Goudsche Courant, zondag 29 januari 1871

tf ftf Md 1 mm i il l FiWfjuoli i ii ittliiiiiiii iliM il nlaM frill aW l M l ii tii ta nitilnl l ü kifMi iAWi iiiiiliiMii sijJKffB 1 itntilil Inl iiMiiniiiakiijü lH im onder de Frniihclie gi wonden cii zieken ilio zonder hulp iiiin on ler veiplej ing zijn ui hlergelaten is builenKewooü groot De overige korpsen der door ïon Msuieuffel gckommiiiideerd wordende Zuidiir mee hebben de rugwnurtschc verbindingen vnn Bourba si door het be etien van St Vit en het spoorwegnet van Mouchiird afgesneden Voor Parijs niets nieuws Berlijn 27 Januari De Staats An ciger mankt ceu Keiicrlijk besluit van den 23sien opcnbaur waarbij de verkiezingen voor den Itijksdag worden uitgeschreven legen 3 Maart en dat Slauislichaara legen deu 9den wordt bijeengeroepen liij een i esde besluit wordt de Bondsraad van het Duitsche Eijk tegen iOleoruari njeengeroepen Een derde besluit bepaalt dat de verordening van den ISilen Jnli beirelfi nde het opbrengen en prijs verklaren van Friinsche koopvoariiijschepen met 10 li ebruari builen werking wordt gesteld Versailles 27 Jan De onderhandelingen over de capitulatie vnn l arijs zijn zoover gevorderd dat men de vaststelling der voorwaarden uog h den te gemoet ziet Versailles 27 Jan OJjwieel J ules F ivre is tisieren naar Parijs teruggekeerd en z il he len vroegtijdig met een otficier terugkomen om de voorwaarden der capitulatie vast te stellen Sinds middernacht is het bombardement gesiiukt Londeili 27 J m Volgens berichten uit cene goede bron wil Uismnrck onderhdiideteu over den vrede op den grondslag van afstand van den El i s en een gedeelte van Lotharingen Indien Jules F ivre de voorv aarden aanneemt die hen door Bismarck gesteld worden dan zon Duilschland de Fransche republiek erkennen Het is zeker dat de imperialisten Bismarcks voorwaarden willen aannemen Madrid 27 Jan De minister van buiïenlsndsche z V a heefk aan de vertegenwoordigers van Spanje bij de vreemde mogendheden eene circulaire uilgeVAjirdigd Hij brengt in dit stuk in herinnering wat de Cortes alsook Serrano en Prim hebben gedaan en hij geeft de verzekering dat het gouvernement zal trachten naar verbetering van den financietlen en polltieken toestand Het zal zich beijveren o n met alle natiën vrede te houden het betreurt de voortduring van den tegeiiwocrdigen oorlog Engeland Italië Fr inki ijk en België lieiiben het nieuw gouvernement erkend Het neusehi de betrekkingen met ilen paus te hersiellen De verkiezingen van afgevaardigden in de provinciën AlaTOj Guipisooa en Biscaye ziju uilgcsteld Lnndea 27 Jan Uit Frankrijk zijn de volgeuuc berichten ontvangen Generaal Cambriel benoemd tot bevelhebber van hel 19de armeekorps was uit Toulouse naar zijn kommandement vertrokken maar zag zich genoodzaakt terug te keereii len gevolg van een ongeval aan de verwonding die hij Ie Sedan had opgedaan Chanzj ontvangt van alle kanten versterking De toestand van zijn leger is naaf wenscb In de berichlen uit het oosie des lands wordt de goede discipline en de ferme houding der troepen van Bourbaki geconaialeerd De Pruisen wenden krachtige pogingen aan om deu toevoer van versterkingen uit het westen en van den kant van Parijs Ie bespoedigen JCan aanzienlijk korps Pruisen is door Angers gekomen op marsch in uui oostelijke richting