Goudsche Courant, zondag 29 januari 1871

De fVaala Couraiitbcrnl do volgnndn ri iprbcrichten Ketdiit 27 Jnu WiiterstiiDd i voet 5 duim boven nul Zeer weinig drijfijd Emmerik 27 Jnn JJs vast Waterstand 18 voel 9 Imra Gevallen 7 duim IIidhui m il Jan voorin 6 ure Waterstand t 41 meter onder iioodpeil Val 0 17 mcIcr Nijmei en 27 lan LTs en overtocht onveranderd Waterstand 4 10 meter onder noodpcil Val 0 13 meter ïiel 27 Jan IJs vast Waterstand 3 22 meter onder noodpeil Val 0 13 meter Bommel 27 Jan IJs vast VVatersland 2 79 meter or der noodpeil Val 0 10 meter fanmrckn 27 Jan voorm i ure IJs vast Waterstand u ö mc dcr cc l j V l IE r eir Jmhem 27 Jan IJs vast Waterstand 2 86 meter onder noodpeil V l 0 10 meter Grelilie 27 Jan IJs vast en slerk Waterstand 3 66 meter onder noodpeil Val 0 10 meter Doesburg 27 Jau Us vast Waterstand 1 49 meier onder noodpeil Val 0 04 meter Zutfen 27 Jan IJs vast Waterstand i 72 me terf AP of 2 2S meter onder noodpeil Val 0 07 meter Deventer 27 Jan IJs vast passage brug Waterstand 2 92 meter oi der noodpeil Val O 04 meter Xa erveer 27 Jan IJs vast Passage Ie roet over het ijs en met pont door eene sleuf Waterstand 2 74 meier onder noodpeil Whs 0 01 meter Kampen 27 Jan IJs in de IJs ilnionden en de Zuider7ee onveranderd Waterstand l ti4 meter onder noodpeil Was 0 02 meter Ctdemhrff 27 Jan IJs vast Waterstasd 2 81 meter onder nooilpeil Val 0 07 meier Vianen 27 Jan IJs vast mertocht geregeld Waterstand 2 70 meter ouder uoudpeil Val 0 05 meter Vneswijk 27 Jan IJs v isi Waterstand 2 52 meter onder nociilpeil Val 0 05 meier Schodihoren 27 Jan IJs vast in sterkte tuenemeiid Waterstand 2 60 meter onder noodpeil Was O 06 meter Goriiichem 37 Jan Toestand der r icren ïonder verandering en overal laiig aam vallende Waterstand 1 99 meier onder nuodped Val O Ofi racier Sleeimijk 27 Jin IJs vasl cvertoeht onveranderd Waiersland 3 54 meier + AP C S meter JVerkemlam 27 Jan Ms vast WaterstaiK 2 39 meter onder nuudpeil Val 0 07 meter Tmilmamhoere 27 Jan 7 ir voorm IJs onveranderd Waterstand O ii maler onder noodpeil Val 0 04 meter Sliedrecht 27 Jan IJs vast Waterstand 1 83 meter onder noodpeil Val 0 03 meier Dordrecht 27 Jan Voortdurend bij laagivatertijd losdroomend ijs iMallegat hoopt grooleudeels aan den benedeniuond op elkander Overigens toestand en overtochtveren als gister Watersti nd 2 78 meter onder noodpeil Kop van t Eiland ijs nog vast Waterstand 1 95 meter AP Val 0 05 nieter Alblatserdam 27 Jan üvertoclit onveranderd Waterslaiid 3 22 meter onder noodpeil Maastrkht 27 Jan Blank water lioermotid 27 Jan Blank water Waterstand IC IO meter + AP Val 0 13 meier Fenlo 27 Jan Waterstand 11 53 meter f P Val 0 20 meter Grave 27 Jan IJs en overtocht onveranderd Oi en 27 Jan IJs overal vast passage te voet IJsdikte 0 20 a 0 30 meter Van jravo tol Blauwe Sluis het water gemiddeld 0 05 nieter vallende Waterstand 0 92 me er 4 Al val 0 12 meier Hedel 27 Jan Overtocht alleen te voet okt hel ys Waterstand 4 83 meier + AP Val 0 04 meier s Bosch 27 Jan IJs vast Waterstand 4 71 meter AP Zonder was of val Ueusden 27 Jan 7 nur vocrm OverlOfht Ie voet IJsdikto Duode Maas 0 18 meier Waterotand 4 25 meier f Al a 1 meier Veen 27 Jan 7 ure voorm Toestand ijs onveranderd IJsdikle 0 15 a 0 29 meter Waterstand 4 07 meier f AP Val 0 05 inclcr ffoudrulicm 27 Jan 9 ure 30 min voorm Waterstand 3 h3 meter f AP Val O 05 meier Op de BenedenMaas in den ijstoesland geciie verandering De biiitengp oiie riviercorrespondentie in de 1ste inspectie opgeheven De N R Ct heeft nog de volgende ijsherichtcn Maassluis 27 Jan Het ij m dr rivier voor de7 e gemeente zit nog slevig en va i gisten n middag werd het düur vijf veile runderen en geleiders gepasseerd If ijk hl IhtiirsteJe 25 Jan De toestand der rivier woidt door de gevallen sneeuw en het daaiop gevolgde vnivend vvei er eleeils eriibtiger Onderscheiden di rp liii Pii 1 1 1 liggende hui cn bewuncncle hebben reei s naar liorfii r gelegen hui en de wijk genomen Stdett Maandag yijii de puslen