Goudsche Courant, woensdag 1 februari 1871

1871 Vrijdag 3 Februari Nn006 GOÜDSCHE COURANT Wmm en AdverlciilieMad voor Gouda en Onislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlpe Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot Mn uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BELASTING OP DE HONDEN BUBGEMEESTEE eii WETHOUDERS rn i Goadw iu BninerkinK nemende dat vele eif ennars oC beziiters Tan honden in gebreke zgn gebleten aan kunne Terplicliling tot aangifte ybo de daarop ataande belasting te voldoen Bnnftn Ier voorlMtniing van beboetïng in herinnering dat volgens iirt 2 der Verordening op de invordering der belasting op de Honden in deze gemeente vastgesteld den SI October 1866 ieder eigenaar of be iiler vun Honden aan de belasting puderhevig verpligt is daarvan janrigks vóór den 31 Jasiiary bij den Gemeente Ontvanger aangifte eo betaling der belasting te doeu Wordende een ieder wieu di zouje kunntn aauffaaii in r in belang nttgenoodigu die aangifte en Mtuling niet langer uit te stellen Gouda den 31 Januarij 1871 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEBVER FORTÜIJN vak BERGEN IJZENDOORN Nationale Militie Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien art 9 van zijner Mnjcsteit besluit van den 17den Pecember 1861 Staatsblad n 127 Roepen door deze op alle Ingezetenen die verlangen als Vrywilligers bij de Militie op te treden om zich daartoe Ier Secretarie der gemeente aan te geven voor of op den 20 dezer maand van des voormiddags 10 tot des namiddags ten ééa ure under opmerking Dat door de Gemeente aan hen die zich als zoodanig moglen nillen verbinden uit de fondsen der gemeente voor lederen Vrijwilliger een handgeld wordt voldaan ter somma van dertig Gulden Dat hij die iich als Vrgwilliger wil verbinden moet zijn Ingezeten des Rijks ongehuwd of kinderloos weduwenaar voorts ligehamelijk voor de dienst geschikt ten minste 1 660 el Inug op den Isten Januari van het jnir der optreding het 20sle jaar ingetreden en het 36sto niet hebben volbragt tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie voor zoo ver die te vervullen waren voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebbeu Dat hy by zijne aangifte als Vrijwilliger zal behooren over te leggen het door den Burgemecsler af te goveu geluigsohrifi voorgeschreven bij art ü voornoemd tot afgifte waarvan al onlpn gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den IK de er maand Gouda den 3 Februarij 1871 Burgemeester en Wethoudcra voornoemd De Secreturis De Burgemeester DUOOGLKDVEItl lJUl LUN an DKIU KN IJZENDOORN BUITENLAND BnKcnIandscb Overzicht Da bepalingen van de ttjiithen Frankrijk en Pruisen den ï g gefloten ovengenkomst worden zander moeilijkheden ten uitvoer gelegd meldt men van otlicicele lyde uit VertailM Intusschen verneemt men nog altgd niets Te Bordeaux heeft h t berich van den wapenstilstand een onaangeii men indruk gemaakt en aanleiding gegeven tot mb protest wnnrschgnigk zal zulks evenzeer hel gent tgn in verschillende andere steden van bet Zuiden van Frnnkrgk tvaar men onder den druk des oottogt minder heeft geleden dan in het midden en Nooriim Het beriahl van het ontslag van Gambetta wordt niet bevestigd de energieke lei ler van den tegenstand is ziek De Engelsche bladen spreken e n gunstig oordeel uit over den wapenstilstand De Timti noemt de gematigdheid van Duitsohland tegenover den geheel overwonnen vijand een goed voorteekeo voor de verdere onderhandelingen Ouk de Diiitsche bladen slaan een verzoenenden toon aan de Köln Zeit acht gematigdheid van Duitsche zgde een plicht te meer omdat de tegenstand van Frankrijk in het geheel niet volkomen gebroken is Het blad hoopt dal de vgandschap lusschen ds beide bescha fde natiën tal verdwgoen De nood in Pargs moet zeer groot rijn en de aanvoering van levensmiddelen niet gemakkelgk door de vernieling van de spoorwegbruggen in den omtrek van Parijs Van de proviand van het Dailsche leger wordt zooveel mogelijk afgestaan Van Gonesse zgn terstond 16 000 schapen en 6000 ossen naar Parijs gedreven Uit Engeland zijn groote transporten levensmiddelen op weg Het rrge verkeer met Parijs is volgens berichten uit Berlijn en Londen nog op verre nn niet hersteld E n telegram uit