Wegens de maatregelen van Bourbaki na het gevecht bij Belfort bestaat er geen gevaar voor den linkervleugel der Fransche armee of voor nieuwe veislerkingen van den vijand üeiHcnMe Berichlen Een VU èrmaU r te Amsterdam wo doeU men aan het V D mvic laiit op brirlk iaitcn ijn adres tirnkkcu cii stelt deze diiii vuor twc eu epn liahc rent vcrkrijgbiiiir Op 10 000 kaarten verlust ij dus ƒ 50 Daarvoor en voorde dnikkoateu ztiidt hij duu echter 10 000 adrcskanrteii de eleld iö Dezer dagen ontviiifj itmiiiid te Konduin a nvords in eenherberg een biuikbiljor g oot 25 dut hij in ijue tnhnksdocB sloot Ki iiige DogtublikKen later namen hij en de persoon vnn wieii liij bt t bankbiljet had oiit iiini eii icdrr eenpruim tabak uit Oic doos en werd zij door eerstgeuoemdfnweder geborgen Te huis gi lunrien wilde liij litt gi iiüeindepapier bevKcn rimiir zi il di liclft dnarvan whs over de lengteann den bovenivunt nar ut de r ummcrs beviudm afgescheurd en 7el i r door een Imuner ü igc jniiund er niita de nunuinTs misten mmikt de Ned bank voorshtinds zwarigheid het uijgeinnnnde gild terng Ie beliilen itolinniiwlic dagbladen itidkeu met rel lof gewag van ecusüingcies dic ouder dtn niuim iiu Kli i Doinat i in vertelullende schouw burgen zicli becl t dufu liourtn Mare omvangrijke soprannfeitein guule inftliode en bcvalli e vourdnieht viordon zeer geroemd Naar men oi nieili iUeU th wiiro nanm dezer eh inteiiei Vlliyc V m hclii iiu nl n i ij i urlutrcn te HHta iIl in wi indi üiuiiuni iijd niNedtil uid Vciiiiot delijk 7al dl c I uidgi nunlf im llfrLijd ii L o vüdnh idsc hen bydcin liui u gnven duin hoorori H i Posterijen STAAT VAN BRIEVEN UMmiF asEKRii aan OX BF K liNI liN Ol GKMAAKT ïltN IIUUEI E DEK CIBWRIOEltDB BlUEVKN VEllKONDIiN UUOH lltT l OSTKANTOOll TK Oo DA OLDUUKNÜK DE 2 lUJLFÏ HV K MAAND DECliMBEU 187U G van der Neuf A L vnn Malsen J Veigolda te Amsterdam J van Kchten te Bodegraven H J Koning te Dordrecht S de Koning te Groningen V Verhoef te Harmeien J Smidts T de Boom Mej Ster te Rotterdam A de Groot Ie Waddinxveen Vnn de UulpVintorcn Moordrecht J V d Klein te NieuncrKerk a u tjssel Peeuioijk K van Vclsen te Luijebroek Ifaddiiif aveen A Knikker te s Gravenhage J do Wilde Ie Nijmegen GotjUA den 26 Januari 1S71 De Directeur vau he I ikantoor VAN KRÜIJNE Burgerlijke Stand Geboukn 24 Jan Cornells ouders M de Vletter en A C Spit Ovmi i DEN 25 Jan A Grnvesteijn 80 j S van der Morlen U m 26 G boeter 07 j ADVERTENTIËN v oorspoedig bevallen van een Zoon J A OTÏO GiiRawsEN Gouda 27 Januarij 1871 Roek en Banketbalikerlj Wci dt gevraagd een TWEEDE of DERDE BEDIENDE en een JONGEN Inlichting bij den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op MAANDAG 30 JANUARIJ 1871 svoorm 11 ure in het Koffijhuis üb Haemonik aan de Markt te Gouda van TWEE HUIZEN en AANIIOORIGHiEID naast elkander verdeeld in diverse WONINGEN met ERVE en KLEINGARENBAAN daarachter benevens eene LOOTS of AFDAK aan het einde der baan aan den Kattensingel en Winterdijk te Gouda wijk Q n 88 88a 88i en 88f kadastraal Sectie A n 134 135 en 1411 te zamen groot 4 vierk roeden 22 vierk ellen Dadelijk te aanvaarden Betaling 23 Febr 1871 Breeder bij billetten Inlormatien bjj den Notaris MONTIJN te Gouda De ondergeteekenden berigten dat zij steeds in voorraad hebben eene groote