Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1871

bclcekeiide nii ls voor die mnniicn Hij zou Icp wd oigeu dit hm lil iniini jjivuld wtrd iPUiige de limthti liiiulilini V lu llourius en dt ijiiin up de maint viin liei 2 l lc iirrundnidi iiieiil wair nj ii li Ip foid dtden un leii vul Hijn cii 000 i itiuiis brood wairdige n ivolgi ig vun de liibloiinuig vin hi 1 llndliiii op 31 ÜLluber toen ij icli mcealLr miinkKii vin een until Hoiaieu eu liiiniie van t eehrtcuHen druu geworden keel fspoc Idou met het pittigste druivensip dit ijvundei Slic Is voor di e jitddi ion 1 r heia ns cu onuer liiri ni e3l l iiijs niet ca itiiletrtn mot it het dit iiuumer dom Al iiir voor elk Hiider was een uitgemiiikli n d it l irijs na ner ni iandeu belegerd te zyn verslokin ïim elk uil iclit op ontzet peine andere keu9 hul dun zich uver te geven Uit dien hoofdeis de ei pitulili elvp met v n zoo hooj e uctv o ovcrfjive der stad was sitelits eine qtinsiie v m lijtl van eemf e dagiii Milir liet gowiehl dtr ge beurtems ligt in dm ipeoslilsl ind vindriewikm de voor gansi h l riinkrijk is gesloten llilisovc rigciis beken I dit 1 vri m v on Jiisiii irck met 1 1kaïider over tie grondsligeii vin den Het bericht van de moeilyke positie van Bourbaki mei het Ffinscbe Lyon l er wOTdt beiiatigd door de Zwitseriohe Gramposc an Fninelie ijlewa aldaar bericht dat de voorhoede van liet 7ePruiaiache legerkorps onder vc 1 islroiv Uott hadbezet en het 2e korps onder iiiu icki eer wiirschijnlijk reeds bezit genomen h id v n Oijoii Deverbinding van Bourbiiki niet Lyon was ifj esneden by was in het üoubs dil lugisloten hldïon erder in het front achter zich von Zastrow en Fran seoki en rechts de grenzen van Zwitserland Westi aarls aftrekkend geeft hij zijn verbindingsliuie geheel prijs en w iniieer hij den slag a inneemt moethg vechten ouder de meest ongunstige om lHiidigheden Een bij de liransohe regeirng te Hordeluitingekomen telegram meldt dat Beban on lu goedenstaal van verdediging was en ruim vin Icvensiniddelen voorzien volgens de Zwitsers he berichten ohler zou Bourbaki den slig aannemen liever danzich in Btsan on Uien opsliiitm Eindelijk is van Duitaehe zij Ie ook bericht onl vangen over het gebeurde bg Dgoii Het spreekt van overu inning noeh nederliig en z gl alleen dit generaal Kettler in de richting vin Dijon ia vonrigerukt eu gevangenen heeft gemaikt Van het SUte regiment dat volgens Fransehe berichten Iota il was vernietigd door do G inbaldiauen 11 volgeus het Duitsche bericht in een boschgevecht de v nndrig gesneuveld en het vaandel prgsgemiaki an d bezelting vau Dguu wordt door de Duiischers met gesproken IJai y News zegt aan het alot vau een nrlikel overhet boüge gewicht zoo uu etn ilgeineen mmseheIgk aU uu eeu spceiaal militair oogpunt n denetentueelen al vin Parijs en na een lerugblik ophetgeen da iraati is voordgegaan il9 1 mogelijk moet iiuii zich afvragen dut dit alles in zes mainden geschied is De su lheid der Pruisische bewegingm van 1866 de bewonderenswaardige geoefendlieid de moed en volhauling door die burgers oldatin ten toon ge preul en de onaf gebroken reeks van hun regepialeu nebben toenmaals El ropa verbaasd M ar die veldloclil wa slechta een plei ierreis 111 ver elgking van dezen lot nog toe hebben w Ij gien ekerliei I dat de oorlog met de cipitulutie van l arg geëindigd zou zgn of schoon ieder die men eheli k gooelt moet wen 9chen dat zooveel ellende spoedig eindige miar als de val der I ouldslad gevil d wordt door de 1 ipi ulatie van het land en ie inwillig g diiDuitsde cischen al de campigne van 1S7U 71 eru van de trelleiidsle episodes der weroldgrachiedeiiis zijii j zal voor de aupiemitie di r eei f iialu in l lopa du emer anderi hiir legenvoclei m kirakler en traditie m de pi 1 ila hebben gi sii 1 I 5ij nl de heer chuppg op liet viatelund hebbm lu ban Iin ge stild vin oen inogoniUu 11 die welke haar loor riehleii s n onlwikkiling en opvoeding inogi 11 ijn lu t oude niuii iieli dl m fio ile steliel vinliiropi vi ili eiiwüor l jj t Wilke vruclitin nog iirlior c 11 mugi I ijii III dm a hoot der looti oinkiiiiii vin wdke WIJ gtiuigi 11 ijii gcwetst kin iiiciii iiid bepalm wij wiien illeeii