Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1871

licid ill nulil neorat lil die updf ivivü fii le dier stukken chianlaeen n iend iiuvmiers der slad i l in de ulgeen if J ouk koineij zgB geregel aperrd Pe m J leaiie kanten herilen QWtieut moorI iiuvoneri dat mea op ieder uur van den Kesproken o er een J ib toev Cl liet verraden heb t niet lioB vetlvfltert ile er nog ineer Ie verigpiis zeer fliuur I or droevig eu treurig r lotste gedeelle Ter laiiden bmuik liggen verleend dan lijdt goelijk bongersuood Iiiilsolieii rijksdag ijn art en deepening van y ich voornam om met koopvaardijschepeu t oeslelil ivaarschijnI ouidut liet plan tot feriiig vooral leidende huinaiiiloit van een hoogst ouauuge AJJD ver wij weten slecbti deie gemeente heeft geuoegen dut het elen genomen ticeft Uffü te gaan Elders euhage heerscht de 11 groot aantal der 15 v eer veel kans dat re getallen zullen oorg oii van de houding gewaarschuwd zedelylc den om t gevaar te iiisgeving van Burgers afgekondigd en in b j werd meile edeeld vaii af aanstaanden meuten op elkeu werkiirs iu Arti Legi op in zioh poklijders hebvan den belanghebbende men uuh by den ge erf kau vervoegen o s ook voor eens de lige bepalingen van ing en bestrijding van licht Tan de hero vooruren schriftelijk aan gjven luizen en alle andere pi eiiomen zgn moeten ren zorgen ukte openbaarl is t ileu hoofdingang zijner uaarop iu van de straat ual dat die ziekte er iiis is er voor aauspraide weggenomen vóórue verklaring van den ijko ziekte zyn B cnW metten en reinigen da ie ziekte heeft gelicerscbt wonen uit meer dan e slecht één vertrek tot de iu gebruik hebbeu lil sucieteilcu logementen li n gesliohleu stoomliKi ii vu allerlei aard de hoofdumlerw ijzers vüulereu weigeren van Ij lal g de kinderziekte k icpukiiioiiliiiK met 1 y mogen fc tiuu kiiiI w iii ir luiu icr kennis luifieii wai rin y verblijf ickic licer i bu Zonder in ccne bcoordecling te willen treden van de VüUediglicid dezer bepalingen achlt n we loch dal zij zeer düelirilltiid zullen zijn wanneer zjj streng worden nageleefd Op andere phinlseii bestniidiMi dergelijke licpalingeii ouk en or zijii wel eoiisklicli ten over de iiiileviiig geopperd IKiaruin vemij cii we naar een liarlig wooid van den Ulrfohtbulien lioogleeraar Hoek dat hierundcr een plaats vindt wanneer men hei daarmede eens is en er naar handelt zal men medewerken lot beteugeling der ziekte Wij wijnen daarop reeds uu omdat t later welliclit te laat kun zgu De hoogleeraar M Hoek betreurt het zeer dat zooveleu in hol land de verordening overtreden waarbij bepaald is dat zoodrn de pokziekte in een g ii vuo uuii het hoofd van het i zin gehouden ia dit met de woorden be metk Hjkv kiekte in duidelijk leesbare letters aan te letikeueu Ik iioodig zegt de hooglreruar ieder man vaneneigie en oonscientie uit mijn voorbeeld te volgen en iedere onlduiking der verordening die hem bekend is terslond ie publicecrcn Alleen dan waulieer bel publiek zelf de zaak in hniideii neemt enwanneer men de oiiwilligen dwingt in de goeilerichiing alleen dan kan men hoop hebben de epidemie te oveiwiniieii die nu maar rustig liuar ganggüHt totdat alle wat er uiu vallen kan bezweken is En dan ook geen lallo irers maar dan het hoofd rnstig neergelegd in d ovcr inf in dat men naar zyn beste weten zijn plicht lieefi gedaan liet is niet iict vrees die ik predik maar de voorzorg die bel gc und verstand aanraaill Tot de vcrstmidigen weiiscli ik te spreken en daarom heb ik het overbodig geuihi het groole voorbehuedmiddcl de vacoinalic nu zoo velen nog eens Mn te bevelen Met die ftnutiokeii die de epidemie beschouwen als een oordeel