagveld i f L met slechts aan de poorldi ook in de Avenue Uhriih boven op de bnrric iilc die halfweg die Avenue is a ingelegd by den An de Triomphe stonden honderden ui duianden saaiuge Bchoold trnclilendo wrt to icn Inchlende at te houieu V lil lielgei n hun oo smarti lyk ter b irtc ing ENGBLAND De Loiidense io conferinlie heeft gisteren hiar tweede bgeinkomst ge uudm en m daarn i weder voor een week urdaagd Voor cu na elke bycr nkoiust houdt lord jrinville een andere ofBcieusc met den oHicieiiatn ven geiinoordiger van de regeering der nitionulc vinkli Mig in Irinkryk den heer iissot Uu en de herhaille verdiigmg der lonrerenlie doet vermoe lui dat de Briitche regunug er prys op stelt dit Irinkryk aan de interna lonale i erk lo heden deeiiiemi en desnoods wil uachten totdat het olH cieel vertegenwoordigd ia De minister Childcrs is herstellende en al volgens de ministericele bladen met uflredeu miar eeu lyd liiig volkomen rust nemen llüewcl Engeland alles loet oil den nation ilen rgkdoin van Ierland te vermeerderen hoewe op kerkilyk en agrarisch gebied onlangs de beste hervorniii gen yn lot stand gebracht blyft er in lerlind sleeds eene morrende pally over die meer ierlangt dm bngehnd kin loestain Diepirty verlangleene autonomie inarvaii geenszins hel geluk van Ierland zou al hangen m i ir die tot eigen uadeel met dat van noot llritt iiinie ou uitioopen Da wantrouwen tegen het Engelsche bestuur levert nog eene roote belemmering voor lerhnds welzyn op en bet is de schuld yin dic wantrouwende party d il leriand steeds irm bhjft Het yn thuis geene verdrukkende wetten meer die lerlind s bloei tegenhouden mair hel wordl uu gemis aan energie vau de Ieren zelven om hun lot Ie verbeteren Een broederlyke en levendige handel op Engel ird gevoerd waar de artikelen goedkoo per en beter te krygen zyn dan in Ierland zou als Ierland het begrypen wil zoo veel tot heil van het land kunnen bydragee Maar deleren zyn uog lui en terecht vraagt Berkeley wat zou ons verhinderen om onze banden en hersenen te oefenen gelyk alle andere bewoners van joda aarde De grieven van Ierland zyn nu traditionecle grieven d I grieven die geen recht van bestaan meer hebben De tyden wturin de handel zooalii de wolh rdel werd be emmerd zyn nu voorby en geen Sti fiords ziju meer te ireezen VA il Ierland dit begrypen dan heeft het zyn eigen opkomst lu handen DUITSCHLAND Geheel Uuilschlaud viert feest ter wille van den nieuwen keizer adressen in mtnigte worden getee keiid stralen en pleinen gedecoreerd ar geïllumineerd optochten georganiseerd eez Htt beiicht van de nanneming der verdragen in den Bcierocben landdig heefi de vreugde uog verhoogd hoe is voor een met Duitscher inoeilyk Ie begrypen die verdragen zyn aangenomen met 102 legen 43 stemmen de kleine meerderheid van Iwee derden is alleen nog verkregen door de niet stemming van eenige patriotten o 1 den pastoor eslerm lyer die uit vrees voor bisschoppelyke pressie had bed inkt Men sehryft de en uitslag der s emmiiig dm ook voornimeijk toe iin kn invloed vau den lartsbisschop v m Munchcn en de Duitsche liberilen steeds tegen deu invloed der geestelykheid icii daarin volstrekt geen be waar nu de ziak in hun voordeel is Hoe kleingeesiig het lil den Btierschen landdag overigens s tuegegian kan bIjken uil een feit de patriotleu drongen telkens lan op shilling der discussie alleen omdat eeu der liberale afgevaardigden de heer Mirquirdacn yn irm bad verstuikt bg een vil op het ys en om die reden eciiige d igen met in den ImdJig kon lerscbynen de liberilen hebben d e slnitini kr discussie weten tegen te houden totdat Mir uirdsen ueder hersteld was eu stem men kou De patriotten die voor de verdragen geslem 1 I ebben hebben dit gedaan niet uit overtuiging maar ouidnl y begrepen dut de lerdragen toch zouden orden uttgeMierd eu y hun posilie met beter zouden niiken door tegen te stemmen zy willen evenals de ultraniontiiien m Wurlemberg den stryd thans overbrengen naar den Duilschen rgksdag zy stellen ich voor en waarschynlyk ullen zy dairin slagen 111 den ryksdag het centrum te vornieu dat door icii am Ie sluiten t y by de conservatieven heizy by d liberalen eigenIgk het heft in banden heeft De lieiersche afi evaardigden die legen de verdragen gestemd hebben zullen naar men zegt hun mandiat neerleggen De beidi presidenten van den Pr iisiscben landdag hebban eindeluk uit Versulles bericht ontvangen dat y vryheil hadden om naar Versulles te komen om hel adres U overhandigei de goede nitionialliberalen schreven het