dit Europa len nu uw tg iperk ai gn brslaiin 19 ingetreden en dat dit groole feu liet gevolg is dor militure gebeurtenissen ainda lull jl De b illüii coirespoiidiiilie uit Pirgs van 32 en 2i d er gieft uitvoeriger verslig van de gisteren per teil grim met een eukel woord vermelde ongeregeldheden aldaar l iu 22ii s morgens w ia bisloten dat de gener lal A inoy dm geniraal Trochii als opperbeielheliber ou 1 nibtge iooien van de i n laatste drongen ir op aan dat hg dei titel en de fun liin V 111 president der regeering ou behouden Deze periooiiigke heliefilheid jegens Iroehu droeg eeliler de gut Ikmiing nut weg dei ehibs en vin een deel du lutionile girle 111 de kwartieicn Belleville en Montinirtie die gewapend uitinkten en de striten londliepen onder de kreten Weg mil Iroehu De gemeente De 1 itval inraassil Üuderneg ontmoetten y echter weinig sjmpuhie Op hel plein voir het stadhuis gekomen waar zich geen regeeringsleden bevonden werd door de belli iniels met de aepretarissen der regeering onilerhindeld Er vielm hur en d i ir geweersrlioten De mobile gulle vau Uretagu dic de v icht bul op bit stiihius SI lioüt terug Er viclmukele alichlolli rs w laroiider vrouwen en kinderen Het Juunial OJjic van ii Jinuari bevat onderschei len pro luuitieu houdende ophelTing van deelubs bevel tot sluiting van hunuJ lokilen verdubbeling van bet aantal krygsradeu in de Ie milit dtvisie ophelfiug vau de bladen Ie Beiml eu Ie Corneal Eindelgk hebbeu al de leden van bet Gouvernement eene krachtige proclamatie aan de bevolking uitgevaardigd om haar tot handhaving der orde unze grootste ttracht tegenover den vyand aan te sporen In gehjkeu gfcst heeft geierul Vimv met ferme maiinelijkt taal de nieuwe zware talk lanvaard die op zyiie schouderen gelegd is E N G E L A ir D De politieki leiders ui beide buizen vau het Ln gelsche p ir mie t lebben hun gewone eiriu ires ver ondui om de iiiidacht hunner vrienden te ves tigeii op d II iderende opening der itliiig Gr uf Grinville geeft de hoop te kennen dat de voorstan ders de er regecring spoedig ulleu verschyueii m het boogeihuis De heer Gladstone roept met het oog up den stand der z iken en up het vooruitzuhl emei spoelige ueli indel lig van wetten die voor het land vm het hoogste gewicht zyn met iiidr ing de libertle leden van het hgeriinia op om tegenviuordig Ie zgn by en na de opening van het p irl inent De heer Disiaeli vertrouwt dit in den tegenwoordigeu kritieken toi stand der openbire zaak de conserva leve partg het ha ir plicht al achten om op ha ir pust te zyu den dig dat bet parlement geopend wordt De Time doet opmerken dit noeh Jules Ta vre noeh G imbetta bevoegd 19 ou lu naam vm het bransilie volk definitief te onderhludilmi Al wat het voorloopig bewind doen k lu is een zoodanige schikking trelfen als watrdoor de natie in staat zal gesteld worden haar eigen wen eh e doeu hooreii Door de overgave van Pirgs door het her stel van de vnje communieitie tusa itj de huofdst ld en de provinciën uilen zegt e Tmea de Il I insohen weder eeu volk geworden gn zg zullen weder geiueensehappelgk kunnen bi raadslagen en in gemeen overleg over hunne besti muiiiig kunnen uuspraik loen liet bgeenroepen eener iliomli Vergadering moet ook door de Duiti hers met verlangen orden tegemoet gezien als hel ecnig mul del du tol liet sluuen van een feileigken vrede kan leiden AVcIken regecnngsvorm l rankrgk na het sluiten van den vrede kiezen zal t moet griaf Biamarek vry onverschillig we en zoo hg met het nieuvvgekozen gouvernement slechts tot een definil ef vergelgk lan ger ken Rei ds heeft de llgkskansclier om zich uu de moeihjkheid te redden den blik gesl igen mar Wilhelmsliohe en Chislehurst Doeh d uir zoekt hy te vergeefs De N ilionale Vcrgidenng moet spreken en in hillgkhcid mag noch de oorlog vourlge et noc 1 de vre te gesloten worden zool mg het volk van Innkryk m deze zgn wil met hsefl doen hooren DUITSCHLAND 1 ried rich Ger tiuir geeft 111 de A hi lat een seliits van den tueat md die tb ma m Mi 1 heeiaeht Hg zigt Dit men in Metz nog ntcttejjenstaande de buiteii foilon z jn bezet ille vtoizii 1 uii 1 it uooral weidt biwi en door de kiiiüiiii Ie i p d williii aliin liet levm