collectie SPIEGELS in alle afmetingen kunnende dezelve volgens teekeniugen waarmede de ondergeteekenden te ontbieden zijn op verkngdej afmeling gemaakt worden V H PIETERS ZOON Rotterdam t Hang 405 Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zout u van de RAKOCZY te Kissviijeri over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr B u linc den Hofraad Dr Ekii iii5T en Dr Diruf hanI delen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen j traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hamorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleu heid Prijs per flacon 50 ets Depots te Goudahi Apotheker J W BOERS te Ihjttrdniii in allo Apotheken KON liEIHU MINER V AfliR VERZENDING Gouda Druk vuu U iiikmaii Wie wil uiet gaarne zijne liin en zoo lang mogelijk in hunne oorspronkelijke kleur glans en schoonheid bewaren Wie schrikt niet bij de ontdekking dat zijne haren beginnen uit te vallen en ziet angstig om naar een middel om het tweeledige doel te bereiken of liever wie staal niet verlegen om eene keus te doen uit de talrijke Pomades IlaarOliën enz die dagelijks worden aangeboden Hoewel nog uiet lang bekend is er evenwel onder deu naam Oud Carthagena s Bergplan ie A OIie een Haar Olie in den handel gebracht die zich door vele vooraf genomen proeven als ecu krachtig geneesmiddel heeft doen kennen tegen het vroegtijdig uitvallen en grijs worden van het haar Zondkir eeuige schadelijke minerale zelfstandigheid die veeltijds en langzaam maar zeker werkend vergif voor liet haar is verlevendigt het de verdroogende haarwortels doet deze op nieuw ontkiemen en ho idt het uitvallen der verzwakte haren tegen zood it het een probaat middel is tegen vroegtijdige kaalhoofdigheid en grijsheid De prijs is 60 cent per fleschje Hoofd llepot hijA BilEETVELT Az te Delft en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorwchem J J GROENHÖIZEN Crtrerht En meer bekende dépóts in ons Rijk Prijzen van cciiige Effecten AMSTERDAM 27 Janu luari pCt 52 l 62V9 Il 30 8 30 6 307 26 32 Sl s Sl Vu 32 988 8 64V 7 V ü i 83 661 g 66 8 218V 223 6 l6 46 8 S3 i6 S3Vl 42 Il 95V 94 907 g au i Nemw Cert N W S 3 4 3 3 8 3 Dito Dito Dito Dito Dito j ito Spanje Obl nr Dito Buileni 18 tl Dito Dito 1867 Dito Dito 1869 Dito Binnenl ii 6250 3 Dito Dito ƒ 1250 ƒ 2500 3 PoKTUGAL Ohlig 1853 3 Dito 1856 1863 3 3 5 6 5 5 6 4 4 4 ƒ ff 5 5 6 5 B 7 5 Dito 1867 Dito 1869 Htjsr O Hope 1198 1816 Inschr 5 Serie 1854 Dito Serie 1855 Obl Leen 1864 a ƒ 1000 Dito 1866 n 1000 Dilo 1860 2 Leening Oblig Leeiiing 1867 Dito Leeniiig 1869 Aand 1864 5 pCt 11 a 100 Dito 18C6 Oosten a Obl pap Mei Nov Dilo Febr Aug Dilo zilver Jan Jnli Esrypie Obl Ameu V Dilo Dito 1874 1904 1881 1882 1884 1885 Dito April Oct TuttKiJE Obl Alg Schuld 1868 St losb Dilo Dito Dilo Dito Dito Dito u Dilo Dito 1 Brazilië Obl 1865 Gr Uus9 Spw Aand 5 pCt Rijss Spw Jclez dito 83V 81 83V SS Ai 85Vl 77 20 i 66 B5Vl6 66 9 Dito Poli Tiflis il 1000 Dilo Jelez Orel 1000 Dilo K ursk Chark 1000 Dito Chark A ow Dilo Mosoau Sraol Zuidltnl Spoorw Obl Illin Ceiitr Spw M Ked O 6 Chic Bock lal Cert v Aand Chic N VV Cert van Prof ErieSpoorw Orig Aand St Paul Piic Sp l ser 7St Paul P ic Spw 2 aer 7St Paul Pac Spw üee ISUOj Prulüiigalie i s Een heden oiitviiii tPii particulier triegram beval PARIJS hoeft gecapituleerd