Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1871

ADVERTENTIÈN JOPJÏHOHBHI Do Heer en Mevrouw MOLENAAR betuigen bjj dezo hunnen oprcgten dank yoor de zoovele bewijr en van deelneming ondervonden bj het overlyden hunner Moeder en aanbeh jwd Moeder Mevrouw de wed J MOLEN iAR van Soetrrmeer Waddinxveen 29 Januar 1871 Yoor de vele bewijzen van belangstelling cndervonden bij het overlijden vau mijnechtgenoot WIT LEM LAMPE betuiff ik medeuit naam mijner kinderen mijnen hartelijkeudank Wed W LAMPE GoDDA 31 Januari 1871 Veknendaal Zaal KlJXSWlN in de Sociëteit ONS GENOEGEN KoNIKKLIJKE HoLI ANDSCHE TOONEELISTI K onder directie van VALOIS JAHN PAÜBEL ZONDAG 5 FEBRUARI 1871 kmwQWêmM EX ziJXE nmm DrnroB io 8 TafereeleD naar het Fransch van Adolvhb DkNNEBïeii FtBDUND Di avjE doorC F T HIGOT PAUZE NA HET VIJFDE TAFKUEEL Aanvang ten zeven ure Prijzen der Plaatsen BBRSTE RANG Voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen 75 ets per persoon Voor NIET LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 25 2 Rang ƒ 0 60 3 Rang 0 40 Het Bureau tot het bespreken der Plaatsen is geopend Zaterdag 4 en Zondag 5 Febr van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure tegen betaUng van 10 Cents voor elke plaats gï Jilcdenjkcrskamcr Oe boudsblucm aal op VRIJDAG 3 FEBRUARIJ 1871 in het lokaal Nut en Vermaak op de Oosthaven ten voordeele der Algemeene armen voor extra bedeeüngeii opvoeren Diama in 4 bedrjjven door M G Bontjema VOORAFGEGAAN DOOR Gedicht van B teii HAAR Costumes van den Heer DURIVOU PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen kunnen op den dag der uitvoering besproken worden van s morgens 10 tot dos namiddags 3 ure a 10 Cts voor elke plaats n AMHEETKUMDE De ondergeteekende acht alle aanbevoling onnoodig daar hjj reeds sedert 2ö jaren zich het vertrouwen weet waardig te maken zoowel van de Geneesheeren als van het geachte Publiek Hij blijft voortgaan mei het plaatsen van KUNSTTANDBN en GEBITTEN waarvoor de betaling eerst dan wordt vereischt als de ondervinding bewast dat zijn werk volkomen aan de aanvrage heeft voldaan Alles wordt door hem in de TANDHEELKUNDE met de grootste nauwgezetheid verrigt Qouda J M VAN MINDEN 18 Nov 1870 Chieuuujn Dkntiste tï DE ERVEN II TRIP UTRECHT en BOTTERDAM Magazijn van MOLENSTEENEN GRUTMOSTERD en VERFSTEENEN in alle afmetingen Men leest in de National Zeitung van Berlijn Nadat onze stadgenoot de Koninkl Pruiss Kommissieraad JOH HOFF sedert tien jaren onafgebroVop MA r P XTR A CT aanhetDeensche hof heeft geleverd w j herinneren er aan dat Z M do Koning van Denemarken zich meermalen zeer gunstig over de heilzame werking der MALZ PRj PARATEN in zijne hooge familie heeft uitgelaten zyn in den laatsten tijd herhaaldelijk zendingen door het Grioksche hof te Athenen geordonneerd geworden Dewijl ook daar de Medicinische eigenschappen aller HOFF scuE MALZPR PARATEN de allerhoogste erkenning gevonden hebben ontving de heer JOH HOFF voor eenige dagen uit Athene hot in de Fransche en Grieksche taal vervat Patent als Koninkl GriekscW Hofleverancier het eerste wel wat van den nu regeerenden Koning naar Berlijn gezonden is Er zal dan wel tegenwoordig ook geen heilvoedingsmiddel in de wereld zijn hetwelk eene soortgelijke erkenning onder alle standen geleerde genootschappen corporation en doctoren van alle hemelstreken heeft gevonden als het HOFF hOiiE MALZBXÏRACT en wij hopen dat het den Uitvinder en Fabrikant nog recht lang vergund moge x a tot zegen der menschheid te werken Avis Important De Heer D van MINDEN zal een opruiming maken van al zijn artikelen die bestaan in LOKGNEITEN OPÉRA VERREKIJKERS VERGROOTGLAZEN PINCENEZ BRILLEN voor alle gezigten enz Er zal een groote vermindering in al zijn prijzen zijn ook zelft voor de CRISTAL DE ROCHE die uitmuntend goed is voor de s wakste oogen Zjjn verblijf zal hier nog zijn tot dat hij zich naar Parija zal kunnen begeven