m Met gut Er wordt dezer d igen veel pesproken over een voorraid ammunitie die bigraten doch toevallig gevouoen nis een boe m j i uct rriiien neuben Men had reeds ik weet met hoe veel vaten kruit gevondin en mm hoopte er nog meer te muien liet leven in Milz is overigens zeer Hiur El dm onitick van Mitzziet l er droevig en Ireiirig uit De dorpen zyn voor t grootste gedeelte verwoest mair lir 3te 19 dat de lan len hiaik liggen Als ir nul spoiüig hulp wordt virleend d in lydt de bevolking dit Jaar onlegcnzeggelgk hongersnood De vcik I ingen vooi den Duilsclien njk d igzgn thans vasijrsicld op diu dn M iirl eu de opening vau den ri ksdig op den Jn M iiirt llei besluit wnrbj Pruisen zieh vooiii im om met den lUn fehr eveiieuis Iransclie koopvaardgsehepen op te bieiijKei Is biiitm wu 111 t e leid w 1 irschynIgk is deze mul el gmoin n omd it het pi in tot navolging v in de Irinsolie regeering vooral tegenover den vroegueii ophef van de huiniiiitiit v in Eiuiaen ter zee in Dui sehland een hoogsi OL uiige n imen in Iruk hee l gemiakt BÏÏO ËJJiA NDr Gouda 31 JiNUAEi lloewci tot nog toe voor zoover wy weten lecbtl een geval van pokken leh in deze gemeente heeft voorgel uil diel hel ons toch genoe en dat het gemeent besluui reeds inaatregelm t Jmen heeft om de uilbrnding dier ziekte tegen te gun Elders vooral te Utrecht en te sGravenhige heerseht de pokken epidemie zier hevig een grooi aantal der aangilislen is bezweken ener is zeer veel k ma dat ook mol t p einem e inierdeic g v lm ulleu voorkomen iir veel zal ifhiiigen v 11 di houding van liet pub 1 k dit tydig gew aar ehtiu 1 edelyk verplicht is alles aau te wenden om t gev ur te veriuiiulereu W g beri iueren aan de kennisgeving van Burgemeester en VVelbonders onlings afgekondigd en ia ons vorig nr geplaatst wairbg we d me legedeeld 1 dit ieder die uil ich van af aanslut nden aterd ig koateloos kan doen inenten op eiken werkd ig des nimiddaga ten ecu ure m Arti Eegi op de markt 2 dat elke woning waarin zieh poklgders hebben bevonden op verlangen van den bi langhebbendo zal worden ontsmet wa irloe men zieh by den geineente b juw meester op Siads irf kan vervoegen Niet ondienstig komt hel ons ook voor eens da aandieht te vestigen op sommige bepalingen vaa de verordeniugen tot voorkoming en beatrgdiug vau bcsuiettelyke ziekten 1 Elk geneesheer is verplicht van de hem voorkomende gevallen binnen 24 uren schnflelyk aan den Burgemeester kennis te geren P de besturen van godshuizen n alle andere gestichten wairiu kindereu opgenomen zgn moeten voor de inenting dier kinderen zoigen 3 Waar zich de kinderzukie opmbaart is t hoofd des geziiis verplicht a n den hooldiugaiig zgner wunii g reu k lart te plaatsen waarop lu van y straat lu birc letters geschreven staat dat die ziekte er heerseht Het hoofd des gezins is er voor aausprakelyk dat die kaart met worde weggenomen voordat de besmetting volgens eene verklariug van den geneesheer heeft opgehouden 4 Inceval van besraettelyke ziekte zgn B en W geriehligu om te liteu ontsmetten en reinigen de suhepeu en geb ütvi1ii7waar i e ziekte heeft geheericbt en die wairin hniage innen wonen uit meer dun twee personen beatiande die slechts éei vertrek tot hnis en slaapkvuier dieninde in gebruik hebben voorts puviirn en urinoirs m socicteitui logementen herbergen kolbehuizen scholen geatiehten sloombootm en openbare innc itin i 11 vm allerlei aard Op de selinlen nioeim tie hoofdondcrwyzers en hoof loiuiei w g eresseii i kindi ren weigeren van wil liuii met deifgdelijk bhjki dit zg de kinderziekte hl übm geh d of dit g Ie kof pou incnting met goei gevolg hclihui doorat 1111 zy mogen geene kindriei toll tl 11 op de soliool w imur lam tei kennis IS iloinen dit in di woningen wa nn zg vcrblgf houden eene lesmcllelyke ziekte heerseht i i 11 nil 1 jik ili lllf 4i t W 1 1 è s idSiU kliZ taiirtSni iiiteUi lauitiBiJiji f f fcillèHln ilk i m ipili SI 4II i Ku t éipil llüll Jl fr 4iw aiit liiiu iiai art i i iiihi l Wjiil 11 i u ii Bvt kU v i A AV kltBH ii lilnteUitt l v u mvv Ijl iiiia liaii lilèiii k miimimtkiitit Wa4iilij i I llte iilii 11 4 Us J T 1 lil its r i wi t Wlü II llillllMlUlilMWIl i iiii iri i i iiiiii ittiiiiii