waartegen men niet mag vucciiieeren maar wel den doder inr ep n valt niet te redeneereu Zij zijn h die bij voorkeur door de ziekte worden uitgeroeid Wy kunnen niet alle berichten over het gebleken nut der vaccine opnemen duch kunnen mededeelen dal een tal van trelTonde voorbeelden weder het bewijs leveren dat ilocir de vaccine de gevreesde kiekte geheel of gedeeltelijk vourkümen of althans tot mindere hevigheid fc m terngcebrachl worden Met het qog op het gevaar dat éi n puklijder voor de ganBche gemeente lan doen ontstaan dringen wij op eene iilgemecne vaccinatie of revaccinalie aan en decleu wy nog mede dat de htcf Brltlijen bij do autoriteiten van zijn land mei kracht heeft aangedrongen op bet nemen van nmatregelen tegen de pokken Vooreerst egt hij is ieder vcrpligt zich te laten vaccilieereu Niet alleen toch dut een poklijder schadelijk is voor zijne familie muar het gedeelle der slad wtarin hij woont is voor besmetting vatbaar Ten tweede moeten de autoriteiten aan de koetoiers ten sttengste verbieden aangetaste personen te vervoeren fen derde moeten hospitalen opgericht norden gelegen builen hel centrum van de stad Naar het Voorschrift van den heer BriJ ea moeien die gebouwen van ij zer vervaardigd worden Neemt men alle mogelijke voorzorgeo dan is de pokken epidemie volgens den inspccleur eene ziekte die de mentoben kunnen voorkomen Tot de verschillende blukken die in de jongste gemeenleraadszilling Ie lloiterdam werden ingediend behoort onder auderen eene nanvraag van Burg en Welh om goedkeuring op een crediet vau UKIU in verband met de ronatiegelcn ten opzichte der pokken epidemie Tengevolge van een door hen bij e gezoiidlieidseommissie aangevraagd advies zijn er namelijk twee missives ingekomen de eene van de commissie voor koepok iiicnlitig en de andere van de commissie van adminisiratie overliet zirkenbuis aan den oül iii el waaruit blijki dut er wegens het groot aantal personen die vao de gelegenheid tot vaccinatie en revaceinatie gebruik maken dadelijk behoefte bestaat aan eene wachtkamer op bet terrein achter bel ziekenhuis zoowel als aan ene geschikte bergplaais voor matrassen ten dienste van poklijders D ar bierin op eene geschikte wijze kan worden voorzien door de oprichting van twee bouten gebouwen hebben Burg en Weth gemeend oogciiblikkelijk de noodige orders ie moeten geven om die Ie plaatsen Nadat deze nicdedceling onmiddelyk met nlgemeene ucelamalie wus beantwoord werd vervolgens bekend giniaakt dat dit een en ander eene uilganf van ƒ 700 zal teweegbrengen en dat Burg en Weth daarbij een crediel vin ƒ 300 verlangden voor de kosicn lot het licjinfeeteereii van uoningei vjin puklijdeis liet givaineiijk crediet van ƒ lOUt 1 werd daarop zonder discussie tucgeslaiiii In de vorige iieek njn te sllagc aangegeven li 1 O gevallen van kinderziekte vuriolue liet gelul vuu licn dio bij den burgerlijken slaud in dat tijdvak als aan dio ziekte overleden ziju aangegeven bedraagt 3 In lie Kngüli i liii 1 1 nieii w irdi l evi j klaigd over hel k it dal Hl J uiukn iiii l njii uhl jgjijke bevolking in ten week Sti gevallen van pukken zijn voorgekomen Te s Op eene vraag omtrent het al of niet wenschelijke vaii leerbr inden bij de hecrsc aende pokken epidemie heeft dr Kgcling inspecteur van het geneeskundig staats toezicht in de ntov Z lIoUand o n geantwoord liet komt mij voor dat ook bij de thans heerschendc epidemie zeer weinig grond is om van het branden van leer heil te verwachten Wcnschelijk ware het dat de iugizeleneu in plaats van iu dergelyke uitwendige middelen hun heil te zoeken zeiven de verbrculing der ziekte tegengingen door