lang uitbli en vin het ko ninklykku erlyk antwoord alleen toe aan de moeilyki communicatie Met bevreuuduig wordt opgemerkt dit de Nur tembcrgscho rogecrng do recnitcn vin il niet znl oproepm egens gebrek aan kaders In Pruisen km men reeds b merken dat de verkiezingen voor den ryksdag ophanden zyn Do candidaten isselen van gedichten mot hunne kiezers Van directe progrimina s is i og geen sprake maar toch behandelt reeds hier en d mr een candidal voor zyue kic ers datgene wat in zyn oog het eerste we k moet zyn van den annstiandcu ryksdag en diens ifgcvaardigilen Zoo werd onhngs door cenige candidaKn in hunne verschillende districten in het licht gestel I dat de staat wiens leger een volksleger n verpuebt is om te zorgen voor do in aliedcn en do ithtergebleven betrekkingen der gevallenen Als ondersteuning moest orden verstrekt rnoe I men r lo a rd J werkkricfc vao eeu gewonen arbeider onder techn sche kennis dat IS eene rente van 300 thaler Door deze rente te kapitaliseeren kon men de som berekenen die in t geheel noodig was en die men van t overwonnen lind als schadeloosstelling moest eischen Op de e yze kon men echter alleen de groote wondei heden De ondersteuning van den staal zou niet voldoende zyn en men zou us tevens zyn toevliiebt moeten nemen o de eldidigheid Vdu pariicnlieren In de politieke knagen te II imburg vooral wordt de org oor de slichtoHers van den oorlog beschou d als de ecrsie en meest dringende plicht vin den eersten Duitichen rgksdig en by d keuze van cmdidalen zal er vooral op gelet worden of zy in dien geest willen werkzaam zyn Men gelooft niet dal het den democraat Johana Jscoby die ziih candidaat gesteld heeft voor dea ryksdag gelukken zal een zeitl te verkrygcn Te Mamz althans al hy niet aligen BINN ENLAND jOUDi 28 Jwuvm Z M de koning heeft benoemd tot minister van oorlog den kolonel A Fngelvaart gouverneur van de koninklyke militaire icadeinie te Breda in de plaats van den kolonel G P Boom die op zyn verzoek wegens redenen van gezondhei I eervol ala zood inig 13 ontsligen Dinsdag werd alhier eene veigaderiiis gehouden van den Vrede bond voor Gouda en omstreken Van de 80 leden die de bond teil waren er 18 egenwoordig lot Icdm van t beslunr worden ekozen de hoeren Ij M an kooien C Lunenburg D W VVeslerbaui h Jonk r allen ilhier M Bisdom van Vliet te Hnsirecht T J Kroon te Stolvvgk en C Hoogendyk Dz te Krimpen a d Ysel De vergadering benoemde voorts den heer van kooien tot afgevairdigde ter algemcene vergadering Ie Amsterdam II Donderdag gehouden Op die vergadering is de Mgemeem Kederlandsche Vredebond gooimitueerd en t nglemuit vastgesteld In irt i wordl het doel aldus gefoimuleerd den interna onulen vrede te bevordere overeenkomstig eene verklar iig in d e e fde vergadering aangenomen en later algemeen Ie v rspreideu De wciisch van velen wordt vervuld nn de Rede ryke sk Ulier de Goudsbloem alhier het voornemen heeft opgevat de 700 uUmuntend geslaigoe voorstelling te heihalen de j by gelegenheid van haar SOjiiig fecsl opvoerde Lerlaiig il een edel hart in t lok lal Nul en Als een bewys vu de uog voortdurende sterkte van het gs vordt ons nit den Aiblis3er aard dd üb Jm gemeld dut da elgks de rivier de Lek nog UI alle richtingen door voetgangers wordt gepasseerd en elfs nog uoor met paarden bespannen zwaar belli etie agens wordt bereden Wy ontvingen het volgend schryvcn uil den lih8serua ird dd 27 Jm Gelureiide vele jaren was de vrees voor overstrooniiiigen mot zoo groot en zóó algemeen als thins De verbi cnde missa en ongewone dikte van het rivier js dien het loagian van het ys op de rivieren mi t angs te gemoet zien Alguaeen bjna orden dm ook maatregelon genomen om zich met hive en goed zooveel mogelijk te kunnen bergen Vilcn vcrlrouwen evenwel dat door do regel ring pogingen zullen worden aangewend en schikkengen gem nikt om cventueele ysversloppuijten door michligc torpedo s of op andere inj e uit elkander tejigcn en zoo mogelyk groote ougcli kkcn en enorme schade Ie voorkomen MOp e men d i irnp m lyds be I iclil yn opdat onze uituurlgke vyand ons niel ven isse i wim ia u i mi i jn f i I W l ltf I i ll i l i f IJl $ f O iv t if ii I ilH i ii jjitt i i V ft ir 11 lil 1 iw I i k Ill Kl mnil iiiiiiJ i f IJS IfflUi f III pil f ifim mt 11 Ifa In JJo jIji HM bMij f iWllI tuil Hip j wlil 4 rtHi f Vu 11 Uil lil lil wr jteiiimainiiiii l k I lil 119 limiiii ü lii i l i l i m hl In iiiM iis fWt ai pUi W Uk v y Willi i 1 R MH Ilfl 1 111 4 I ï ll 7 ii f Si f 11 f Mi f i s S 1 j Il i II 11 ï l 11