eerstgenoemde stad verzekert dat uit een militair belang de bepalingen voor de toelating van vreemden gedurende den wapenstilstand streng zullen worden gehandhaafd Uit Londen is de mail voor Parijs verzonden begeleid door den bij de Fransohe ambassade geattacheerden marineofBcier Het handelsverkeer tusschen Calais en Parijs was daarentegen nog gestremd en die stremming zoo nog nel eenige dagen duren De Indéjimdance hoopt dat de bevoegde administration zoodra mogelgk het publiek zulleu bekend maken met hetgeen omtrent de postverbinding is of zal worden vastgesteld welke hoop wij volkomen deelen Westelyk van Pontarlier is Bourbaki daags na het sluiten van den wapenstilstand nog slaags geweest Hg heeft daarbij eenige duizenden gevangenen verloren Zijn leger is nu tegen de Zwitsersohe grenzen gedrongen maar heeft zich niet zooala vroegere berichlen vermeldden op neutraal gebied gered Zijne positie is moeilijk Volgens de Kuln Zeil is de wapenstilstand met toepasschjk op Belfort en lluHrbaki s leger Schoon dit mt geen der oflïcicele telegrammen blijkt schgiit het zoo Ie zijn althans het boinburdement van Belfort wordt voortgezet In Rumenu schijnen gewicliligc gebeurtenissen aanstauiidc to zijn die wel ecus ten gcvulge Londcu hebtien dat vorst Karel zich verplicht zag d heerIgkheden aan den scepter verbonden prgs te geven en een onbezorgd on ifbankelgk familie le n in zgn dierbaar vaderland te verkiezen boven het genot van een volk te regceren Hij gaat om met het plan niet om het juk der Turken af Ie schudden maar wel om zich van den constitutioneelen staatsvorm ta ontdoen die naar zijne innige overtuiging voor Rumenie niet is geschikt Hg ontwikkelde dat plan in een brief aan een van zgne vrienden Waarschgnlyk zal het ook bij dezen voorgenomen coup d éiat de vraag zijn of de kas des vorsten goed voor ien is Maar voor de Loudensche conferentie is zijn plan lastig Spanje s jeugdige koning wint dagelijks meer in populariieil dal met het oog op de aanstaande verkiezingen gelukkig is Het Amerikaansoh congres wil de Fenians die met Rosta uit Erigeland te verwachien zgn feeslelyk verwelkomen welk besluit zeker niet zoo verstandig it alt dat van den minister Boutwell die in Februari wekelijks voor twee millioeu aan honds koopeu en een milliocn goud verkoopjn wil F R A N K R IJ E De gebeurtenissen te Parijs gedurende de laatste dagen voor de capitulatie hebbeu nog niet hun belang verloren De Correap llava heeft omtrent die woelige en gewichtige dagen te Pargs nog een aantal bijzonderheden Hij weet dat de Regeeriugsraad waarin de generaal Vinoy tot opperbevelliebbor werd benoemd zeer geagiteerd is geweest Vinoy zou gezegd hebben zonder zich echter nader e verklaren dat er een in ieder geval eer gevaarlijke en wellicht vruchtbare tegenstand zou te bieden zijn D generaal Schmitz is als chefv in den grneralea staf van het leger van Parijs vervangen door generaal De Valdon Volgens Le Combat zou de et kommandant Sapia aan hel hoofd der opstandelingen vóór hel stadhuis zijn gedood Dit gerucht zoowel als dat Floureiis opnieuw gearresteerd zou zijn eischl volgens le Rappel bevestiging Het doel der opstandelingen zou geweest zijn zich van de kanonnen der naiionale garde meesier te maken Het l aris Journal meende te kunnen verzekeren dat het rantsoen broo l in den loop der week op 400 grammen zou gebracht worden Dank zy de vermenging van haver rijst gerst rogge en zemelen met het eigenlijke larwemeel waren de thans bekends hoeveelheden in de magazijnen toereikend tot 15 Maart met een rantsoen van 100 grammen daags beweerde het blad De ingesloten correspondent van de Daily New schreef echter den 21n de er dat dit brood oneetbaar was Als men het in waler doopt zegt hij drijven er sprieten hooi en stroo in rond Hij gelooft ook niet dat er nog voor weken voorraad genoeg was Zelfs had men hem verzekerd dat er na verloop van zes dagen bepaald gebrek zou komen Dat nu achtte hij overdreven maar het eind zegt hg is toch niet langer een quiestie van maanden maar van weken ja van dagen Zy ilie een spoedige capitulatie verlangen worden te capitulardji f e naemi en i i zgn in de meerderheid van negen tot óen Intusschcn zegt de inge iloten is t oageitblik der kwakiiulvcrs uabij Ecn gcuorual biedt aan