van den Lekdijk bezet en is do halve wacht vau het dijkleger in dienst getreden Het waier is heden wassende de overtocht met de roi ilioot uitsliiilend voor voetgangers mogelijk aii de riiuilvoel lol aan bel veer te Bcusischen is de rivier vrij van ys l e heer ïebbenholf to Montfoort zal binnen kort het zeldzame feest van zijn 50 jarigen dienst als onderwijzer aldaar vieren Ged st van Zuid Ilollaud hebben nieuwe voorschriften uiigevnardigd in acht te nemen door gemeenlebeslurcu die schoolgebouwen wensjhen te slichten of Ie vergroeien net genot van subsidie uit o r jlT ail st of d provinc ale fondsen AVii ontleenen daaraan het vo gfl ide het gebouw moet zooveel mogelijk vrijstaan en niet aan druk bereden stralen noch bij vcelgedruischmnkende fabrieken staan Ook de nabijheid van mestvaalten stilstaande wateren en moerassen moet worden vermeden Zoo mogelijk moet de langste zijdi r in het gebouw op het Oosten of Zuidoosten liggen Voor verwartriiig door kachels ventilatie en afvoer van walm iloor kunstlicht onisiaan behoort Ie worden gezorgd Dubbele schoolbanken mogen niet aanwezig zijn Jccn inwendige gemeenschap tusschcn schoollokaal en aangebouwde onderwij erswoning mag bestaan en bij het gebouw moet ook een met het oog op gymnasiisclie oefeningen ingerichte gedeeltelijk overdekte speelpliiats worden gevonden waarop zoo mogelijk een pomp muet geplaatst zijn met goed driukwttter Het bestuur van t Kotterdarasehe tVerklieden Vet êowrf roept de hulp der meervermogende Nederlanders in voor 1 Het stichten van een locaal en eene vo k bi bliothLck waarin de werkman na afloop van zyue werkzaamheden zich zedelijk en welenschappelyk rnl kunnen ontwikkelen en waar door gepasie voorle iiigen lot de beschaving en voarlichting sul medegewerkt worden iiï Het op nider vast te sletten grondslagen stichten van een fonds tot ondersteuning van oude en gebrekkige werklieden die door hun gehouden gedrag op ondc steuiiing aanspraak inakcu zonder dal die kas ooit zal mogen gebezigd worden tot tegemoetkoming iu te lage loonea of gebrek aan werk 3 Om door gepaste roiditelen mede te werken lot de verbi lering der stoifflijl O welvaart van den nmbaebibland altijd met dien verslande dat de beginselen dier vrrecniging in zich sluileu handhaving der orde pelicctilheid aan le uet ondcnvHrping aan de wettig gestelde machten en uitdrukkelijke verwerping van socialistische en communistische beginselen Op verzoek nemen wy het volgende over uit Ons Slreuen van 18 Januari De heereii J II lleyse en l S Sr Coro iel ontwikkelden zooals men weet in ons blad hunne denkbeelden aangaande ito oprichting van vrouwelijke ge oiidheids Cümmissi ii en kwamen ten laatste met een reglement voor deigelijke vereenigingen voor den dag dat tot velerlei Siesprckingen geleid heeft Thans lieblien r ich de beide heercu met eenige invloedrijke en geachte mannen en vroin cn verslaan om zich ge amenlijk bij manifest lol f Nedei andtclip vrouwenwereld te wenden ten iiide haai op Ie wekken de handen aan hel weik te staan Het is ons een genoegci hun waardig woord in onze kolommen af Ie drukken en van harte hopen wy dat het in zoo ruim mogeiykeu kring nioge bekend worden Aan de Nederlandsche Frotticen Ui underheid aan de leden der Dames Cvmite a van het Itoode Kruis Geachte Landijenooten Twee der ondergeleekendcn hadden de eer onlangs in het vrouwen orgaan nOns Streven een Concept Beglemcnt ecner Ncderlandjohe Vereeniging voor gezondheidsbelangen onder uwe aandacht te brengen He mime verspreiding van tict nommer van bedoeld etkblnd waarin dat concept voorkwam de bereidvaardigheiil waarmede de redacties van verschillende dag en weekbladen ons plan in hoofdzaak hebben opgenomen in hare kolommen doen ons vermoeden dat ij dat concept als voldoende bekend mogen vooronderstelteu Op dien grondslag dan roepen wy thans nwe inedewerking in en vragen U dat gij in uwen kring werkzaam ult wezen om zulk een plaalselyk comité op Ie richleii als door ons in t ooneept bedoeld werd zoo mogelijk mei