Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1871

1871 Woensdag 1 Februari N 1005 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omslreken Do uitgave dezer Courant gesclnedt ZONDAG WOENSDAG en VIIUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG pn ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN D inzending van advertentien kan geschieden tot ééö uur des namiddags op den dag der uitgave KEN NISOE VINa HERI JK BURGEMEKSTEE en WETHOUDERS der geueenie Gondit gelet op hüt beiluit van Hecreu Gedeputeerde Stnten van Zuid t olland van 10 Januarql871 n 40 brengen ter algemeene kennis dat de Htryk der maten en newiglea dit jaar tst plaalB hebben van den 1 February tot den 31 Maar aanstaande van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure in een daartoe ingerigt lokaal aan den Groenenweg n ia de opiiflbare burgerschool g dat de letter C iu den gewonen drukvorm gchuin gesteld bestemd is tot jaarletter zoowel van den IJk stt van deu Htrgk Op venoek van den IJkcr wordt den belasghebbenden medegdeeld dat tot regeling dier werkzaKinbeden de volgende dagen zijn aangewezen Koperen Gewigten voor fijnere wegingen Goudemids en Apothekers gewigt I 2 en 8 Februarij IJzeren Gewigten en Koperen voor gewoon gebruik Van 6 Februarij tot 29 Maart Dinsdag en Woensdag voor iedere week Inhoudamaten voor drooge en uatte waren en lengtematen Donderdag eu Vrijdag van diezelfde weken Wordende hun voorts herinnerd 0 dat zjj verpligt zijn hunne Malen en Gewigten behoorlijk scbootigeoiaakt bjj den IJker tydena zgu verblyf in de gemeente tol het ondergaan ran den Herijk te bezorgen 4 dat 7ij die zulks verzuimen of daarin verhinderd worden voormelde Maten en Gewigten vóór den 1 October nog aan den IJker ter Standplaats vin het IJkkantoor waaronder de e gemeente behoort Botterdtim Ier Her IJking moeten aanbieden eu e dat na het eindigen van den lerm gn van den HerIJk het gebruiken of voorhanden hebben van Malen en Gewigten niet vooriiien van de vereiechte Stempelwerken volgens art 29 der Wel van deo 7 April 1869 StaatMoA n 57 verboden eu trafbaar is i dat geen andere Gewigten mogen beslaan dan vBn 50 26 20 10 B a en 1 Kilogram Pond 5 2 en 1 Hectogram Ons 5 2 en 1 Decagram Lood en B 2 en 1 Gram Wigtje 1 dat voorwerpen waaraan de wettelijke benaming of waarde ontbreekt niet geijkt worden dat de IJk en Herijk kosteloos geschieden p dat voorwerpen niet aan de voorsohrifien voldoende met een af keuringsteeken gestempeld worden A dat de niet juist bevonden gewigien wanneer zij voor jiisterinp vatbaar zijn zonder buitengewone berstelling te behoetrn door de IJkers op verzoek van de belanglicbbemlcn gejusteerd worden nniir het bjj art 4 vau hrt koninklijk besluit van den lö October 1809 Slaafdlad rfi IfiO vastgestelde tarief bedragende Voor IJzeren Gewigien van 50 en 25 Kilogram 20 Cents 20 en 10 10 5 2 en 1 5 Voor Koperen Gewigten Bealemd voor ge u n gebruik van I kilogram en duiirb neden 5 rents boven bet Kilogram het dubbele van het bedrag t welk voor iJteren Gewigten vui dezelfde zwaarte bepaald is Bettend voor 6jnere wegingen i van 1 kilogram en daai benelea 10 oen tg boven het ICIIogram het drievoaS vae bet bedrag t welk voor Dien ten gevolge woHen èa togezeleMD aangamaand om zich op bovengemeld dagen te vervoegen aan het Lokaal voor den hèrük bettend teneinde alzoo voor te komen de oiaaogename gevolgen die bij verzuim daarvan voor beu zoudenontstaan i Gouda den 2 Janu rB 1871 Burgemeester en Wethoud voornoemd De Secretaris De ourgemeester DIIOOGIEEVER FOltTUIJN van HlGEi UZENDOOKN APK O N D imïWo De BURGEMEESTER der gemeente Gonda in overweging genomen hebbende dut Heereu Gedeputeerde Staten der provincie Zaid Hollsnd by besluit van den 17 24 Januarg 1871 n 59 voorloopig hebbeu vastgesteld een bijzonder re lement voorden Oosipolder in Scbieluud gemeente Moordrecht Waddiiixveen en Gouda ter vervanging van dat goedgekeurd bij Zijner Majesteitt besluit van den 12 September 1863 n 82 Brengt ler algemeene kennis dat voorschreven ontwerpreglcnient gedurende écne maand en mitsdien tot den 28 Februarij 1871 ter plaatselijk secretarie zal ter visie liggen ten einde de belanghebbenden gelegenheid te geven hunne aanmerkingen d iiirop vóór het verstrijken van dien termyn