algemrenc koepokinenting door algemcene reinheid d ior zuivering van alles wal in de nabijheid van eu poklijder is geweest cii hel zooveel mogelijk i o Iccreii der hesiuette woningen Men ver uimt de voorbeluiclenile inenting men stelt zich elven en uiuleren roekeloos aan besmetling bloot en als de ziekte zicli verbreidt wil men dal de epidemie die men zich elven op den hals heeft gehaald van regecringswege worde weggenomen Bij de Hervormde gemeente Ie Ilaasirecht is tot predikant beroepen d A F Mackenstein Ie Mijdrecht JJet den beroepene stonden op het drietal de heeren d J Cz Hagen te Wijdenes en Ousteileck en d J J van Uilie te Rossum Hel vooraf opgemaakte twaalftal was als vclgt Mackenstein Ie Mijdrecht Hagen te Wydeucs van HiUe te llossum Liefiinck te Kimsvverd van Hoogstraten Ie Krimpen a d IJael Bergsma teBesoijeu Tellier Ie Renesse Uulgera van der LoelT Jr te s Ueerenbergj Ueede te Benschop Kapleiju te Donkerbroek en Huule Bakker te Ouwerkerk op üuiveluud Balsem te Oost en West Blokker Men schrijft ons uitOudewaler van 29 Jan Ij 1 Vrijd igavond gaven de welkende leden van onze rederijkerskamer Borger mei wclwillendu mcilewerkiiig van het eereliil T 1 Kruisheer v iii üüudu liuiiiie tweede openlijke vuoratelliiig van hel lui ei di winleihadj iar l iviil Rizzio een his türl llrumuntlscll drama door Batavus voor rederijkers beweikt WL rd het eerst en wel zeer loc genoegen van alle aanwezigen opgevoerd Bracht dit stuk ons vooral in t laatste gedeelle iu eene nog al ernstige stemming het naslukje bestaande in de ingebeelde zieke van Molière bracht meer dan eens de lachspieren der toehoorders in beweging en deed ons in eene opgeruimde iteiniuiug huiswaarts keereii Wanneer Bjrger zoo voort gaat van tijd tol tijd aan Oudewalers ingezetenen een genoegelijkeii avond te verschalfen en zich zooals uij van guederhund vernemen in hate gewone vergaderingen Bleeds met ilinke oefeningen bezig houdl dan gelooveii we dat vi e hierin voor haar en alle dergelijk ingerichte reilerijkerskamers een wuurborg van een nog langdurig bestaan bezitten Naar we vcincmen hebbeu de heeren Jb van t Kruijs en J Kiewiet de Jonge ditmaal in vereeniging met hel zangkoor der B C kerk alhier hel plan hiiinen kort weer eene soiree musicale te geven Daar de opbrengst tot lenigiug van den nood der algemeene armen zul strekken wenschen we genoemden heeren geen minder succes op hunne pogingen toe d in ze bij hun voorlaatste optreden voor een zelfde doel hier Ier slede mochten ondervinden Mogen vele handteekeuingen op de reeds circuleerende lyst ter inlcekening hier van ten bewijze strekken I De Staah cuiirant bevat onder de rivierberichlen weinig nieuws De rivieren zijn overal vallende In het ys en de overtocht is geen verandering gekomen Het gevaar voor doorbrauk is door den val der rivieren verminderd Ondernemingen van iedere soort zijn van omstandigheden afhankelijk dikwijls in het gewone leven waagt men groole sommen zonder dat daarvoor naar evenredigheid kansen zijn geboden Ken gelukkig resultaat is aan iedereen welkom Derhalve zal VOOr allen welke gaarne aan so Ill Ie onderneniiiigci deel nemen ile advertentie van hel gerenouieerile liiiis van S Steindeckor Ccimp lil Hamburg m on bl id van heden van bijzonder lielang ijn want liier handelt het zich om eene door den staal gegarandeerde en op de hcchlslc grondslagen gcvcsligdc flelden vcrloting welke door hare voordeelige inrigliiig bij een in verhouding geringe inzet groole gcwinkunsen aanbiedt Laatste Berichten London 30 lannari Bij het dep irteraent van BuitcnIandache Zaken is eeue dépêche ontvangen waarin de berichten uit Versailles