ansiniting aan een DameiCoraili van het Iloodc Kruis waar dat beslaat Zuil htl nooilig e en u intl aanvoering van vele gronden lot de oviTlnigiiig Ic bewegen dat de veslifMiig leiier zoodiiiiige vereeniging ecnc dringende nuudiiikclijkhcid is Mncr wie nu niet iets welen van al de iallooze jammeren die t pevolg zijn eeiier verwaarloozing der eerste Hctlcn vaii de gezondheidsleer Wie heeft niet gehoord of gezien hoe groote bchoeflo er in aomraige gevallen aan bekwame ziekenverple g iers en verplegers bestaat en hoe bij groote volk ranipen de uitbreiding van t kwaad wordt in de hand gewerkt door gebrek aan de noodige hulp I Dit alles is te over bekend om lang daarby stil Ie slaan In t belang van u zelven in t belang van de maatschappij noodigen wij u uit ons pogen to steunen want zulk eene vereeniging mag haaat een levensvraag voor ons volk boeten Het komt ons voor beleedigend t3 zyn als wg h t nor oüdi r ii ht n m i lerar b ju i i bereidvaardi tieid in te roepen om hulp te geven waar die noodig is Is onlangs bij de vreeselijke rampen die ont werelddeel bezoeken duidelijk gebleken dat de eerste roepstem om hulp boven lerwachiing door u verhoord werd zoo zal uwe toewijding wel niet te vergeefs worden ingeroepen waar het uwe naaste omgeving geldt In goed vertrouwen dat onze uilnoodiging wee fklank bij u zal vinien verzoeken wij u van de vestiging van een coinllc len iiwent aan c n der ontwerpers van het concept reglement chriftelyk kennis te gevtii Elk der onderleekenaars i bereid om op aanvrage de noodigc iiilichlingeu Ie verstrekken Dr E C UutTINEU Ie Amsterdam Dr U SNELLE te U rec tt Dr A II SWAAtJMAN te Gruniugen Dr JAC D BAAEI dhi aEA1LLE te leeumarden Dr M J GOl ilOl Ie s Ilertogenhosch Dr C G vu i iEKEN ie Haarlem Dr D LUBA 11 te Ka n ien Dr J F VAN HENGEL ie Ilikersum Jhr Mr J J F de JONG tan BEEK en DONK te Zwolle Jhr Mr J E tan HUMALüA tan EYSINGA te Leeuwarden Da J KNAPPERT te leiden Ds P H HUGENHOLT Jr te Amsterdam Gravin Tii van LIMBUHG STIRUM te t Hayg Movr E IlLf MANS Heutzvbld te Arnhem Mej E M A LE CLKllCQ te Del t Mej J J IIEIJSK te Amsterdam Dr S Sb L ORONEL te Leeuwarden Ds J II C HEUSE te Zaandam NB Zy die eveniptarcn van het Concept Reglement verlangen worden verzocht zich schriftelijk te wenden tut een der beide la ilsle ouilerleekenaren POLITIE Aan bet Politie bureau is iu bewaring eeo mdisjesbonlje in deze gemeente gevonden Laatste Berichten London ï7 Jauuan Aan den Times wordt uit Versailles gemeld De heer Jules Eavre k vam hier gisteren avond uit Parijs terug Mij had eene lnng luri e conferentie met voii Bismarck Trochu heeft zijn koniiniindemeut neergelegd De troepen vcrkeeren in eene gedrukte stemming Er is eene beweging onlstaaii onder het gepeupel hetwelk eischt dat er meer uitvallen zullen worden gedaan Uit Berlijn ontving het blad het navolgend telegram Duitschland zal misschien aandringen op de Maaslinie als grensscheiding Het iouvernemenl staat op het punt een half oflicieele verklaring in dien geest af te e ggen om ieiler die pogingen lul bemiddeling Eou willen doen te onluiuedigon Lissabon 27 Jan Er is eene ministerieete crisis onisiaan tengevolge van de benoeming van den bisschop Algarvn toi patriarch van Parijs S3 Jan Viiiiiy is benojmd tot opperbevelhebber van het leger van P irijs Trochu blyft president van bei gutivertiemeiit Voor het stadhuis hebben den 21 ongeregeldheden plaats gehad De mobielen hebb m op de oproerige nationale gardes vuur gegeven De orde is herstel nadat i personen gedootl en 18 ge oiid waren Den dag te vuraii werd Maias door eeue oproerige bende bestormd Eloureus en andere gevangenen werden bevrijd Bij decreet v n het guuvernemcut worden Jalle clubs gesloi en verklaard Versailles 2fi Jan OJ icieel Het leger van Bourbaki dat zich op den linkeroever van de Doubs op BrsaiKjon teriigirekt ordidoor enkele korpsen van de Zuid arniee vernjlgd Hel verlies van den vijand liij zijiic niisliikii aanvallen op von Werder wordl up minstens 10 0110 man geschat Du vllenda