sohrifielljk mede te deelen GOUDA den 30 January 1871 De Burgemeester voornoemd VAN BEKOEN IJZENDOOUN BUITENLAND Ituitciilandsch Ovcrzlclil Al het builenlandsoJ nieuws wordt beheerscbt door die eene groote tijding die wy in ons laatste nummer zy hel dan ook op een eenigszins ongewone plaats rog konden mededeelen de capitulatie van Parijs Voor ditmaal mag men met ecnig recht verwachten aan het einde te zyn van den bloedigen oorlog die in zoo weinig tijd zooveel bloed en tranen gekost heeft Want het is een feil d it de wapenstilstand voor drie weken die gesloten is alleen ten doel heeft een detinilieven vrede inogelyk te maken Binnen veertien dagen moet de constituante Ie Bordeaux zijn bijeengeroepen die over het toekomstig lot des lands zal beslissen Gambetta zal misschien nog voor de voorlzeliing van den oorlog blijven ijveren maar bij de tegenwoordige stemming roowel in Parijs alt in de provinciën zal hij wel met zijn onterabaren strydlnst alleen blijven staan 1 aanslaande bijeenkomst der oonBtiiuaiile zal i m fder in zijn element brengen hij toch ia vooral ein meester in het spreken Het leger van Parijs al niet als krijgsgevangen worden weggevoerd De wapens moeten worden aitgeleverd doch de soldaten blijven in de lad Alle forten worden door Duitsche troepen bezet doch in de itad zal de sedentaire nationale garde uy zouden zeggen de schutterij gewapend blyven om de ran te bewaren Parijs blijft ingesloten maar ag zich na de uitlevering der wapens van levensmiddelen voorzien De legers Ie velde houden de Jaoditreken bezet waar zij zich bevinden op het oogenblik der sluiting van den drieweekschen wapenstilstand met ecu ttrook neutraal gebied tuitcben elkander bondag morgeD ten 10 uur zijn alle forten bezet geworden terwijl men ook spreekt van een oorlogschatting van 200 milliuen fraucx die de stad zou zyn opgelegd Zoo is daii Favre moeien overgaan tot den maatregel dim Bismarck reeds in September hem voorsloeg met dal verschil dat nu alle forten bezet de stad en de provinciën uitgemergeld en duizenden slachtoffer gevallen zijn Tevens zul het even moeilijk oor hem zyn als toen om de republiek uit de algemeene verwarring die noodzakelijk volgen moet te redden Inlusschen moet erkfud wurdeii en zoowel Engelsche als Weener dagbladen doen dit om strijd dut Purys en geheel Frankrijk roet heldenmoed weerstand geboden heeft zoolang het hoopte De eer hebben z j behouden al is de rest groolendeels verloren Het is nu de lijd voor Duitschland zich edelmoedig te toonen door den vrede zoo weinig mogelyk drukkend te maken en zich tevreden Ie slellen met hetgeen aan deo overwinnaar als prijs voorde gebrachte oBers en als waarborg voor toekomstige aanvallen met recht toekomt De Londensche Oifi rt r onderstelt dat de verdere zittingen der conferentie len gevolge van de capitulatie van Parijs en de vooruitzichten op vrede zullen verdaagd worden Botïrbaki heeft na zyn nederlaag bij Belfort getracht zich het leven te benemen Men wanhoopt aan zyn behoud Zoo luidt een Engelsch bericht Betreifende de geruchten omtrent onderhandelingen tusschen Napoleon en von Bismarck beweert de 04lerver dat de ex keizer in alles naar de regentet verwezen heeft De rijkskanielicr zoo wordt verzekerd heeft nooit een restauratie der Bonapartei in den zin gehad daardoor zou hy zich gemengd hebben in de binneniandsche aangelegenheden in Frunkryk Het gerucht als zou de heer Disraeli bij de opening der aanstaande parlementsi ilting een votum van vertrouwen of wantrouwen ten op ichle van het kabinet willen uitlokken is van allen grond ontbloot r= i =SSE S aÉ iK=i F B A N K R IJ K Parijs heeft gecapituleerd de honger wordt et thans gestild een wapenstilstand van drie weken it voor geheel Frankrijk gesloten Ziedaar ia weinig woorden de groote gebeurtenis van den dag geschetst Dat Parijs moest c ipituleeren was in den laatstea tyd zeker Allen waren er v m overtuigd met uitzondering van de i hclden van Belleville die nog iu de laatste ure door eene bestorming van het Raadhuis Parijs meenden te kunnen redden die in de Commune de panacee ziigeii voor alle rampen dei oorlogs die met de blocdroudc vlag ile Krupp s kanonnen der belegeraars tot zwijgen d iclileji Ie brengen CU den vyaud te doeu aftrokken De honger t