worden beveatigd onder bijvoeging dat de iroepeu te Parijs reeds ontwapend zijn met uitzondering der nationale garde en éóne divisie De oommuuicutiön mot Parijs blijven voorloopig no b perkt BordCa UX 29 Jauuari De Begeeringadele galin heeft aan de prefecten van het Gouvernement Ie Bordeaux hetwelk tot nu toe alleen uit de buitenlandsche dagbladen had vernomen dat te Parya onderhandelingen werden gevoerd bekend gemaakt dat zij de volgende telegrafische dépêche heeft outvangen II enailU S 28 laiiuari lieden onderleekenen wy mei vüii Bismarck eene overeenkomst voor een wapensiilsland van 21 dagen Er is bepaald dat eene Naliunale Vergadering zal w orden bijeengeroepen te Bordeaux legen lt Feliruari e k Maak dit aan geheel i rankrijk bekend Laat de wapenstilstand in acht worden gi nomen Hoep de kiezers op tegen 8 Februari Ken der leden van het Gouvernement vertrekt naar Bordeaux Jule s F ivbe Er zal een decreet worden uitgevaardigd houdende de maatregelen die als gevolg van den nieuwen stand van zaken moeten geiiotneii worden Lonuen 30 Jan uit Konslantinopel wordt gemeld dat de Porie blijft volharden by haar verlangen om hersteld te orden in hare souvereiuileit over den Bosporus en de Dardanellen Berlijn 30 Januari Het Fransche Gouvemement heeft bij de neutrale Mogendheden een not ingediend houdende ren protest tegen de weigering die Jules Favre ondervonden beeft om zich naarde onferenlie te Lomlen Ie begeven De nota behelst voorts liet bericht dat de Fransche zaakgelastigde in last hiefl de Confcientie te verlaten waniiei r de bevoegd heiil van het Voorloopig Bewind om Frankrijk te vertegenwoordigen mocht worden betwist Luxemburg 30 Jan De beriehlen die door hel da olad van Trier in omloop zijn gebracht beIrellende het sluiten van eene overeenkomst met Dnilschland waerbij Luxemburg zich verbindt twee millioeu schadeloosstelling te betalen de exploitatie van alle spoorwegen af Ie staan eu in de stad Luxemburg een Duitsch garnizoen op Ie neroen zijn van allen grond ontbloot Freiburg 30 Januari Volgens heriejilen uit Basel zijn de gieiizen herhaaldelijk door Fransche troepen geschonden Versailles 9 Jan Ojpckel De bezetting van Si Deiiis en van de gezamenlijke forten van Parijs heeft heden tonder eenig verzet plaats gehad Preiburg so Jan Volgens nadere beriohlen uit Kasel is hel leger van Bonrbaki met inbegrip van de artillerie de Zwitsersclie grenzen overgetrolcken ter hoogie van Porreiitruij en Neufchitel Brussel 80 Jan Lindens particuliere berichten alhier uil Versailles onlvangen zullen de gedurende den oorlog vastgestelde bepalingen betreffende het vreemdclingen verkeer ook tijileus den wapenslilstaud nog gestreng worden gehandhaafd Militaire beweegredenen nopen daartoe Bordeaux so Jan in eene openbare vergadering it eenstemmig geprotesteerd tegen deu wapenstilstand en is lot het volgende besloten handhaving van hei gezag bij Gambeltu oorlog tot hel uiterste hijeenroepiug te Bordeaux van een comité welks leden gekozen zouden worden uit republikeiii iche vereenigingen in de voornaamste steden van Frankrijk Flr hebbeu bier demoustralien plaats gehad ter eere van Gambetia die ongesteld i De rust ii niet verstoord geworden Burger ij ke Stand Gi BOSKIi 27 Jï en J A GeTiiKO v n ikT Wfijdrii HendriL Jatob ouden H W Otto ii Juliaunu uMdem J van Daiii en L Mnnuus liieubus uudi TB J ii vud den Bcè ea J V lezer ÜU Fnuiriita ieertruiilu uuder l J Kuiter rti M L Ur iat lleiidricH M ir rietlia ouders van der Hen ca J iMnurcr 30 Karel ouders J Heparoa cu J Lafeber OvLBLiuiN il laa C van dor Lunn 2 j 9 m eg t iiimT u m j v Kiuts ün j 30 a vaii de Puvoordt 12 j