te spreken alle dagen van 10 12 en van 2 5 ure Gouwe Wijk C n 75 boven bjj den Heer TRIJBITS Alles wordt ten goedkoopste verkocht TOEDKOOPE fflÜZHr voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeher Hofleverancier van H M de Koningin Van dezt uitgave zijn thans weer herdrukt de volgende zeer gezochte salonstukken AsoHER Feuille d Album 2e druk C ƒ 0 35 Vaillance polka militaire 3 dr C 0 35 Badaüziiwska Lapriere d une vier ge Ie druk C B 0 30 GouiREY Maliel Valse 3e druk C O GOJuN iMANN Heimweh Melodie 4edr C 0 20 Kruo Abendgebet 4e druk B 0 30 LEFtBURE Wei y Les cloches du Monastere 3e druk C B 0 40 Laclochettedupatre 2edruW C B 0 50 LfiYBAcn Fantaisie sur Faust 2e dr B 0 60 OsBORNE Lapluiedeperles Valse 2dr B 0 50 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A D H ƒ iV KMA IV te Gouda Gguils Druk vau A üfiukinau Men verlangt oo spoedig mogelijk een Kindermeisje eonigszins bekend met naajjen en strjjken Brieven franco ter drukkerjj van H GooeisRE N alhier Origiueele Loten ijn nllerwege aan te koopen en te spelen geoorloofd Men rclkcde fortuin de hand 100 000 Thaler voor het gelukkigste geval zal de nieuwste groote 1 Mi g cdo ii 2 V2n n wijkei Lnnds llegeenng goedgekeurd en gegarandeerd is als hoogste Gewin bevatten De voordeelige lurigting van het nieuwe Plan beslaat hierin dat in de opvolgende vijf Verlotingen in het tijdsbesiek van ettelijke maanden 21 000 Gewinnen ter volledige beslissing zullen komen In de e ijn Capitale Gewinnen van eventneel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000 2000 104 a 1000 159 a 400 278 a 200 13850 a 47 c De aanslaande tweede Gewin Trekking dezergroote door den Staat gegarandeerde Geld Verluiiiig is van ambiswege bepaald plaats te hebben op den 20 en 21 February 1871 De vernieu wingsprijs daarvan is voor 1 ïierendeels Origineel Lot Thir IVs of fl 2 75 1 half 8 5 26 1 geheel 6 10 60 tegen contante inzending van het Bedrag ledere Commissie zal onmiddellijk met de meeste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en ieder speler on vangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineel Loten eigenhandig Bij iedere Bestelling zal het vcreischte oflicieele Plan gratis w orden bijgevoegd en zenden wij aan onze Interessenten na iedere Trekking ongevraagd de oflicieele Lijsieu De uilbetaling der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe contante toezending of ook naar verkiezing der Iiiieressenten door onze Correspondenlcu aan andere grootere plaatsen vau Nederland worden volirokken Ons Debiel is steeds van geluk begunstigd cu voor slechts korten lijd hadden wij reeds weder onder meer aiidere lanzieulijke Gewinnen Smaal de eerste Hoofd Tieffers in 3 Trekkingen luidcns der oflicieele Bewijzen verkregen en zelf aan onze belanghebbenden uitbetaald Het is te voorzien dal bij de e op den hechtslen grondslag gevestigde Orderneming van alle kanten op eene zeer werkzame Deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve voor de aanstaandeTrekking alle Orders en Comniissien ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S Steindecker Comp Bank en H insel Ilandtl in Hamburg Aanen Verkoop vau allerhande soorten van Staatsobligalien SpoorwegAciicn ea beleeniiijjsloten P S Alle Coupons cu Baukuoten worden iü betflling Daar de geheele waerde anugenomen Bij coutaute zendingen door Postuissel moet de Kaam CD woüuplaata des ver endors volledig op de Coupon aangcfievrn en een bijzondere bcstcllintji brief niet Adies intïe andeii vsorden EMSER Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbron nen de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur oprispeu slechte spijsvertee ring gebrekkige ademhalingen en graveel in voorraad in geplombeerde doozen met gebruiksaanwijzing a 50 cents alleen onvervalscht te Gouda bij J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Dk ADMINISTRA UK van dl HüTSBUONNEN imr l hi hifX ► ttfi i